Dům družstva Cihelna

Historie stránky, roky 2002 až 2005

...ve výstavbě

Zpět na hlavní stránku 2005 2004 2003 2002 Ptejte se

Rok 2005

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY OD VEDENÍ DRUŽSTVA

2.1. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 30.11.05 je zde.
1.11. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 19.10.05 je zde.
12.8. Zástupci společnosti NetBox sdělili, že závazný termín, od kterého začínají aktivace v našem domě, je stanoven na 23.8.2005. Příští týden by lidé měli dostat do schránek nabídku.
Vedení družstva prosí, aby případní zájemci trvali na vedení připojení současnými "husími krky", aby ve společných prostorách nebylo třeba "lištovat".
27.7. Zápis z mimořádné schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 19.7.05 k parkovišti je zde.
13.7. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 15.6.05 je zde.
24.5. Finanční výsledky družstva za rok 2004 jsou zde.
24.5. Zápis z členské schůze družstva ze dne 19.5.05 je zde.
24.5. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 12.5.05 je zde.
20.4. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 14.4.05 je zde.
1.4. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 23.3.05 je zde.
8.3. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 18.2.05 je zde.
4.2. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 2.2.05 je zde.
Nahoru

Rok 2004

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY OD VEDENÍ DRUŽSTVA

5.11. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 3.11. je zde.
1.11. V části Kontaktní informace je odkaz na stanovy družstva.
4.10. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 28.9. je zde.
22.10. Zápis s jednání s firmou Netbox je zde.
27.8. Výsledky ankety vedení družstva jsou zde.
14.8. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 5.8. je zde.
18.7. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 1.7. je zde.
31.5. Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise 26.5. je zde.
18.5. Dnes jsem obdržel zápis ze schůze, zde je zápis ve formátu PDF ke stažení nebo prohlédnutí, přepis následuje:
Zápis z členské schůze bytového družstva Cihelna, družstvo konané dne 29. 4. 2004 v 19:15 hod. v salóncích v budově Hotelu IMOS, Hudcova 72, Brno
 1. Schůze byla zahájena RNDr. Lenkou Dvořákovou, která konstatovala, že členská schůze je usnášeníschopná (počet přítomných členů: 53 - prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu) a seznámila přítomné s programem schůze.
 2. Členská schůze jednomyslně zvolila orgány členské schůze:
  • - předsedkyni členské schůze: RNDr. Lenku Dvořákovou
  • - zapisovatelku: Martinu Rychtarovou
  • - sčitatelku hlasů: Ing. Michaelu Adamcovou
 3. Členská schůze jednomyslně schválila účetní závěrku za rok 2003. S výsledky hospodaření byli členové družstva seznámeni Ing. Jitkou Bednářovou, která je pověřena vedením účetnictví družstva.
 4. Z důvodu odstoupení Martiny Rychtarové z funkce předsedkyně představenstva proběhla volba nového předsedy. Jako první kanditát se představil pan Petr Knecht a po něm druhý kandidát pan Michael Pařízek. Po diskusi, ve které kandidáti odpovídali na dotazy družstevníků, se pan Petr Knecht vzdal kandidatury a nadpoloviční většinou (52 hlasů) byl zvolen novým předsedou představenstva bytového družstva Cihelna pan Michael Pařízek.
 5. Ing. Hromádková a Ing. Jahoda podali informace týkající se vyúčtování nákladů a služeb za rok 2003. Ing. Jahoda přítomné detailně seznámil s metodikou rozúčtování na jednotlivé byty. Proběhla diskuse na toto téma a návrh na projednání změny v účtování nákladů na výtahy na další členské schůzi. Členové byli vyzváni, aby nezapomínali hlásit veškeré změny (zejména v počet osob v bytě).
 6. Byl projednán problém vchodových dveří sekce D. Vzhledem ke složitosti problému a neochotě ze strany dodavatele a správce nemovitosti - společnosti Mittag, bylo představenstvo požádáno o pomoc při řešení této záležitosti. Zároveň byli členové vyzváni, aby v případech nekvalitně vyřizovaných reklamací ze strany Ing. Hromádkové či Mittagu vždy informovali představenstvo. V souvislosti s řešením reklamací byli také členové vyzváni, aby nahlásili zda požadují natření rezavějícího zábradlí na balkóně.
 7. Proběhla diskuse o využití společných prostor. Lidé byli vyzváni k odklizení nepořádku v kočárkárnách a sušárnách. Představenstvo bylo pověřeno řešením problému využití společných prostor (umístění šňůr v sekci D, držáků na kola apod.) a přípravou ankety na toto téma mezi členy družstva.
 8. Členové schůze se v diskusi shodli na nevhodnosti parkování v točně. Vzhledem k porušování předpisů při parkování v točně, byla přítomným doporučena součinnost s Městskou policií (volat číslo 156). Představenstvo bylo vyzváno k jednání s majiteli komerčních prostor, aby v točně neparkovali a k důraznějšímu řešení tohoto problému.
 9. Proběhla diskuse na téma kultivace okolí popelnic. Představenstvo bylo pověřeno zajištěním nabídky na kultivaci a přípravou ankety mezi členy družstva.
 10. Proběhla debata o prostoru pod balkóny směrem k ulici Podpěrova a o stavu zeleně kolem objektu Cihelna. Představenstvo podalo informace o dosavadním průběhu řešení tohoto problému. Přítomní vyzvali představenstvo, aby se pokusilo urychlit dokončení plochy pod balkóny a zajistit lepší úpravu zeleně před domem (dosypání chybějící hlíny apod.).
 11. Proběhla diskuse na téma hromadného využití internetových služeb v objektu Cihelna. Představenstvo bylo pověřeno zjištěním možností a následnou anketou zaměřenou na zjištění zájmu mezi členy družstva.
 12. Členové družstva požádali představenstvo o přítomnost zástupce firmy Mittag, který bude schopný odpovídat na dotazy týkající se reklamací a oprav, na dalších členských schůzích.
 13. Proběhla diskuse o návrhu změny způsobu hlasování na další schůzi družstva (změna ve stanovách). Vzhledem k citlivosti problému bylo představenstvo vyzváno opět ke zpracování ankety na toto téma.
 14. Jedmomyslně bylo odsouhlaseno usnesení řádné členské schůze. Znění usnensení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
7.4. Přinášíme odpovědi na několik dotazů družstevníka, předběžné oznámení o schůzi družstva a kopii letáku, který visí na nástěnkách.
16.1. Vyjádření k dotazům na úpravy v garážích zmíněné v zápise z druhé schůze:
Možnost vybudování uzamykatelných kójí na parkovacích stáních (jako náhrada chybějících sklepů) byla pouze diskutována ve smyslu - byl-li by zájem, jakým způsobem prostor řešit apod. Prozatím není nic konkrétního navrženo... Dobré nápady jsou vítány.
1.12. 9. 10. se konala 2. společná schůze představenstva a kontrolní komise. Přečtěte si zápis, je ve formátu PDF (chcete-li formát DOC/RTF, napište, vystavím zde).
14.8. Odpověď z ÚMČ Řečkovice na dotaz k ploše pod okny:
ve věci zanedbané zeleně přímo za objektem "Cihelna" tj. Bánskobystrická č.o. 176 - 182 Vám sděluji následující. Po provedení šetření přímo na místě bylo zjištěno, že zanedbaná plocha p.č. 940/3 je ve vlastnictví stavební firmy MiTTaG spol. s.r.o.. Na základě telefonického rozhovoru s pracovníkem firmy Vám musím bohužel oznámit, že na této ploše se plánuje výstavba parkoviště. Firmu jsme alespoň požádali, aby uvedla pozemek ještě před stavbou parkoviště do kulturnějšího stavu a provedla pokos ruderálního porostu. V případě nejasností volejte prosím číslo 541 421 745. S pozdravem Pavel Stránksý - OŽP
8. 8. 31. 7. se konala 1. společná schůze představenstva a kontrolní komise. Přečtěte si zápis, je ve formátu PDF (chcete-li formát DOC/RTF, napište, vystavím zde).
31.7. Na včerejším jednání zástupců družstva s Ing. Hromádkovou bylo dohodnuto, že Ing. Hromádková opraví velmi nepřesné rozúčtování energií a nákladů, které vypracovala, a dodá novou verzi odpovídající platné vyhlášce.
 • výpočet teplé vody: ZS bude počítána dle podlahové plochy
 • teplo bude rozděleno 40 % na ZS, 60 % na SS
 • korekční koeficienty budou použity na SS, nikoliv na ZS
 • budou opraveny korekční koeficienty
 • rozúčtování tepla bude sjednoceno s rozúčtováním teplé vody na celý dům, nikoliv po vchodech
 • termín tohoto vyúčtování se (bohužel) posune
 • byla uzavřena předběžná dohoda ohledně termínu a realizace vyúčtování příštích
 • proběhne aktualizace počtu osob v jednotlivých bytech
Pozn: ZS = základní složka, SS = spotřební složka
4.7. Vyúčtování za rok 2002 dostanou všichni do konce července do svých schránek. Do té doby bude také připraveno k nahlédnutí celkové vyúčtování za celý dům na vrátnici na Podpěrově ul.
13.6.

