Prodej pozemků,bytů,Minice,Kralupy nad Vltavou


Projekt bytových domů, Projekt viladomů - PANORAMA MINICE II


Původní parcely 127/28 a 127/76 jsou rozděleny platným geometrickým plánem č. 975/2010

zapsaným v katastru nemovitostí Mělník 03.08.2010 a vyhotoveným ing. Milan Pičman pod číslem plánu 462-281/2010


Stavba obsahuje:

- 33 samostatně stojících rodinných domů, 6 viladomů, 3 bytové domy, inženýrské sítě včetně přípojek k jednotlivým objektům – plyn, vodovod, kanalizace, elektro, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a přístupová komunikace

Projekt bytových domů

Myslete dopředu!

BD
bytové domy     viladomy


- Základní informace
Projekt je ve fázi příprav, údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní, pro více informací nás kontaktujte nebo si vytvořte rezervaci.


Poslanecká sněmovna na svém zasedání dne 15. prosince 2010...

SFRB bude v roce 2011 poskytovat i ručení za úvěry na výstavbu nájemních bytů.

Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet neumožňuje poskytovat z prostředků SFRB přímé nenávratné dotace,
nebudou v roce 2011 přijímány žádosti o dotaci na výstavbu sociálních bytůPanelák, nebo bydlet jako v rodinném domě?


Panorama Minice II - pro rok 2011-2012 - 6 viladomů, 3 bytové domy (Viladům č.6 - 6 sociálních bytů a 3 byty pro děti z dětských domovů)

Výstavba viladomů

Dosavadní nabídka těchto bytů, které by byly dostupné pro všechny příjmové skupiny obyvatel, je ve většině obcí a měst České republiky stále nedostatečná.

Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.

6 viladomů
cena 27.000 kč/m2 podlahové plochy

Výstavba nájemních bytů

Projekt viladomů - Panorama II
Náklady na nájem hradí nájemníci

Viladům číslo 6Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.

Viladům číslo 6

Výstavba sociálních bytů

Náklady na nájem hradí nájemníci

Výstavba bytů pro děti z dětských
domovů po vyučení (viladům č.6)

Nájem hradí STAVOSMART s.r.o

Viladům číslo 6

Přesně na míru - byty        Výstavba viladomů

Půdorys 1 G-servis
Projekt: StavosmartProjekt: G-servis Výstavba: Stavosmart
cena 27.000 kč/m2 užitné plochy    cena 32.000 kč/m2 užitné plochy
Panorama Minice IIa - pro rok 2014 - 8 viladomů, 3 bytové domy (Viladům č.8 - 9 bytů nájemných a bytový dům č.1 za tržní nájemné)

Výstavba viladomů

Dosavadní nabídka těchto bytů, které by byly dostupné pro všechny příjmové skupiny obyvatel, je ve většině obcí a měst České republiky stále nedostatečná.

Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.

8 viladomů

Výstavba nájemních bytů

Výstavba nájemních bytů

Tržní nájemné

9 bytů nájemných (viladům č.8)

Náklady na nájem hradí nájemníci


8 viladomů

Přesně na míru - byty        Výstavba viladomů

Půdorys 1 Půdorys 1
Projekt: StavosmartProjekt: G-servis

Stránka se připravuje, již brzy zveřejníme obsah a projekt

Výstavba nájemních bytů

Projekt bytových domů - Panorama II Náklady na nájem hradí nájemníci

Bytový dům číslo 1Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.

3x bytové domy , 6x viladomy
Dosavadní nabídka těchto bytů, které by byly dostupné pro všechny příjmové skupiny obyvatel, je ve většině obcí a měst České republiky stále nedostatečná.

Firma STAVOSMART s.r.o
má program pro Vás.

3x bytové domy , 6x viladomy

Podpora výstavby sociálních bytů nově (na www.sfrb.cz)

26. 07. 2010 Vláda nově upravila některé podmínky podpory výstavby sociálních bytů. Jde především o rozšíření cílové skupiny nájemců, pro které budou byty určeny, a pro investory příznivější stanovení horní hranice možného měsíčního nájemného.
Novela má číslo 228/2010 Sb., vyšla ve Sbírce zákonů dne 23.7.2010 a nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2010.

Dotace na sociální byty budou pro obce i pro investory   (na stavosmart.cz)
Podmínky pro zvýšení regulovaného nájmu v roce 2010   (na stavosmart.cz)

 stavosmart     novinka - rubrika Bydlení  

Výstavba viladomů

Luxusní stavba

projekt: G-servis
Výstavba: Stavosmart

Dispozice a projekt

vice na G-servis

6 viladomů


6 viladomů

Poslanecká sněmovna na svém zasedání dne 15. prosince 2010...

Úvěrů „300“

Poslanecká sněmovna na svém zasedání dne 15. prosince 2010 schválila vládní návrh rozpočtu SFRB na rok 2011.
Schválený rozpočet počítá s pokračováním programu Úvěrů „300“ mladým lidem na pořízení bytu

Úvěr 200 Úvěr 150

V rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 15.12.2010
nejsou pro tuto formu podpory určeny finanční prostředky.
Z toho důvodu SFRB v roce 2011 tuto formu podpory NEPOSKYTUJE a žádosti o její poskytnutí NEPŘIJÍMÁ.

Výstavba sociálních bytů

SFRB bude v roce 2011 poskytovat i ručení za úvěry na výstavbu nájemních bytů. Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet neumožňuje poskytovat z prostředků SFRB přímé nenávratné dotace, nebudou v roce 2011 přijímány žádosti o dotaci na výstavbu sociálních bytů


Stanovení poměru podlahové plochy

Stanovení poměru podlahové plochy pro vymezení rodinného domu a bytového domu

Pokud nelze podle správního rozhodnutí, případně stanoviska stavebního úřadu
určit, zda se jedná o bytový dům nebo rodinný dům, nebo pokud se skutkový stav
liší od stavu formálně právního, lze při vymezení rodinného domu a bytového domu
postupovat metodou stanovení poměru podlahových ploch určených pro bydlení k
celkové podlahové ploše. Poměr se stanoví v procentech.

Pro určení bytového nebo rodinného domu je podstatné vymezení podlahové plochy
odpovídající požadavkům na trvalé bydlení.

Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha
mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu.

Do úhrnu podlahových ploch domu se započítává podlahová plocha všech místností
a prostorů určených k bydlení, prostorů, které nejsou určeny k bydlení (například
garáže, obchody, kanceláře), společných prostor (například plocha hal, chodeb,
schodišť, sklepů, balkonů, teras, prádelen, sušáren, kočárkáren) a podloubí,
průjezdů, pasáží apod.

Do úhrnu podlahových ploch domu se nezapočítává plocha těch místností či
prostorů, které nejsou běžně přístupné uživatelům domu a obvykle slouží jako
technologické zázemí (transformovny, kotelny, místnosti a prostory pro
vzduchotechniku, dílny pro údržbu). Dále se do úhrnu podlahové plochy
nezapočítávají šachty výtahů a podlahové plochy příslušenství domů.

Vzhledem k tomu, že se pro stanovení, zda se jedná o bytovou výstavbu, bere též
v úvahu poměrná část podlahové plochy využívaná společně pro bytové a nebytové
účely, doporučujeme pro výpočet následující postup.

U bytového domu se nejprve od úhrnu všech podlahových ploch odečtou podlahové
plochy společných částí domu příslušné k části domu, která odpovídá požadavkům
na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena a podlahové plochy společných částí
domu příslušné k části domu, která neodpovídá požadavkům na trvalé bydlení a
správný poměr se určí jako podíl podlahových ploch odpovídajících požadavkům na
trvalé bydlení včetně podlahových ploch příslušenství bytů k součtu podlahových
ploch bytů včetně podlahových ploch příslušenství bytů a podlahových ploch
prostor, které neodpovídají požadavkům na trvalé bydlení (garáž, dílna, obchod,
kancelář), včetně jejich příslušenství, stanovený v procentech.

Základní informace

Projekt je ve fázi příprav,

Údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní, pro více informací nás kontaktujte nebo si vytvořte rezervaci.

Rezervační smlouva (RS).

Výstavba viladomů

Luxusní stavba

projekt: G-servis
Výstavba: Stavosmart

Dispozice a projekt

vice na G-servis

6 viladomů


6 viladomů
© 2009 Copyright Stavosmart www.okoloprahy.cz www.prodej-bytu.net www.prodej-pozemku.net www.1-0.cz www.kyllar.cz www.stings96.cz www.sousede.cz www.akce.cz www.spoluhraci.cz www.turistika.cz www.zima2010.cz drazby-preprav.eu