Learner's Dictionary of Railway Rolling Stock

CZECH – ENGLISH

Please, let some time for downloading of the 160 kB document.

English - Czech

A

 

adheze

adhesion

agregát

aggregate

analýza

analysis

analýza namáhání (experimentální)

stress-analysis (experimental)

aparatura měřicí

measuring equipment, instrumentation

autorské osvědčení

author's certificate

 

 

B

 

bezpečnost proti vykolejení

anti-derailment stability

bezpečnost proti vykolejení

resistance (of a vehicle) to derailment

bezpečnost proti vykolejení

derailment resistance

boční síla

lateral force

bočnice

side wall, body side

botka zdrže

brake shoe

brzda

brake

brzda čelisťová

shoe brake

brzda kolejová

track brake

brzda kotoučová

disk brake

brzda ruční

hand brake

brzda samočinná

automatic brake

brzda špalíková

shoe brake, tread brake

brzda záchranná

brake for emergencies, emergency brake

brzdná (zábrzdná) dráha

braking distance, stopping distance

brzdová čelist

brake clip

brzdová zkouška

brake test

brzdová zkouška výběhem

slip coupling test

brzdové obložení

brake shoe lining

brzdové pákoví

brake rigging

brzdové potrubí

brake line

brzdové procento

braking power rate

buzení

excitation

buzení nosnou vlnou

carrier excitation

C

 

celosvařovaný

all-welded

cestující

passenger

cisterna

tank

citlivost

sensitivity

citlivost přístroje

response

cyklus zatěžovací

load cycle

 

 

Č

 

čalounění

upholstery

čelist brzdová

brake clip

čelnice

end wall

čelník

headstock, buffer beam, head piece

čelo vozu

front end

čep

pivot, pin

čep otočný

bogie pivot, king pin (např u návěsu)

čerpadlo

pump

četa vlaková

train crew

čítač

counter

 

 

D

 

deformace

strain

deformace (zborcení, zkřivení)

distortion

deformace kroucením

twisting strain

deformace na mezi pevnosti

ultimate strain

deformace pružná

elastic strain, elastic deformation

deformace trvalá

residual strain, residual set, permanent deformation

deformace vozidla

buckling of a vehicle (band or wavy effect)

demontovat

dismantle

diagram únavové pevnosti

fatigue limit diagram

diagram, graf

graph

dílna

workshop

doba plnění brzdy

filling time of the brake

doprava

transport, transportation

dveře čelní

end door

dveře posuvné

sliding door

dvojčinný

double acting

dvojkolí

wheel set

dvojkolí měřící

measuring wheel set

dvounápravový

two axled

 

 

E

 

elektrická instalace (drátování)

wiring

elektrický

electric

elektrikář

electrician

ergonomie

ergonomics

excentricita kola

offset of wheel

 

 

F

 

faktor tenzometru

gauge factor

formát

size, dimension

frézka

milling machine

 

 

G

 

generátor

generator

geometrie trati

track geometry

gradient převýšení

cant gradient

 

 

H

 

hadice

hose

hák

hook

hladina hluku

noise level

hluk

noise

hmotnost

mass

hmotnost vlastní

tare weight

hmotnost vlastní

dead load

hodnota

value

hodnota jmenovitá

nominal value

hodnota mezní

limiting value

hodnota zbytková

residual value

hořlavost (zápalnost)

inflammability

houkačka

horn

hřídel

shaft

hubice (tryska)

nozzle

hubice písečníková

sand distributor

hučení

hum

hustota

density

hustota akustické energie

sound energy density

hybnost

momentum

hydraulický

hydraulic

hydraulický zvedák

hydraulic jack

hystereze

hysteresis

 

 

CH

 

charakteristika

characteristics

charakteristika výkonu

performance curve

chladič

radiator, cooler

chodbička

corridor, gangway

chodová zkouška

ride quality test

chvění

vibration

chyba

error

chyba nahodilá

random error, indeterminate error

chyba systematická

constant error

 

 