1. Převedení peněz ze zkrachovalé Union banky

- v těchto dnech probíhá převod prostředků z účtu družstva u Union banky na stávající účet u ČSOB. Převedeno bude cca 795 000 Kč

2. Úpravy v okolí domu

- viz reakce ÚMČ Řečkovice ze 14.8.

3. Reklamace rezavějícího zábradlí

- bylo zahájeno reklamační řízení, mělo by proběhnout nové natírání veškerého zábradlí. Jelikož družstvo řešení reklamace urgovalo, doufáme, že náprava proběhne co nejdříve

4. Mytí luxfer a prosklených částí výtahu

- součástí smlouvy o úklidu není zajištění umytí těchto částí, proto byla požádána paní Hromádková, aby připravila cenovou nabídku a harmonogram umytí prosklených částí výtahu a luxfer + oken na chodbách zevnitř i zvenku

5. Brano na druhé vchodové dveře

- zatím byla předána jedna nabídka, v současné době čekáme, až paní Hromádková zpracuje další

6. Kontakty na orgány družstva

- v příštím týdnu bude v rámci kultivace nástěnek ve všech vchodech vyvěšen seznam členů představenstva a kontrolní komise a uveden způsob, jakým nejlépe kontaktovat družstvo
Nahoru

Rok 2004

Stalo se:

4.10. Peripetie ohledně zarúbané cesty do města najdete v diskusi na www.reckovice.cz. RH  
13. 4. Ve dnech 16. května, 14. července, 8. září a 8. listopadu od 18.30 do 18.45 stojí na parkovišti za objektem Trend na Žitné ulici (křížem přes křižovatku u Billy) sběrný automobil na nebezpečný odpad.
Můžete tam odnést: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce - vývojky, ustalovače, barviva, bělidla - oleje a maziva - akumulátorové baterie a suché články - ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy - obaly se zbytky nebezpečných látek - léky - zářivky a úsporné žárovky - postřiky - tužidla - teploměry - kosmetika (odlakovače, přelivy, laky atd) - tonery - brzdové destičky a spojkové kotouče - obaly od sprejů.
Pro občany zdarma (neberou firemní odpad).
RH  
10. 1.

Žádost o opravu výtahu odeslaná dne 10.1.

Dobrý den, paní Hromádková

Dnes v sobotu večer se po pár dnech opět projevují stále stejné problémy s dveřmi výtahu ve vchodu A. Žádám Vás, abyste co nejrychleji zajistila nejprve prozatimní, a poté ihned definitivní nápravu, i kdyby bylo nutné vyměnit zkřivené dveře.

Můžete mi prosím pro webovou stránku družstva shrnout soupis všech problémů a servisních zásahů na tomto výtahu a napsat, jaká je na výtah záruka?

Děkuji

Richard Habarta
RH  
6. 1.

Jak zajistit dveře mezi výtahem a schránkami v otevřeném stavu

Pokud máte po montáži samozavírače problém s otevíráním dveří mezi vstupní halou a výtahem, pak zřejmě někdo omylem přepnul ovládací pojistku.
Za normálních okolností stačí např. pro průjezd kočárkem dveře otevřít dokořán (zůstanou otevřené) a po průjezdu je otevřít ještě o pár centimetrů, ke zdi - dveře se pak zavřou samy.
U vchodových dveří musíte dveře uvolnit zatlačením pojistky na ramínku a přesunutím pojistky do původní polohy.
RH  
6. 1.

