Inzerce: Reklama na internetu Christine Young Burza pohledávek
BonaBona
Bytová problematika
Nájemní byt

Jestliže se za trvání manželství stane jeden z manželů či oba nájemci bytu, vzniká jim tzv. společný nájem bytu manžely. Pokud byl některý z nich nájemcem bytu ještě před uzavřením manželství, vznikne společný nájem bytu uzavřením manželství. Trvalé bydliště má pouze evidenční charakter a nezajišťuje právo na bydlení. Není pravdou, že trvalé bydliště znamená automaticky získání práva k bytu.

Jestliže se v souvislosti s rozvodem manželé nedohodnou o vypořádání v souvislosti s nájemním bytem, soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se zrušuje společný nájem bytu a určí, který z bývalých manželů získá právo nájmu a bude jej nadále užívat. Dále stanoví, v jaké lhůtě a za jakých podmínek má druhý z manželů povinnost dotčený byt vyklidit. Pravidlem je to, že výlučným nájemcem se stává ten, komu jsou do výchovy svěřeny nezletilé děti. Druhý z manželů má právo na zajištění náhradního bytu. Do doby zajištění náhradního bytu není druhý manžel povinen se z bytu vystěhovat a má oprávnění byt užívat.

Družstevní byt

Byl-li jeden z manželů nájemcem bytu před ještě uzavřením manželství, vznikne uzavřením manželství společný nájem družstevního bytu. Stejně tak jestliže za trvání manželství jeden z manželů získá právo na uzavření smlouvy o nájmu, vznikne společný nájem bytu manžely a tím i společné členství manželů v družstvu.

Jestliže byl jeden z manželů nájemcem družstevního bytu ještě před uzavřením manželství, zaniká rozvodem společný nájem a výlučné právo jej užívat přejde na tohoto manžela, druhý manžel má povinnost jej vyklidit po zajištění náhradního ubytování. Ve výjimečných případech může soud rozhodnout o přidělení náhradního bytu.

Jestliže právo na nájem družstevního bytu získali oba manželé nebo jeden z nich za trvání manželství a nedohodnou se o vypořádání, zruší soud na návrh společný nájem a rozhodne, kdo z nich se stane výlučným nájemcem. Druhý manžel má právo na náhradní byt.

Byt ve společném jmění manželů

Jestliže je byt součástí společného jmění manželů, spadá pod režim zakotvený v ustanoveních o jeho vypořádání. Žádoucí je dosáhnout dohody. Jestliže k tomu nedojde, rozhodne soud s přihlédnutím k potřebám nezletilých dětí a k tomu, zda by byl manžel, který by získal právo výlučného užívání, schopen druhému manželovi nabídnout kompenzaci. Určitým řešením je také prodej domu a rozdělení výtěžku.

Výlučné vlastnictví bytu jedním z manželů

Jestliže se jedná o byt ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů či jiné osoby, může se oprávněná osoba domáhat vyklizení bytu druhým manželem. V tomto případě nemá druhý manžel právo na zajištění náhradního bytu ani ubytování. Lze však rozhodnout, že soud neposkytne právní ochranu takovému výkonu práva, který by byl v rozporu s dobrými mravy a může žalobu o vyklizení zamítnout.

bona © 2002-2010 
TOPlist