I

 

impuls

pulse, impulse

impuls spouštěcí

trigger pulse

instalace

installation

instalace elektrická

wiring

intenzita

intensity

interval

interval

interval mezi vozidly

time headway,

inženýr strojní

mechanical engineer

izolace

insulation

 

 

J

 

jakost

quality

jednotka

unit

jednotka železniční

trainset

jeřáb

crane

jízda zkušební

trial run, test run

jízdní odpor

train resistance

jízdní vlastnosti

running stability (comfort)

 

 

K

 

kabel

cable

kabel mnohožilový

multicore cable

kabeláž

cabling

kabina

cab

kalibrace

calibration

kanál

channel

kanál montážní

assembly pit, inspection pit

kaz (trhlina)

flaw

kladka sběrače (el. proudu)

trolley

klanice

stanchion, upright of wagon

klanice sklopná

hinged stanchion

klapka

flap

klimatizace

air conditioning

klín

wedge

kloub

joint

kluznice

side bearing

kluznice nápravového ložiska

axlebox guide

kmitání

vibration, oscillation

kmitočet

frequency

kmitočet vlastní

natural

koeficient

coefficient

koeficient přestupu tepla

heat-transfer coefficient

kohout

cock

kohout vypouštěcí

discharge cock, outlet cock

kolébka podvozku

bogie bolster

kolej

track, line

kolej bezestyková

jointless track

kolej bezestyková svařená

long-welded rails

kolej odbočná

deviated line, deviation

kolej odstavná

dead-end siding

kolej pahrbková

hump track

kolej traťová

main track, main line

kolej vjezdová

arrival track

kolejiště

trackage

kolejnice

rail

kolejnice bezespárová

continuous rail

kolejnice napájecí

conductor rail, third rail

kolo

wheel

kolo loukoťové

spoke wheel

kolo monoblok

solid wheel, monoblock wheel

kolo ruční brzdy

hand brake wheel

kolo s okolkem

flanged wheel

kolo s ploškou

flat wheel

kolový tlak

wheel load

kompenzace

compensation

kompenzace vlivu vedení

compensation of leadwire effects

kompenzační tenzometr

dummy (common) strain gauge

konstrukce

structure

konstrukce (návrh)

design

konstrukce nosná

structure-load bearing, structure

kontejner

container

kontrola

check, checking

kontrola (dohled)

supervision

kontrola rozměrů

gauging

kontrolér (kontakt)

controller

konzola

bracket

koroze

corrosion

kostra

frame, skeleton

kostra bočnice

sidewall frame

kostra skříně

body shell, body frame

kóta (na výkrese)

dimension

kotouč brzdy

brake disc

krut

torsion

kružnice oběžná kola

tread circle, running circle

křivka

curve

křivka kalibrační

calibration curve

křivka mezní

limiting curve

křivka zatěžovací

loading curve

křivka závislosti mezi napětím a přetvořením

stress-strain curve

kužel

cone

kuželovitost

degree of taper, taper ratio

kývačka (vedení nápravy)

radius arm, axlebox radius link

 

 

L

 

lampárna

lamp room

lano

rope, cable

lanovka

cableway

lanovka pozemní kolejová

funicular (railway), cable railway

lávka (přístupová)

gangway

lesklý

glossy

litina

cast iron

lokomotiva

locomotive, engine

lokomotiva ozubnicová

rack locomotive

lokomotiva posunovací

shunting locomotive

lokomotivka

locomotive works

lom kolejnice

breaking of rail, rupture of rail

lom únavový

endurance failure, fatigue crack

ložisko

bearing

ložisko kluzné

sliding bearing, plain bearing

ložisko nápravové

axlebox

 

 