Návod k odečtu spotřeby tepla

Pro rozúčtování tepla za rok 2003 je třeba, abyste vyplnili údaje za poslední rok. Stručný návod:
 1. Pokud šipka vlevo na horní hraně displeje neukazuje na režim „Měsíc", přepněte přístroj jedním nebo dvěma dlouhými stisknutími tlačítka vpravo dole do režimu Měsíc.
 2. Potom se každým krátkým stisknutím posunete o měsíc dále.
 3. Na displeji se bude střídat datum (např. 28.02.03) a údaj o spotřebě, který zapíšete do tabulky, kterou jste našli ve schránce.
 4. POZOR! Před zapisováním údajů zkontrolujte, zda je vpravo nahoře uveden údaj kWh označující spotřebu. Pokud je místo něj vpravo dole údaj m3, projděte krátkými stisknutími tlačítka všechny měsíce, až se vrátíte opět na začátek roku 2003. Nyní by měl přístroj ukazovat spotřebu v kWh.
Pokud potřebujete pomoc, ozvěte se Ing. Hromádkové nebo hoďte vzkaz do schránky Dvořáková (BB 182), Jahoda (180), Urbášek (178) nebo Adamcová (176).
RH  
Nahoru
Rok 2003

Stalo se:

13.11.2003 Ve vchodech A a C stále nefunguje aretace Brana. Dnes jsem poslal další dotaz - do rubriky Očekáváme to píšu proto, že napjatě očekávám, zda dojde po mnoha měsících k opravě. RH  
23.10. Příhoda: Potkal jsem dnes v garáži uklízející paní. Zeptal jsem se, zda už nevyvěšují informace o termínech. Udiveně řekla, že v hlavním vchodu (176) to přece visí. Popovídali jsme si, byla ochotná, a snad budou správné termíny brzy ve všech vchodech. A pak že to nejde? :-) RH  
2. 10. Se stálými problémy s parkováním v točně můžeme podle mne udělat dvě věci:
 • Požádat odbor dopravy radnice o osazení značky zákaz stání s přídavnou tabulkou "v točně".
 • Požádat odbor dopravy radnice o vyznačení některých částí točny jako přechodů pro chodce.
Teprve poté můžeme tlačit na (městskou) policii, aby zajistila pořádek.
Můj návrh pro druhou, mírnější (a minimální) variantu je zde, obrázek je jen narychlo načrtnut, snad z něj poznáte kde jsou vchody, sloupy, atd. Předem děkuji za Vaše názory.
RH  
31. 7. Pan Zálešák mne požádal o zveřejnění následující odpovědi předsedkyně družstva na jeho dotazy (omlouvám se za chybějící háčky a čárky, je to narychlo z mailu):
 • myti luxfer z vnitrni strany a myti prosklenych casti vytahu probehne do 31. 8. 2003, na jare potom probehne myti luxfer z venkovni strany. Cena za umyti vnitrni strany luxferove steny + prosklenych casti vytahu je 2.500 Kc/1 vchod pro A,B a C, pro D je to 1.300 protože nemaji výtah. Prace byla zadana u stavajici uklidove firmy, nevidime duvod, proc prave na toto bychom meli vyhlasovat vyberove rizeni (napr. pro nakup brana na druhe vchodove dvere to potreba je, protoze se jedna jednak o vyssi castku a druhak to tak odsouhlasila clenska schuze)
 • co se tyka kvality uklidu, tak ji zacneme na zaklade Vaseho vyjadreni vice sledovat, nicmene v ramci zkvalitneni uklidovych praci probehne na podzim reorganizace jejimz cilem by mela byt vetsi cetnost uklidu a zajisteni jedne osoby, ktera bude k dispozici cca 3-4 dny v tydnu
 • rezavejici zabradli bylo hromadne reklamovano jiz pred delsi dobou, od firmy Mittag se nam zatim nepodarilo ziskat zadny konkretni termin. Reklamace bude resena novym natrenim zabradli a radi bychom, aby to probehlo az v prvni casti podzimu (kvuli horku, kvetinam na balkonech apod.)
 • co se tyka parkovani aut v tocne, tak jsem si nechala vysvetlit duvody cemu to vadi a rozhodla jsem se tedy tuto situaci resit v druhe polovine srpna po navratu z dovolene.
 • info o organech druzstva - budou vyveseny zitra na nastenkach
RH  
14. 4. Náhradní členská schůze se sešla a projednala všechny body, díky za účast.
(volba nových orgánů, změna sídla (na Banskobystrickou 182), schválení závěrky, brano, průchod sekcí D do garáží)
K problematice východů z garáží jsem od JP obdržel dokonalou tabulku výhodnosti používání jednotlivých vchodů. Tabulka s výpočty je zde, obrázek zde, vše vcelku (XLS, cca 1 MB) zde. Děkuji.
RH  
28.3. Na členské schůzi 28. března 2003 se nesešel dostatečný počet členů a schůze nebyla usnášeníschopná. Tato kratochvíle nás všechny kromě času asi 50 lidí stála několik set korun za pronájem sálu a několik tisíc korun za notáře, který neměl co ověřovat.

RH  
25.2. NOVÉ ČÍSLO ÚČTU
Od 25. února 2003 má družstvo Cihelna nový účet číslo 182837820/0300 u ČSOB. Veškeré přímé platby družstvu prosím posílejte na tento účet, nikoli do UNION banky.

RH  
5.2. Schůzka s Ing. Hromádkovou
Odpovědi na dotazy z minulé schůzky
 • Smlouva s Ing. Bednářovou a smlouva s plynárnou je u mne.
 • Podle výsledku PÁTEČNÍ schůzky na plynárně není podle zákona nutné posílat upomínku při třech dlužných částkách... Včetně záloh jsme tam zpoždění měli mnoho, z toho nejméně tři neuhrazené. Výpisy mám k dispozici.
 • Ing. Svobodová (místopředsedkyně družstva) zamítla požadavek na zakoupení silného Brana z obavy, že by mohla většina říct, že Brano nechtěli.
 • Požární revize proběhla, ale zda mají mít dveře madlo se zjistí až v písemném vyjádření.
RH  
29.1. Schůzka s Ing. Hromádkovou
Odpovědi na dotazy z minulé schůzky
 • Problém s plynem se intenzivně řeší. Situace: Družstvo najalo na správu domu firmu Mittag, ta zase Ing. Hromádkovou (Hr). Družstvo najalo na provádění účetnictví Ing. Bednářovou (Bed). Faktury chodí HR, ta je předává BED. Tentokrát nepřišla HR žádná písemná upomínka, na telefonickou upomínku reagovala HR okamžitým pověřením BED k zařízení věci, ta neposlala plynárnám kopii platebního příkazu a platba nedorazila včas... Úterní jednání na plynárně byla neúspěšná...
 • Požární revize stále probíhá, výsledky budou známy později.

Nové otázky
 • Žádost o urychlené a podrobné vysvětlení situace s plynem, seznam neuhrazených faktur po splatnosti, seznam faktur uhrazených v minulosti po splatnosti, zůstatek na účtu...
 • Při setkání s plynaři Ing. Hromádková zjistí, zda vůbec a kdy byly odeslány písemné upomínky.
 • Ing. Hromádková předloží smlouvy družstva s plynárnou a s účetní Ing. Bednářovou.
 • Urgence všech dosavadních nezodpovězených dotazů - dostatečně silné Brano mezi schránky a výtahy, mříže, termíny úklidu garáže.
 • Námět - údajně je možné nechat garáž uklízet na zavolání podle potřeby - co Vy na to?
 • Ing. Hromádková sdělí dodavateli elektra, že pokud se přes opakované reklamace nezlepší situace s osvětlením garáže, bude nutné osvětlení demontovat oproti vrácení peněz a nahradit jiným, funkčním, případně od jiné firmy.
RH  
28.1. 18:00 neteče teplá voda, volám p. Hemerkovi, zda nejde o stejnou poruchu jako minule. Dozvídám se, že před dvěma hodinami byl odpojen plyn z důvodu neplacení faktur. Zapojen bude ráno. Odcházím to říct aspoň pár lidem v domě, protože to nikdo jaksi neudělal.
cca 20:00 je po sérii telefonátů plyn provizorně zapojen.
Předběžné informace: účetní nezaplatila přes několik upomínek, zaplatila až v pátek po výhružce, že v úterý budeme odpojeni, nikdo nekontroloval, zda platba přišla včas...
RH  
22.1. Schůzka s Ing. Hromádkovou
Odpovědi na dotazy z minulé schůzky
 • Ve středu 29.1. bude požární revize. (Hr)
 • Čekáme na cenovou nabídku mříží na okna garáže (Hr). (Už čekáme dlouho, tak jsem požádal, aby Ing. Hromádková získala termín dodání nabídky.)

