Soupis prací Josefa BAUDIŠE1903

 • James Macpherson Esq.: Básně Ossianovy, přeložil Josef Baudiš; Světová knihovna č. 322—323; J. Otto, Praha 1903, pp. 152. (Obsah)  1904

 • "Koncovka 2. os. sing. v litevštině", in: Listy filologické 31, 420—22.  1908

 • "Das slavische Imperfektum", in: Indogermanische Forschungen 23, 135—152.  1910

 • Studie o perfektech typu sskr. dadāu a jajňāti. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-filologická, práce č. IV.  1912

 • Zur Wortzusammensetzung im Indogermanischen. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filos.-hist.-filologická, práce č. III.

 • "Über den Gebrauch des Fut. II. im Irischen und über die Bildung des air. Futurs", in: Revue celtique 33, 324—361.

 • "K otázce pramenů Zeyerových", in: Časopis pro moderní filologii II, 114—117, 203—207.  1913

 • "Nominalsätze und Nominalprädikate im Irischen", in: ZCP 9, 309—335.

 • "Zum Gebrauch der Verbalnomina im Irischen", in: ZCP 9, 380—417.  1914

 • "Cúroi and Cúchulinn", in: Ériu 7, pp. 200—209.  1916

 • "On the Antiquity of the Kingship of Tara", in: Ériu 8, 101—107.

 • "Notes on the Preverbal Particles and Infixed Elements", in: Ériu 8, 108—113.

 • "Mabinogion", in: Folk-Lore 27, 31—68.

 • "Příspěvky ke kritice českých překladů shakespearských", in: Časopis pro moderní filologii 5, 119—130, 217—233, 317—331, 416—436.  1917

 • Czech Folk Tales. Selected and translated by Dr. Josef Baudis, M.R.I.A., Lecturer in comparative philology at the Prague university; with 8 illustrations; George Allen & Unwin Ltd., London 1917; XVI + 196 pp. + 8 ills. [8vo]. [On the spine and in the preface correctly typed Baudiš.]

 • "Changes in Type in Indo-European", in: Proceedings of the Cambridge Philological Society CXVIII—CXX, 8—14.  1918

 • [Rec.] "E. Dobbs, Side-Lights on the Tain Age and other studies"; in: Folk-Lore 29, 169—171.  1921

 • "Nové úkoly srovnávacího jazykozpytu", in: Nové Atheneum 2, 56—59.

 • "Remarks on the Welsh Verb", in: Philologica I, 116—149.

 • [Rec.] "J. Vendryes, Le langage", in: Philologica I, 239—243.

 • [Rec.] "Max Förster, Englisch Keltisches", in: Philologica I, 243—244.

 • "Czech and Slovak", in: Eastern Europe 5/4 (London) 1921 [6 stran].

 • "The foundations of Czech culture", in: Eastern Europe 6/2-3 (London) 1921.  1922

 • "On the Character of the Celtic Languages", in: Revue celtique 39, 33—46; 40, 104—126.  1923

 • "On Tochmarc Emere", in: Ériu 9, 1921—1923, pp. 98—108.

 • "Příspěvky keltistovy", in: Slovanský sborník věnovaný jeho magnificenci prof. Fr. Pastrnkovi k 70. narozeninám (1853—1923), Praha 1923, 176—179.

 • "The Re-Establishment of the Czech Literary Language", in: Transactions of the Celtic Congress, 1921, compiled by Rhys Phillips; Swansea 1923, pp. 154—160.  1924

 • Grammar of Early Welsh. Part I. Phonology. Philological Society. Philologica, vol. II, Supplement. Oxford University Press. Humphrey Milford M. A., London 1924; [viii] + 178 pp. — The second part — morphology — left unpublished in manuscript. (Druhá část téhož díla — tvarosloví — zůstala v rukopise.)
  Rev. by J. Glyn Davies, in: MLR 22, 1927, 356—7.  1925

 • Poznámky k vývoji indoevropské struktury gramatické. Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě III, číslo 31. (5.). Stran 20.

 • "K otázce sloučení filosofických fakult", in: Přerod 3, 70—73.

 • (tr.) "W. A. Craigie, Epochy v historii angličtiny" (Z anglického rukopisu upravil J. Baudiš), in: Naše doba 32, 230—235, 290—295.  1926

 • "Glossy k nauce o keltských pronominech osobních a k otázce novokeltského typu jazykového", in: MNHMA, Sborník vydaný na pamě» čtyřicetiletého působení prof. J. Zubatého, str. 215—228.

 • "Synopsis of Irish Phonology", in: Philological Society's Transactions 1917—20, str. 79—97.

 • "Syllabus for Lectures on Slavonic Phonology", in: Philological Society's Transactions 1917—20, str. 126—137.

 • Řeč. (Úvod do obecného jazykozpytu), Spisy filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě, svazek VII. 169 stran.  1932

 • Struktura jazyků indoevropských. Práce Učené společnosti Šafaříkovy, Sv. 12. Bratislava 1932. 212 stran.

 • "Notes on Early Welsh Sandhi", in: Revue celtique 49, 339—381.

 • "On the Uses of the Subjunctive Mood in Welsh", in: Revue celtique 49, 382—405.  1933

 • "On the Use of the Substantive Verb in Welsh", in: Revue celtique 50, 30—47.

 • "The particle E. W. yt, yd, y", in: Revue celtique 50, 388—405.

  Významnější nekrology o Josefu Baudišovi:

 • Jan Vilikovský: Bratislava VII, 1933, 309—12 a Ročenka university Komenského za studijní rok 1933—1934 (v Bratislavě 1934), str. 34—39.
 • Bohuslav Havránek: Naše věda XIV, 1933, 171—2.
 • Oldřich Hujer: Listy filologické LX, 1933, 205—6.
 • Josef Janko: Časopis pro moderní filologii XIX, 1933, 339—40.
 • Joseph Vendryes: Revue celtique L, 1933, 406—8.
 • L. C. Wharton & J. Jopson: Slavonic Review 34/XII, 1933, 204—7.


  Bibliography compiled by Václav Machek, 1948.


  > > > > > >   Biografie Josefa Baudiše • Last updated 21. III. 2004 Home Email