Přeji Vám

Názor (bývalého) provozovatele malé vodní elektrárny

Autor těchto www stránek výrobní činnost v MVE ukončil dnem 30. 06. 2006.

 

ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALY

 www.elektroreviznisluzba.cz

1/ K vybírání úplat : Podniky různých povodí se v minulosti snažily vybírat od provozovatelů MVE úplaty za používání jezu. Přitom však platilo usnesení vlády ČSSR č. 304/1979 ve kterém se (mimo jiné) píše, že do výkonu generátoru 500kW se platí pouze evidenční (míněno jednorázový) poplatek! V tomto státě platila vždy právní kontinuita, tak jak je možné, že podnik, státem řízený, toto vůbec nerespektoval? Jistě, lze namítnout, že nastala  jiná doba, že se na tom usnesla tenkrát komunistická vláda atp..., ale pokud přece něco jednou platí, tak jaká diskuse? A navíc, přece každý inteligentní a nebarbarský stát na světě podporuje výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které nezatěžují životní prostředí a do této kategorie jistě malé vodní elektrárny spadají. O podporách úspor v oblasti spotřeby energií obecně, snad netřeba ani hovořit. Nechci nikomu rozmlouvat provozovat MVE, ale z vlastní zkušenosti mohu potencionálním zájemcům o provoz MVE říci, že se mají opravdu na co těšit. Přeji všem pevné nervy při jednání např. o tzv. manipulačním řádu a dalších lahůdkách... 

Poznámka: Podle zákona o vodách č. 254/2001 (a všech jeho pozdějších změn) jsou úplně osvobozeny od plateb za využívání jezu ty malé vodní elektrárny u nichž celkový instalovaný výkon výrobny nepřevýší 10MWe.

Současná výkupní cena - 1,66 Kč/kWh + 0,064 Kč/kWh

Pozn.: 0,064 Kč/kWh je tzv. "úspora nákladů distributora"

Z výše výkupní ceny je zřejmé, že výroba ekologické elektrické energie připomíná spíše obecně prospěšné hobby, než činnost, jak rychle a bezpracně zbohatnout. Kde že je na pravidelnou údržbu (mazadla, oleje, řemeny, vosky, pojištění apod...), inovaci technologie, údržbu budovy MVE... Z ceny za vyrobené kWh? Pánové, chtěl bych vás vidět...

2/ K manipulačním řádům : nemám nic proti, ale způsob projednávání a schvalování je prostě něco s čím jsem se ještě nesetkal. Naše MVE (synchronní generátor 100kVA)  jede od roku 1930 prakticky nepřetržitě. V roce 1994 jsme ji převzali od VČE a od tohoto data jsme permanentně jednali o povolení k nakládání s vodami a o manipulačním řádu. Množství nejrůznějších dokumentů už máme tolik, že by se za to nemusel stydět ani ministr, že snad jde na jednání s prázdnou. [Zoufalství v přímém přenosu za asistence (nejenom) referátu životního prostředí Náchod (do 31.12.02)]. To se prostě nedá jinak nazvat. Takovou primitivní věc, jakou je prosadit, aby se nám zcela zbytečně a nesmyslně nevypouštěla voda z nadjezí, když z ní můžeme vyrobit el. energii, tak to je zřejmě neřešitelná záležitost. Stanovená tolerance -5cm až +25cm, uvedená v našem schváleném a tudíž pro nás platném  manipulačním řádu, je ničím technicky nepodložená a tudíž de facto vymyšlená a vylhaná. A praxe? Když Vám toto schválí, tak prostě v době, kdy je vody pro výrobu dost a hladina přesáhne schválených +25cm, tak se začne vypouštět stavidly, ale dle tohoto zlořádu, až do těch -5cm pod korunu jezu! To je prostě ubohost! Osobně bych nastěhoval podobné schvalovatele manipulačních řádů do SEVERNÍCH ČECH, aby tam místním lidem povykládali, že se nebude vyrábět v MVE elektrická energie "za každou cenu". Uvědomují si tito "schvalovatelé a povolovatelé", že každou kilowatu, která se nevyrobí z vody, tak se musí vyrobit již méně šetrným způsobem? Asi těžko. Jistě, výroba el. energie v malých vodních elektrárnách není nosným základem energetiky v ČR, to netvrdím, ale tvrdím, že je škoda každé nevyrobené kW touto elegantní cestou. Normální člověk mě patrně dá za pravdu, úřady nejrůznějších úrovní mě ale dialektickým způsobem opakovaně přesvědčují, že vypouštět nesmyslně vodu malé vodní elektrárně zákonům neodporuje a tak co, že to vlastně pořád chci, když ani rozkladová ministerská komise MŽP neshledala nic nezákonného. Tvrdím se všeobecnou platností, že vypouštět vodu výše naznačeným způsobem je nemorální, odporující dobrým mravům a tudíž zavrženíhodné. Podobná činnost je evidentně možná pouze díky tomu, že to platné zákony a další předpisy umožňují, protože patrně jejich zpracovatel vůbec s něčím podobným ani nepočítal. Jinak si to totiž vysvětlit neumím.   

