Learner's Dictionary of Railway Rolling Stock

ENGLISH – CZECH

Please, let some time for downloading of the 160 kB document.

Czech - English

A

 

acceleration

zrychlení

acceptance of a wagon

přejímka vozu

accessories

výstroj, zařízení (pomocné)

adhesion

adheze, přilnavost

adhesion coefficient, adhesion rate

součinitel adheze

adhesion weight

váha adhezní

adhesive force

síla adhezní

adjusting valve

ventil regulační

aggregate

agregát

agree, be in accord with, conform,

souhlasit

air conditioning

klimatizace

air flow rate

množství vzduchu, měrné

allowable load

zatížení dovolené

allowable stress

namáhání dovolené

alloy

slitina

all-welded

celosvařovaný

ambient temperature

teplota okolí

amplifier

zesilovač

analysis

analýza

angle

úhel

angular speed

rychlost úhlová

anti-derailment stability

bezpečnost proti vykolejení

anti-skid relay

relé protiskluzové

apparatus, appliance

zařízení (přístroj)

apparent strain

zdánlivé napětí (deformace)

arrival track

kolej vjezdová

articulated car

vůz článkový

assembly

montáž

assembly pit, inspection pit

kanál montážní

attachment

zařízení (přídavné)

author's certificate

autorské osvědčení

automatic brake

brzda samočinná

auxiliary brake reservoir

vzduchojem brzdy pomocný

axis

osa

axle

osa (náprava)

axle base

rozvor vozu

axle guide stay, axle guard

rozsocha

axle load

tlak nápravový

axlebox

ložisko nápravové

axle-box case

skříň ložisková

axlebox guide

kluznice nápravového ložiska

 

 

B

 

banking

postrk lokomotivou vzadu

battery box

skříň akumulátoru

beam

nosník

bearing

ložisko

bending moment

moment ohybový

bending stress

namáhání v ohybu

body shell, body frame

kostra skříně

body tilting

naklápění skříně

bogie

podvozek

bogie bolster

kolébka podvozku

bogie pivot, king pin (např u návěsu)

čep otočný

bolt

šroub s hlavou a maticí

bracket

konzola

brake

brzda

brake block

špalík zdrže

brake clip

brzdová čelist

brake disc

kotouč brzdy

brake for emergencies, emergency brake

brzda záchranná

brake gear transmission

převod brzdový

brake change over

přestavení brzdy

brake lever

páka brzdová

brake line

brzdové potrubí

brake lining

obložení brzdové

brake overcharging

přeplnění brzdy

brake pads

obložení kotoučové brzdy

brake pressure

tlak brzdový

brake re-charging

plnění brzdy

brake release

odbrzdění

brake reservoir

vzduchojem brzdy

brake rigging

brzdové pákoví, brzdové tyčoví

brake rigging support

závěs brzdového tyčoví

brake rod adjuster

stavěč brzdového tyčoví

brake shoe

botka zdrže, špalík brzdy, zdrž brzdová

brake shoe lining

brzdové obložení

brake test

brzdová zkouška

brake test rig

stav brzdový

braking distance

vzdálenost zábrzdná

braking distance, stopping distance

brzdná (zábrzdná) dráha

braking force

síla brzdná

braking power rate

brzdové procento

braking ratio

obrzdění

braking torque

moment brzdový

braking-power regulator

regulátor brzdné síly

branching off points

vjezd do odbočky

brazing

pájení natvrdo

breakdown train

vlak pomocný

breaking of rail, rupture of rail

lom kolejnice

broad gauge

rozchod široký

buckling load, collapsing force

síla na mezi vzpěrné pevnosti

buckling of a vehicle (band or wavy effect)

deformace vozidla

buckling of the track

zborcení trati

buffer plane, buffing plane

rovina nárazníků

buffer stroke

stlačení nárazníku, zdvih nárazníku

buffer wagon

vůz ochranný

buffer, bumper

nárazník

buffing test

nárazová zkouška

bulk material

materiál sypký

bumping of a wagon

narážení vozu

C

 

