Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.

Katedra inovací a projektů, ZČU-FEK

INOVACE NA INTERNETU - INTERNET NOVÉ GENERACE

Internet proniká překvapivě rychle do všech oblastí života naší společnosti. Trvalý růst výkonu počítačů a pokrok v komunikačních systémech vytvářejí společně předpoklady pro pokrytí nově vznikajících potřeb uživatelské sféry. Tyto potřeby neznamenají pouze novou kvantitu, ale stále výrazněji i novou kvalitu služeb internetu. Běžný uživatel sice pouze ztěží dokáže využít existující možnosti internetu a často stále ještě považuje internet za jakýsi zázrak, ale vývoj internetu se nedá zastavit - na nikoho nebude čekat. Je překvapivou skutečností, že právě ti, kdo nyní využívají možnosti internetu naplno, pociťují a formulují potřebu dalšího rozvoje internetu, který může v mnoha směrech znamenat převratné, revoluční změny.

Mohutný a prudký rozvoj využívání počítačů prostřednictvím internetu v oblastech, které jsou pro vývoj společnosti rozhodující, vytvářejí stále intenzivnější tlak na vytváření všestranných předpokladů pro vysoké tempo komplexní inovace ve využívání internetu.

Pokusme se formulovat nově vznikající potřeby v oblasti internetových služeb a hlavní předpoklady jejich uspokojení. Usnadňuje nám to skutečnost, že rozhodující počítačové firmy právě nyní formulují svoje rozvojové strategie pro oblast internetu. K převratným změnám směřuje zejména nová koncepce firmy Microsoft nazvaná Microsoft .NET (čti "dot Net").

Internet nové generace, by měl být založený na nové platformě, ve které budou spolu počítače komunikovat podle představ uživatelů. Různé aplikace, webové stránky a existující i nově projektovaná zařízení by měly prostřednictvím internetu přímo ( tedy ne zprostředkovaně a často těžkopádně) spolupracovat.. Jeví se potřeba odstranění současné bariery mezi digitálními ostrovy, především pomocí moderního software.

Cílem je plné využití potenciálu internetu, tak aby oceán informací a zdrojů, který internet tvoří, opravdu fungoval. K tomu je potřeba připravit nové technologie uživatelského rozhraní a nové typy praktických internetových přístrojů a zařízení. Nová sada technologií by měla obsahovat novou informační architekturu na bazi moderního internetového standardu (XML - eXtended Markaup Language). Vytvoření a zavedení nových internetových standardů k vzájemnému propojení systémů je podmínkou pro zdokonalení možností uživatelů a programátorů. S tím přímo souvisí i potřeba přirozeného uživatelského rozhraní, integrální podpory digitálních medií, nové technologie pro správu osobních informací a nového systému pro bezpečnou a bezproblémovou instalaci a aktualizaci moderního software.

Standardizace internetových formátů a protokolů souvisí s potřebou společného využívání více různých zařízení a služeb pro určitý cíl. Předpokládá se brzké uspokojení potřeby nových typů praktických internetových přístrojů a zařízení . Nová inteligentní zařízení budou propojena s webovými místy moderním software. Současně je třeba uspokojit potřebu uživatelů získat lepší možnosti ovládání systémů. Pro uživatele vznikne i možnost snadného, jednoduchého, průběžného získávání software prostřednictvím distribuovaného počítačového modelu.

Velké úsilí bude zaměřeno na podmínky pro snazší, individualizovanější a produktivnější práci na internetu vytvořením architektury vysoce distribuovaných služeb pro internet a zajištěním podmínek pro aplikační transparenci od lokálních počítačů až po firemní datová centra. Vytvoření nové platformy postavené na internetových standardech usnadní práci s počítačem a komunikaci.

Vytvoření podmínek pro uspokojení uvedených potřeb představuje náročný úkol. Jsou na něj zaměřeny inovační programy většiny počítačových a komunikačních firem ve světě. Slibné je i poznání, že většina z nich chápe, že dosažení vytčených cílů bude záviset i na spolupráci konkurenčních firem při vytváření společně respektovaných standardů.

Jakkoliv se nám může zdát splnění uvedených záměrů pro ČR vzdálené, nezbývá nic jiného, než respektovat naznačenou perspektivu inovace na internetu za směr, kterým se svět bude vyvíjet - přesněji: kterým se svět vyvíjet již začal. Veřejné prezentace inovačních programů svědčí o tom, že firmy vědí o co jde a že vědí i to, že na jejich splnění závisí jejich budoucí pozice na trhu počítačových a komunikačních systémů.

katolick@kip.zcu.cz

12. srpna 2000.

-