M

 

madlo (zábradlí)

hand rail

madlo dveří

door handle

madlo pro spřahače

coupling handle

maketa

mock up

materiál

material

materiál sypký

bulk material

matice

nut

matice (matematika)

matrix

mazadlo

lubricant

mazání okolků

flange lubricant

měnič

convertor

měnič (snímač)

transducer

měnič napětí

voltage transformer

měrná točna

measuring turntable

měření

measuring, measurement

měření bezdotykové

non-contact measuring

měření kalibrem

gauging

měření přístrojem

metering

měřicí aparatura

measuring equipment

měřicí přístroj, měřicí ústředna

logger

měřicí ústředna

datalogger

měřítko

scale

metoda

method

metoda zkušební

test method

mez kluzu

yield point

mez pevnosti

ultimate strength

mez pružnosti

elastic limit

mez pružnosti

elastic strength

mez únavy

fatigue limit

mez zatížení

load limit

mezistěna

intermediate partition

míra

measure

míra ložná

loading gauge, clearance limit

místo, bod

point

množství vzduchu, měrné

air flow rate

modul pružnosti

 

modul pružnosti v tlaku

modulus of elasticity in compression

modul pružnosti vtahu

modulus of elasticity in tension

modul vzpěrnosti

modulus of buckling

moment brzdový

braking torque

moment hybnosti

moment of momentum

moment krouticí

torque moment

moment ohybový

bending moment

moment setrvačnosti

moment of inertia

montáž

assembly

motor

engine

motor elektrický

motor

mrtvý muž

deadman device

 

 

N

 

náčrtek

sketch

nádraží

railway station

nádraží seřaďovací

marschalling yard

nádrž

reservoir, tank

nádrž palivová

fuel tank

nafta

petroleum

nafta motorová

Diesel oil

nafta palivová

fuel oil

náklad

load, freight

náklad užitečný

payload

náklady na údržbu

maintenance costs

naklápění skříně

body tilting

nakolejení

rerailing

nákolek kola

tread

namáhání

stress

namáhání dovolené

allowable stress

namáhání na mezi kluzu

yield stress

namáhání podélné

longitudinal stress

namáhání přípustné

permissible stress

namáhání rázové

impact stress

namáhání smykem

shearing stress

namáhání statické

static loading stress

namáhání tahem

tensile stress

namáhání tlakem

compression stress

namáhání v ohybu

bending stress

namáhání v tahu

tensile stress

napáječ

feeder

napájení nosnou vlnou

carrier excitation

napětí

stress

napětí (vyvolávající deformaci)

strain

napětí elektrické

voltage

napětí normálové

normal stress

napětí povrchové

surface tension

napětí smykové

shear stress

napětí v tahu

tensile stress

napětí v tlaku

compressive stress

napjatost složitá

complex loading

náprava

axle

náprava dutá

hollow axle

náprava hnací

driving axle

náprava natáčená

steering axle

náprava vodicí

leading axle

náraz

impact

nárazník

buffer, bumper

nárazová zkouška

buffing test

narážení vozu

bumping of a wagon

narážka tahová spřáhlové komory

traction stop

narážka tlaková spřáhlové komory

compression stop

nárys

elevation, front view

nastavení

set up

nastavit

set up, adjust

nástroj

tool

nástupiště

platform

násypka plnící

loading hopper

nátěr

paint, coating

návěs

semi-trailer

návěst traťová

line signal

nehořlavý

fireproof

nerovnost trati

track (line) irregularity

nezpůsobilý

incapable

nicohlav

centre pin, king pin, bogie pivot pin

nivelizace

levelling

norma

standard, specification

nosná konstrukce

load bearing structure

nosná konstrukce

supporting framework

nosník

beam

nosník montovaný

girder

nosník podélný

longitudinal beam (bearer)

nosník příčný

cross beam, transverse girder

nosník vetknutý

fixed-end beam, built-in beam

nýt

rivet

 

 

O

 

oblouk

curve, bend

oblouk koleje (trati)

track curve

oblouk přechodnice

vertical curve

oblouk s převýšením

superelevated curve

obložení

lining

obložení brzdové

brake lining

obložení kotoučové brzdy

brake pads

obrys

loading gauge

obrys kynematický

kinematic gauge

obrys spřahovací

coupler profile

obrzdění

braking ratio

obsaditelnost

passenger capacity

obsaditelnost maximální

crash load capacity

obvod kolejový

track circuit

ocel

steel

ocel konstrukční

structural steel

ocel o vysoké pevnosti

high tensile steel

ocel plochá

flats, flat iron

ocel tvaru I

double-tee iron, I iron

ocel tvaru L

L-iron

ocel tvaru U

U-iron, channel (iron)

odbrzdění

brake release

odečítání dat

data reading

odlehčení zatížení

removal of stress

odlehlost brzdových zdrží

clearance of brake shoes

odpojit vůz za jízdy

slip a railway car

odpor vedení

cabling resistance

odpovídat něčemu

 

odraz vozů

pushing off

okolek

wheel flange

okruh zkušební

test circuit, test ring, test track

oplechování

steel sheet covering

opotřebení

wear

opotřebit se

wear off

osa

axis

osa (náprava)

axle

osa na výkrese

centre line

osvědčení

certificate

ověření

verification

ověřování

validation

 

 

P

 

páčka

lever

pahrbek (svažný)

hump

jení naměkko

soldering

pájení natvrdo

brazing

pájet

solder

páka

lever

páka brzdová

brake lever

pákoví

leverage, linkage

pákoví - tyčoví brzdy

rigging

parazitní odpor

parasitic resistance

patrák

double-decker

pevnost materiálu

strength of material

pevnost únavová

fatigue strength

pevnost v tahu

tensile strength

pevnost ve střihu

shear strength

plech 1/4 palce a tlustší

plate

plech pod 1/4 palce

sheet

plnění (nakládaní)

loading

plnění brzdy

brake re-charging

pnutí zbytkové (vnitřní)

residual stress

podélné namáhání

longitudinal stress

podélný

longitudinal

podélný nosník

longitudinal beam (bearer)

podvozek

bogie

podvozek motorový

driving bogie

podvozek přední

leading bogie

podvozek rejdovný

steering bogie

pohodlí jízdní

riding comfort

pohon

drive

pojistka tavná elektrická

fuse

poměrné příčné zkrácení

transverse strain

poprsnice

waist rail

porouchaný

out of order

porucha

failure

postrk lokomotivou vzadu

banking

postup při zkoušce

test method

posun vozů

shunting, switching

posunovač

shunter

posunutí

displacement

posuvna, přesuvna

 

poškození

damage

potrubí

piping

potrubí brzdové

pipework

pouze pro informaci

for reference (information) only

prasklina

flaw, crack

pražec

sleeper

proběh vozu

run of a wagon

procento brzdící

 

profil I

I-iron

profil T

T-iron

profil U

U-iron

profil válcovaný

rolled section

program měřicí ústředny

logging program

prokluz

slip

prostor volný pro spřahače

free coupling space

prototyp

prototype

proveditelný, možný

feasible

průhyb od užitečného zatížení

live load deflection

průhyb pružný

elastic deflection

průhyb, odchylka

deflection

průjezd obloukem

curve negotiation

průjezd výměnou

traversing switches

pružina

spring

pružná deformace

elastic strain

pružná deformace

elastic deformation

pružnice

leaf spring

pružnost

elasticity

pružný průhyb

elastic deflection

prvek konečný

finite element

pryž

rubber

přebití brzdy

overcharging of the brake

představek

front part

přechodnice

transition curve, easement curve

přejezd

crossing

přejímka vozu

acceptance of a wagon

přepínání, snímání

scanning

přepínat, snímat

scan

přeplnění brzdy

brake overcharging

přestavení brzdy

brake change over

přetížení

overload

přetvoření

strain, deformation

přetvoření hlavní

principal strain

přetvoření pružné

elastic strain

přetvoření smykové

shear strain

přetvoření trvalé

permanent strain, permanent set,

přetvoření trvalé

residual strain

převod

transmission

převod brzdový

brake gear transmission

převodník

transducer

převodovka

gear box

převýšení

cant

převýšení nedostatečné

cant deficiency

příčník

cross member

příčný

transversal

příčný

transverse

přilnavost

adhesion

přípojný vůz

trailer car

přípravek (upínací, polohovací)

jig

přípravek (zkušební)

test rig

přirážka dynamická

percentage for dynamic increase

přístrojová technika, vybavení přístroji

instrumentation

přívod

lead

půdorys

ground plan

 

