Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno P - Portešová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Mgr. Eliška Portešová, Černého 29, Brno (635 00)
email: AstroElli@seznam.cz
web: http://sweb.cz/AstroElli

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
19.4.1941, Mistřín, 8:00:11. Data sdělená matkou byla ověřena pomocí korekčních metod.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
V roce 1967 jsem absolvovala Filozofickou fakultu MU v Brně, obory čeština a dějepis. Od té doby až do současnosti jsem působila jako středoškolská profesorka na středních školách, z toho nejdéle na elektrotechnické a strojnické škole a na střední knihovnické škole. Během své pedagogické činnosti jsem měla možnost doplnit si své vzdělání o poznatky z filozofie, psychologie, sociologie, umění a dějin kultury. V osmdesátých letech mě zaujala astrologie a začala jsem ji studovat ze všech dostupných materiálů a knih, osvojila jsem si pracné metody výpočtů astrologických údajů, a teprve pak jsem se začala zajímat o počítačové programy. Navštěvovala jsem kurz astrologa Antonína Baudyše jr. Má dosavadní praxe byla zaměřena na výpočet a výklad různých druhů horoskopů širokého okruhu přátel a známých a samozřejmě jejich zpětného ověřování.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od konce osmdesátých let, astrologické poradenství doposud jako hobby, chci se mu věnovat profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K astrologii klasické a humanistické.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologický poradce a stále astrologii studuji.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium astrologické literatury prvorepublikové, současné české i zahraniční, kurz astrologa Antonína Baudyše jr.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Nemám. Nejsem.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Prvním impulzem na sklonku šedesátých let byli mí studenti, „tajní čtenáři bible„, vytrvale usilující o pochopení smyslu biblických obrazů a symbolů s přesvědčením, že se jim tak podaří odhalit principy pro uspořádání vlastních životů. Jejich potřeba hledat u mne pomoc při tříbení vlastních názorů způsobila, že jsem sama začala hledat klíč k porozumění řeči symbolů. Objevila jsem „Knihu Thothovu„, tarot a posléze astrologii.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Používám klasické a moderní techniky, jako např.: tranzity, revoluce, sekundární a primární direkce, planetární cykly, sabiánské symboly atd. Protože se osvědčily.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidově systému, protože respektuje místo události na zemském povrchu.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Jsou to především ti, kteří mě oslovili svým dílem, jako např.: Kefer Jan, Weinfurter Karel, Steven Forrest, Rudhyar Dane, Sasportas Howard, Donald A.Bradley.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
V současnosti mě zajímají počítačové programy a pokouším se o jednoduché programování, avšak nejvíce času mi zabírá astrologie a dále vše, co souvisí s historií, literaturou a filozofií.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Otištěný příspěvek ve 22.čísle (r. 2002) časopisu Astro s názvem Anabáze poznávání astrologie. (Nabízela jsem redakci na toto téma celou sérii článků, odezva redakce přišla až po roce, a to už jsem ztratila zájem.)

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Lidstvo od nepaměti tuší, že se vše odehrává v určitém řádu, jehož se snaží poznat a definovat. Pro vyjádření této mnohovrstevné a složité struktury si vytváří symboly, jimiž v astrologii jsou planety, které svým charakterem a svými stále se proměňujícími různorodými vazbami mají značnou vypovídací hodnotu. V naší moderní době, v souvislosti s rozvojem vědy, se tato soustava symbolů obohatila o nově objevené planety a především pak o celou řadu nových prvků, což umožnilo astrologii zdokonalit své prostředky poznání a tím i své interpretační možnosti.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Po letech zkoumání světa pomocí racionalistických postupů vědy, zatracování a znevažování astrologie, musela zákonitě přijít doba jejího návratu. Pokud bude mít čím oslovit lidstvo, stále více se přiklánějící k duchovním hodnotám, nestane se pouhou módní vlnou.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Žijeme ve věku Berana a nový věk, do něhož vstoupíme v roce 2012, bude věkem Býka, protože právě do tohoto znamení vstoupí počátek siderického zodiaku. Tento počátek je nepřímo určen ekliptikální délkou hvězdy Regulus minus 120°. Rok –131 je v tomto systému počátkem platonského roku. Viz.RNDr.Milan Špůrek: Encyklopedie západní astrologie a publikované články Petra Trnky.
Dávám přednost tropickému zodiaku, protože je jedinou bezpečnou základnou, na niž lze převést časové cykly různých délek. I v tomto respektuji RNDr.Milana Špůrka.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Záleží na tom, zda by šlo o doporučení jejich služeb nebo jejich odborných děl. Samozřejmě, že astrologů, autorů významných odborných knih, pojednání a článků, je hodně. Z českých by to byli:
Boleslavský Mirko, Parkerová Elsa, Šob Jindřich, Roučka Vojta a další. Ze současnosti pak Pavel Turnovský, Karel Tichý, Eva Evanová, Petr Trnka, Ing.Zdeněk Bohuslav, Ing.Richard Stříbrný, Ing.Antonín Baudyš,CSc., Antonín Baudyš jr., Jitka Saniová, Jarmila Gričová, Zoša Kinkorová, Jiří Kubík, Václav Navrátil, Martin Stiburek, Vladimír Sládeček, Dr.Josef Grumlík a další.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nová data, která by nebyla uvedena v různých databázích, nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím.