Stručný popis systému

 

 

OBSAH

1. co to je digitální ovládání

rozdíl mezi klasickým a digitálním ovládáním, princip systému a jeho architektura

2. vlastnosti modulového systému

stupně rozšiřování; vlastnosti pro malé a velké kolejiště

3. základní sety

popisy jednotlivých setů s příklady použití

4. popis komponentů systému

řízení a napájení; dekodéry vozidel; dekodéry příslušenství; ostatní

 

 

 

 

Dovozce, autorizovaný prodejce a servis

systému DIGITAL PLUSÒ by LENZ:

 

MARATHON MODEL BRNO

Libor Schmidt

Obřanská 10

6 14 0 0  BRNO

 

tel.: 05/4523 5892

fax: 05/4523 5892

mobil: 0603-482427

iOBCHOD: www.vltava2000.cz/marathon

URL: www.volny.cz/libor.schmidt

e-mail: libor.schmidt@volny.cz

 

 

kapitola 1.

cO TO JE DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Pokud si někdo chce hrát s vláčkem, velmi brzy zjistí, že k jeho ovládání potřebuje elektřinu a její částečné znalosti. Ještě poměrně nedávno bylo potřeba mít znalosti poměrně velké a navíc vlastnit buď dobře vybavenou dílnu, nebo kamarády s dobře vybavenou dílnou. Určitým řešením je přihlásit se k členství v některém klubu železničních modelářů, ale pokud si chcete „jenom jezdit“ a k tomu doma, není to ideální řešení. Naštěstí technika již pokročila dost daleko a digitální systémy ovládání jsou dnes rychle se rozvíjející a stále dostupnější záležitostí. Na světě existuje několik systémů se slovem DIGITAL v názvu. Mezi ty rozšířené, které stojí za to brát v úvahu, patří i DIGITAL PLUSÒ od firmy LENZ Elektronik GmbH.

 

Co to tedy vlastně je?

Ovládání kolejiště lze rozdělit na řízení jízdy vlaku (jeho rychlosti a směru), ovládání příslušenství (výhybky a semafory, neboli návěstidla) a ovládání doplňků (ostatní příslušenství, které nesouvisí přímo s jízdou vlaku). Pokud vezmete v úvahu možnost „klasického“ ovládání, s určitým podílem


Klasické ovládání je termín použitý zde pro ovládání kolejiště. Vstup tvoří vypínače, přepínače, tlačítka a kolejové kontakty. Propojení prostřednictvím klasických vodičů mezi jednotlivými póly kontaktních prvků. Řídící část tvořena reléovou skříní s podílem elektroniky, zejména v regulátorech jízdy a v kolejových obvodech. Napájení jedním výkonným zdrojem pro celé kolejiště.


elektroniky, porovnáním s digitálním systémem rychle zjistíte na které straně jsou výhody a nevýhody. Pro porovnání vezmeme v úvahu domácí kolejiště s dvěmi tratěmi (jednokolejná hlavní a místní trať), třemi stanicemi (skrytá, 4 koleje; větší odbočná, 7 kolejí; a koncová stanice, 5 kolejí) a jednou vratnou smyčkou. Nikde ovšem není psáno, že pro digitální ovládání je podmínkou určitá velikost kolejiště, nebo že je pro určitý typ kolejiště ideální. O tom je více v následující kapitole, popisující modulový charakter celého systému. Tento příklad slouží pouze pro to, aby si čtenář utvořil obrázek o možnostech systému. Samozřejmě by se dalo dlouze polemizovat o jednotlivých počtech uváděných v tabulce pro klasický systém ovládání kolejiště, ale vycházeli jsme z nejběžnějšího a nejpřístupnějšího způsobu ovládání kolejiště. Navíc v případě klasického systému je bohužel pravdou, že „co kus, to originál“. To také nelze považovat za výhodu.

 

Nyní si porovnáme oba systémy. V následující tabulce jsou uvedeny navzájem si odpovídající prvky obou systémů:


 


CELKOVÝ PROVOZ

 


KLASICKÝ SYSTÉM L

Zábava pro 1 až 3 lidi

Každý je „výpravčí“ na svém kousku kolejiště a ovládá lokomotivy, návěstidla a výhybky ve „své“ stanici

 

 

DIGITÁLNÍ SYSTÉM J

Pokud je zájem, může se obsluha rozdělit na „strojvedoucí“ (ovládá svoji lokomotivu během jízdy kdekoliv na kolejišti) a „výpravčí“ (ovládá pouze svoji stanici – výhybky a návěstidla). Pokud jezdí pouze jeden člověk, díky jednoduššímu ovládání (viz dále) nemusí spěchat s jakoukoliv činností ani jako „strojvedoucí“, ani jako „výpravčí“. Počet lidí je omezen pouze počtem lokomotiv, které se vejdou na kolejiště


 


JÍZDA VLAKU

 


KLASICKÝ SYSTÉM L

Cca 5x regulátor rychlosti (elektronický).

Počet vlaků je dán počtem izolovaných úseků, tedy zde cca 8 (1 kolej vždy volná).

Lokomotivy jezdí podle toho, co svítí na návěstidle, většinou zastavují a rozjíždějí se skokem.

Koleje musí být rozděleny na jednotlivé úseky, ve kterých se řídí rychlost a směr jízdy.

Rychlost a směr jízdy lokomotivy se řídí velikostí a polaritou napětí v koleji.

Postrky a přípřeže jsou možné pouze simulované (lokomotivy bez motoru).

 

 

DIGITÁLNÍ SYSTÉM J

Regulátor rychlosti má každý strojvedoucí svůj, připojit se dá k jednomu digitálnímu systému až 30 regulátorů, kterými se může ovládat až 9,999 lokomotiv.

Lokomotivy jezdí podle toho, jak je řídí strojvedoucí a nebo s různým stupněm vazby na návěstidla. Rozjezd a brždění je plynulé (je tedy nutné jezdit s rozvahou a je možné například projet „stůj“ a způsobit čelní srážku vlaků).

Koleje se nedělí na izolované úseky (pouze v případě kolejových obvodů – viz dále)

Rychlost a směr jízdy lokomotivy se řídí podle informací z ovládacího prvku, napětí v kolejích je konstantní.

Postrky a přípřeže jsou funkční.


 


PŘÍSLUŠENSTVÍ

 


KLASICKÝ SYSTÉM L

Cca 20 relé, 32 tlačítek a přepínačů, 25 přestavníků výhybek, návěstidla, osvětlení atd.

Od každého ovládacího prvku vedou nejméně 3 vodiče: to je v praxi cca 250 vodičů o délce 2 až 5 metrů, tedy celkem více než 830 metrů drátů pod kolejištěm asi stejně velkém jako postel!!!

 

 

DIGITÁLNÍ SYSTÉM J

Plně digitální ovládání by obsahovalo jeden ovladač příslušenství (možnost definovat vlakové cesty), 12 dekodérů příslušenství pro ovládání výhybek a návěstidel (světelná návěstidla, plná rychlostní soustava ČSD). Díky použití systémové sběrnice a přenosu informací po dvou vodičích, se počet vodičů a jejich délka redukuje na méně než 1/5, tedy pod 170 metrů!!!


 

 

 


ZPĚTNÉ HLÁŠENÍ

 


KLASICKÝ SYSTÉM L

Pokud u některých ovládaných prvků potřebujeme znát jejich polohu nebo stav, můžeme na konto zpětného ohlasu přičíst další metry drátu (od každého prvku dva vodiče až do reléové skříně)

DIGITÁLNÍ SYSTÉM J

Zpětné hlášení je již součástí systému, stačí použít dekodéry příslušenství s touto možností a dvěma vodiči je spojit s centrálou


 


DOPLŇKY

 


KLASICKÝ SYSTÉM L

Ovládání doplňků již bude zřejmě dost náročné pro obsluhu, ovšem jakákoliv automatizace opět přináší 2 až 3 vodiče ke každému prvku...

DIGITÁLNÍ SYSTÉM J

Ovládání opět pomocí dekodéru příslušenství, snadná automatizace (přejezdy a podobně)


 


PŘÍSTUPNOST


 


KLASICKÝ SYSTÉM L

Hledat poškozený vodič pod tímto kolejištěm bych nechtěl...

 

 

DIGITÁLNÍ SYSTÉM J

Vodiče vedeny pouze mezi jednotlivými prvky (centrála-dekodér-prvek), nikdy netáhnete jeden vodič na druhý konec kolejiště. Celkově přehlednější a přístupné.


 


Tolik tedy srovnání, vlastní názor nechť si laskavý čtenář vytvoří sám…

 

Významné vlastnosti systému DIGITAL PLUSÒ by LENZ

 

i Ovládání 9,999 digitálních a 1 analogové lokomotivy současně na jednom kolejišti.

i Parametry lokomotivního dekodéru je možno libovolně a kdykoliv přeprogramovat.

i Možnost mnohočlenného řízení lokomotiv z jednoho ovladače (přípřeže/postrky).

i Úprava běžné lokomotivy na digitální je kdykoliv možná.

i Celkem 1024 adres pro příslušenství (až 2048 prvků).

i Volba vlastností adresy (výstupu) pulsní / trvalé / přerušované napájení (např. kmitavé světlo na přejezdu).

i Celkem 1024 vstupů pro zpětnou vazbu (např. kolejové obvody)

i Možnost programovat až 64 skupin ovládání příslušenství (např. stavění vlakových cest).

i Připojení 30 ovládacích prvků (ruční ovladač, ovladač příslušenství, počítačové rozhraní).

i Komunikace mezi řídícími prvky a centrálou na vzdálenost až 1000 metrů

i V případě nouzového zastavení, ztráty napájení nebo zkratu je po restartu obnoven původní stav.

i Systém je kompatibilní podle norem NMRA, které se staly určujícími pro digitální systémy.

i Upgrade systému možný výměnou softwaru (přeprogramováním), není nutno kupovat novou verzi centrály.

 

PRINCIP SYSTÉMU

 

Vstupní část systému

tvoří ovládací prvky, které přímo řídí obsluha. Jedná se o ruční ovladače série LH (LH100, LH200), dispečerský pult (LW100), počítačové rozhraní (LI100), jiný digitální systém (přes převodní modul LC100) nebo ovladač COMPACT. K jedné centrále lze připojit až 30 těchto ovládacích prvků v různé kombinaci. Připojování a odpojování ovladačů je možné i za provozu (princip „plug and play“).