 

R

 

rám

frame

regulátor

governor, regulator

regulátor brzdné síly

braking-power regulator

relé protiskluzové

anti-skid relay

reprodukovatelný výsledek (měření)

reproducible reading

rovina

plane

rovina nárazníků

buffer plane, buffing plane

rovina výšková

level

rozebrat

dismantle

rozchod

track gauge

rozchod normální

standard gauge

rozchod široký

broad gauge

rozchod úzký

narrow gauge

rozchodnice

rail brace

rozlišení

resolution

rozměr (fyzikální vel.)

dimension, size

rozměr celkový

overall dimension

rozsah dopravy

volume of traffic

rozsah měření

scope of measuring

rozsah, rozpětí

range

rozsocha

axle guide stay, axle guard

rozteč sedadel

seat spacing

rozvaděč

distributor valve

rozvor krajních náprav

wheel base

rozvor vozu

axle base

rukojeť

handle

růžice, rozeta

rosette

rychlík

express train, fast train

rychloměr

speedometer

rychloměr zapisovací

speed recorder

rychlospojka

quick coupler

rychlost

speed, velocity

rychlost cestovní

commercial speed

rychlost nejvyšší provozní

maximum service speed

rychlost úhlová

angular speed

 

 

Ř

 

řada vozu

class

řešení

solution

řez

section

řez (na výkrese)

sectional view

řezání

cutting

řezat

cut, saw (pilou)

řidič

driver

řidič motorového kolejového vozu

rail car driver, rail motorcoach driver, motorman

řídit (ovládat)

control

řídit (regulovat)

regulate, govern

řídit (vést)

guide

řídit (vozidlo)

steer, drive

řízení dvojkolí směrové

wheelset steering

 

 

S

 

samonatáčení podvozku

selfsteering

sedadlo

seat

sedadlo čalouněné

upholstered seat

setrvačnost

inertia

schéma

diagram, chart, scheme

signál

signal

signalizace

signalling

síla

force

síla (tloušťka)

thickness

síla adhézní

adhesive force

síla boční

lateral force

síla brzdná

braking force

síla na mezi vzpěrné pevnosti

buckling load, collapsing force

síla nárazová

impact force

síla odstředivá

centrifugal force

síla podélná

longitudinal force

síla posouvající

shear force

síla přítlačná

thrust

síla působící

 

síla vodící

guiding force

síla záběrná

starting tractive effort

silentblok

silentblock

sklon (úklon) kolejnic

inclination, incline (e.g. 1:20, 1:40)

sklon kolejnice (klopení)

canting of the rail

sklon svahu

slope

sklon železniční trati

grade

skluz

slip

skluz kola

wheel slip

skříň - hrubá stavba vozu

carbody shell

skříň akumulátoru

battery box

skříň ložisková

axle-box case

skříň nákladního vozu

wagon body

skřípání brzdy

grinding of the brake

slitina

alloy

sloupek

upright

sloupek rohový

corner pillar

složka namáhání

stress component

slučitelnost

compatibility

snímač

transducer

snímač polohy

displacement transducer

snímač, čidlo

sensor, transducer

snížení hluku

noise abatement

snížení rychlosti

slowing down

součást

component, part, detail

součinitel adheze

adhesion coefficient, adhesion rate

součinitel přestupu tepla

heat-transfer coefficient

součinitel tenzometru (faktor)

gauge factor

souhlasit

agree, be in accord with, conform,

souprava svařovací

welding out fit

souprava železniční (vlaková)

trainset

soustruh

lathe

soustružit

turn

spád trati

falling gradient

spádoviště

gravity yard

spodek

underframe, undercarriage

spojka brzdová

coupling house

spojka hydraulická

hydraulic clutch

spřáhlo

coupler, draw coupler

stabilita chodu

riding stability

stačení nárazníku

buffer stroke

stanovit (mat.)