cab

kabina

cable

kabel

cableway

lanovka

cabling

kabeláž

cabling resistance

odpor vedení

calculation, computation, analysis

výpočet

calibration

kalibrace

calibration curve

křivka kalibrační

cant

převýšení

cant

úklon kolejnic

cant deficiency

převýšení nedostatečné

cant gradient

gradient převýšení

canting of the rail

sklon kolejnice (klopení)

car body shell

vozová skříň

carbody shell

skříň - hrubá stavba vozu

carriage, coach

vůz osobní

carrier excitation

buzení nosnou vlnou

carrier excitation

napájení nosnou vlnou

cast iron

litina

centre line

osa na výkrese

centre of gravity

těžiště

centre pin, king pin, bogie pivot pin

nicohlav

centrifugal force

síla odstředivá

certificate

osvědčení

channel

kanál

characteristics

charakteristika

charging car

vůz násypný

check, checking

kontrola

chopper

střídač

class

řada vozu

clearance of brake shoes

odlehlost brzdových zdrží

clip

třmen trubky

coach

vůz osobní

cock

kohout

coefficient

koeficient

coil

závit pružiny

commercial speed

rychlost cestovní

compatibility

slučitelnost

compensation

kompenzace

compensation of leadwire effects

kompenzace vlivu vedení

complex loading

napjatost složitá

component, part, detail

součást

compression stop

narážka tlaková spřáhlové komory

compression stress

namáhání tlakem

compressive force

tlaková síla

compressive stress

napětí v tlaku

conductor rail, third rail

kolejnice napájecí

cone

kužel

constant error

chyba systematická

contactor

stykač

container

kontejner

continuous rail

kolejnice bezespárová

control

řídit (ovládat)

controller

kontrolér (kontakt)

convertor

měnič

corner pillar

sloupek rohový

corridor, gangway

chodbička

corrosion

koroze

counter

čítač

coupler profile

obrys spřahovací

coupler, draw coupler

spřáhlo

coupling handle

madlo pro spřahače

coupling house

spojka brzdová

crack

trhlina

crane

jeřáb

crash load capacity

obsaditelnost maximální

cross beam, transverse girder

nosník příčný

cross member

příčník

crossing

přejezd

curve

křivka

curve negotiation

průjezd obloukem

curve, bend

oblouk

cut, saw (pilou)

řezat

cutting

řezání

 

 

D

 

damage

poškození

damper, shock absorber

tlumič

data reading

odečítání dat

datalogger

měřicí ústředna

dead load

hmotnost vlastní

dead weight, dead load, own weight

váha vlastní

dead-end siding

kolej odstavná

deadman device

mrtvý muž

deceleration

zpomalení

deep-well car

vůz hlubinový

deflection

průhyb, odchylka

degree of taper, taper ratio

kuželovitost

density

hustota

depth

výška nosníku

derail

vykolejit

derailment resistance

bezpečnost proti vykolejení

design

konstrukce (návrh)

determinate, fix

určit

determine

stanovit, určit

deviated line, deviation

kolej odbočná

deviation

úchylka

device

zařízení (menší)

diagram, chart, scheme

schéma

Diesel oil

nafta motorová

dimension

kóta (na výkrese)

dimension

rozměr

dimension

kóta

dining car

vůz jídelní

discharge cock, outlet cock

kohout vypouštěcí

discharge valve

ventil výpustný

disk brake

brzda kotoučová

dismantle

demontovat, rozebrat

displacement

posunutí

displacement transducer

snímač polohy

distortion

deformace (zborcení, zkřivení)

distributor valve

rozvaděč

door handle

madlo dveří

door hinge

závěs dveří

double acting

dvojčinný

double-deck coach

vůz dvoupatrový

double-decker

patrák

double-tee iron, I iron

ocel tvaru I

drawing

výkres

drive

pohon

driver

řidič

driving axle

náprava hnací

driving bogie

podvozek motorový

dummy (common) strain gauge

kompenzační tenzometr

 

