ROYAL RANGERS

31. PŘEDNÍ HLÍDKA  JIHLAVA II

        křesťanská organizace pro děti a mládež
        ul. 17. listopadu 10, 586 01 Jihlava
        
tel. 567307662, 605787563 (Táňa Antlová)
         tatana.antlova@centrum.cz
        IČ: 70959145, BÚ: 1014043655/5500

Děti jsou veliký dar od Boha a toho z Vás, kdo je rodičem, jistě nepřekvapí, když řeknu, že často bychom se mohli od nich učit. A to mnoha vlastnostem, které jsme všichni kdysi také dostali do vínku - přímosti, odvaze, projevům lásky bez postranních úmyslů, nezávislosti na penězích i zvídavému /a zároveň nezkaženému/ vnímání světa.
Přesto je naším úkolem své potomky vychovat a učíme se to celý život. My dospělí jsme často už příliš pevně zapadli do soukolí zaběhaných povinností. Naučili jsme se podléhat vlivům převládajícího názoru - někde hluboko v nás ta školní ateistická výchova je a nemáme odvahu se podívat na věci z jiného úhlu, stále někam spěcháme, vyděláváme peníze. Kupujeme věci, které nabízí reklamní kampaně. Ale často už neřešíme, zda je opravdu potřebujeme. Kupujeme věci k životu na úrovni. A mnozí z nás chtějí mít ještě víc než ostatní. Namlouváme se, že štěstí nám přinese naše pohodlí. Přemýšlíme o tom, zda je to nejdůležitější v životě? Víme ale, co chtějí naše děti?
Možná proto, že jim nedáváme to, co skutečně potřebují, hledají náhražky v ještě tvrdších závislostech než cigarety a alkohol. A nejsou to jen drogy, na kterých se člověk stává závislým, ale také práce, postavení a peníze. Jsem moc ráda, že Vám mohu představit křesťanskou organizaci pro děti a mládež, která kromě zájmové činnosti chce dětem nabídnout i seznámení s prvkem v naší české výchově neobvyklým - úctou k duchovní autoritě a morálním hodnotám.

ROYAL RANGERS v ČR (http://www.royalrangers.cz)
Organizace vznikla v šedesátých letech v USA jako služba letniční církve. V roce 1981 byla představena v Evropě, pak zahájila svoji činnost ve Švýcarsku a Německu. Pracovní materiály pro vedoucí byly přeloženy z angličtiny a americká i evropská organizace pak přijala jednotný znak
Ve znaku organizace je několikanásobná hvězda, odpovídající větrné růžici kompasu. Také nás učí udržet správný směr. Má čtyři zlaté hroty (ty jsou znakem čtyř hlavních oblastí vývoje člověka - fyzický, duševní, duchovní a sociální), čtyři červené hroty (znázorňující hlavní doktríny Bible) a vzadu osm modrých hrotů odpovídajících zákoníku Royal Rangers.
V roce 1982 byl ve Švýcarsku uspořádán první národní výcvikový tábor (NVT), od té doby jsou NVT pořádány každoročně. Zde se noví vedoucí prakticky seznamují se způsobem služby dětem. To, že pro vedoucí členství v RR znamená sloužit dětem, není náhodné. Vycházíme z Ježíšových slov o tom, že v jeho království je i nejvyšší určen k tomu, aby sloužil ostatním. Proto se organizace jmenuje Královští jezdci nebo Jezdci království - a měla by vychovávat ty, kteří se svobodně rozhodli sloužit Králi a také udržovat hodnoty královského pořádku. V naší řeči můžeme říci - prosazovat morální hodnoty, nebo také vítězství ducha nad hmotou. Dobrý vedoucí nemůže dělat takovou službu jenom polovičním srdcem, ale s plným nasazením.
Royal Ranger musí být fyzicky zdatný, musí zvládnout pobyt v přírodě a umět se o sebe postarat, tedy všestranně pečovat o svoji tělesnou i duševní kondici. Jistě pro bystřejší není problém dosadit si z našich znalostí o americké kultuře konkrétní představu. Rangeři byli vždy ti nejodolnější a proto museli být vycvičeni do všech podmínek.
RR mají vypracován jedenáctiletý program, dá se říci téměř výchovný systém, jehož části na sebe navazují. Zahrnuje praktické dovednosti i rozvoj dětí a mládeže v duchovní oblasti, také poradenství a podněcování talentů dětí v zájmových oblastech a praktických dovednostech. Všechny získané vlastnosti pak mohou uplatnit mladí lidé v osobním životě.
Jednou z nejlákavějších odborností, která má u nás velkou tradici, je rozhodně "zálesák". Pobyt v přírodě a soulad s přírodou jsou blízké mnohým z nás. Ale ani vodáci a různé řemeslné dovednosti ve specializacích royal rangerů nechybí.

