Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

 

POTŘEBA PROJEKTOVÉHO PŘÍSTUPU

K IMPLEMENTACI XML

           

            Prostý překlad rozvinutého názvu XML – eXtended Markup Language – „rozšířený značkovací jazyk“ nepřiblíží význam, který XML přísluší v dalším vývoji informačních systémů a jejich prostřednictvím i v E-Businessu či dokonce v „Nové ekonomice“. Význam XML lze vytušit z frekcence s jakou se tématika XML objevuje na stránkách odborných časopisů – pokud ovšem nepodlehneme klamu zapřičiněnému onou poněkud tajuplnou zkratkou a přístupem daným profesním původem většiny autorů textů o XML. Nejpádnějším argumentem svěčícím o významu XML může být místo XML ve zvěřejněné vizi firmy Microsoft týkající se projektu „.NET“ ( čti“dot Net“) pro nejbližších několik let  Vize obsahuje odstavec tohoto znění: „ Internetové standardy. Platforma .Net je postavena na intenetových protokolech a standardech pro interakce mezi zařízeními a službami a zejména na Extensible Markup Language  ( XML).“

            XML je standardní, jednoduchou cestou pro takový záznam textu a dat, který umožňuje snadné zpracování obsahu s minimem lidského zásahu, při čemž obsah může být sdílen mezi různým hardware, různými operačními systémy a aplikacemi. Jde o jazyk, který umožňuje oddělený záznam informací o obsahu dat a o jejich struktuře na straně jedné a informací o formě zobrazení obsahu na straně druhé. Tato vlastnost XML představuje základ doslova revolučních změn v informačních procesech. XML je navenek podobný jazyku HTML, který je běžně užíván pro zápis webovských stránek. Na rozdíl od HTML, který slouží pro prezentaci obsahu, jazyk XML slouží k identifikaci – popisu obsahu ( včetně jeho struktury). Značky v jazyce XML nejsou předem pevně určeny, uživatel si je definuje sám tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebě popisu obsahu dat a textu. XML je současně metajazykem, umožňujícím vznik oborově orientovaných definičních jazyků ( pro finance, ekonomiku, obchod, knihovnictví atd.) Rozhodující roli hraje XML především v oblasti E-Businessu vyžadujícím moderní systém komunikace mezi všemi účastníky obchodu. Společně s internetovými technologiemi je XML základem inovace informačních systému na přelomu dvou století. XML umožňuje dosažení významných změn v metodách záznamu informací, v metodách jejich třídění, v uplatnění efektivnějších  systémů vyhledávání informací  i v jejich publikaci. Vznik XML je považován za nějvýznamnější inovací v oblasti computingu od doby vzniku DB a jazyka SQL. Uvažujete-li o tom, zda potřebujete implementovat XML, odpovězte si především následující otázky:

-         vyhovuje Vám doba nutná pro získání životně důležitých informací podmiňujích základní podnikové operace?

-         daří se Vám při změně obsahu informací provést opravu pouze v jednom místě s tím, že dojde k automatické opravě všude a na všech mediích bez Vašeho zásahu?

-         můžete vystavit důležité informace na Web, na CD ROM a do tištěné podoby (podle potřeby) z jediného zdroje a automaticky?

-         jsou Vaše informace relevantní a odpovídají individuálním potřebám cílové skupiny, které jsou určeny?

-         jsou informace čerstvé, konzistentní a snadno vyhledatelné?

Pokud si na některou uvedenou otázku odpovíte negativně, uvažujte o implementaci XML.

 

Význam XML nepřímo naznačuje i formulace zadání, které pracovní skupině pro tvorbu XML stanovila řídící skupina W3C. Do zadání patří m.j. tyto úkoly:

-         XML má být využitelné v Internetu

-         má podporovat širokou škálu aplikací

-         má být umožněno snadné psaní programů pracujících s dokumenty v XML

-         dokumenty psané v XML mají být čitelné a srozumitelné (pro lidi)

-         tvorba XML dokumentů má být snadná.

Lze říci, že pracovní skupina splnila úkoly beze zbytku.

Přínosy uplatnění XML jsou značné. Business-informace se stávají nezávislými na vlastním datovém formátu a zůstávájí čitelnými navždy. Pomocí XML lze překonat dlouho trvající informační chaos. XML dokumenty jsou snadno čitelné nejen pro lidi, ale i pro stroje. XML má podporu velkých světových firem a institucí. XML umožňuje moderní způsob vyhledávání na základě významu ( nejen znění) dat. XML umožňuje vznik flexibilních Webovských aplikací, segmentaci dokumentů, vícenásobné zobrazení dat ( na různých mediích), soustřeďování dat z více aplikací, efektivní a rychlé přenosy dat po Webu. Přímo revoluční význam má XML pro oblast „publishingu“. XML je doprovázen celou rodinou návazných produktů, především pro definici formátu zobrazení ( XSL, DTD aj.). Tvorba XML dokumentů je možná ve speciálních editorech nebo konverzí z jiných formátů dokumentů. XML se stále častěji vyskytuje na vstupu a na výstupu aplikačních systémů.