Komunikační část systému

Ovládací prvky komunikují s centrálou po sběrnici tvořené čtyřmi vodiči. Typ sběrnice může být buď X-bus nebo XpressNET. Starší X-bus, která byla využívána dříve pro celý systém, je dnes použita v případě, kdy řídící jednotkou je ruční ovladač LH200. Pokud je použita pro řízení kterákoliv varianta centrály (COMPACT, LZ100), sběrnice je provozována v režimu XpressNET. Po sběrnici X-bus je možná komunikace na maximální vzdálenost 100 metrů, novější typ XpressNET dovoluje vzdálenost až 1000 metrů. Komunikace na XpressNET probíhá podle standartu RS485, rychlostí 62,5 kBaud.

Řídící část systému

obsahuje napájecí zdroj, vlastní digitální centrálu a výkonový zesilovač. Jako zdroj lze použít libovolný transformátor s výstupem 12-24V~/cca 50 VA. Digitální centrála LZ100 je „mozkem“ celého systému. Přijímá po sběrnici zadání od vstupní části systému a zpracovává je na konkrétní povely pro určitou adresu dekodéru. Tyto povely jsou nakonec ve výkonovém zesilovači LV101 zesíleny a do výkonné části systému se dostávají po kolejích (nebo dvěma vodiči). Z výkonné části systému naopak přijímá centrála informace o stavu příslušenství (zpětný ohlas-LS100) a o stavu vstupu zpětné vazby (kolejové obvody-LR101 a další)

Výkonná část systému

jsou všechny dekodéry. Může se jednat o lokomotivní dekodéry série LE, funkční dekodéry série LF, nebo dekodéry příslušenství série LS. Také je v této části systému modul zpětné vazby LR101 s dalšími doplňky.

Pro snadnější představu si ukážeme na obrázku dvě možnosti, jak může systém DIGITAL PLUSÒ vypadat na kolejišti. Každý obrázek vychází z jiného základního setu a řešení je jinak finančně náročné. Základním pravidlem ale zůstává, že lze architekturu již fungující sestavy VŽDY ROZŠÍŘIT O LIBOVOLNÉ PRVKY.

 

 

Architektura SYSTÉMU

 

 

Architektura podle sestavy COMPACT START SET. Zařízení sdružená v ovladači COMPACT zaručují asi největší flexibilitu systému. Komunikace s ostatními vstupy po sběrnici XpressNET, neomezené možnosti rozšiřování:

 

 

Architektura podle sestavy SET 02, kde je jako řídící jednotka použit ruční ovladač LH200 a komunikace na sběrnici X-bus:

(černě jsou popsány prvky obsažené v setu SET 02)

 

Architektura podle sestavy SET 01. Řídící jednotka je v tomto případě centrála LZ100 , sběrnice XpressNET:

 

 


 

kapitola 2.

VLASTNOSTI SYSTÉMU

Kromě efektního ovládání lokomotiv a obrovské úspory vodičů má digitální systém ovládání kolejiště další význačnou vlastnost, a tou je modulová stavba celého systému. Pro vyzkoušení vlastností systému a pochopení jeho výhod je ideální začít s jedním článkem řetězce prvků: například s ovládáním jedné lokomotivy, nebo s řízením výhybek a návěstidel v jedné stanici. Tím je také dáno, že systém mohou využít jak lidé, kteří již mají kolejiště hotové, tak je snadno použitelný pro novostavby.

 

Příklad 1., HOTOVÉ KOLEJIŠTĚ

Vezměme za vzor kolejiště uvedené shora pro porovnání klasického a digitálního systému. Vlastník tohoto bezesporu zajímavého kolejiště se může setkat s problémem, že některé jeho části již dosluhují a potřebují obnovit. Navíc si problém můžeme opepřit tím, že hlavní trať se skrytou stanicí v pozadí je propojena do oválu. Kdo někdy jezdil s takovýmto „kolotočem“ ví, že pestrý a zajímavý provoz na takovém oválu je složitý na organizaci.

Úkol číslo jedna je rozpojení oválu, úprava skryté stanice a stavba smyčky na protilehlém konci tratě. Systém DIGITAL PLUSÒ pomůže s ovládáním přestavníků výhybek a provozem ve smyčce. První investicí je digitální centrála LZ100, výkonový zesilovač LV101, a ruční ovladač LH100, který slouží i pro programování. K ovládání celkem 6 výhybek budeme potřebovat 2 dekodéry příslušenství LS100/LS110 (s nebo bez zpětného ohlasu, každý pro 4 prvky, takže 2 adresy zůstanou zatím volné např. pro příslušenství z jiné stanice). Provoz ve smyčce řídí smyčkový modul LK100, který zajišťuje plynulý průjezd smyčkou bez nutnosti zastavení a ruční změny směru jízdy (na ovladači je stále zvolen stejný směr jízdy). Zapojení vodičů je od počátku jednoduché a podle manuálu s obrázky ho zvládne člověk, který umí ovládat šroubovák a číst. Nyní je na čase vybavit lokomotivy pro hlavní trať dekodéry (série LE) a pomocí již zakoupeného ovladače řídit jejich jízdu. Pokud přijde návštěva a chce si také zajezdit, stačí když bude mít jednodušší ovladač LH200 a bude znát číselnou adresu lokomotivy, se kterou bude jezdit. Dále lze modernizovat buď místní trať s koncovou stanicí, nebo největší stanici na kolejišti. Dokoupení a připojení dalších dekodérů pro příslušenství (LS100/110) není pro systém jako takový žádný problém. A nakonec se lze zahloubat nad dispečerským pultem (LW100), případnou automatizací některých prvků kolejiště (točna, přejezdy, připojení počítače a podobně) a zkusit dohnat systém DIGITAL PLUSÒ na hranice jeho možností...J

