Firma Ing. Karel Hanauer, poradenství byty a energetika

Odborné poslání firmy

Počet přístupů na tuto stránku zjišťujePočítadlo přístupů Počítadlo Logo firmy

Firma poskytuje odborné poradenské služby fyzickým i právnickým osobám. Zhotovuje formou zakázek změření započitatelné plochy bytů a nebytových prostorů velmi přesnými měřidly.

Provádí odborné výpočty ceny služby vytápění bytů a poskytování teplé užitkové vody podle platné legislativy, stanovuje nedoplatky a přeplatky konečným spotřebitelům formou počítačových protokolů obsahujících předepsané údaje a veličiny.

Vyřizuje reklamace a připomínky konečných spotřebitelů služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, jejichž ceny stanovila.

Navrhuje opatření ke snížení spotřeby paliv, elektřiny, zemního plynu, uhlí, dřeva a dalších prvotních zdrojů energie.

Navrhuje způsoby vytápění a poskytování teplé užitkové vody pro novostavby i starší bytové a rodinné domy.

Zajišťuje tvorbu energetických auditů a energetických průkazů pro vlastníky domů.

Posuzuje vhodnost řešení energetických soustav navrhovaných pro bytové a rodinné domy.

Pro případy soudních sporů v oboru uvedeného podnikání firma poskytuje odborná stanoviska vyžádaná soudem nebo účastníky sporů.

Výstupy firmy jsou realizovány formou technických zpráv a odborných protokolů zhotovených počítačovými technologiemi.

Firmu můžete kontaktovat elektronickou poštou na níže uvedenou elektronickou adresu na patičce.

autor Ing. Karel Hanauer k.hanauer@volny.cz

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ 瘠牡张慧ⁱ‽束煡簠⁼嵛਻†束煡瀮獵⡨❛獟瑥捁潣湵❴‬唧ⵁ㐸㌵㤲ⴱ㌲崧㬩 张慧⹱異桳嬨弧牴捡偫条癥敩❷⥝਻ ⠠畦据楴湯⤨笠 †瘠牡朠⁡‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※慧琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧朠⹡獡湹⁣‽牴敵਻††慧献捲㴠⠠栧瑴獰✺㴠‽潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯㼠✠瑨灴㩳⼯獳❬㨠✠瑨灴⼺眯睷⤧⬠✠朮潯汧ⵥ湡污瑹捩⹳潣⽭慧樮❳਻††慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰※⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥慧‬⥳਻†⥽⤨਻㰊猯牣灩㹴㰊ⴡ‭䌨㈩〰ⴰ〲㐱䜠浥畩⁳䅓ⴠ朠浥畩䅳摵敩据⁥ 畭睪扥挮⁺ 潈敭慰敧ⴠ㸭㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢㰊ⴡ⼭⴯㸭ℼ䍛䅄䅔⽛㸯ℼⴭ瘊牡瀠彰敧業獵楟敤瑮晩敩⁲‽戧㉐⹡攰奅祺慱晘娳䙯偗共䱟㡤畵捋偣䵡歶啵杫牣琮✷਻⼯氠湩獥戠汥睯猠潨汵湤琧戠⁥摥瑩摥昊湵瑣潩敧業獵灟湥楤杮椨
⁻楷摮睯楛⁝‽楷摮睯楛⁝籼映湵瑣潩⡮
登牡砠㴠眠湩潤孷⭩弧摰瑡❡⁝‽楷摮睯楛✫灟慤慴崧簠⁼嵛※學⹸敬杮桴㵝牡畧敭瑮㭳㭽㭽朊浥畩彳数摮湩⡧朧浥畩彳楨❴㬩朠浥畩彳数摮湩⡧朧浥畩彳癥湥❴㬩朠浥畩彳数摮湩⡧瀧彰敧業獵桟瑩⤧※敧業獵灟湥楤杮✨灰束浥畩彳癥湥❴㬩⠊畦据楴湯搨琬
瑻祲笠慶⁲瑧搽挮敲瑡䕥敬敭瑮琨Ⱙ㵳⹤敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭琨嬩崰氬✽瑨灴⬧⠨潬慣楴湯瀮潲潴潣㵬✽瑨灴㩳⤧✿❳✺⤧※瑧献瑥瑁牴扩瑵⡥愧祳据Ⱗ愧祳据⤧਻瑧献瑥瑁牴扩瑵⡥搧晥牥Ⱗ搧晥牥⤧※瑧献捲氽✫⼺猯楰⹲楨⹴敧業獵瀮⽬杸浥畩⹳獪㬧猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲木ⱴ⥳紻挠瑡档⠠⥥笠絽⠩潤畣敭瑮✬捳楲瑰⤧਻⼯ⴭ㰾崡㹝㰊猯牣灩㹴㰊楤⁶摩∽慳⵳敭慧潢牡≤ਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††晩⠠楷摮睯㴠㴽眠湩潤⹷潴⥰笠 †⠠畦据楴湯⤨笠 †††张慳桳捥煟敵敵瀮獵⡨❛潰楳楴湯Ⱗ✠慳⵳敭慧潢牡❤‬੻††††††楳敺›❛敭慧潢牡❤‬㜧戹Ⱗ✠ㄹ❢‬㤧戲Ⱗ✠㌹❢ⱝ †††††愠祳据›慦獬੥††††嵽㬩 †素⠩㬩 †素 †㰠猯牣灩㹴㰊搯癩ਾ猼牣灩㹴椊⁦眨湩潤⁷㴽‽楷摮睯琮灯
੻††獟獡敨彣畱略⹥異桳嬨氧慯䅤汬Ⱗ✠敤慦汵❴⥝਻੽⼼捳楲瑰ਾ