evaluate

stanovit, určit

determine

statické namáhání

static loading stress

stav brzdový

brake test rig

stavěč brzdového tyčoví

brake rod adjuster

stavěč zdrží

slack adjuster

stěna čelní

end wall

stlačovací zařízení

tensile-compression machine

stoupání

upward gradient

stoupání železniční trati

gradient

strojvedoucí

engine driver

střecha

roof

střecha posuvná

sliding roof

střídač

chopper

stupátko

step board, foot board

styk kolejnicový

rail joint

stykač

contactor

svar

weld

svařitelnost

weldability

svařování

welding

svislý

vertical

svršek železniční

superstructure, permanent way

 

 

Š

 

šířka

width, breadth

šířka trati

gauge

škvára

slag

špalík brzdy

brake shoe

špalík zdrže

brake block

šroub

screw

šroub s hlavou a maticí

bolt

šroubovák

screwdriver

šroubovka

screw coupling

štěrk

gravel

šum

noise

švih plnící

filling stroke

 

 

T

 

tah

traction, pull, tension

táhlo

pull rod

tahová síla

tensile force

tažný, tahový

tensile

technické podmínky

specification

temeno kolejnice

top of rail

tenzometr

strain gauge

tenzometr el.

electric resistance strain gauge

tenzometr odporový

resistive strain gauge

tenzometrická měření

stress analysis measurements

tenzometrické měření

strain gauge measurement

teplota

temperature

teplota okolí

ambient temperature

termoelektrický článek

thermocouple

těsnění

seal, packing,

těžiště

centre of gravity

tlak

pressure

tlak brzdový

brake pressure

tlak kolový

wheel load

tlak nápravový

axle load

tlaková síla

compressive force

tlumič

damper, shock absorber

točna

turn-plate, swivelling base

topení

heating

torna

pivot bearing, pivot bearing

trajekt

train ferry

trakce

traction

tramvaj

tramway, tramcar, street car

trať

railway line, track

trať zkušební

test track

trhlina

crack

trubka

tube

trubka litinová v potrubí

pipe

trvalá deformace

residual set

tření

friction

třmen

yoke

třmen trubky

clip

tuhost

stiffness

tuhost boční

lateral strength

tyčoví brzdové

brake rigging

 

 

U

 

údaje (výstupní) měřicí ústředny

logging

úhel

angle

úchylka

deviation

úchylka dovolená

permissible deviation

úklon

incline, gradient

úklon kolejnic

cant

uložení

mounting

únavová pevnost

fatigue strength

únosnost

loading capacity, payload

úprava, zlepšení

improvement

určit

determinate, fix

určit hodnotu

evaluate

určit odhadem

estimate

určit podrobně

specify

úsek

section

úsek traťový

track section

uspořádání

layout

uspořádání

layout

uspořádání náprav

wheel (axle) arrangement

ústředna měřicí

datalogger

 

 

V

 

vada, kaz

flaw

vagón (viz vůz)

wagon

vagónka

wagon works

váha

weight

váha adhezní

adhesion weight

váha v tunách

tonnage

váha vlastní

dead weight, dead load, own weight

váhy

scales, balance

váhy kolejové

wagon weighbridge

vedení přívodní

lead, leadwire

veličina (matemat.)

quantity

velikost (matemat.)

magnitude

velikost (rozměr)