3/ K vypracovávání manipulačních řádů dle platných zákonů, vyhlášek apod.:

Jak se mě podařilo zjistit, tak manipulační řád by měl vycházet z následujících záležitostí:

a) Vodní zákon č. 254/01 -  platí od 1.1.2002.

    Vodní zákon ve formátu pdf ... VODNÍ ZÁKON - PROHLÍŽENÍ .................. "on-line" prohlížení zákona č. 254/2001 Sb.

    Download vodní zákon ........... DOWNLOAD VODNÍ ZÁKON 254/2001 Sb. ................... formát vodni_zakon.zip (pdf)

    Download Adobe Reader ...... DOWNLOAD ADOBE READER ... pro prohlížení souborů "pdf"

 
ZÁKON Č. 254/2001 Sb. - VODNÍ ZÁKON:
ukázka znění platného zákona
 
NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Díl 1
Základní povinnosti

§ 5

(1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.3)

(2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním účelům, je povinen za účelem splnění povinností podle odstavce 1 provádět ve výrobě účinné úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné technologie.

Jak se s tím slučuje vypouštění vody bez užitku za normálového stavu?

 

b) Vyhláška MZe č. 195/02.

c) Odvětvová technická norma TNV 75 29 10.

d) Metodický pokyn OOV MŽP uvedený ve věstníku MŽP č. 4/98. 

 Výklad ke konkrétnímu případu přísluší MZE - od 1.1.2002.

(MZe ... min. zemědělství, MŽP ... min. živ. prostředí, OOV ... odbor ochrany vod)

Podle sdělení všech kompetentních úředníků prý neexistuje povinnost doložit výpočtem, nebo měřením rozpětí výše vodního sloupce, tedy ani těch našich -5cm až +25cm. Podle mne tato skutečnost pak vysvětluje mnohé... Osobně to vidím, jako možný ideální donucovací prostředek pro řešení obzvlášť složitých případů na Labi, třeba v ř. km 180,420...

Na druhou stranu asi nelze v manipulačním řádu jednoduše úřednicky vylhat výši vodního sloupce způsobem, kterým jsem tak horlivě dialekticky poučován - viz

Co by asi na to říkala, pánové schvalovatelé, pojišťovna, která platí povodňové škody, kdyby se jí třeba nelíbilo, tak, jako mě, že v řádech, které schvalujete, není ani náznak něčeho, co by se mohlo nazvat třeba  technické zdůvodnění výše vodního sloupce apod...