 

Příklad 2., ZAČÍNÁME S VLÁČKY

Pro naprosté začátečníky se v poslední době šíří zajímavá možnost, jak jezdit s vláčky, aniž by bylo nutno obětovat jednu z obytných místností vlastního bytu. Je to modulová železnice s poměrně malými moduly (cca 40x120 cm), které se dají navzájem spojit (podle předem definovaných podmínek, norma NEM pro ČR se připravuje). Obrovskou výhodou je finanční nenáročnost  a úspora prostoru (pokud se nejezdí, jednotlivé moduly si každý majitel uklidí kam je libo). Když se sejdou majitelé několika modulů, mohou je vždy spojit jiným způsobem a jezdit tak pokaždé po jiné „trati“. Obrovské možnosti tohoto geniálně jednoduchého systému jsou jasné. No a DIGITAL PLUSÒ v tomto případě může začít u lokomotiv. Nejjednodušším (a nejvýhodnějším) řešením je zakoupení některého „start setu“, který obsahuje prvky nutné pro řízení lokomotiv, ruční ovladač a lokomotivní dekodér. Příkladem může být SET 02, nebo COMPACT START SET (informace viz kapitola „základní set“). Jelikož lokomotivní dekodér jde instalovat téměř do jakéhokoliv vozidla (které má motorek a malý prostor pro vlastní dekodér), otevírají se netušené možnosti a zážitky z jízdy. S klasickým systémem ovládání totiž nikdy neovlivníte jízdu lokomotivy podle zátěže vlaku, neurčíte jí maximální rychlost a křivku akcelerace a brždění. Pouze digitální ovládání vám umožní vyrovnávání otáček motoru podle jízdního odporu. A pokud nebudete dávat pozor a začnete pozdě brzdit, tak projedete zastávkou, zastavíte až za nástupištěm, a cestující si budou na vás stěžovat. Když budete mít vše pod kontrolou, můžete si zablikat světly lokomotivy na protijedoucího kolegu. Pro skalní příznivce železnic je tu pak možnost ovládat různé zvukové a kouřové efekty, vestavěné do lokomotivy... J


Poznámka pro šťouraly: upozorňuji, že se jedná o PŘÍKLADY, jak lze systém DIGITAL PLUSÒ využít v praxi. Vyčerpávající popis možností a jejich kombinací by vydal na samostatnou a hodně tlustou knihu. Pokud však není čtenář uspokojen šíří popisu, nechť laskavě dočte do konce. Pokud by ani to nestačilo, nezbývá než kontaktovat prodejce systému, firmu MARATHON MODEL BRNO, jejíž adresa je na první straně. Tam Vám ochotně a kdykoliv zodpoví jakýkoliv dotaz (ohledně digitálního ovládání modelové železnice).


 

kapitola 3.

Základní sety

 

COMPACT START SET

NASTUPTE A JEDEME ZA PŘÍZNIVOU CENU

Je ideálním začátkem digitálního provozu. Obsahuje vše pro první oživení digitálního ovládání na malém kolejišti. Tvoří nejjednodušší, ale plnohodnotnou a hlavně rozšiřitelnou sestavu, která obsahuje:

-          1 ovladač COMPACT

-          1 trafo TR100 (230V/15V,45VA)*

-          1 lokomotivní dekodér LE130

-          1 lokomotivní dekodér LE131

-          1 dekodér příslušenství LS110

 


* trafo TR100 je homologováno pro ČR dle zákona o akceptování standartu CE.


Podrobný popis jednotlivých součástí je v kapitole „Popis komponentů systému“ níže. Set umožňuje ovládání dvou lokomotiv (volba dekodérů může být po dohodě s dodavatelem změněna) a čtyř adres příslušenství (např. 4 výhybky, nebo jiná zařízení se dvěma stavy), má výstup pro programování dekodérů (programovací kolej) a vstup sběrnice XpressNET. Pro tuto konfiguraci není třeba žádné jiné vybavení, aby jste mohli začít „jezdit“.

 

 

SET 02 a SET 03

PRO POKROČILÉ STROJVEDOUCÍ

Tento základní set je sestaven tak, aby bylo možno rozšířit provoz  bez nutnosti nákupu centrály. Data z ručního ovladače LH200 jsou exportována přímo ve formátu použitelném pro dekodéry na kolejišti. Nutností však v tomto případě zůstává zesilovač LV101. Set tedy obsahuje následující komponenty:

-          ruční regulátor LH200

-          zesilovač LV101

 

 

Podrobný popis jednotlivých součástí je v kapitole „Popis komponentů systému“ níže. Set umožňuje ovládání až 9999 digitálních lokomotiv a jednu analogovou (s adresou 0). Samozřejmostí je možnost ovládat doplňkové funkce lokomotivního dekodéru (tlačítka až pro 9 funkcí).

Programování funkcí je možné pro dekodéry série XF (parametry: rozjezd, brždění, max. rychlost).

Rozdíl mezi sestavami SET 02 a SET 03 je pouze v celkovém výkonu. SET 03 je určen pro přátele velkých měřítek (doporučeno pro zahradní železnice, od „0“ výše). Jediná úprava spočívá v záměně zesilovače LV101, který je výkonově dimenzován pro cca 5 lokomotiv H0, za typ LV200 s větším výkonem.

Rozšíření sestavy je možné pomocí adaptéru LA152 pro sběrnici XpressNET

 

SET 01

PROFESIONÁLNÍ NÁSTUP

Pokud plánujete digitální ovládání velkého kolejiště, je SET 01 přesně to co potřebujete. Dá se nazvat High-End sestavou pro začátek. Je sestaven tak, že umožní automatizaci rozsáhlého kolejiště a je plně rozšiřitelný přesně podle okamžitých potřeb. V setu jsou následující komponenty:

-          centrála LZ 100

-          ruční ovladač LH 100

-          zesilovač LV 101

-          lokomotivní dekodér LE 130

 

 

Typ lokomotivního dekodéru je možno změnit po dohodě s dodavatelem.

Tato sestava umožňuje ovládání nejvýše 9.999 digitálních lokomotiv, 1 analogovou, až 256 výhybek (2x1024 výstupů příslušenství, každý lze využít i jednotlivě, tzn. nejvýše 2048 výstupů příslušenství). Dále je možno připojit nejvýše 1024 vstupů zpětného hlášení. Napájení pomocí externího zdroje s výstupem 12-24V~/cca 50 VA. Tento set umožňuje pomocí ručního ovladače LH 100 plné programování veškerých prvků systému DIGITAL PLUS, které tuto možnost mají. Například nejnovější lokomotivní dekodéry mají 13 parametrů, které se dají buď modifikovat, nebo zcela měnit (viz kapitola „Popis komponentů systému“). Vlastní programování probíhá pomocí programovací kolejnice, která se připojuje na zvláštní výstup centrály LZ 100. Nová generace lokomotivních dekodérů série XF umožňuje programování některých funkcí přímo za provozu na kolejišti, bez nutnosti přemísťovat lokomotivu na programovací kolej. Ostatní lokomotivy však nesmí být v provozu a musí být známa adresa programované lokomotivy.

 

Další podrobnosti o programování by vydaly na zvláštní knihu, takže pokud potřebuje vážený čtenář nějaké další informace, nechť laskavě kontaktuje firmu MARATHON MODEL BRNO, dovozce a servis celého systému. Tam budou ochotně zodpovězeny veškeré dotazy.

 

Komunikace v této sestavě i s dalšími později připojovanými prvky probíhá po sběrnici XpressNET, a je možná na největší vzdálenost 1000 metrů.

Vzhledem k velmi širokým možnostem tohoto setu, celého systému a s přihlédnutím k jejich profesionálním vlastnostem doporučujeme konzultaci jeho využití s dodavatelem.


 

kapitola 4.

POPIS KOMPONENTŮ systému

 

ŘÍZENÍ A NAPÁJENÍ

 

COMPACT

Ovladač COMPACT integruje do jedné „krabičky“ základní prvky systému DIGITAL PLUSÒ (což je ovladač, centrála a zesilovač). Tato metoda zaručuje cenovou dostupnost. Ovladač COMPACT je ideální pro malá kolejiště nebo jako začátek digitálního ovládání.

Ovladač COMPACT sdružuje v jediném zařízení:

-          Ruční ovladač pro jízdu lokomotiv

-          Centrálu pro zpracování informací

-          Zesilovač pro přenos povelů na kolejiště

-          Rozhraní pro připojení sběrnice XpressNET

 

 

Ovladač COMPACT umožňuje:

Ovládat max. 99 digitálních a 1 analogovou lokomotivu (jejich rychlost, směr, funkce dekodéru). Adresa lokomotivy se volí jednoduše pomocí tlačítek + a -.

Trvalé osvětlení lokomotiv a vozů na kolejišti díky konstantnímu napětí v kolejích.

Ovládat až 100 adres (např. přestavníků výhybek ) pomocí dekodérů příslušenství.

Zobrazení informací o adrese na třímístném prosvíceném displeji.

Programování (po připojení programovací koleje k určenému výstupu) následujících hodnot pro dekodéry:

-adresa

-největší jízdní napětí motoru na první jízdní stupeň

-největší zrychlení

-největší zpomalení

-nastavení ostatních parametrů podle typu dekodéru

Napájení do největšího odběru 2,5 A (cca 4-5 lokomotiv H0 s dekodérem)

 

Pokud přijdou další zájemci o provoz na kolejišti řízeném prostřednictvím jednotky COMPACT, stačí pomocí sběrnice XpressNET připojit jejich ovladače (série LH) k jednotce (viz obrázky „architektura jednotlivých setů“).