Nové otázky
 • Dostal jsem před pár dny do schránky dopis (PDF) pana Valoška (Mittag) paní Hromádkové. V zaškrtnutém odstavci se psalo něco v tom smyslu, že nám zakoupili samozavírač (Brano) na dveře mezi schránkami a výtahem, montovali ho, ale byli nájemníky nuceni zavírač odmontovat kvůli komínovému efektu. Trošku jsem se poptal mezi lidmi a ukázalo se, že dodané Brano bylo příliš slabé. Požádal jsem paní Hromádkovou, ať požádá o samozavírač správných parametrů a uvede, že problém byl v tomto, nikoli v rozmaru nájemníků.
 • 16.1. odpoledne jsem na garáži objevil nápis, že 16. dopoledne bude úklid, že se bude uklízet vždy kolem 15. a že dostaneme termíny.
 • Opět nefungují světla v garáži...
RH  
Nahoru
Rok 2002

18.12. Schůzka majitelů garáží s Ing. Hromádkovou
Odpovědi na dotazy z minulé schůzky
 • Do týdne bude požární revize, hasicí přístroj byl dodán, madlo na evakuačních dveřích posoudí. (Hr)
 • Čekáme na cenovou nabídku mříží na okna garáže (Hr).
 • Otevírání garážových vrat může být tišší, silentbloky + montáž utlumí rezonanci a je možné je namontovat v lednu 2003. Cena 5000 (2 sady), není záruční oprava. (Knebl) (Pozn. RH: údaj "5000 (2 sady)" jsem přesně převzal a taky nevím, co přesně znamená. Pro zajímavost: i tato stížnost je vedena pod mým "profláknutým" jménem :-) RM upřesňuje, že jde o záruční opravu, protože hluk překračuje normy. Bude měření, zatím neoficiální.
 • Předána úklidová smlouva s mapou zimního úklidu. (Hr->LD)

Nové otázky
 • Nevím, co psát, kdo byl, ví... Nestíhám, pardon.
 • Ve čtvrtek jsem ještě nadhodil, zda by nešlo vyvěsit termíny úklidu garáže na půl roku dopředu zevnitř na vrata....
RH  
11.12. Schůzka s Ing. Hromádkovou
Odpovědi na dotazy z 27.11.
 • Kůra na záhonu před vchody nechybí, maximálně je rozhrabána psy. (Knebl)
 • Budou dodány hasicí přístroje podle projektu (Hr).
 • Čekáme na cenovou nabídku mříží na okna garáže (Hr).
 • Otevírání garážových vrat může být tišší, silentbloky + montáž utlumí rezonanci a je možné je namontovat v lednu 2003. Cena 5000 (2 sady), není záruční oprava. (Knebl) (Pozn. RH: údaj "5000 (2 sady)" jsem přesně převzal a taky nevím, co přesně znamená. Pro zajímavost: i tato stížnost je vedena pod mým "profláknutým" jménem :-)
 • Předána úklidová smlouva s mapou zimního úklidu. (Hr-&62;LD)
 • Dle vyjádření policistky nelze v točně před vchody C, D pokutovat za parkování. Co říkáte návrhu, aby družstvo požádalo o instalaci značky "Zákaz stání" s doplňkovou tabulkou "na celé ploše točny"? Nejenže nemohou projít lidi s kočárky na tramvaj, ale p. Hemerka byl svědkem situace, kd nebylo možné paní ze vchodu D přenést ze sanitky!

Nové otázky
 • Nefunguje zavírání (Brano) ve vchodu 182. (LD, RH). Pan Hemerka seřídí na zimní provoz a bude kontrolovat.
RH  
4.12. Ing. Hromádková se omluvila, kopie některých smluv předány LD. LD  
27.11. Schůzka s Ing. Hromádkovou
Dotazy a požadavky
 • Uzavírání pojistky a rozesílání inkasa za garáž nelze dělat bez předchozí schůzky s majiteli (PCh, RM, RH, LD, ...)
 • Garáž - chybí hasicí přístroj, madlo na nouzovém východu, odhlučnění otevírání vrat (RM, RH, ...)
 • Žádost o předložení pojistných smluv a smluv o úklidu.
 • Námět: Je nutné uklízet garáž (firma 1x až 2x měsíčně)? Nebudeme ji uklízet sami? (Ne.)
 • Žádost o vrácení/opravu dopravní značky u vjezdu do parkoviště. (Brzy byla opravena)
RH  
11.9. Schůze - definitivní schválení rozúčtování.
Budou vyvěšena čísla na správkyni a ve výtahu číslo na správce výtahu.
RH  
7.8.-11.9.2002 Projednávání rozúčtování energií za rok 2001 RH 8 hodin
Nahoru


eif. logo autora