Logo firmy


zakládání a údržba zeleně, poradenství v lesnictví a ochraně přírody


      Dobrý den,      

dovoluje se Vám představit firma Jan Bercha - Arboreta.

Hlavní myšlenkou celé její činnosti je přispět veškerou péčí k zachování a někde i k obnovení souladu a vyváženosti naší krajiny, tak abychom se do ní  vždy rádi vraceli, abychom se v ní všichni cítili spokojeně a příjemně.

Nosnou, ne však jedinou, náplní činnosti je starost o zeleň v krajině, její údržba, obnova, úprava, tvorba. A to jak v detailech, tak i ve velkých celcích. Orientuje se na zeleň jak ve volné krajině, ať již zvláště chráněné, či nikoli, tak i na zeleň v obcích, na zeleň veřejnou i soukromou.

Kromě biotechnologických opatření, realizace vymezených územních systémů ekologické stability a dalších, se věnuje i péči o ně a o zvláště chráněná území, a to jak teoreticky, tak i prakticky. To znamená, že zhotovuje plány péče a rovněž se zabývá jejich částečnou realizací, a to na celém území české republiky.

Péče o krajinu v detailech spočívá v odborném ošetřování dřevin, údržbě jejich porostů v lesích, zahradách, parcích, a v dalších činnostech na území celé republiky.

Doufám, že k sobě najdeme cestu nejen ku prospěchu vzájemnému, ale především ku prospěchu krajiny v zemi, v níž žijeme.

Na spolupráci se těší

Konference "Zahrada-Krajina-Les"

Jste lidé, kterým kolem sebe v krajině nic neunikne? Máte rádi přírodu a máte pocit, že jí rozumíte? Sledujete společenské a kulturní dění kolem tvorby životního přírodního prostředí? Trápí vás různé nešvary a nepravosti? Setkáváte se s přírodními a krajinnými pozoruhodnostmi v místě svého bydliště, práce, na svých výletech po vlastech českých, a nejen v nich? A jste, nedejbože, ještě profesionály v tvorbě a údržbě krajiny, její ochraně, třeba jen v detailech? Pak se rozhodně zúčastněte naší konference, která je jako dělaná, ne která je dělaná, pro lidi s rozhledem a s chutí podělit se o své postřehy.

Chcete se odhlásit? Nu co naplat, je nám to líto, ale prosím.


      Z poskytovaných služeb:      trees[1].gif
 •   Realizace veřejné i soukromé zeleně ve volné krajině i v intravilánu  
  • Biologické rekultivace

  • Ozeleňování liniových výsadeb

  • Kompletní realizace soukromých zahrad, veřejných sadů, biotechnologických krajinářských úprav včetně projektové dokumentace

 •   Zakládání lesních porostů  
 •   Trvalá smluvní údržba   

  Trvalá smluvní údržba nově založených či stávajících výsadeb

 •   Péče o dřeviny  
  • Bezpečnostní, zdravotní a tvarový řez stromů

  • Konzervace trhlin, asanace dutin a ošetření poranění stromů

  • Bezpečnostní vázání stromů (zlepšení stability stromů)

  • Postupné kácení nebo redukce stromů v intravilánu obce pomocí stromolezeckých pomůcek nebo z plošiny i na exponovaných místech (nad stavbami, hroby, památníky, elektrovody atd.)

 •   Konzultační a projektová činnost  
 •   Poradenství v lesnictví a ochraně přírody  trees[1].gif

      Popis činností            Péče o dřeviny:      

 •   Výsadba  

  Solitérní, skupinová, řadová výsadba stromů a křovin. Po několik dalších let je možné smluvit pravidelnou údržbu těchto výsadeb. Tato výsadba může být součástí většího projektu, např.

 •   Tvorba biologických protierozních opatření  

  z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu. Zde se jedná především o výsadbu soliterní, liniovou, větrolamy, meze, břehové porosty.

 •   Zakládání lesních porostů  

  Obnova lesních porostů, jejich zakládání na zemědělské půdě

 •   Ošetřování vzrostlých stromů  

  Veškeré práce spojené s komplexní údržbou jednotlivých vzrostlých stromů, kvalifikovaně provedené. Jedná se o zmlazování, konzervaci, činnosti směřující k zlepšení zdravotního stavu stromů. Specifickou kategorií této činnosti je:

 •   Ošetřování památných a významných stromů  

 •   Odstraňování jednotlivých stromů i jejich porostů,  

  a to i ve ztížených podmínkách, s použitím stromolezeckých technik, či pomocí vysokozdvižné plošiny. Opět specifickou kategorií je :

 •   Likvidace křovinného a dřevinného náletu  trees[1].gif

      Péče o trvalé travní porosty, rákosiny      

 •   Zakládání trvalých travních porostů  

  -zajímavý způsob využítí doposud zanedbávaných pozemků.

 •   Změna druhově chudých lučních porostů na bohatší  

  Změna druhově chudých lučních porostů na geneticky a stanovištně druhově bohaté.

 •   Kosení travních porostů, rákosin  

  lehkou mechanizací, či ručně na nepřístupných pozemcích.

trees[1].gif

      Péče o územní systémy ekologické stability      

 •   Realizace vymezených územních systémú ekologické stability  

  pomocí většiny předchozích opatření.

 •   Jejich následná smluvní údržba  

      Péče o zvláště chráněná území      

 •   Projekční činnost - zhotovování plánů péče  

  Zhotovování plánů péče o zvláště chráněná území k usměrnění ochrany lesních i nelesních ekosystémů a dalších fenoménů ochrany.

 •   Realizace těchto plánů péče o ZCHÚ  

  Praktická péče o chráněná území je poskytována ve smyslu předchozích odstavců.trees[1].gif

Seznam

Inzertní internetový časopis PROSTOR

Katalog dodavatelu mestum a obcim

aktualizováno na sv. Jana LP 2004
©Jan Bercha, Czech republic