Implementace XML souvisí se značnými nároky na poznání. Nároky se liší podle profesí a podle situace. Je třeba poznat syntaxi jazyka XML, případně i návazných systémů jako XSL, DTD apod. Pokud existuje je vhodné poznat oborový standard jazyka ( vytvořeného na bázi XML). Nástroje pro tvorbu a prezentaci XML dokumentů představují další oblasti studia, stejně jako rychle vznikající aplikační programy pracující s XML.  Tyto poznatky jsou nutné, ale zdaleka ne postačující pro efektivní implementaci, která má svoji problematiku dobře známou z každého většího projektu IS/IT: náklady, efektivnost, čas, řazení a vazby aktivit, rozhodování, rizika aj. Úspěch je závislý od kvalitní analýzy výchozího stavu a definice strategie a taktiky postupu implementace.

XML nachází své místo ve všech fázích životního cyklu dokumentu: od vzniku (tvorby) dokumentu, přes jeho transformaci, záznam na medium, třídění, sdílení, výběr (vyhledání), přípravu prezentace, prezentaci.  Největšího rozšíření dosahuje XML zejména v komunikacích ( transakční zpracování), ve vyhledávání v databázích a v publikačních aktivitách. V souvislosti s rozšiřováním eBusinessu dochází k prohloubení komunikace uvnitř aplikační oblasti a mezi aplikačními oblastmi v organizaci, mezi organizacemi ( B2B), mezi ldimi a stroji i mezi stroji navzájem.

XML se stává svého druhu „esperantem“ v komunikačních a transakčních systémech. Ve starších systémech se jeho funkce zajišťuje pomocí konvertorů do/z XML formátu, v novějších systémech je XML spojen s I/O moduly přímo. Bez nadsázky lze tvrdit, že XML představuje základní technologický prvek eBusinessu. Podobně je tomu i v publikačních systémech. XML zajišťuje, aby uživatelé dostávali právě ty  informace, které potřebují ( a jen ty co potřebují) zpracované a prezentované podle individuálních potřeb, tam kde je potřebují a když je potřebují.

 

            Implementace XML vyžaduje projektový přístup!charakter inovace vysokého řádnu, neboť odvozené inovace postihují životně důležité oblasti činnosti organizace. Znamená významný zásah do celé infrastruktury IS/IT. Souvisí s prací lidí v mnoha profesích, kteří se buď účastní procesu implementace nebo je jejich činnost  implementací dotčena. Implementace XML má výraznou časovou a nákladovou rovinu. Projekt nemá pouze technickou a ekonomickou, ale i sociální dimenzi.

            Důležitým důvodem pro aplikaci klasického projektového přístupu je skutečnost, že implementace XML nikdy neprobíhá izolovaně od jiných inovačních aktivit v organizaci. Buď je vyvolána jiným významným projektem, nebo ( častěji) sama implementace XML vyvolává další aktivity. To, že implementace XML směřuje v organizaci do oblasti komunikace mezi částmi systému, včetně transakčního zpracování, je typické. XML přináší největší výhody právě tam, kde je četnost informačních vazeb největší.

Limitujícím faktorem úspěšné implementace zpravidla není technologie, ale schopnost lidí zajistit změnu. K nejdůležitějším zásadám podmiňujícím úspěch projektu patří aktivní účast managementu a soustředěná pozornost odborné přípravě pracovníků.

Nejdůležitějšími aktivitami je analýza situace, definice potřeb a cílů a kvalitní rozhodování v průběhu samotní implementace. Tyto aktivity nejsou bez rizika.

            Je velice důležité respektovat rozdíly v přístupech:

a)      mám XML a přemýšlím co a kam s ním

b)      identifikoval jsem potřebu, definuji cíl a XML slouží jako nástroj jeho dosažení.

První přístup může vést a často skutečně vede k živolnému vývoji bez strategie a koncepce. Projektový přístup by měl toto riziko minimalizovat.

            Nezřídka vznikají pochyby o tom, zda problematika XML zasluhuje samostatnou pozornost uživatelů. Mohlo by se zdát , že jde o vnitřní technologický problém příslušných aplikací. Vzhledem k tomu, že implementace XML je jen velmi zřídka obsahem totálně komplexního a plně vnitřně integrovaného systému, vystupují problémy související s komunikací ( ale nejen ony) na povrch a vyžadují samostatnou pozornost. Implementace XML se stává předmětem pozornosti celé řady profesí od informatiků, přes specialisty uživatelských útvarů až po Top Management.

            Implementace XML je inovací dotýkající se přímo či nepřímo celé aplikační matice: různých oblastí činnosti podniku ( ekon., person,techn. aj.) , různých operací ( záznam, třídění, výběry, sdílení aj.) a různých úrovní automatizace operací.  Ovlivní jednotlivé oblasti i zejména vazby mezi oblastmi.

            Charakter problematiky implementace XML jednoznačně dokumentuje nezbytnost uplatnění projektového přístupu. Zvláštnost problematiky vyžaduje specifický přístup i v oblasti managementu projektu. Velmi bych uvítal zvýšení četnosti odborných pojednání zaměřených na XML z procesního hlediska. Takové přístupy by určitě upoutaly pozornost čtenářů i z těch oblastí, bez kterých je efektivní implemantace nemožná, kterým se však zatím texty věnované XML převážně vyhýbaly.

Pozn.: podrobnější informace o XML nabízím formou komentovaného seznamu internetových zdrojů na URL: http://www.volny.cz/akatolicky/XML_koment.htm.

Informace týkající se projektového přístupu jsou přístupné na servru www.fek.zcu.cz v oddíle „různé“,

V Plzni 7.10.2000.