4/ Další informace:

Vzhledem k stále aktuální tématice katastrofálních povodní doporučuji, pro zajímavost, všem prostudovat MF DNES ze dne 22.8.2002, konkrétně článek s názvem "Mýtus jménem přehradní kaskáda",  stranu B/6, kde autor píše, že manipulační řády na moravských přehradách bránily upustit v r. 97 větší množství vody ještě před začátkem hlavní povodňové vlny. Kdo tuto větu domyslí do všech důsledků, pak musí jen tiše polknout, event. si třeba vzpomenout na Kocourkov. 

Podle mého názoru by se mohlo postupovat třeba takto:

1/ Vybrat všechny přehrady od nánosů tak, aby jejich retenční schopnost byla maximální.

2/ Trvale udržovat množství vody v přehradách a spol. na minimální možné úrovni, aby mohly pojmout maximum vody, až toho bude zapotřebí.

3/ Snažit se budovat alternativní protipovodňová zařízení všeho druhu.  

4/ Urychleně přepracovat předpisy a zákony týkající se nakládání s vodami tak, aby byly smysluplné.

5/ Trvat na tom, aby výše vodního sloupce a jeho regulace na vodních dílech vycházela z výpočtů, měření apod., aby to nebyly vylhané údaje, které od boku střelí jakýsi jedinec a následně si to pak nechá schválit příslušným správním orgánem, který to navíc bez mrknutí orazítkuje (=náš případ). V této souvislosti jsem se ptal příslušných odpovědných referentů na to, zda i např. manipulační řád pro přehradu Les Království, která leží nad námi a v roce 2000 nás parádně vytopila (1,2m vody ve strojovně), tak zda proběhla podobná legrační schvalovačka. Bylo mě odpovězeno, že ano. Při této odpovědi mě lehce zamrazilo v zádech.

6/ Proškolit odpovědné pracovníky tak, aby byli fundovaně schopni posoudit předkládané manipulační řády ke schválení z odborného technického hlediska, aby uměli věcně odpovědět na případné dotazy, aby se nevykrucovali a neschovávali za nedokonalé i když třeba platné zákony, protože zákony změnit lze, ale důsledky jejich případného nekompetentního rozhodnutí již jen velmi těžko, nebo i vůbec ne. 

Samozřejmě, že absolutní ochrana proti povodním možná není a stoletá voda, nebo i větší se zvládá jistě velmi obtížně, nakonec nejenom v ČR byly záplavy, ale na druhou stranu nedělat nic by bylo určitě špatné řešení ze všech možných. Jistě, chce to hodně peněz a úsilí, ale myslet si třeba, že vypouštěním vody na jezu malé vodní elektrárně, kdy není vyhlášen ani první povodňový stupeň, něco řeší je prostě čirý nesmysl. Nechci zde nikomu vnucovat vlastní názory, nebo si dělat patent na rozum, jenom jsem se snažil popsat vlastní zkušenosti a dát je třeba pouze k zamyšlení. Nic víc, nic míň. 

Cítím se všemi, kteří byli (nejenom) v roce 2002 postiženi povodní a je mi jich velmi líto. V roce 2000 jsme po povodni měsíc a půl uklízeli strojovnu, byla to hrůza, všude bláto, kterého se nešlo zbavit. Od nikoho jsme nic nedostali, byli jsme, ale díky Bohu, již tenkrát pojištěni u České pojišťovny a musím říci, že se k nám zachovala skvěle. 

*****FOTOGRAFIE*****
MVE JAROMĚŘObr. 1 - MVE JAROMĚŘ - POHLED Z MOSTU.

1 x CLICK

POVODEŇ 2000Obr. P-2000 - POVODEŇ - 2000.

1 x CLICK

POVODEŇ 2000 - NÁSLEDKYObr. 2 - NÁSLEDKY POVODNĚ V ROCE 2000.

1 x CLICK

PO OPRAVĚ V ROCE 20032003 - PO OPRAVĚ - ROK 2003.

1 x CLICK

POŠKOZOVACÍ MANIPULACEObr. 3POŠKOZOVACÍ (ÚŘEDNÍ) MANIPULAČNÍ ŘÁD V PRAXI.

1 x CLICK

Obr. 3 - úředně schválená manipulace v toleranci -5cm až +25cm. Tolerance je technicky absolutně nepodložená, de facto se lze tudíž oprávněně domnívat, že je pouze účelově vymyšlená a vylhaná. Proč? Místo zdravého rozumu opět zvítězila síla úředního štemplu a konstatování, že to neodporuje zákonům?ÚŘEDNÍ ŠTEMPLÁTOR NA MANIPULAČNÍ ŘÁDY

Určité obecné poselství směrem k provozovatelům malých vodních elektráren tento případ bezesporu je, protože vlastně žádný provozovatel MVE v ČR si nemůže být jist, že mu bude kdykoli změněna, nebo určena výše vodního sloupce výhradně pouze podle uvážení příslušného úředníka (štemplem) a ne na základě např. technických výpočtů. Co všechno může podobný úřední schvalovací a rozhodovací proces provázet, lze si velmi snadno domyslet (např. možnost korupce se úplně nabízí). Proč?

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI:

UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI - ZKUŠENOSTI:

FOTO MVE JAROMĚŘ:

ZOBRAZIT NA MAPĚ:

VIDEO STROJOVNY MVE JAROMĚŘ:

POŠKOZOVACÍ MANIPULACE V PRAXI - 17.3. A 23.3.2003 - FOTO + VÝPOČET ZTRÁT:

DOPIS PANA JOSEFA PĚNIČKY ZE DNE 9.11.1940 OÚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ:

DOKUMENTY ŽP JAROMĚŘ:

(chronologicky seřazeno)

*2003 - JAROMĚŘ - DOKU-1: - rozhodnutí ŽP Jaroměř

*2003 - JAROMĚŘ - DOKU-2: - žádost provozovatele MVE

*2003 - JAROMĚŘ - DOKU-3: - vyjádření ŽP Jaroměř

*2003 - JAROMĚŘ - DOKU-4: - odpověď provozovatele MVE k vyjádření ŽP Jaroměř

*2003 - JAROMĚŘ - DOKU-5: - 15.4.2003

*7.2.2003 - DOTAZ NA MŽP PRAHA DLE ZÁKONA Č. 106/99 SB. A ODPOVĚĎ Z 28.2.03:

*106/99 SB. - ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM:

DOWNLOAD 106/99 SB. - ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM:

                                                                                          soubor 106_99_Sb.zip (doc)

*25.2.2004 a 16.2.2005 - DOTAZ NA MZE PRAHA a ODPOVĚĎ MZE PRAHA + MŮJ NÁZOR K TOMU

 

Z DOPISU MZE PRAHA (č. j. 42559/2005-16310 ze dne 15. 12. 2005) - UKÁZKA:

Zjištění skutkového stavu věci pokusem prováděným v reálných, skutečných, určitých a nezaměnitelných podmínkách s výsledky změřenými k tomu určenými přístroji, je provedením důkazu, který je v souladu s vědeckými metodami zkoumání skutečností a jevů.

S tím, jak to všechno řádně po vědecku vyzkoumat, prozkoumat a přezkoumat je ... download zip souboru o velikosti 3,74 MB

Poznámka: kvalita obrázků v originál dokumentu zprávy je zcela totožná. Sken: AstraScan 4750 SilverFast, text 150 dpi, obrázky 300 dpi.

 

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY:

OBRÁZKY STARÉ JAROMĚŘE:

Autor stránky a provozovatel MVE - viz

KUCHYNKA ELEKTROSeznam

NAVRCHOLU.cz

optimalizace PageRank.cz

OVĚŘIT DIGITÁLNÍ PODPIS

PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, A. S.

Java 2 Runtime Environment


Sbírej fazole a získáš super věci

Petice Zrušme komunisty