dimension, size

velikost síly

intensity of force

ventil

valve

ventil plnící

filling valve

ventil regulační

adjusting valve

ventil škrtící

throttle valve

ventil výpustný

discharge valve

ventil záchranné brzdy

emergency valve

vícekanálový

multichannel

vjezd do odbočky

branching off points

vlak

train

vlak nákladní

goods train, freight train

vlak osobní

passenger train

vlak pomocný

breakdown train

vlečení

towing

vodicí náprava

leading axle

vozidlo

vehicle

vozová skříň

car body shell

vstup

input

vůz cisternový

tank wagon

vůz článkový

articulated car

vůz dvoupatrový

double-deck coach

vůz elektrický motorový

electric railway car

vůz hlubinový

deep-well car

vůz jídelní

dining car

vůz lůžkový

sleeping car

vůz měřicí

measuring coach

vůz motorový

motor coach

vůz na strusku

slag car

vůz nádržkový

tank wagon

vůz nákladní

wagon, car

vůz násypný

charging car

vůz ochranný

buffer wagon

vůz osobní

carriage, coach

vůz osobní

coach

vůz plošinový

platform wagon, flat wagon

vůz plošinový

platform (flat) wagon

vůz přípojný

trailer car

vůz služební

service wagon

vůz tárovací pro kolej. váhy

weighbridge test wagon

vůz zkušební

test wagon

výbava

equipment

vyhláška UIC

UIC leaflet

vyhodnocení

evaluation

výhybka

switch, points, turnout

vykolejit

derail

výkres

drawing

výpis na tiskárně

extract on a printer

výpočet

calculation, computation, analysis

výpočet statický

stress analysis

výpust

outlet

výstroj

accessories

výstup

output

výstupní údaje měřicí ústředny

logging

výška

height

výška nosníku

depth

vyzbrojit

equip

výzkum

research

výztuha

reinforcement, stiffener, brace

výztuha bočnice

side wall body brace

výztuha nosníku

girder stiffener

výztuž příčná

transverse reinforcement

výztuž, zpevnění

reinforcement

vzdálenost náprav

wheel-base

vzdálenost otočných čepů

pivot pitch, bogie centre distance

vzdálenost zábrzdná

braking distance

vzduchojem brzdy

brake reservoir

vzduchojem brzdy pomocný

auxiliary brake reservoir

vzestupnice

superelevation ramp

vzorek zkušební

test specimen

 

 

 

 

W

 

Wheatstoneův můstek

Wheatstone bridge

 

 

Z

 

zablokování kola

wheel-lock

zabrzdění úplné

full braking

zápalnost

inflammability

zápis o zkoušce

test record

zapisovač souřadnicový

plotter

zapojení do 1/1 můstku (celomost)

full bridge connection

zapojení do 1/2 můstku (půlmost)

half bridge connection

zapojení do 1/4 můstku (čtvrtmost)

quarter bridge connection

zarážka kolejová

rail shoe

zařízení (dílny, vybavení)

equipment

zařízení (menší)

device

zařízení (pomocné)

accessories

zařízení (pomůcky)

facilities

zařízení (přídavné)

attachment

zařízení (přístroj)

apparatus, appliance

zařízení (stroje)

machinery

zařízení stlačovací

tensile-compression machine

zatěžování

loading

zatěžovat

to apply force, load

zatěžovat postupně

to apply gradually increasing force

zatížení celkové

total load

zatížení dovolené

allowable load

zatížení osamělé

isolated load

zatížení rovnoměrně rozložené

evenly distributed load

zatížení stupňované

gradually increased load

zatížení, zátěž

load

zavázat dvojkolí

mount a wheel-set

závěs

suspension, suspender, hanger

závěs brzdového tyčoví

brake rigging support

závěs dveří

door hinge

závit cívky

turn

závit pružiny

coil

závit šroubu

threat

zborcení trati

buckling of the track

zbytek

residue

zbytková hodnota

residual value

zbytkové (vnitřní) pnutí

residual stress

zbytkový

residual

zdrž brzdová

brake shoe

zdvih nárazníku

buffer stroke

zesilovač

amplifier

zkouška

test

zkušebna

test room, test institute, test centre

zkušební model

preproduction model

zkušební pomůcky

testing facilities

zkušební přípravek

test rig

zkušební vzorek

test specimen

známka chodu

ride index value

znehodnocení výsledku kalibrace

loss of calibration

zpomalení

deceleration

zpráva o zkoušce

test report

způsobilost k projíždění oblouků

suitability for negotiating curves

zrychlení

acceleration

ztráta citlivosti

loss-in-sensitivity

zvedák

lifting jack

zvedák lokomotivní

railway jack

zvukoměr

sound-level meter

zvýšení

increase, rise, elevation

 

 

Ž

 

žebro výztužné

stiffening rib

železnice

railway, railroad (US)

životnost

service life

© Josef Žák 1998

Please let me know if you find any errors or omissions, or if you can add anything to improve this dictionary.

E - mail me also in the case you would like to use the dictionary for publishing.