Royal Rangers v ČR je od roku 1996 občanské sdružení, zaregistrované u MV ČR.
Základní organizační strukturou je přední hlídka, která je vždy samostatným právnickým subjektem. Ta pak vytváří věkové skupiny - "kmeny". Podle věku dětí jsou vytvořeny skupiny greenhornů, trapperů a rangerů. Kmeny mohou pracovat samostatně a mají každý svého vedoucího - náčelníka. Celá přední hlídka má pak svého velitele.

Organizace je určena široké veřejnosti a dětem z věřících i nevěřících rodin. Dává však možnost seznámit děti s duchovním životem na rozdíl od jiných organizací, např. státních. To ovšem neznamená, že tam všichni členové nemohou realizovat svoje zájmy a záliby. Myslím, že je dobré, aby se děti mohly na problém současného světa podívat i jiným úhlem pohledu - pohledem Bible; knihy, jejíž moudrost si nedovolí popřít nikdo, kdo ji jen útržkovitě přečetl. A stejně tak mají právo na konfrontaci s Ježíšem, který přinesl osobní zvěst o smyslu našeho života a co je pro něj podstatné. Jenom na dětech pak záleží rozhodnutí, jaký zaujmou postoj. My rodiče a ostatní dospělí bychom jim měli dát na vybranou.Už proto, že On za tuto nabídku položil svůj život.
Nevěříte? Zkuste tuhle dobrou zprávu zkoumat s nimi. A znovu zapřemýšlejte o větě: "kdo má uši k slyšení, slyš...".
A děti, kterým chceme dopřát jistě jen to nejlepší, by měly mít možnost vzít odpovědnost za svůj život do rukou samy a příležitost poznat Ježíše Krista jako osobního spasitele. Je to biblický cíl a pro jeho naplnění nestačí jenom vyučovací hodiny. Je třeba začít vést život proměněný Kristem. Nemusíte se ale obávat, že budou Vaše děti k takovému rozhodnutí nuceny. Program Royal Rangers nabízí dětem cestu poznání prostřednictvím zajímavých zájmových činností a praktického rozeznávání správných morálních hodnot.

31. Přední hlídka JIHLAVA II.(http://www.31ph.royalrangers.cz) je spojena s křesťanským společenstvím Ekklésia Jihlava.
Zlatým zákonem Royal Rangers je verš z Matoušova evangelia 7,12: "Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili Vám, čiňte i vy jim, neboť to je Zákon a Proroci".
Vysvětlit dětem tohle pravidlo považuji za zásadní podnět ke změnám ve společnosti. Obvykle totiž užíváme jako návod k běžnému chování méně aktivní způsob vztahů - a to je starozákonní "nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě". To by nám umožňovalo domnívat se, že stačí, abychom se někde izolovali a nevšímali si svého okolí. Ke kvalitativní změně může opravdu dojít teprve až dokážeme dělat druhým jenom to, co považujeme za vhodné pro sebe. Až se stane urážkou chovat se k druhým tak, jak nám by bylo nepříjemné.
Tak se můžeme vrátit k uznávání morálních zákonů v našem kolektivu, ve škole, ve městě a s pomocí našich dětí snad i v celé společnosti. A člověk je k životu ve společnosti stvořen, ať si namlouvá cokoli. Potřebuje dobré vztahy, uznání a ocenění. K tomu máme v Bibli dostatek návodů - stejně jako příkladů, kam vede, když se tyto zásady programově neplní.
Jen stačí mít oči k vidění a uši ke slyšení... pokud děti tyhle věci správně pochopí v mládí, projdou i období vstupu do dospělosti s jistotou. Zatím často vidí na nás, že jsme ztratili orientaci i odvahu dělat, co je čestné, správné a morální. Dejme jim šanci najít vlastní cestu! Na naši odvahu se těší ten, který za nás už položil život.


Napsali o nás...


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU