MĚŘENÍ HLUKU - AUTORIZOVANÉ A ÚŘEDNÍ, HLUKOVÉ STUDIE A POSUDKY, URBANISTICKÁ AKUSTIKA

RNDr. Karel Hájek - PC ENTER

Nabízíme Vám služby v oblasti hluku, jeho měření, hodnocení a snižování. Naší předností využívanou bezpočtem zákazníků Libereckého kraje (z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily), z okresů Mladá Boleslav, Děčín, Jičín a z Prahy jsou nejen zkušenosti, rychlost a kvalita v poměru k ceně, kterou zákazníkům účtujeme, ale i skutečnost, že výsledky naší práce jsou uznávány státními institucemi jako jsou obecní, městské a krajské úřady nebo krajské hygienické stanice, jejich podřízená územní pracoviště a okresní a krajské soudy.

Liberecká firma PC ENTER, původně založená na začátku roku 1990 za účelem poskytování softwaru zákazníkům, přenesla v květnu roku 1993 hlavní těžiště své činnosti do zcela jiné oblasti, a sice do oblasti pracovního a životního prostředí. Dnes, po téměř 20 letech činnosti firmy s již 25-letou praxí v oboru jejího majitele RNDr. Karla Hájka Vám nabízíme následující služby:

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU. Provádíme autorizované měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí vycházející z normy ČSN ISO 9612 (Akustika - Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí), z vládního nařízení č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, z Metodického opatření MZ ČR č.1/2002 (Metodický návod pro měření hluku v pracovním prostředí) a z Vyhlášky MZ ČR č.432/2003 Sb., jíž se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

ÚŘEDNÍ MĚŘENÍ HLUKU. RNDr. Karel Hájek byl Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) autorizován k výkonu úředního měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí. Doklad o úředním měření, který je o provedeném úředním měření vydán, je veřejnou listinou, kterou jsou vázány nejen soudy, ale i ostatní státní orgány (jako např. KHS), jako důkazným prostředkem.

URBANISTICKÁ AKUSTIKA. Provádíme výpočty hladin dopravního hluku (rovněž i hluku ze stacionárních zdrojů) projektovaných či existujících dopravně urbanistických situací, jež můžeme doplnit vlastními výsledky měření hluku i průzkumem intenzity dopravy.

HLUKOVÉ STUDIE A POSUDKY. Zpracujeme hlukové studie a hlukové posudky projektovaných staveb a výrobních technologií jako součást jejich projektové dokumentace. Současně provádíme výpočty a hodnocení stavebních neprůzvučností konstrukcí podle ČSN 73 0532. Pomůžeme Vám navrhnout opatření, kterými lze nejúčinněji a přitom výhodně snižovat hluk a jeho působení.

Jak nás můžete kontaktovat ?

- poštovní spojení:

RNDr. Karel Hájek - PC ENTER, Skokanská 444, 460 08 Liberec XIX

- telefonické spojení:

603 311 935

- internetové spojení (klikni na adresu):

hajekk@volny.cz


Napište mi, prosím