CALIX


Vítejte na stránkách
CALIX – grafologie a psychologie

Výuka v naší škole byla ukončena v červnu 2013.

Lektoři grafologie nadále poskytují absolventům individuální grafologické konzultace, supervize, koučování:

Vojtěch Franče
e-mail: aridsun@seznam.cz
web: www.ografologii.blogspot.cz
telefon: 737 624 837

Mgr. Vasil Sidor
e-mail: korida@volny.cz
web: www.grafolog.estranky.cz
telefon: 775 693 338

Grafologický posudek

Grafologie je nauka založená na přímém vztahu mezi individuálním rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele. Jedná se o projektivní psychodiagnostickou metodu, která umožňuje z charakteristických rysů písma vyvodit psychologický profil pisatele. Na rozdíl od běžných psychologických testů dokáže poskytnout hluboký vhled a plastickou, komplexní charakteristiku osobnosti, a dokonce rozpoznat i případnou pisatelovu stylizaci.

Pojmem grafologický posudek (grafologický rozbor) tedy rozumíme komplexní charakteristiku osobnosti pisatele sestavenou na základě analýzy rukopisu.

Kvalita výsledného rozboru vždy závisí na poskytnutých písemných materiálech. Čím více ukázek písma (nejlépe z různých časových období) má grafolog k dispozici, tím přesnější a plastičtější charakteristiku Vám může nabídnout.

Písemný materiál by měl být co nejkvalitnější:

Je zapotřebí originál písma, které pisatel běžně používá. Ideální je písmo psací, ale pracovat lze i s malým tiskacím písmem. K rozboru není vhodné velké tiskací písmo.

Minimální rozsah rukopisu představuje 1 strana formátu A4 zaplněná souvislým textem. Samozřejmě čím delší text a čím více ukázek rukopisů z různých situací a období, tím lépe.

Ukázka by měla být napsaná pokud možno na bílém nelinkovaném papíře (bez použití linkované podložky) libovolným psacím nástrojem (propiskou, perem, obyčejnou tužkou, fixem), se kterým se pisateli dobře píše.

Pisatel by neměl text opisovat, ale psát z hlavy, a to za normální nálady, přirozeně, uvolněně, v podmínkách, v jakých je zvyklý psát.

Ukázka by měla obsahovat pisatelův podpis, případně různé varianty podpisu.

Výborným materiálem je ručně psaný životopis, vhodné jsou také dopisy, školní poznámky, zápisy z jednání apod.

Užitečným doplňkem grafologického rozboru je tzv. Baumtest a test kresby postav. Je výhodou, máte-li k dispozici také kresbu libovolného listnatého stromu, postavy muže a postavy ženy.

Dále, prosím, uveďte:

základní informace o pisateli – pohlaví, věk, zda píše pravou či levou rukou, vzdělání, povolání, zdravotní stav, případně mimořádné okolnosti ovlivňující písmo,

cíl a účel rozboru, vlastnosti pisatele, které Vás přednostně zajímají, popřípadě další požadavky.

Žádáte-li o rozbor cizího rukopisu, nikoliv svého vlastního, prosíme Vás rovněž o písemný souhlas pisatele s vypracováním grafologického posudku (samozřejmě pokud se jedná o žijící osobu). Děkujeme za pochopení.

Na konkrétních podmínkách se s Vámi dohodne některý z grafologů (viz kontakty výše).

Písmoznalecký posudek

Od grafologie (psychologie písma) je nutno odlišovat písmoznalectví, což je znalecký obor zabývající se zkoumáním a porovnáváním podpisů a ručně psaných textů, jako jsou dopisy, stvrzenky, závěti, anonymy apod.

Cílem písmoznaleckého posudku je identifikovat, nebo naopak vyloučit pisatele předložených písemných materiálů. Porovnáním dostatečného množství vzorků tedy písmoznalec s určitou mírou pravděpodobnosti stanoví, zda konkrétní podpis či rukopis patří danému pisateli, nebo zda se jedná o padělek.

Grafologie není písmoznalectví – liší se od sebe především cílem, metodami a výsledky zkoumání. Přesto jsou tyto obory často zaměňovány, což je pro veřejnost matoucí. Příčiny lze hledat jednak v neinformovanosti médií i mnohých úřadů, které běžně používají pojem grafolog ve smyslu písmoznalec, jednak v praxi některých grafologů, kteří vydávají výsledky své práce za písmoznalecké posudky, aniž mají potřebnou kvalifikaci a nezbytné oprávnění k jejich vypracovávání.

Potřebujete-li ověřit pravost podpisu či rukopisu, obraťte se, prosím, na některého ze soudních znalců zapsaných v oficiální evidenci znalců Ministerstva spravedlnosti ČR:

www.justice.cz

Ostatní – Znalci a tlumočníci

V rubrice Obor / odvětví zvolte PÍSMOZNALECTVÍ.


kontakt: calix.psychologie@gmail.com

© 2001–2018 CALIX

Psychoterapie
a psychologické poradenství

Hledáte-li psychoterapii nebo psychologické poradenství, prosím, obraťte se na některého z terapeutů:

Mgr. Renata Čerňanská
psychoterapie, poradenství (Praha)

Poskytuje individuální i skupinovou psychoterapii.

Nabízí psychologickou pomoc při řešení složitých životních situací, partnerské a rodinné poradenství.

Specializuje se na terapii a poradenství v oblasti osobnostního růstu a na práci s poruchami příjmu potravy.

e-mail: cernanska@prahapsychoterapie.cz
web: www.prahapsychoterapie.cz
telefon: 737 417 634

Bc. Kateřina Jirková
psychoterapie, poradenství (Rokycany)

Poskytuje individuální i skupinovou psychoterapii, sociální poradenství a supervize.

Nabízí pomoc při řešení osobních, partnerských a rodičovských problémů a konfliktů.

Zaměřuje se na rozvoj sebepoznání, sebeuvědomování, vnímání a vyjadřování emocí.

e-mail: katerina@jirkova.com
web: www.psychoterapie-rokycany.cz
telefon: 777 013 216

Mgr. Jan Siřínek
klinická psychologie, psychoterapie (Praha)

Provozuje soukromou ordinaci klinické psychologie v rámci Dejvického psychoterapeutického centra (DPC).

Nabízí krizovou intervenci, individuální psychoterapii, psychologické poradenství a psychodiagnostiku.

Specializuje se na práci se vztahovými problémy a životními krizemi.

Standardní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

e-mail: sirinek@dpc.cz
web: www.dpc.cz