 

Jestliže je nutné zvýšit výkon pro provoz více zařízení nebo lokomotiv, lze připojit na výstup zesilovač LV101 a napájení zajistit vhodným transformátorem (12-24V~/cca 50 VA). Problémem nejsou ani taková zařízení, jako obsahuje například kompletní SET 02. Zpracování zpětných hlášení o poloze výhybek lze docílit připojenou centrálou LZ100 a takto lze celý systém postupně rozšiřovat. Přitom propojení je jednoduché a počet vodičů omezený na minimum. Nikdy se nestane, že při rozšiřování systému zbude některý prvek, který bylo dříve nutno koupit a teď je přebytečný.

 

LH 100

Univerzální ruční ovladač pro celý systém. Tento ovladač je vybaven číselnou klávesnicí, tlačítky pro ovládání doplňkových funkcí (celkem 13 tlačítek pro přímé řízení funkcí dekodéru) a tlačítky pro řazení jízdních stupňů (jednotlivě, nebo po předvolených stupních). Dále je možné nouzové zastavení všech lokomotiv na kolejišti a vypnutí napájení pro celý systém (při zachování nastavených hodnot a stavů příslušenství). Na LCD displeji jsou při řízení lokomotivy indikovány následující údaje:

-          druh trakce (jednoduchá/přípřež, postrk)

-          směr jízdy lokomotivy

-          indikace světlometů (zap./vyp)

-          indikace zapnutí doplňkových funkcí (podle typu dekodéru)

-          adresa řízené lokomotivy

 

 

Příslušenství se ovládá pouhým navolením adresy. Během ovládání příslušenství jsou zobrazeny informace o stavu řízené adresy.

V programovacím modu je zobrazována hodnota zadávané funkce a její identifikace. Lze také zobrazit informace o sofwarové verzi připojené centrály LZ 100 a vlastního ovladače LH 100.

Ovladač je vybaven kabelem o délce cca 1,5m s konektorem DIN 5 pro připojení přímo do centrály, nebo ke sběrnici ovladačů, která může mít konektory rozmístěny v potřebných místech kolejiště. Připojování může probíhat v režimu „plug&play“. To znamená, že během jízdy lze ovladač odpojit (dekodér zachová nastavené hodnoty) a opět připojit do kteréhokoliv konektoru. Komunikace probíhá na sběrnici XpressNET. Mezi sympatické vlastnosti ovladače patří paměť na poslední volenou adresu lokomotivního dekodéru, takže lze jedním tlačítkem přepínat jednoduše mezi dvěmi naposledy ovládanými lokomotivami.

Rozměry: 66x158x24 mm

 

LH 200

Ruční ovladač pro intuitivní řízení. Tento ruční ovladač je svou jednoduchou konstrukcí a přehledným uspořádáním určen pro nejširší využití při řízení provozu na kolejišti.

 

 

Ovladač má následující vybavení a funkce:

-          Potenciometr pro řízení rychlosti lokomotivy.

-          Přepínač pro směr vpřed/vzad se střední polohou (výkon=0). Při změně směru je tedy automaticky výkon lokomotivy zachován a od rozjezdu plynule řazen.

-          4 místný LED display. Dobré viditelnosti je dosaženo tmavým pozadím.

-          Je možno ovládat 9.999 digitálních lokomotiv a 1 analogovou (adresa 0), vybavených dekodéry a adresou podle standartu NMRA. Data jsou vytvářena přímo ve formátu pro dekodér.

-          6 adres lokomotiv je možno uložit do „předvolby“ a vyvolat je stiskem jednoho tlačítka.

-          Jednotlivé funkce dekodéru jsou ovládány tlačítky 0 až 8 (celkem tedy lze ovládat 9 funkcí). Přitom funkce 0 až 4 jsou vyvolány přímo jedním tlačítkem, ostatní (5 až 8) pomocí klávesy „shift“.

-          Programování lokomotivních dekodérů probíhá v provozu (u série XF, parametry: rozjezd, brždění, max. rychlost), pokud všechny ostatní lokomotivy stojí.

-          Připojení RJ kabelem (je součástí dodávky)

Komunikace probíhá na sběrnici X-bus, připojování „plug&play“ je možné.

 

LW 100

 

 

Je snadné ovládat velkou stanici… Pokud je k tomu použito „stavědlo“ (něm. „Stellwerk“) LW 100, které zprostředkuje ovládání výhybek a návěstidel (semaforů) celého kolejiště, nebo opravdu velké stanice. Ovládání se blíží skutečným železničním systémům s volbou vlakové cesty pomocí číselného kódu. Základní vlastnosti stavědla jsou:

-          LCD display pro zobrazení aktuálních informací

-          Přestavování až 256 výhybek, návěstidel, rozpojovačů a dalšího příslušenství

-          Přímé ovládání skupin až 16 prvků (výhybek, návěstidel)

-          Nejvyšší počet 16 skupin pro přímou volbu

-          Možnost předvolby až 64 vlakových cest (plně programovatelných, včetně vyloučení kolizních cest)

-          Možnost připojit tlačítkový modul LW 120 pro tlačítka v kolejovém plánu, nebo ovládacím pultu

-          Možnost připojit světelný modul LW 130 pro prosvětlení kolejového plánu

Lze tedy vytvořit kopii skutečného hradla velké železniční stanice s volbou vlakové cesty číslem, ovládacími tlačítky a průsvitkami v kolejovém plánu.

 

LZ 100

 

 

Mozek. Víc snad ani nelze dodat. Parametry a úkoly mozku jsou následující:

-          kolejový výstup podle norem NMRA

-          zpracování a koordinace datových proudů ze vstupní (ovládací) části, do výkonné části a z části zpětného hlášení

-          vstup z nejvýše 30 ovládacích zařízení na sběrnici XpressNET

-          podpora „plug&play“ režimu ovládacích prvků

-          programovací výstup pro lokomotivní dekodéry (programovací kolej)

-          dvoupólová sběrnice zpětného hlášení

-          stav zařízení (resp. adresy) se zpětným ohlasem je uložen v paměti i při restartu systému (i v případě zkratu nebo výpadku napájení)

-          připojení vodičů pomocí šroubových svorkovnic

-          konektor DIN 5 pro přímé připojení ručního regulátoru LH 100, nebo LH 200

-          kovový obal

-          rozměry: 120x38x120 (šxvxh)

 

LV 101 a LV 200

Energie pro Vaše kolejiště. Velké i malé… Výkonový zesilovač pro napájení celého kolejiště. Jako vstupní informace slouží data, ve formátu použitelném již přímo dekodérem na kolejišti. Zdroj těchto dat může být centrála, nebo ovladač, který je takto upraven (LH 200). Po připojení externího transformátoru (TR 100) je na výstupu dostatečné napětí pro napájení motorů, na které je namodulován řídící signál pro dekodéry. Rozdíl mezi oběma zesilovači je pouze v jejich výkonu. Typ LV 200 je doporučen pro větší zatížení, jak vyplývá z následujících údajů:

LV 101:

-          max. výstupní proud 3,0 A

-          výstupní napětí 11,5-22 V nastavitelné v krocích po 1,5 V

-          automatická ochrana proti přetížení

-          kovová schránka

-          napájení libovolným zdrojem 16V/52VA ~ nebo =

-          rozměry 120x38x120 (šxvxh)

 

 

LV 200 má následující odlišnosti:

-          určení pro zahradní železnice a podobně

-          max. výstupní proud 10,0 A

-          výstupní napětí od 22V

 

 

Jako zdroj napájení pro LV 101 je možno použít transformátor TR 100, který je dodáván i v některých setech, pro LV 200 se používá transformátor TR 200.

 

 

DEKODÉRY VOZIDEL

 

Dekodéry lokomotiv jsou přehledně uspořádány v následující tabulce. Jelikož dochází k pozvolné obměně za nové typy, doporučujeme občasnou aktualizaci tabulky informacemi od dodavatele.

Další typ dekodéru je funkční dekodér pro ostatní vozidla, který lze požít například pro ovládání vnitřního osvětlení souprav, nebo koncových světel vlaku. Má označení LF 100XF, 4 plně programovatelné funkce a připojení kabelem. Adresa tohoto dekodéru může být zadána shodně s adresou lokomotivy.

 

 

Typ

Kat. č.

Proud 

Funkce

Regulace

Připojení

Rozměry

Modelová

 

 

motoru

 

motoru

 

 

velikost

 

 

 

 

 

 

 

 

LE010XF

10010

500 mA

A, B

regulace

kabel

13x9x3,7

N, TT

LE011XF

10011

500 mA

A, B

regulace

NEM 651

15x9x3,7

N, TT

LE0511A

10111

500 mA

A, B

pulsní

kabel

13,5x9,5x3,7

N, TT

LE100XF

10104

 

A, B, C, D

 

Kabel

 

HO

LE1014A

10125

1 A

A, B, C, D

pulsní

kabel

38x17x3,5

HO

LE1014E

10126

1 A

A, B, C, D

pulsní

NEM 652

38x17x3,5

HO

LE1024A

10210

1 A

A, B, C, D

Regulace

kabel

23x16,5x5,5

HO

LE1024E

10211

1 A

A, B, C, D

Regulace

NEM 652

23x16,5x5,5

HO

LE122

10122

1,2 A

F0, F1, F2

speciální

kabel

34x17x6,5

HO

LE1025A

10132

1 A

A, B, C, D

regulace

kabel

22,5x16,2x5,3

HO

LE1025E

10133

1 A

A, B, C, D

regulace

NEM 652

22,5x16,2x5,3

HO

LE1035A

10332

1 A

A, B, C, D

Speciální

Kabel

 

HO

LE1035E

10333

1 A

A, B, C, D

Speciální

NEM 652

 

HO

LE1835A

10334

1,8 A

A, B, C, D

Speciální

Kabel

 

HO

LE930

10930

1 A

F0

regulace

NEM 652

27x18x6,5

HO

Vysvětlivky:

Funkce:

A,B                  řízení funkce: zapnuto/vypnuto, programovatelná hodnota

C,D                             řízení funkce: zapnuto/vypnuto, možno naprogramovat kmitání výstupu v nastavitelné periodě

F0                    řízení funkce: zapnuto/vypnuto, přepínání podle směru jízdy

F1, F2,…          řízení funkce: zapnuto/vypnuto

Regulace motoru:

Regulace          plná regulace otáček motoru s vypínatelnou funkcí vyrovnávání otáček motoru (motor drží otáčky podle zvoleného jízdního stupně bez ohledu na zátěž lokomotivy jako jsou oblouky a stoupání)

Pulsní               klasická pulsní regulace bez možnosti vyrovnávání otáček

Speciální           speciální řízení určené pro motory s vinutými póly a podobně (Faulhaber, atd.…)

 

Obecně o dekodérech lokomotiv platí, že jsou řízeny podle typu až ve 128 jízdních stupních. Počet jízdních stupňů, parametry zrychlení, zpomalení, max. napětí na 1. stupeň, max. rychlost a další jsou programovatelné. Vzhledem k neustálému vývoji dokonalejších typů dekodérů doporučujeme výše uvedenou tabulku používat spíše jako přehled možností v současné chvíli, s tím, že přesné informace o aktuálním stavu sortimentu i připravovaných novinkách Vám rád poskytne dovozce systému.

 

DEKODÉRY PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

 

Dekodéry příslušenství neboli spínací dekodéry slouží pro ovládání prvků pevně umístěných v kolejišti. Rozdíl mezi typem LS 100 a LS 110 je pouze v možnosti připojit k dekodéru LS 100 zpětný ohlas, který prostřednictvím 2 vodičů propojených do sběrnice s centrálou může být použit pro vyhodnocení stavu výstupů. Signál zpětného hlášení není závislý na povelu, který dané zařízení ovládá, ale na jeho skutečném stavu. Další parametry jsou společné pro oba typy dekodéru:

-          4 výstupy, každý se dvěma stavy (+ a -)

-          2 kontakty pro připojení vstupního signálu

-          2 kontakty pro napájení

-          každý výstup je plně programovatelný: impuls+/impuls-/přepnutí mezi + a -/kmitání mezi + a –


stav výstupu + a – je například možno použít pro napájení červených světel přejezdu, kdy na jeden výstup dekodéru lze připojit obě červená světla, naprogramovat kmitání výstupu a červená světla budou střídavě kmitat


 

 

OSTATNÍ

 

LI 100

Připojte si počítač! Nebyl by to asi správný digitální systém bez možnosti ovládání počítačem. K propojení komunikačního rozhraní počítače a centrály digitálního systému slouží rozhraní (neboli interface) LI 100. Komunikace probíhá podle protokolu, jehož popis je přiložen na disketě. Základní vlastnosti rozhraní jsou následující:

-          počítačové rozhraní RS 232

-          konektor na sběrnici XpressNET

-          rychlost komunikace 9 600 nebo 19 200Baud

-          9 pólový konektor SUB-D a přípojný kabel

-          signalizace činnosti LED

-          rozměry: 120x38x120

-          podpora všech funkcí systému .

 

 

Případné praktické využití laskavě konzultujte s dodavatelem, neboť popis programového vybavení, komunikačního protokolu a celých možností ovládání pomocí PC přesahují rámec tohoto informačního materiálu.

 

LC 100

Propojte se s ostatními. Pokud vlastníte vy nebo Váš kamarád jiný digitální systém, není nic ztraceno. Převodní modul LC 100 zvládne konverzi mezi sběrnicemi obou propojených systémů. Je pouze věcí ochoty výrobců, aby komunikace byla bezproblémová. Systém DIGITAL PLUS komunikuje podle norem NMRA, které se staly americky i evropsky respektovaným standartem v oblasti digitálního ovládání modelové železnice. Vlastní převodní modul podporuje následující systémy:

-          ROCO Digital „is cool“

-          LGB Digital

-          Arnold Digital

-          Maerklin Digital =

-          Ostatní systémy komunikující podle NMRA

 

Řešení komunikace mezi dvěma systémy s Vámi rádi budeme konzultovat.

 

LK 100

 

Smyčka již není problém. Modul vratné smyčky zajišťuje plynulý a bezproblémový průjezd vlaku smyčkou, bez nutnosti zasahovat do jízdy vlaku viditelným způsobem. Smyčka tedy přestala být místem, kde se musí vždy zastavit, přepnout směr, atd… Tento modul se pouze připojí do přerušení smyčky a zajistí, že lokomotiva pokračuje plynule v jízdě, bez změny indikace směru na ručním ovladači. Zapojení je jednoduché a snadné. Podle návodu ho zvládne každý, kdo ovládá šroubovák.


 

 

Tolik tedy k stručnému popisu toho, jak snadno a rychle zvládnout řízení čehokoliv, co má něco společného s Vaším kolejištěm. Ať již skutečným nebo jen připravovaným.

 

Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci o problematice digitálního ovládání, neváhejte nás oslovit.  Máme za sebou několik let praktických zkušeností se stavbou kolejišť na zakázku, digitálním ovládáním provozu na nich, rekonstrukcemi ovládání na digitální, řízení provozu pomocí počítače a navíc nás tohle všechno baví.

 

Na spolupráci s Vámi se těší a v úctě zůstává

 

Libor Schmidt

majitel firmy

MARATHON MODEL

 

 


lokomotiva v měřítku H0 na obrázku je vybavena (z výroby) digitálním zvukovým dekodérem, který kromě řízení motoru imituje zvuk parního stroje, píšťaly, přikládání uhlí a kompresor. Navíc lze samozřejmě ovládat světla lokomotivy.

 

 


Ó MARATHON MODEL BRNO, Libor Schmidt, 2001

Veškerá práva vyhrazena. Použití textu, nebo jakékoliv části dokumentu podléhá autorskému zákonu a je možné pouze s písemným souhlasem společnosti MARATHON MODEL BRNO, Libor Schmidt.