 

E

 

elastic deflection

pružný průhyb

elastic deformation

pružná deformace

elastic limit

mez pružnosti

elastic strain

pružná deformace, pružné přetvoření

elastic strain, elastic deformation

deformace pružná

elastic strength

mez pružnosti

elasticity

pružnost

electric

elektrický

electric railway car

vůz elektrický motorový

electric resistance strain gauge

tenzometr el.

electrician

elektrikář

elevation, front view

nárys

emergency valve

ventil záchranné brzdy

end door

dveře čelní

end wall

čelnice, čelní stěna

endurance failure, fatigue crack

lom únavový

engine

motor

engine driver

strojvedoucí

equip

vyzbrojit

equipment

výbava, zařízení (dílny), vybavení

ergonomics

ergonomie

error

chyba

estimate

určit odhadem

evaluate

stanovit (mat.), určit hodnotu

evaluation

vyhodnocení

evenly distributed load

zatížení rovnoměrně rozložené

excitation

buzení

express train, fast train

rychlík

extract on a printer

výpis na tiskárně

 

 

F

 

facilities

zařízení (pomůcky)

failure

porucha

falling gradient

spád trati

fatigue limit

mez únavy

fatigue limit diagram

diagram únavové pevnosti

fatigue strength

pevnost únavová

fatigue strength

únavová pevnost

feasible

proveditelný, možný

feeder

napáječ

filling stroke

švih plnící

filling time of the brake

doba plnění brzdy

filling valve

ventil plnící

finite element

prvek konečný

fireproof

nehořlavý

fixed-end beam, built-in beam

nosník vetknutý

flange lubricant

mazání okolků

flanged wheel

kolo s okolkem

flap

klapka

flat wheel

kolo s ploškou

flats, flat iron

ocel plochá

flaw, crack

kaz (trhlina), vada, prasklina

for reference only

pouze pro informaci

force

síla

frame

rám

frame, skeleton

kostra

free coupling space

prostor volný pro spřahače

frequency

kmitočet

friction

tření

front end

čelo vozu

front part

představek

fuel oil

nafta palivová

fuel tank

nádrž palivová

full braking

zabrzdění úplné

full bridge connection

zapojení do 1/1 můstku (celomost)

funicular (railway), cable railway

lanovka pozemní kolejová

fuse

pojistka tavná elektrická

 

 

G

 

gangway

lávka (přístupová)

gauge

šířka trati

gauge factor

faktor tenzometru, součinitel tenzometru

gauging

kontrola rozměrů

gauging

měření kalibrem

gear box

převodovka

generator

generátor

girder

nosník montovaný

girder stiffener

výztuha nosníku

glossy

lesklý

goods train, freight train

vlak nákladní

governor, regulator

regulátor

grade

sklon železniční trati

gradient

stoupání železniční trati

gradually increased load

zatížení stupňované

graph

diagram, graf

gravel

štěrk

gravity yard

spádoviště

grinding of the brake

skřípání brzdy

ground plan

půdorys

guide

řídit (vést)

guiding force

síla vodící

 

 

H

 

half bridge connection

zapojení do 1/2 můstku (půlmost)

hand brake

brzda ruční

hand brake wheel

kolo ruční brzdy

hand rail

madlo (zábradlí)

handle

rukojeť

headstock, buffer beam, head piece

čelník

heating

topení

heat-transfer coefficient

koeficient přestupu tepla

heat-transfer coefficient

součinitel přestupu tepla

height

výška

high tensile steel

ocel o vysoké pevnosti

hinged stanchion

klanice sklopná

hollow axle

náprava dutá

hook

hák

horn

houkačka

hose

hadice

hum

hučení

hump

pahrbek (svažný)

hump track

kolej pahrbková

hydraulic

hydraulický

hydraulic clutch

spojka hydraulická

hydraulic jack

hydraulický zvedák

hysteresis

hystereze

 

 

I

 

I-iron

profil I

impact

náraz

impact force

síla nárazová

impact stress

namáhání rázové

improvement

úprava, zlepšení

incapable

nezpůsobilý

inclination, incline (e.g. 1:20, 1:40)

sklon (úklon) kolejnic

incline, gradient

úklon

increase, rise, elevation

zvýšení

inertia

setrvačnost

inflammability

hořlavost (zápalnost)

input

vstup

installation

instalace

instrumentation

přístrojová technika, vybavení přístroji

insulation

izolace

intensity

intenzita

intensity of force

velikost síly

intermediate partition

mezistěna

interval

interval

isolated load

zatížení osamělé

 

 

J

 

jacking pad

patka pro zvedání vozu

jig

přípravek (upínací, polohovací)

joint

kloub

jointless track

kolej bezestyková

junction curve

přechodnice

jolt

otřes, třásti

 

 

K

 

kerosene

petrolej

kick bounce

ráz kola na styku kolejnic

kinematic gauge

obrys kynematický

kinetic energy

pohybová energie

king pin

nicohlav

 

 

L

 

lamp room

lampárna

lateral force

boční síla

lateral force

síla boční

lateral strength

tuhost boční

lathe

soustruh

layout

uspořádání

lead

přívod

lead, leadwire

vedení přívodní

leading axle

náprava vodicí

leading axle

vodicí náprava

leading bogie

podvozek přední

leaf spring

pružnice

level

rovina výšková

levelling

nivelizace

lever

páka, páčka

leverage, linkage

pákoví

lifting jack

zvedák

limiting curve

křivka mezní

limiting value

hodnota mezní

line signal

návěst traťová

lining

obložení

L-iron

ocel tvaru L

live load deflection

průhyb od užitečného zatížení

load

zatížení, zátěž

load bearing structure

nosná konstrukce

load cycle

cyklus zatěžovací

load limit

mez zatížení

load, freight

náklad

loading

plnění (nakládaní), zatěžování

loading capacity, payload

únosnost

loading curve

křivka zatěžovací

loading gauge

obrys

loading gauge, clearance limit

míra ložná

loading hopper

násypka plnící

locomotive works

lokomotivka

locomotive, engine

lokomotiva

logger

měřicí přístroj, měřicí ústředna

logging

výstupní údaje měřicí ústředny

logging program

program měřicí ústředny

longitudinal

podélný

longitudinal beam (bearer)

nosník podélný

longitudinal beam (bearer)

podélný nosník

longitudinal force

síla podélná

longitudinal stress

podélné namáhání

long-welded rails

kolej bezestyková svařená

loss of calibration

znehodnocení výsledku kalibrace

loss-in-sensitivity

ztráta citlivosti

lubricant

mazadlo

 

 

M

 

magnitude

velikost (matemat.)

machinery

zařízení (stroje)

main track, main line

kolej traťová

maintenance costs

náklady na údržbu

marschalling yard

nádraží seřaďovací

mass

hmotnost

material

materiál

matrix

matice (matematika)

maximum service speed

rychlost nejvyšší provozní

measure

míra

measuring coach

vůz měřicí

measuring equipment

měřicí aparatura

measuring equipment, instrumentation

aparatura měřicí

measuring turntable

měrná točna

measuring wheel set

dvojkolí měřící

measuring, measurement

měření

mechanical engineer

inženýr strojní

metering

měření přístrojem

method

metoda

milling machine

frézka

mock up

maketa

modulus of buckling

modul vzpěrnosti

modulus of elasticity

modul pružnosti

modulus of elasticity in compression

modul pružnosti v tlaku

modulus of elasticity in tension

modul pružnosti vtahu

moment of inertia

moment setrvačnosti

moment of momentum

moment hybnosti

momentum

hybnost

motor

motor elektrický

motor coach

z motorový

motorman

 

mount a wheel-set

zavázat dvojkolí

mounting

uložení

multicore cable

kabel mnohožilový

multichannel

vícekanálový

 

 

N

 

narrow gauge

rozchod úzký

natural

kmitočet vlastní

noise

hluk, šum

noise abatement

snížení hluku

noise level

hladina hluku

nominal value

hodnota jmenovitá

non-contact measuring

měření bezdotykové

normal stress

napětí normálové

nozzle

hubice (tryska)

nut

matice

 

 

O

 

offset of wheel

excentricita kola

out of order

porouchaný

outlet

výpust

output

výstup

overall dimension

rozměr celkový

overcharging of the brake

přebití brzdy

overload

přetížení

 

 

P

 

paint, coating

nátěr

parasitic resistance

parazitní odpor

passenger

cestující

passenger capacity

obsaditelnost

passenger train

vlak osobní

payload

náklad užitečný

percentage for dynamic increase

přirážka dynamická

performance curve

charakteristika výkonu

permanent deformation

 

permanent strain, permanent set,

přetvoření trvalé

permissible deviation

úchylka dovolená

permissible stress

namáhání přípustné

petroleum

nafta

pipe

trubka litinová v potrubí

pipework

potrubí brzdové

piping

potrubí

pivot bearing, pivot bearing

torna

pivot pitch, bogie centre distance

vzdálenost otočných čepů

pivot, pin

čep

plane

rovina

plate

plech 1/4 palce a tlustší

platform

nástupiště

platform (flat) wagon

vůz plošinový

platform wagon, flat wagon

vůz plošinový

plotter

zapisovač souřadnicový

point

místo, bod

preproduction model

zkušební model

pressure

tlak

principal strain

přetvoření hlavní

prototype

prototyp

pull rod

táhlo

pulse, impulse

impuls

pump

čerpadlo

pushing off

odraz vozů

 

 

Q

 

quality

jakost

quantity

veličina (matemat.)

quarter bridge connection

zapojení do 1/4 můstku (čtvrtmost)

quick coupler

rychlospojka

 

 

R

 

rack locomotive

lokomotiva ozubnicová

radiator, cooler

chladič

radius arm, axlebox radius link

kývačka (vedení nápravy)

rail

kolejnice

rail brace

rozchodnice

rail car driver, rail motorcoach driver,

řidič motorového kolejového vozu

rail joint

styk kolejnicový

rail shoe

zarážka kolejová

railway jack

zvedák lokomotivní

railway line, track

trať

railway station

nádraží

railway, railroad (US)

železnice

random error, indeterminate error

chyba nahodilá

range

rozsah, rozpětí

regulate, govern

řídit (regulovat)

reinforcement

výztuž, zpevnění

reinforcement, stiffener, brace

výztuha

removal of stress

odlehčení zatížení

reproducible reading

reprodukovatelný výsledek (měření)

rerailing

nakolejení

research

výzkum

reservoir, tank

nádrž

residual

zbytkový

residual set

trvalá deformace

residual strain

trvalá deformace, trvalé přetvoření

residual stress

zbytkové (vnitřní) pnutí

residual value

zbytková hodnota

residue

zbytek

resistance (of a vehicle) to derailment

bezpečnost proti vykolejení

resistive strain gauge

tenzometr odporový

resolution

rozlišení

response

citlivost přístroje

ride index value

známka chodu

ride quality test

chodová zkouška

riding comfort

pohodlí jízdní

riding stability

stabilita chodu

rigging

pákoví brzdy, tyčoví brzdy

rivet

nýt

rolled section

profil válcovaný

roof

střecha

rope, cable

lano

rosette

růžice, rozeta

rubber

pryž

run of a wagon

proběh vozu

running stability (comfort)

jízdní vlastnosti

 

 

S

 

sand distributor

hubice písečníková

scale

měřítko

scales, balance

váhy

scan

přepínat, snímat

scanning

přepínání, snímání

scope of measuring

rozsah měření

screw

šroub

screw coupling

šroubovka

screwdriver

šroubovák

seal, packing,

těsnění

seat

sedadlo

seat spacing

rozteč sedadel

section

řez

section

úsek

sectional view

řez (na výkrese)

selfsteering

samonatáčení podvozku

semi-trailer

návěs

sensitivity

citlivost

sensor, transducer

snímač, čidlo

service life

životnost

service wagon

vůz služební

set up

nastavení

set up, adjust

nastavit

shaft

hřídel

shear force

síla posouvající

shear strain

přetvoření smykové

shear strength

pevnost ve střihu

shear stress

napětí smykové

shearing stress

namáhání smykem

sheet

plech pod 1/4 palce

shoe brake

brzda čelisťová

shoe brake, tread brake

brzda špalíková

shunter

posunovač

shunting locomotive

lokomotiva posunovací

shunting, switching

posun vozů

side bearing

kluznice

side wall body brace

výztuha bočnice

side wall, body side

bočnice

sidewall frame

kostra bočnice

signal

signál

signalling

signalizace

silentblock

silentblok

size, dimension

formát

sketch

náčrtek

skid

skluz, smyk

slack adjuster

stavěč zdrží

slag

škvára

slag car

vůz na strusku

sleeper

pražec

sleeping car

vůz lůžkový

sliding bearing, plain bearing

ložisko kluzné

sliding door

dveře posuvné

sliding roof

střecha posuvná

slip

prokluz, skluz

slip a railway car

odpojit vůz za jízdy

slip coupling test

brzdová zkouška výběhem

slope

sklon svahu

slowing down

snížení rychlosti

solder

pájet

soldering

pájení naměkko

solid wheel, monoblock wheel

kolo monoblok

solution

řešení

sound energy density

hustota akustické energie

sound-level meter

zvukoměr

specification

technické podmínky

specify

určit podrobně

speed recorder

rychloměr zapisovací

speed, velocity

rychlost

speedometer

rychloměr

spoke wheel

kolo loukoťové

spring

pružina

standard gauge

rozchod normální

standard, specification

norma

stanchion, upright of wagon

klanice

starting tractive effort

síla záběrná

static loading stress

statické namáhání

steel

ocel

steel sheet covering

oplechování

steer, drive

řídit (vozidlo)

steering axle

náprava natáčená

steering bogie

podvozek rejdovný

step board, foot board

stupátko

stiffening rib

žebro výztužné

stiffness

tuhost

strain

deformace, napětí (vyvolávající deformaci)

strain gauge

tenzometr

strain gauge measurement

tenzometrické měření

strain, deformation

přetvoření

strength of material

pevnost materiálu

stress

napětí, namáhání

stress analysis

výpočet statický

stress analysis measurements

tenzometrická měření

stress component

složka namáhání

stress-analysis (experimental)

analýza namáhání (experimentální)

stress-strain curve

křivka závislosti mezi napětím a přetvořením

structural steel

ocel konstrukční

structure

konstrukce

structure-load bearing, structure

konstrukce nosná

suitability for negotiating curves

způsobilost k projíždění oblouků

superelevated curve

oblouk s převýšením

superelevation ramp

vzestupnice

superstructure, permanent way

svršek železniční

supervision

kontrola (dohled)

supporting framework

nosná konstrukce

surface tension

napětí povrchové

suspension, suspender, hanger

závěs

switch, points, turnout

výhybka

 

 

T

 

tank

cisterna

tank wagon

vůz nádržkový

tare weight

hmotnost vlastní

temperature

teplota

tensile

tažný, tahový

tensile force

tahová síla

tensile strength

pevnost v tahu

tensile stress

napětí v tahu, namáhání v tahu

tensile-compression machine

stlačovací zařízení

test

zkouška

test circuit, test ring

okruh zkušební

test method

postup při zkoušce

test record

zápis o zkoušce

test report

zpráva o zkoušce

test rig

zkušební přípravek

test room, test institute, test centre

zkušebna

test specimen

zkušební vzorek

test track

trať zkušební

test wagon

vůz zkušební

testing facilities

zkušební pomůcky

thermocouple

termoelektrický článek

thickness

síla (tloušťka)

threat

závit šroubu

throttle valve

ventil škrtící

thrust

síla přítlačná

time headway,

interval mezi vozidly

T-iron

profil T

to apply force, load

zatěžovat

to apply gradually increasing force

zatěžovat postupně

tonnage

váha v tunách

tool

nástroj

top of rail

temeno kolejnice

torque moment

moment krouticí

torsion

krut

total load

zatížení celkové

towing

vlečení

track (line) irregularity

nerovnost trati

track brake

brzda kolejová

track circuit

obvod kolejový

track curve

oblouk koleje (trati)

track gauge

rozchod

track geometry

geometrie trati

track section

úsek traťový

track, line

kolej

trackage

kolejiště

traction

trakce

traction stop

narážka tahová spřáhlové komory

traction, pull, tension

tah

trailer car

přípojný vůz

train

vlak

train crew

četa vlaková

train ferry

trajekt

train resistance

jízdní odpor

trainset

jednotka železniční

trainset

souprava železniční (vlaková)

tramway, tramcar, street car

tramvaj

transducer

měnič (snímač)

transition curve, easement curve

přechodnice

transmission

převod

transport, transportation

doprava

transversal

příčný

transverse

příčný

transverse reinforcement

výztuž příčná

transverse strain

poměrné příčné zkrácení

traverse table, traverser

posuvna, přesuvna

traversing switches

průjezd výměnou

tread

nákolek kola

tread circle, running circle

kružnice oběžná kola

trial run, test run

jízda zkušební

trigger pulse

impuls spouštěcí

trolley

kladka sběrače (el. proudu)

tube

trubka

turn

soustružit

turn

závit cívky

turn-plate, swivelling base

točna

twisting strain

deformace kroucením

two axled

dvounápravový

 

 

U

 

UIC leaflet

vyhláška UIC

U-iron

profil U

U-iron, channel (iron)

ocel tvaru U

ultimate strain

deformace na mezi pevnosti

ultimate strength

mez pevnosti

underframe, undercarriage

spodek

unit

jednotka

upholstered seat

sedadlo čalouněné

upholstery

čalounění

upright

sloupek

upward gradient

stoupání

 

 

V

 

validation

ověřování

value

hodnota

valve

ventil

vehicle

vozidlo

verification

ověření

vertical

svislý

vertical curve

oblouk přechodnice

vibration

chvění

vibration, oscillation

kmitání

voltage

napětí elektrické

voltage transformer

měnič napětí

volume of traffic

rozsah dopravy

 

 

W

 

wagon

vagón (viz vůz)

wagon body

skříň nákladního vozu

wagon weighbridge

váhy kolejové

wagon works

vagónka

wagon, car

vůz nákladní

waist rail

poprsnice

wear

opotřebení

wear off

opotřebit se

wedge

klín

weighbridge test wagon

vůz tárovací pro kolej. váhy

weight

váha

weld

svar

weldability

svařitelnost

welding

svařování

welding out fit

souprava svařovací

Wheatstone bridge

Wheatstoneův můstek

wheel

kolo

wheel (axle) arrangement

uspořádání náprav

wheel base

rozvor krajních náprav

wheel flange

okolek

wheel load

kolový tlak

wheel set

dvojkolí

wheel slip

skluz kola

wheel-base

vzdálenost náprav

wheel-lock

zablokování kola

wheelset steering

řízení dvojkolí směrové

width, breadth

šířka

wiring

elektrická instalace (''drátování '')

workshop

dílna

 

 

Y

 

yield point

mez kluzu

yield stress

namáhání na mezi kluzu

yoke

třmen

Young's modulus

modul pružnosti

 © Josef Žák 1998

Please let me know if you find any errors or omissions, or if you can add anything to improve this dictionary.

E-mail me also in the case you would like to use the dictionary for publishing.