Stanovy spolku "Ekklésia Jihlava"

1. Cíle a sídlo
Spolek "Ekklésia Jihlava" (dále jen "spolek") je dobrovolný svazek občanů, kteří vyznávají křesťanskou víru, usilují o život podle Bible a na těchto základech rozvíjejí pomoc osobám v nouzi, osvětovou a kulturní činnost.
Spolek vyvíjí zejména vzdělávací, kulturní a publikační činnost, iniciuje nebo zřizuje místa pro charitativní a humanitární pomoc osobám v nouzi, pro rozvoj kreativních činností a rozvíjí práci s dětmi a mládeží. Spolek se také věnuje rozvoji osob pro následnou aktivní službu v souladu se zaměřením spolku, kterým také zajišťuje další vzdělávání. Spolek naplňuje své cíle také ve spolupráci s dalšími subjekty z České republiky i zahraničí s obdobným zaměřením. Formou darů může podporovat jiné fyzické i právnické osoby, které rozvíjejí obdobnou činnost.
Sídlem spolku je Jihlava, Štefánikovo náměstí 4, PSČ 586 01.

2. Rada
Rada je nejvyšší orgán spolku a současně kolektivní statutární orgán spolku.
Obměna nebo rozšíření rady se děje kooptací. Každá obměna nebo rozšíření rady musí být ohlášena alespoň 2 týdny předem na shromáždění spolku. Rada je povinna vyslechnout a zvážit všechna doporučení a připomínky členů spolku. Členství v radě není časově omezeno. Členství v radě zaniká na vlastní žádost nebo zrušením pro jednání, které je neslučitelné s posláním spolku nebo v případě, že se osoba po delší dobu nepodílí aktivně na práci spolku. O zrušení členství v radě se rozhoduje hlasováním na shromáždění spolku nadpoloviční většinou přítomných aktivních členů spolku.
V případě zániku členství nadpoloviční většiny členů rady, volí nové členy rady aktivní členové spolku na svém shromáždění.
Jménem spolku jsou oprávněni jednat všichni členové rady, a to každý samostatně.
Rada se schází nejméně jednou ročně. Rada má právo přijímat a měnit stanovy spolku nebo rozhodnout o zrušení spolku dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Není-li stanoveno jinak, ostatní rozhodnutí přijímá rada nadpoloviční většinou všech členů rady.
Členové rady jsou současně aktivními členy spolku.

3. Členství
Členství může být aktivní a neformální.
Aktivní člen je osoba, která se plně ztotožňuje se stanovami spolku a má povinnost svou činností aktivně napomáhat uskutečňování cílů spolku. Aktivní člen má právo na shromáždění spolku hlasovat a má jeden hlas.
Aktivní členství vzniká přijetím této osoby radou na jejím zasedání. Aktivní členství nelze žádným způsobem nárokovat. Aktivní členství zaniká na vlastní žádost nebo zrušením pro jednání, které je neslučitelné s posláním spolku nebo v případě, že se osoba po delší dobu nepodílí aktivně na práci spolku. O zrušení aktivního členství rozhoduje rada na svém zasedání.
Neformální člen spolku je každý, kdo souhlasí s jejími cíli a podporuje je. Neformální člen má právo na shromáždění spolku hlasovat a má poradní hlas.

4. Hospodaření
Zdrojem příjmů spolku jsou zejména dary, příspěvky, sbírky, dědictví, výnosy akcí, dotace, výnosy účelových zařízení resp. hospodářská nebo jiná výdělečná činnost spolku, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a cílů spolku.
O hospodaření spolku rozhoduje rada nebo jimi pověřené osoby.
Rada může rozhodnout o zaměstnání nebo jiné formě odměny pro členy spolku nebo další osoby, které vykonávají činnosti ve prospěch spolku.
Rada je povinna zveřejnit výsledky hospodaření. Každý člen má právo kdykoliv nahlédnout do účetnictví spolku, kontrolovat jej a vyjadřovat se k jeho hospodaření.
V případě zániku spolku jmenuje rada likvidační komisi, která rozhodne o vypořádání majetku spolku.Registrace na Ministerstvu vnitra ČR dne 1.2.2002 pod čj. VS/1-1/49 157/02-R, IČO: 265 83 631Členové rady (od 20.10.2014):

Renata Semotán,

Michal Semotán,

Hana Brabencová Stránská,

Eva Kochanová.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU