Starto 1/2001 (198)

 

PER PACA ARMILO EN NOVA JARMILO

Tiom UEA vastig^is tra la mondo ke la tradicia nov-jara mesag^o devus esti sendita plurajn fojojn tra la jaro. Multaj el niaj membroj festas la novan jaron nun, sed ekzistas ankau multaj kiuj festos g^in post kelkaj tagoj; aliaj, kiuj festos g^in en marto au septembro; aliaj, kiuj nun festas ne la novan jaron sed Ramadanon; kaj certe ec^ aliaj. C^iukaze, pro respekto al la tradicio, ni restu c^e la komenco de la kristana kalendaro.

Novjara mesag^o estas okazo por pritaksi kun kritika distanco la evoluon dum la pasinta jaro kaj por esprimi dezirojn pri la evoluo en la posta jaro.

La Esperanto-movado dum la jaro 2000 daurigis sian kutiman kreskon. Ne lasu ke misgvidu vin la membro-nombro de c^i tiu au de aliaj organizaj^oj. En efektiveco, c^i-momente Esperanto kres-kas, foje ec^ tumulte, en regionoj kiuj ne eniras la bon-kondutan cirklon de la ok plej industriaj landoj en la mondo. Ekster tiuj ok landoj esperantistoj apenau povas revi pagi kotizojn au ac^eti librojn eldonatajn en tradicie fortaj bazoj de la movado. Defio staras antau UEA kaj la ceteraj organizaj^oj: c^u ni sukcesos trovi manierojn enplekti tiujn homojn en la vivon de Esperantujo? Nia himno nenie asertas ke la flugiloj de facila vento devas porti la novan senton nur de ric^a loko al ric^a loko.

Se vi do vivas en lando kie ne estas problemo pagi la kotizon de individua membro, bonvolu fari tion. Per tio vi helpos c^iujn agadojn de UEA (ekde disvastigo de Esperanto inter la junularo au en la Interreta mondo g^is helpo al la movado en Afriko au Nepalo). Jen kiel, fakte, oni elspezos la monon de via kotizo. Krome, vi alig^os al la rondo de la esperantistoj plej bone informataj per la plej legata Esperanto-revuo, kaj vi estos inter la plej favorataj partoprenantoj de Universalaj Kongresoj, ac^etantoj de libroj kun rabatoj ktp.

Estas nun finig^anta Kampanjo 2000, kiun sindedic^e sekvis la esperantistaro en multaj landoj. G^i portis kelkajn sukce-sojn, dum c^e iuj agad-flankoj progreso forestas. UEA, kiel reprezentanto de la monda esperantistaro, regajnis c^iujn s^ancelig^intajn poziciojn c^e internaciaj organizaj^oj, kiel UN kaj Unesko kaj aliaj ankorau, kaj g^uste en la dua duono de la jaro 2000 atingis pliajn rezultojn. Espe-rantistoj estis petataj prelegi en Unesko mem al la tuta mondo de neregistaraj organizaj^oj. Neniu ridetis kaj neniu primokis, multaj ec^ petis rilati kun ni. Same okazas en UN, kie, dank' al la refortigita Novjorka Oficejo, oni komencas ricevi de pluraj flankoj subtenojn por la rezolucio de la Seula konferenco de NRO-j (1999), kiu postulas ke UN finfine alfrontu la problemon de lingvaj homaj rajtoj kaj la eblan solvon pere de neutrala lingvo.

En c^iuj kontinentoj esperantistoj komencas funkciigi c^iam pli sukcese siajn kontinentajn au landarajn E-asociojn, -uniojn kaj -komisionojn. Mi ne povas ne mencii la amerikajn kaj aziajn kon-gresojn, kiel brilajn ekzemplojn de tio kion oni faras. Mi ne povas ne mencii la reviglig^on de Eu^ropa Eu^ropa E-Unio, kiu eble siavice revigligos kelkajn E-agade marg^enajn europajn landojn. Mi certas ke europaj esperantistoj kapablos g^is maksi-mumo ekspluati la eblojn kiujn prezentas la Eu^ropa Jaro de Lingvoj 2001, por montri al la mondo, kiu vere volas sub-teni plurlingvecon kaj sekurigi la plu-ekziston de naciaj lingvoj.

Apud la tradiciaj rimedoj por E-agado pli kaj pli ekspansias io nova: Interreto. Estas vere mirinde konstati kiel rapide esperantistoj sukcesis adaptig^i al c^i tiu moderna komunik-rimedo kaj utiligi g^in por Esperanto. Tiu kampo certe prezentas al ni multajn eblojn (mi ne kas^u de vi ke multaj novaj esperantistoj en multaj mal-novaj landoj varbig^as pere de interretaj kursoj). UEA kaj la ceteraj organizaj^oj devus, lau mi, iom pli kurag^e plong^i en c^i tiun maregon, kie oni trovas amason da junaj kaj interesaj homoj. G^uste tiajn homojn ni bezonas.

C^ar ni parolas pri junaj homoj, estas oportune mencii la labor-strec^ojn de nia junulara sekcio TEJO, kiu rekomencas produkti novajn ideojn kaj novajn sukcesajn agadojn. Mi apelacias al c^iuj legantoj de c^i tiu mesag^o, junaj kaj maljunaj, ke ili klopodu superi organizajn kaj ag^ajn limojn kaj antauenigi kun-laboron. C^iu plia novjara mesag^o fakte portas nin pli proksimen al la momento kiam la TEJO-homoj devos transpreni la torc^on (kaj mem verki siajn novjarajn mesag^ojn). Same mi petas c^ies kun-laboron por ILEI, nia instruista brako. Apenau necesas diri ke kie oni ne instruas Esperanton, oni ne kreas esperantistojn. Instruado havas fortan lokon en la nun diskutata nova laborplano de UEA.

Mi ne povas fini c^i tiun mesag^on sen du lastaj konsideroj.

Niaj fakaj asocioj devas fortig^i, por apliki Esperanton en la praktiko. Nur kiam Esperanto estos lingvo per kiu oni povas ac^eti kamionon en Europo kaj sendi g^in al Afriko, tiam Esperanto komencos esti vere normale internacia lingvo.

Mi parolis pri kamionoj kaj ko-mercado, sed ne estas malsame pri spiritaj kaj kulturaj varoj. Kiel c^iam okazis en la pasinteco, ekzistas fortoj en la mondo kiuj postulas rezigni je demokratio favore al ekonomia efikeco. Ne estas strange ke tiujn ideojn subtenas c^efe tiuj kiuj estas (au esperas esti) ekonomie fortaj. Ni apartenas, lau mi, al la alia flanko, al tiuj kiuj postulas ke la homo estu en la centro de la atento, kiuj pensas ke ekonomia evoluo havas sencon nur se g^i plifelic^igas, ne se g^i mortigas la homon per malsanoj au detruante lian mondon. Ni postulas ke ankau en la lingva kaj kultura kampo estu demokratio, ke neniu humilig^u kaj submetig^u. Tion ni diru laute kaj klare en c^iuj forumoj en kiuj ni havos la eblon paroli dum la venonta jaro. Interne de la movado, c^iuj bonvolu partopreni la diskutojn pri la labor-plano, kies slogana resumo estas g^uste: Al lingva demo-kratio!

Bondezirojn al vi kaj al Esperanto en la jaro 2001-a.

Kep EnderbyEkspozicio en Vyškov

Esperanto-rondeto en Vyškov preparas okaze de la unua Semajno de internacia amikeco en tria jarmilo ekspozicion ESPERANTO kaj SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO en Sokolský dům, Tyršova 2 en la tagoj 26-a de februaro g^is 2-a de marto. Inau^guro de ekspozicio okazos la 26-an de februaro en la 16-a horo. Por montri, kiel estas akireblaj kontaktoj pere de Esperanto, oni volas ekspozicii ankau^ salutojn, ricevitajn okaze de Semajno de internacia amikeco. Por ebligi kaj subteni tion estas petataj esperantistoj el la tuta mondo sendi salutojn al la E-rondeto en Vyškov. Ili estu au^ en formo de bildkarto sendita al la adreso: Esperanto-rondeto, MKS (Urba Kulturcentro), J. Šoupala 4, CZ-682 01 Vyškov, C^eh^io au^ kiel retmesag^o al la adreso:

vojacek@jumbo.ped.muni.cz.

C^iu sendinto ricevos samforman respondon. Financan subtenon por agado de E-rondeto, precipe por abono de gazetoj, ricevis Urba Kulturcentro (MKS) en Vyškov de PharmDr. Marie Lužová en sumo 1500,- Kč. Koran dankon al donacintino.

Esperanto-Silvestro

en Česká Třebová

La 29-an de decembro 2000 festis gesamideanoj en Česká Třebová Esperanto-Silvestron kun siaj geamikoj. Kunvenis c^irkau^ 80 personoj el tuta C^eh^io, ec^ Gerry el Nederlando kaj Brian el Ameriko. La temo de vespero estis: "En nova jarmilo ni komencos en unua klaso."

En unua parto de vespero estis lotumita unu el gesamideanoj, kiuj sendis salutojn al la 40-a datreveno de E-rondeto. Estis ellotumita franco familio. Unu el g^i gajnis senpagan unusemajnan restadon en Česká Třebová.

En dua parto de Sivestra vespero prezentis sin klasoj au^ unuopaj ge-lernantoj. Premion gajnis inter gelernantoj Kvido Janík el Šumperk, inter klasoj E-mentál el Praha. C^eestantoj ne nur dancis, sed ankau^ lernis en pau^zoj inter danco. Ankau^ au^skultis novaj^ojn el jaro 2000. Dum noktomezo disau^diau^is malnova E-jaro 2000 kaj alvenis nova 2001. Sub arbeto estis por c^iu donaceto.

Skokovy printempe

23.-29.4.2001 Semajna lingva seminario en Skokovy. Pliaj informoj kaj alig^iloj ce: Jindřiška Drahotová, Sadová 745/36, 193 01 Mladá Boleslav, te.: 0326/731845, e-mail: vanek@europe.com.

 

POLIČKA

Jam preskau^ tridek jarojn praktikis sep Esperantaj rondetoj el Žamberk, Litomy-šl, Česká Třebová, Šumperk, Svitavy, Lanškroun kaj Polička unufoje jare orga-nizi komunajn sabatajn renkontig^ojn kun ric^a programo. Pli poste c^esigis tion gesamideanoj el Litomyšl kaj Žamberk.

C^ijare oni planas renkontig^on en marto en Lanškroun, la 26-an de majo en Polička, en septembro en Svitavy kaj oktobre en Česká Třebová.

 

INVITILO

La esperanta rondeto en Polička vin invitas por komuna renkontig^o, kiu okazos sabate la 26-an de majo 2001.

Kunveno je la 10-a horo antau^ la stacidomo.

La programo:

10.15 - 11.00 Trarigardo de la entrepreno "PONAS"

11.15 - 12.00 Vizito de la nederlanda muzeo en Lezník

12.15 - 13.00 Tagmang^o kaj la posttagmeza programo okazos en la unua etag^o de la hotelo Lichták situanta kontrau^ preg^ejo

13.00 - 14.15 Raporto pri vizito de la insulo Mauritius (Josef Joneš)

14.15-15.00 Tombolo

15.00 - 15.30 Informoj el la Esperantaj rondetoj, preparo por viziti E-konferencon en Strážnice

15.30 - 16.00 "Pri la sana mang^ado" (Ing. Štefek)

Post la 16-a horo libera babilado

Invitas

Ing. Blahoslav Štefek

prezidanto

de la Esperanta rondeto

en Polička

Esperanto kaj turismo.

UNO komune kun UNESCO deklaris la jaron 2002 "Jaro de ekoturismo". Eksciante pri tio, mi ekrememoris pri iama turisma sekcio de C^EA, kiu jam multajn jarojn bedau^rinde ne plu ekzistas. Tio tamen ne signifas, ke niaj espe-rantistoj ne okupig^as pri turismo, kaj precipe pri la ekoturismo (alinome "mola turismo", do turismo, kiu ne difektas la naturon). Certe ne apartenas al g^i au^tomobilismo, sed jes ja piedmars^ado, biciklado, skipilgrimado kaj lau^rivera kanuado (rafting).

Ja estas niaj kluboj, kiuj organizas tradicie la piedturismajn arang^ojn, mi numu almenau^ tiujn, kiujn mi mem gustumis kaj eks^atis, do printempan Adonidon fare de EK Ratíškovice au^ au^tunan Naturamikan renkontig^on fare de EK Jablobec. Dum IFEF-skisemajno en Dlouhé Stráně en 1996 estis ankau^ pluraj skiantoj, kiuj montris intereson denove komune skii, krome mi scias (kvankam mi mem neniam partoprenis), ke nia iama junularo (nun jam plejparte mezag^uloj) tradicie c^iujare komune skias dum "alciono" (ledňáček), lastan fojon pasintmonate en Jizerské-montaro.

Al tiuj aktivadoj c^ijare aldonig^as internacia biciklista renkontig^o en Doksy IBIRE (rig. Starton 6/2000), antau^ kiu estas (pro intereso de eksterlandanoj) algluita antau^a biciklista renkontig^o rande de Prago (en Dobřichovice).

Mi spertis, ke tiuj, kiuj interesig^as pri "malau^tomobilisma" turismo relative multnombras, kio scivoligis min, kiom granda estas tiu subaro de la c^ehxaj esperantistoj, por povi ekkoni ilin kaj eble ec^ enketi kaj iom strebi kunordigi estonte niajn aktivadojn (mi ja konfesas, ke ankau^ mi apartenas al tiu specio da strangaj estaj^oj, kiuj volonte movig^as en naturo senmotore, c^u piede, c^u surbicikle, c^u skiante). Ne estas mia celo refondi turisman sekcion de C^EA kaj fari novan organizan strukturon, kvankam se estos intereso mi ne kontrau^us tian ideon. Lau^ mi pli gravas simple scii pri si reciproke por povi pli efike plani turismajn arang^ojn kaj konsideri dume la dezirojn de la ceteraj. Se ni sekve sentos bezonon organizig^i au^ ne estas ja nur duaranga afero.

Mi do finas per iuspeca alvoko: se vi pretas (au^ ec^ s^atas) mem porti sian dorsosakon kaj movi sin almenau^ pli ol 10 km per ajna maniero sen motorhava veturigilo kaj interesig^as pri komunaj turismaj Esperanto-arang^oj, bv. sendi ajn-forman interessignon kun via adreso (se vi posedas, do ankau^ retadreson) al mi: Petro Chrdle, Anglická 878, 25229 Dobřichovice, tel.: 02/9912201, fakso: 02/9912126, rete: chrdle@kava-pech.cz

(Vidu Starto 5-6/2000, p. 26)

MIA VETURO

EN HUNGARIO

Fine de novembro mi veturis por mallonga vojag^o al Hungario. Tiu c^i lando famas por ni la plej multe per vino, kolbasetojkaj per la lago Balatono. Györ estas historia urbo lokita c^e konfluo de la riveroj Raba kaj Danubo sur trafiks^oseo de slovaka-hungara limo al Budapes^to.

Dum alveno en urbon estis proble-metoj atingi hotelon. Ununura strato gvidanta al hotelo estis indikita, kiel malpermesita kun trafika signo kaj ankorau^ kun ia neklara por mi surskribo. Loka almozpetanto tamen klarigis al mi per miksaj^o de c^eh^a, slovaka, germana, angla kaj hungara lingvo, ke la mal-permeso ne validas por hotelaj gastoj. Kun meritita germana monero la almozpetanto malaperis tuj certe en proksiman gastejeton.

Post la log^ig^o mi interkonsentis renkontig^on kun loka esperantisto, sed bedau^rinde la renkontig^o ne sukcesis realigi. Do, mi ekmars^is sole urben armita per vortaro. G^in mi ne multe uzis, servis al mi la germana. Rilatoj hungaraj kaj germanaj estis konataj, oni ne povas miri. Mi enketis, c^u hungaroj scias pri esperanto. Iuj sciis, aliaj ne, sed ili povus scii, c^ar unu el la c^efaj stratoj en la urbo, c^e la stacidomo, nomig^as Esperanto.

Hungarion mi vizitis unufoje, do, prefere mi interesig^is pri vino kaj kolbasetoj. Tion mi g^uis dum vespero kun kolegoj en gastejo proksime de teatro. Sur la teatro mi rigardis grandan katenan afis^on kun la vorto SVEJK. Mia konjekto pri c^eh^a soldato S^vejk certigis post alparolo de teatra laboranto. Mi fiere deklaris min c^eh^o.

La lastan tagon mi vizitis informejon. C^i tie dedic^is al mi sian atenton la c^efo. Per flua germana li klarigis al mi kie mi povus agrable pasi restantajn tagojn. La elekto estis vere ric^a. Pri la lingvo Esperanto li sciis, sed li ne kapablis konsili al mi, kiel ligi kontakton.

C^ie, kie mi gapis, mi vidis surskribojn PANNON. Temas pri mallongigo de la vorto PANNONIA - historia teritorio de Hungario.

Dum tri tagoj mi multe vidis kaj ekkonis. En librovendejoj mi trovis librojn de c^eh^aj au^toroj, tra urbo veturis famaj "Ikarusoj"... Miaj kolegoj kun plezuro klarigis al mi c^ion, pri kio mi demandis kaj mi reciproke mirigis ilin per mia "kono" de hungaraj vortoj.

Tio c^io kau^zis, ke mi intencas mian unuan libertempon en tria jarmilo pasi c^i tie en Hungario.

Viszontlátásra, Györ !

Januaro 2001 Míra Vaněk

kunlabore Jindřiška Drahotová

JAZAF 2000 en Leipzig

Komence de decembro 2000 okazis en Leipzig (FRG) seminario JAZAF (Jarfina kaj Zamenhofa Festo). La seminarion regule okazigas RSEA (Regiona Saksa E-asocio) alterne c^iun jaron en unu el jenaj kvar urboj: Leipzig, Chemnitz, Dresden kaj Pirna. Kutime partoprenadas c^k. 30 geesperantistoj el diversaj lokoj de Germanio, sed ankau^ ec^ kelke da eksterlandanoj. Precipe estas persone invitataj tiuj, kiuj kapablas aktive kontribui seminarian programon. De la lastaj jaroj mi s^atus rememori prof-ron Formizzi el Verona (I), ges-rojn Kaminski kaj Kemblovska el Lodz (PL). Jam ekde 1995 aktive partoprenadas ankau^ c^eh^aj gesamideanoj, ekz. s-ro L. Rýznar el Svitavy, geklubanoj el Ústí n. L. kaj aliaj. Pasintjara JAZAF okazis sub la slogano "Eu^ropo - granda komunumo". La programo estis tre varia. Prelegoj temis ekz. pri kalendaroj kaj tempo en Eu^ropo (d-ro H. Werner), Eskulap-kolubro - la besto de la jaro 2000 (d-rino Barenz), la lingvoproblemo en Eu^ropo kaj eblaj s^ancoj por Esperanto (d-ro Blanke), Esperanto kaj tradukado (d-rino Fiedler), la signifo de vortaroj (prof. Krause), la salmoj en Elbo (N. Karbe) kaj lumigo de laborlokoj (d-ro Nitzsche). Pokalon, kiel premion por la plej bona amatora prelego gajnis Ing^. Josef Kříž el Ústí n. L. por sia prelego je aktuala temo "Elbo - nia ligilo en Eu^ropon".

Trihora gvidita rondveturo tra la urbo Leipzig bonege montris historian centron de la urbo kaj la atingaj^ojn dum la pasintaj dek jaroj kaj ankau^ tion, kio ankorau^ farendas. Gesamideanoj de la E-klubo Lepzig meritas absolutorion por perfekta organizado de la tuta arang^o.

-ijk-

Nia filmo

1. La prezidanto plantas Esperanto-arbon en Znojmo dum la oktobra konferenco

2. Lotumado dum Esperanta Silvestro en Česká Třebová (vidu p. 7)

3. Ing. Kříž kun sia pokalo akirita dum JAZAF 2000 en Leipzig

 

 

 

Esperanto-muzeo

en Česká Třebová

La muzeo kolektas informojn pri agado de kluboj, akceptas donacojn, precipe librojn kaj manuskriptojn. La biblioteko posedas 6310 librojn ordigitajn jene: 1. Lernolibroj, 2. Vor-taroj, 3. Gvidlibroj, 4. Prozaj^oj, 5. Poezi-aj^oj, 6. Kongresoj, 7. Teatraj^oj, 8. Bindi-taj gazetoj, 9. Kantaretoj, 10. Pri Espe-ranto, 11. Sciencaj (fakaj), 12. Religio, 13. Biografiojn, 14. Adresaroj, 15. Politikaj^oj, 16. Ceteraj. Ankorau^ necesas enkomputiligi duoblaj^ojn. La muzeo preparas bildkarton kun Esperanto-fako.

 

 

Jarraporto pri aktivado

de Esperantista Klubo

de J. Kořínek en Ústí n. L.

en la jaro 2000

La klubo konsistis el jenaj membroj: Ges-anoj 1. Hilda Kořínková, 2. Václav Vanc-patro, 3. Věra Novobilská, 4. Vla-stimil Novobilský, 5. Eli Böhmová, 6. Marie Moučková, 7. Miluše Krejčová, 8. Josef Kříž, 9. Pavel Páral, 10. Václav Vanc-filo, 11. Miroslav Smyčka. Regulaj gastoj: Jiří Laube (Roudnice), Oldřich Antoš kun edzino kaj filo (Děčín), Jiří Rada (Most).

Klubaj kunvenoj c^iumonataj: kutime la lastan j^au^don je la 15,30 h. en sakristio de dominikana monah^ejo, Hradiště 4 en Ústí n. L.

Tradiciaj arang^oj, anoncitaj en E-revuoj kaj bultenoj en la j. 2000: 13-a Internacia Kultura Festivalo (29.9.-1.10.2000), 18-a C^eh^a-Saksa tago kun Zamenhof omag^o kaj adventa vigilio (8.-10.12.2000).

Kluba komitato: M. Smyčka (prezid.), Vl. Novobilský (vicprez.), M. Moučková (kasistino), M. Krejčová (kronikistino), V. Vanc-patro (video-arh^ivisto), V. Novobilská (revizoro de kontoj).

Unuopaj arang^oj, kiujn partoprenis niaj membroj:

7.-8.4.: Česká Třebová - 40-jarig^o de E-klubo ... Smyčka (kant+deklam)

11.5: Prago - Postmorta prezentado de la poemkolekto "Ekspedicioj de Donkih^oto en la profundaj^on de homa animo" far J. Karen

19.5.: Děčín - Vizito de dana esperant-istino K. Vincze (enkadre de dana h^oruso) ... ambau^ M. Smyčka

2.-4.6.: Plavy - Naturamika renkontig^o - Moučková, Krejčová, Smyčka

22.-29.7: Forheim (FRG) - Kříž (internacia renkontig^o)

6.-10.8.: Janské Lázně - KELI-konferenco (koncerto spirita kaj distra) - Smyčka

11.-13.8.: Lančov - Renkontig^o de iamaj SER-partoprenantoj - Smyčka

18.-20.8.: Žilina - č-s- IKUE renkontig^o - Smyčka (kantado)

13.-23.8.: Nekvasovy - E-tendaro - Moučková, Krejčová (kun nepinoj)

16. 9.: Pardubice - 13a E-tago - Smyčka

29.9.-1.10.: Ústí n.L. - 13-a Internacia Kultura Festivalo (50 partopr.)

6.10.: Olomouc - Simfonio n-ro 1 "Esperanta" far David Gaines - Smyčka

13.-15.10.: Asocia konferenco en Znojmo, kluba reprezentanto: J. Rada

24.10. Skokovy: Enkadre de la AEH-asocia konferenco - Smyčka (kanto+recit)

1.-3. 12.: Lepcigo - JAYAF - Kříž (pokalo por venko en prelegkonkurso)

8.-10.12.: 18-a C^ESAT (kun omag^o kaj adventa vigilio) (34 partopr.)

Niaj tradiciaj arang^oj en 2001 estas okazontaj en jenaj tagoj:

La 19-a C^ESAT okazos - certe kun nia partopreno - la 19-an de junio 2001 en la germana Pirna

La 14-a Internacia Kultura Festivalo - 21.-23.9.2001

La 20-a C^ESAT (kun Z-omag^o kaj adventa vigilio) la 8-an de decembro 2001

18-a C^eh^a-Saksa tago

(kun Zamenhofa festo

kaj vigilio c^e Kristarbo)

Ústí n.L. (9.12.2000)

G^i komencig^is per societa antau^-vespero, vendrede la 8-an de dec. je la 18-a horo en la saloneto de la hotelo "Palace". - Oni babilis, kantis akompane per la gitaro de s-ano Rusín el Teplice.

La sabata programo okazis en la bela, kastelaspekta salono de la Urba Muzeo en Ústí n. L. - Dum la prelegmatineo s-ano Novobilský prezentis rememoron al s-ano Jos. Vondroušek (kiu forpasis antau^ 5 jaroj) senditan de s-ano M. Malovec (kun specimenoj el "Apokrifoj" fare de Věra Novobilská). Simile M. Malovec pere de V. Novobilský reme-moris pri R. Hromada, kiu naskig^is antau^ 110 jaroj (lian esperantigon de Maryčka Magdonová de Bezruč recitis Věra Novobilská). - Rememoron pri L. L. Zamenhof prezentis s-ano Novobilský kun specimenoj el Hamlet kaj La Vojo (fare de M. Smyčka). - La vivskizon de pola verkisto kaj E-poeto, samjare mortinta, Kazimierz Sc^urek kaj ties du poemojn deklamis s-anoj Novobilský, resp. Smyčka. - Pri la vivo de G. Casa-nova en Bohemio prelegis s-ano Jar. Mráz. - Pri siaj vivspertoj kaj E-agadoj rakontis la 89-jara s-ano Bohuslav Kumpošt el Hradec Králové kaj la 87-jara honora prezidanto de nia klubo Joachim Giessner el Herzberg am Harz en FGR, kies decembran naskig^datrevenon oni celebris per aparta gratulo kun donaceto. Tre fres^e kaj instige efikis la kvazau^ senprepara prelego de juna s-ano Bohumil Bouzek el Ústí n.L., vivanta nun plejparte en Prago, pri liaj eldon-aktivecoj, sub la titolo "Kiel fari grandajn saltojn kun malplenaj pos^oj". Post la komuna tagmang^o en la hotelo "Palace" oni vizitis ekspozicion de "betlehemoj" en la preg^ejo de s-ta Adalberto, ekspozi-ciojn en la Urba Muzeo kaj trarigardis Urban Teatron.

En la vespera bunta koncerto prezentis kantojn kaj ariojn Kateřina Kudlíková el Prago kaj membroj de Urba Operejo en Ústí n. L. Denisa Tarantová, Andrea Dašková, elstara rusa basulo Aleksander Proklov kun eksmembro Miroslav Smyč-ka, kiu plie deklamis la melodramon de Zdenko Fibich lau^ la poemo "Kristnaska tago" de K. J. Erben. La tutan koncerton pianakompanis Ústí-a eksoperestro Vác-lav Urban (inkluz. de sia filo, 10-jara Vojta Urban, kiu ludis violonc^elon). Enkadre de la koncerto rememoris Hieronymus Stroinski el Lepsigo pri elstara E-poeto kaj tradukisto Karl Vanselow. (M. Smyčka prezentis ties e-igon de la fama Lulkanto de Johannes Brahms.) - Post la koncerta programo okazis bunta tombolo, kiu fermis la tutan vesperan programon.

Dimanc^e matene en nia klubejo au^skultis niaj germanaj gastoj kaj tri niaj geklubanoj sonkazedojn kun la paroladoj de Josef Vondroušek pri diversaj temoj. La tutan C^ESAT-arang^on partoprenis 34 s-anoj (nur unu el Saksio, 5 el aliaj germanaj landoj + 1 slovakino).

Miroslav Smyčka

IRDEN Plavy (1.-3.6.2001)

Internacia Renkontig^o de Esperantistoj-Naturamikoj akceptas alig^ojn g^is fino de aprilo je adreso: Max Hillebrand, Budovatelů 18, 466 01 Jablonec nad Nisou. Tranoktado en turista tranoktejo apud la haltejo Plavy (fervoja linio 036 Liberec - Tanvald - Železný Brod). Alveno de la partoprenantoj vendrede dum la tuta tago. Posttagmeze ebla ekskurso al Příchovice (rigardturo Štěpánka) apud Tanvald. Sabate lau^ vetero ekskurso tra la valo de Jizera al Semily (Pado de Rieger). Dimanc^e ebla antau^tagmeze promeno tra la valo de Kamenice, parto de pado Palacký (Spálov ČD - Jesenný ČD). Partoprenkostoj kaj kosto de tranoktado estas por unu persono kaj unu nokto 100 kronoj.

Esperanto-asocio ”Saksa Svisio” r.a. invitas vin al

Klerigaj kaj turistikaj tagoj

okazontaj la de 10-a g^is la 14-a de oktobro 2001 en Jetřichovice, C^eh^a Respubliko. En hotelo ”Bellevue” okazos kvar tranoktoj kun matenmang^oj, tag-mang^oj kaj vespermang^oj. Merkrede vespere parolado de la prezidanto (s-ro N. Karbe), j^au^de turistika tago (gvidas D-ro H. Hoffmann), vendrede g^is dimanc^e klerigaj tagoj kun dancebleco sabate. Partoprenkotizo 160 GM, por ekssocialismaj landoj 120 GM. Alig^ojn akceptas s-ro Norbert Karbe, Dr.-Otto-Nuschke-Str. 12, DE-01796 Pirna, Germanio, tel/fax: 03501 773232, retpos^to: nokosaksio@t-online.de.

Ekumenický Esperanto-kongres v Záhřebu

(14.-27.7.2001)

Odjezd s účastníky 13.7., návrat 22.7. Informace a přihlášky: Katolická sekce ČES, Tršická ul. 6, 751 27 Penčice, msvacek@iol.cz.

 

La Internacia Junulara Kongreso de TEJO

okazos de la 29a de julio g^is la 5a de au^gusto 2001 en Strasburgo, Francio. Temo de la renkonto: "Plurlingvesmo en Eu^ropo: kiel g^in sukcesigi?" Programo: arta kaj lingva festivalo, prelegoj kaj diskutoj pri multlingveco, malkovrado de diversaj lingvoj, ekskursoj, koncertoj, ludoj kaj kutimaj distrajxoj: Akva pafado, Bamba ktp :-) Ankau^ vi povos partopreni en la programo kaj ricevi rabaton! Por fari proponojn pri la arta kaj lingva festivalo: <arts-et-langues@egroups.fr> Por aliaj proponoj: <ijk-organizado@club.voila.fr> Por pliaj informoj kaj por alig^i dum la unua tarifa periodo (g^is la 3a de januaro 2001), vizitu la ttt-ejon:

http://purl.org/net/ijk2001

Xavier Godivier

<godivier@netcourrier.com>

--- fonto: ret-info

REKORDA ALIG^O DE DUMVIVAJ MEMBROJ EN 2000

Granda ondo de dumvivaj membrig^oj en UEA fine de decembro rezultigis, ke en la jaro 2000 UEA ricevis pli da novaj dumvivaj membroj ol en iu ajn jaro de post 1976, kiam la kotizo de dumviva membreco estis fiksita je 25-oblo de la kotizo de Membro-Abonanto. En 2000 UEA ricevis 34 novajn dumvivajn membrojn. La antau^a rekordo (29) estis de la jaro 1979. Plej multe da novaj dumvivaj membroj venis el Francio kaj Germanio (po 5). Japanio kaj Usono liveris po 4, Brazilo kaj Britio po 3. El Nederlando venis 2 dumvivaj alig^oj, kaj po 1 el Au^stralio, Bulgario, C^inio, Hispanio, Korea Resp., Luksemburgio, Pollando kaj Vjetnamio. 23 el la alig^intoj estas viroj, 11 estas virinoj. La plej juna naskig^is en 1984, la plej ag^a en 1921. Ok novaj dumvivaj membroj antaue ne membris en UEA sed ili rekte alig^is en la dumviva kategorio.

Fine de 2000 UEA nombris entute 899 dumvivajn membrojn.

Yumeiho

- japana kuracmetodo

Tiun c^i kuracmetodon mi jam praktikas kvin jarojn kaj unuan jaron kun tria grado. Yumeiho estas koksosto-g^ustiga prem-kneda terapio. Iinter mil homoj oni malfacile trovas ec^ unu kun tute normalaj koksostoj. Preskau^ c^iuj homoj havas koksostojn pli au^ malpli delokitajn. Pro delokig^o de la koksostoj la kurbigita spino premas nervojn kaj kau^zas perturbon de funkcioj de muskoloj, artikoj kaj visceroj. La delokig^o de koksostoj estas la c^efa kau^zo de doloro c^e koksoj kaj s^ultroj kaj malsano de internaj organoj, kiuj c^agrenas multajn homojn.

La koksosto-g^ustiga prem-kneda tera-pio estas kuracmetodo por g^ustigi ostojn de la tuta korpo, malstrec^i g^iajn musko-lojn kaj konektivajn histojn kaj radikale forigi g^iajn malsanojn, kun koksostoj kiel la centro. La metodo, enpreninte la avan-tag^ojn de diversaj masag^oj, reartikigas kaj fiksas la ostojn per tirado, g^ustigo kaj

vertikala premo, kaj tiel multe levas la kuracefikon.

Nunjare mi ankau^ preparos kurson por komencantoj kaj por dua grado (estas bonvenaj kuracistoj, masag^-istoj, precipe samideanoj).

D-ro Masayuki Saionji, au^toro de tiu c^i natura kuracmetodo, volus viziti nian urbon dum sia vojo al Zagrebo je Uko. Tio estos lia unua vizito en C^eh^io. En C^eh^a respubliko jam estas kvin Yume-istoj. Kiu plia volas ricevi diplomon de la au^toro de tiu c^i kurac-metodo?

Zdeněk Khun

Sladkovského 103

508 01 Hořice v Podkrkonoší

Kun@sendme.cz

GRANDA PUBLIKA ATENTO AL LA UK EN KROATIO

La granda atento de kroataj amaskomunikiloj al la 86-a Universala Kongreso en Zagrebo (21-28 julio 2001) montrig^is en la c^eesto de ok radiostacioj, novaj^agentejoj kaj gazetoj en la gazetara konferenco pri la UK, okazinta la 15-an de januaro en Hotelo Esplanade. La j^urnalistoj ricevis fres^ajn informojn pri la kongrespreparoj de Konstanta Kongresa Sekretario de UEA Nikola Ras^ic^, la estro de la Gazetara Servo de LKK Judita Rey Hudecek kaj la sekretario de LKK Spomenka Stimec.

La 13-an de januaro la televida elsendo "Bonan matenon!" invitis Judita Rey Hudecek kaj Ankica Jagnjic kun la Esperanto-parolantaj infanoj David Rey Hudecek kaj Tina Tisljar partopreni en rekta elsendo. La esperantistoj gastis en la elsendo lige kun la temo Europa Jaro de Lingvoj 2001. La 17-an de januaro la Kroata Radio invitis Ankica Jagnjic al speciala programo pri la Jaro de Lingvoj. La gazeto "Fokus" petis aldonan inter-vjuon en la kongresa oficejo por konatig^i kun la Libroservo.

La 8-an de januaro reprezentantoj de LKK rendevuis c^e la vicprezidanto de la Parlamento Zeljka Antunovic kaj en la Ministerio pri klerigo por enkadrig^i al la Euhropa Jaro de Lingvoj. Ministrino pri turismo sendis salutmesag^on por la kongresanoj aperontan en la Dua Bulteno de la UK.

ORATORA KONKURSO POR JUNULARO RELANC^OTA

Dum 25 jaroj unu el la konstantaj programeroj de Universalaj Kongresoj estis la oratora konkurso por junularo. Unuafoje oni eksperimente okazigis g^in en la UK de 1949. La sperto estis kurag^iga kaj ekde la sekva jaro g^i farig^is konstanta arang^o, kiu dau^ris g^is la UK en 1974 lau^ regularo redaktita de prof. Ivo Lapenna. En 1960 prof. Lapenna donacis pokalon, kiun ricevis la gajninto de la unua premio.

Post paso de pliaj 25 jaroj la prezidanto de UEA, Kep Enderby, lanc^is la ideon restarigi la konkurson. Intertempe la Estraro de UEA decidis prove organizi la konkurson en la Zagreba UK. Se la provo estos same kurag^iga kiel en 1949, la konkurso farig^os denove konstanta programero de UK-oj. Lau^ la spertoj oni faros eventuale bezonatajn modifojn en la regularo de

la konkurso. En Zagrebo validos la malnova regularo, kun la sola escepto, ke la ag^limo por la konkursantoj estas plialtigita al 30 jaroj konforme al la nuna ag^limo de TEJO.

En la konkurso estos tri monpremioj, egalaj al tiuj de la Belartaj Konkursoj. Pri aliaj teknikaj detaloj kaj eventuala komuna temo por la paroladoj la Estraro decidos en sia aprila kunsido, kiam g^i elektos ankau^ la j^urion.

CO de UEA

KORESPONDA SERVO MONDSKALA:

378 PETOJ EN 2000

Unu el la plej gravaj edukaj establoj de la Esperanto-movado, Koresponda Servo Mondskala de UEA, vigle servis la korespondemulojn ankau^ en 2000, kiam g^i ricevis entute 378 korespondpetojn el 53 landoj. La nombro da petoj tre varias de jaro al jaro -- ekde 1993 inter 362 kaj 579 -- depende de hazardaj pintoj en unuopaj landoj. En 1999 KSM ricevis 428 petojn.

Same kiel en 1999, plej multe da petoj venis el Francio, nome 80 (96 en 1999 kaj 70 en 1998). La duan lokon okupis Rusio kun 76 petoj. G^i ankau^ estas la lando, kie la nombro stabile kreskis: 38 en 1998 kaj 56 en 1999. La tria granda kliento de KSM estas Brazilo: 54 petoj en 2000, 39 en 1999 kaj 59 en 1998. Tiuj tri landoj senkompare distingig^as disde c^iuj aliaj: sur la kvara loko estas Senegalio kun 10 petoj, sekvata de Germanio, Hungario, Irano kaj Kubo kun po 9 petoj.

De 1990 KSM estas prizorgata de s-ro Francois Xavier Gilbert. La adreso de KSM estas: B.P. 6, FR-55000 Longeville en Barrois, Francio. Informilon kaj alig^ilon oni povas peti kontrau^ unu respondkupono. Por rekte ricevi adresojn de korespondemuloj, oni sendu du res-pondkuponojn kun detalaj indikoj pri si mem kaj pri la dezirataj korespondantoj.

Ret-adreso kaj TTT de KSM:

<ksmesperanto@aol.com>

http://www.multimania.com/kosomo

LITERATURA KONKURSO "EKRA-2001"

Esperantista domo de kulturo "D-ro Ivan Kirchev" en Razgrado (Bulgario), anoncas literaturan konkurson pri poezio kaj humuraj^oj, originale verkitaj en esperanto "EKRA-2001", je libera temo.

La verkoj ne devas esti jam pu-blikigitaj kaj partoprenintaj en aliaj konkursoj. Verkojn por la konkurso, subskribitajn per pseu^donimo, oni sendu en tri ekzempleroj al la organizantoj (Esperantista domo de kulturo "D-ro Ivan Kirchev", str. "Sv. Kliment" EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario). La nomo kaj la adreso de la au^toro estu en aparta koverto surskribita per la sama pseu^donimo. La j^urio kunsidos la 7an de junio 2001.

La premioj estos esperantaj libroj kaj diplomoj. Premiitaj verkoj aperos en revuo "Literatura Foiro" kaj "Esperantista tribuno" (Razgrad). La anonco de la rezultoj kaj la premiado okazos kadre de la esperanta kultura festo "Abritus-2001" en Razgrad, la 8-9an de junio 2000, organizota kunlabore kun LF-koop.

 

Julius Zeyer

(1841-1901)

Al komenco de la nuna jaro falas duobla datreveno de unu el plej grandaj klasikaj c^eh^aj verkistoj kaj poetoj. Kiel filo el ric^a burg^a familio li estis edukata por transpreni la ligno-entreprenon de sia patro, sed lia naturo kondukis lin al studado de filozofio kaj antikva kulturo. Lia deveno estis c^eh^a-franca-germana kaj tial lin ravis ne nur la c^eh^a pasinteco, sed ankau^u la tutmonda historio. Tra-vojag^inte la tutan Eu^ropon kaj kolektinte fortajn impresojn, li dedic^is sin plene al literaturo.

En sia eposa poezio li praktikis liberan senriman verson, per kiu li revivigadis antikvajn mitojn kaj legendojn. Troveblas tie motivoj c^eh^aj (Vyšehrad, Alveno de C^eh^), rusaj (Kanto pri la veng^o de Igor), irlandaj (Reveno de Ossian) kaj francaj (Kanto pri Rolando). El c^eh^a historio c^erpis liaj dramoj (Kolero de Libus^a, Šárka, Neklan), sed plej sukcesa estas lia dramigo de slovaka popola fabelo Raduz kaj Mahulena, kiun ric^igis per sia muziko komponisto Josef Suk (1874-1935).

La deviga lerneja legado malplac^igis al mi preskau^ c^iujn naciajn klasikulojn kaj nur kiel plenkreskulo mi komencis mal-kovradi ilin kiel au^torojn interesajn kaj legindajn. C^e Zeyer ravis min precipe liaj historiaj prozaj^oj, kies stilo - kompare kun liaj samtempuloj - s^ajnas al mi surprize moderna kaj fres^a.

Li c^erpis denove el diversaj kulturoj. Motivoj c^inaj (Felic^o en g^ardeno de florantaj persikujoj), japanaj (Gompac^i kaj Komurasaki), klasikaj franca legendo (Romano pri fidela amikeco de Amiso kaj Amilo) au^ rusa romano pri Katarina la Granda (Andreo Černis^ev). Plej multe impresis min liaj religiaj temoj (La g^ardeno de Maria, Tri legendoj pri krucifikso). La laste menciita trio kon-sistas el legendo Praga (Inultus), pri almozulo servanta al skulptistino kiel ideala modelo de sanktulo, legendo Toleda (El Cristo de la Luz), en kiu vivig^inta statuo de Kristo malebligas krimon, kaj legendo slovaka (Samko Birdo) pri mokata almozulo, kiu per sia kredo hontigas ec^ episkopojn.

Ankau^ liaj romanoj pri samtempuloj respegulas romantikan, religian, preskau^ mistikan etoson. La heroo de romano Jan Maria Plojhar forveturas al Italio por resanig^i de malsanoj korpaj kaj animaj, rekaptas lin nova amo, sed ankau^ mortigas. C^eh^a studento de medicino en la romano Domo c^e dronanta stelo vivas en Parizo kaj baraktas inter la klasika kredo kaj modernaj filozofiaj fluoj.

El lia verkaro ne estis esperantigite tre multe. En C^eh^oslovaka Antologio (1935) aperis fragmento el Neklan kaj rakonto Felic^o en g^ardeno de florantaj persikujoj. En Český esperantista 1912 (p. 45) estis publikigita H^ina rakonto kaj en legolibro Legu kaj parolu fragmento el la romano Jan Maria Plojhar. Rudolf Hromada esperantigis poemon Pilgrimo (Intima Triptiko, 1978, p. 35), pluraj aliaj peco de diversaj tradukantoj restis en manu-skriptoj, kies sorto ne estas konata.

Miroslav Malovec

Ministeria

alvoko

C^eh^a ministerio por instruado, junul-aro kaj korpeduko publikigis alvokon por lernejoj okaze de la Eu^ropa Jaro de Lingvoj 2001. La alvoko substrekas, ke

* la elekto de fremda lingvo ne estu moti-vita nur per ekonomiaj interesoj, sed an-kau^ por ampleksigi kulturajn, profesiajn kaj socialajn spertojn

* ke ankau^ instruistoj kaj gepatroj de lernantoj klopodu lerni lingvojn

* ke lingvoinstruado servu edukadon al toleremo kaj demokratio

* ke partneraj rilatoj inter lernejoj peru ekkonon de aliaj kulturoj kaj vivkondic^oj

* ke au^toritatuloj pensu pri projektoj, kiuj proksimigus diversajn lingvokomunumojn en la regiono

* lingva portfolio (atestilo pri personaj lingvokapabloj), kiu faciligas movig^on tra Eu^ropo, motivigu al studado de fremdaj lingvoj.

La alvoko poste prezentas plurajn ekzemplojn de aktivecoj. La lernejoj povas:

* en lernejaj gazetoj krei rubrikojn pri lingvoj (intervjuoj, fremda lingvo kaj mi, lingvaj diferencoj, kvizoj ktp.)

* krei projekton de minikursoj de bazaj konversaciaj esprimoj de lokaj lingvaj komunumoj (murgazetoj, gazetaro, tramoj kaj busoj, atendejoj ktp.)

* krei lingvan mapon lau^ lokaj lingvaj grupoj, lau^ lingvokapabloj de lernantoj k.s.

* arang^i diskutadojn kun personoj sciantaj plurajn lingvojn

* prepari lingvajn klubojn por pedagogoj kaj gepatroj

* arang^i fremdlingvajn teatraj^ojn, festivalojn, kabaredojn, kvizojn k.s.

* organizi tagojn de unuopaj lingvoj kun prezento de gramatiko, literaturo, muziko, arto k.s.

* prepari bazajn kursojn pri la c^eh^a dum internaciaj renkontig^oj

* fondi lingvan informejon pri kursoj, lingvaj ekzamenoj, lerniloj (gazetoj, TTT)

* prepari lingvan foiron kun standoj pri unuopaj lingvoj kaj iliaj kulturoj (enkadre de lernejo, kvartalo, urbo, regiono)

* fondi lingvajn studejojn kun komputiloj, fremdlingva gazetaro kaj literaturo

* krei korespondan reton

* ligi kunlaboron kun lokaj kulturaj institucioj

Kelkajn aktivecojn eblas direkti al internaciaj eventoj:

* 18.-20.2.2001 en Svedio okazos Inau^gura konferenco pri Eu^ropa Jaro de Lingvoj

* 21.2. Tago de la Gepatra Lingvo (Unesko)

* dua maja semajno - Semajno de Lingvoedukado de Plenkreskuloj

* 26.9. Tago de Eu^ropaj Lingvoj

La lernejestroj larg^igu la eblojn instrui fremdajn lingvojn per interesrondoj, kluboj k.s. La instruistoj dum instruado emfazu la signifon de lingvo por komunikado inter diferencaj kulturoj, eduku al toleremo kaj al respekto de lingva kultura heredaj^o.

 

 

Esperantista balo

Česká Třebová

La plej lasta retmesag^o: Estas g^uste 21.42 horo la 9-a de februaro 2001. Mi sincere salutas vin el la 31-a Esperanta balo, kiun arang^as Esperanta rondeto Amikeco en Česká Třebová. Partoprenas c^irkau^ 230 gedancantoj kaj 3 muzikistoj. Alvenis ankau^ gastoj el Nederlando kaj el diversaj lokoj de C^eh^a respubliko. Ric^a tombolo enhavas pli ol 280 aj^ojn inkluzive de du belegaj grandaj tortoj kaj premion - porkokapon (porko sen korpo). C^iuj amuzas sin bone. Ankau^ vi fartu bele. Elkore salutas vin gepartoprenantoj.

MOST - unuaj oficialaj TTT en Esperanto

EK Most atingis gravan sukceson: esperantigon de la oficialaj urbaj TTT-pag^oj en la interreto. La pag^ojn preparis Jana Žampová kaj esperantigis ilin s-anoj Jiří Rada kaj František Bína. Kiu vizitos la adreson www.mumost.cz, tiu ekvidos unue la c^eh^ajn pag^ojn kaj en la supra dekstra angulo simbolojn por la angla, germana kaj Esperanta versioj. Grava inspiro por aliaj urboj.

Ekzemplo de teksto el la TTT de Most:

ORIENTIGA SISTEMO EN LA URBO

Cxe la vojkrucigxoj en la urbo

trovigxas sur mastoj por publika

lumigo orientigaj avizotabuloj, jene:

rugxaj - stratnomoj

flavaj - nomoj de la institucioj, firmaoj kaj establajxoj

IOM DA HUMURO

- Sinjoro kelnero, la kotleto estas tro malmola, mi kapablas el g^i formordi ec^ ne peceton, venigu al mi la c^efon!

- Vana klopodo, ankau^ li ne kapablos.

- Diru al mi, kia estas diferenco inter fulmo kaj elektro?

- La fulmo estas senkosta, dum la elektron necesas pagi.

- Sinjoro kajestro, c^u la trajno ankorau^ veturos?

- Sendube, la reloj g^is nun kus^as sur sia loko.

Monologo de enamig^into:

- S^i estis venonta je la tria, nun estas la kvara, mi atendos g^is la kvina, kaj se s^i ne venos g^is la sesa, mi iros je la sepa hejmen.

- Memoru, infanoj, ke pli bone estas disdoni ol ricevi.

- Ankau^ mia pac^jo tion diras!

- Kaj kio li estas, Joc^jo?

- Boksisto.

- Kia estas la c^efa parto de c^evalo?

- La felo!

- Kial vi opinias tiel?

- La felo tenas la tutan c^evalon kunmetita.

Sensignifa verkisto fanfaronis en societo, ke li naskig^is en la sama tago, kiam mortis Pus^kin.

- Vere trista tago por la rusa literaturo! rimarkigis unu el la c^eestantoj.

Lau^ Marta Lorková

Telegrafe el la mondo

Fabelokonkurso por infanoj A: g^is 9-jaraj, B: 9-11-jaraj, C: 11-14-jaraj (ne pli ol 3 tajpitaj pag^oj). G^is 31.6.2001 akceptas: Paatalo-Instituto, PL 39, FI-93401, Taivalkoski, Finnlando. Oni skribu sur la koverto la vorton "Fabelkonkurso". C^iu konkursaj^o estu signita per pseudonimo. En akompana koverto estu la vera nomo, naskig^dato, adreso kaj, se eble, telefonnumero au^ retadreso.

D-ro Hans Michael Maitzen estis reelektita por dujara periodo kiel sekretario de la Packomitato de Ne-Registaraj Organizaj^oj reprezentataj c^e la sidejo de Unuig^intaj Nacioj en Vieno. En la Packomitato membras 22 NRO-j.

Por pli efike kunordigi la agadon de UEA kaj g^iaj landaj asocioj en la landoj de Meza Eu^ropo, la Estraro de UEA nomumis trimembran regionan komisionon. G^ia kunordiganto estas Oszkar Princz, sekretario de Hungaria Esperanto-Asocio. La aliaj membroj estas Stanislaw Mandrak, prezidanto de Pola Esperanto-Asocio, kaj Jan Vajs, prezidanto de Slovakia Esperanta Federa-cio,

E-Klubo c^e la moskva konstru-instituto MASI iniciatas longdau^ran projekton Esperanto-kompaktdisko, kiu estos kompletigata kaj korektata c^iujare. Nun jam estas kolektita kaj en-komputiligita grandioza materialo (tekstoj, kantoj, ilustraj^oj, fotoj) kaj la laboro senc^ese dau^ras. Jen estas provizora enhavo: 0. Lingva problemo en la mondo 1. E-historio 2. E-movado nuntempa 3. E-instruado 5. E-literaturo 6. E-vortaroj. Do, ni petas c^e aktivuloj dokumentojn kaj ajnajn materialojn (surbendigitajn, enkomputiligitajn) kaj RAJTON uzi ilin. Irina Gonc^arova, mirina@online.ru el [reu-aktivuloj]

Kelkaj inspiroj por la Eu^ropa Jaro de Lingvoj kaj por 100 jaroj de organizita Esperanto en C^eh^io (2001 kaj 2002)

* Proponi al niaj urboj esperantigon de informaj materialoj, paperaj kaj en la interreto (kiel en Most)

* Proponi esperantigon de materialoj en kasteloj kaj aliaj memorindaj^oj

* Prepari por la urbaj inform-centroj materialojn pri la loka, landa kaj monda E-movadoj, por ke tiuj povu respondi demandojn de turistoj

* Proponi materialojn por la komuna kompktdisko preparata c^iujare en Moskvo (vidu informon maldekstre)

* Prepari enciklopedion de nia movado

* Prepari enciklopediojn de diversaj fakoj en Esperanto (ili estas pli allogaj ol nuraj vortaroj au^ terminaroj)

* Prepari informojn pri nia lando, historio, kulturo

* Tradukadi el la c^eh^a literaturo

* Proponi kursojn al lernejoj en interes-rondetoj (por profesia instruado necesas plurjara aproba procedo por c^iu unuopa fako au^ lingvo)

Kvin novaj E-bildkartoj

Ili aperis fine de la jaro 2000:

Saluton el Znojmo estas titolo de la unua el ili, kiu aperis okaze de la oktobra asocia konferenco en Znojmo. Ni rememoru la sukcesan konferencon, pri kiu meritis la lokaj klubanoj enkape kun prezidanto Stanislav Bršlica, Věra Šlahařová kaj aliaj, al kiuj ni s^uldas dankon. La bildkarto enhavas tri bildojn, nome la turon de la urbodomo, preg^ejon de sankta Nikolao kaj romanikan rotondon de sankta Katarina. Prezo 4,- Kč.

Saluton el Ostrava preparis lokaj samideanoj kun kvin bildoj, nome la pupteatro, la nova urbodomo, historia minejturo Jindřich, Masaryk-placo kaj monumento Esperanto dedic^ita al J. A. Komenský. Prezo 3,- Kč

La centjara jubileo de Esperanto-Klubo 1901-2001 en Brunno (Brno) kun bildo de Legoma placo memorigas la fakton, ke en 1901 estis en c^i tiu urbo fondita "La unua asocio de esperantistoj au^striaj", kies sekvanto estas la nuna klubo. La formo Brunno tirita el latino ebligas formi derivaj^ojn (Brunna, Brunnanoj), dum Brno enhavas silabon ekster la sonsistemo de Esperanto (br-) kaj tial g^i ne tau^gas por plua derivado (cetere estas honoro por c^iu urbo, se g^i posedas ankau^ internacian formon de sia nomo). Prezo 4,- Kč.

Saluton el Česká Třebová sur du bildkartoj (aviada rigardo kaj restoriacio ”Hory”) estas eldonaj^oj de la Urba Muzeo, kies parto estas dedic^ita ankau^ al Esperanto.

Esperanto-arbo en Znojmo

per foto ni revenas al la oktobra konferenco en Znojmo, kie en la g^arnedo de Domo de infanoj kaj junularo estis plantita Esperanto-arbo. La Ekspozicio pri Esperanto en S^tata distrikta arkivo dau^ros g^is 30.3.2001.

45 jaroj de EK Znojmo

Klubo Esperanto en Znojmo festos en junio 45 jaroj de sia ekzisto. Por LETERVEPERO la klubo petas sendi salutojn en formo de bildkartoj al la adreso Klub Esperanto při DDM, Znojmo, Sokolská 8, 669 02 Znojmo

Internacia ekspozicio

"De koro al koro".

Mi petas vin partopreni g^in per sendo de tipa c^eh^a suveniro al ni. Tiumaniere vi subtenos ne nur la ekspozicion, sed ankau^ infanan E-klubon, kies gvidanto mi estas.

La 20an de marto 2001 okazos 10-jara jubileo mia laborejo - Infana Internacia Centro. Ni organizos internacian ekspo-zicion "De koro al koro". Bonvenaj estos interesaj leteroj, bild-kartoj, kalendaroj, suveniroj, son-kasedoj, kompaktdiskoj (KD), pentraj^oj, desegnaj^oj, memoraj^oj.... Mi estus tre dankema al vi, se vi sendos vian kontribuon al tiu ekspozicio. Mi strebas montri utilecon de Esperanto al publiko de la urbo. C^iuj partoprenantoj ricevos memor-indajn diplomojn de la Infana Internacio Centro (ja infana Esperanto-klubo estas en tiu strukturo).

s-ro Valerij Malihin, infana E-klubo

Infana Internacia Centro

Dvorec pionerov, str. Konstitucii 1

Krasnojarsk, 660049, Siberio-Rusio

SCI-FI

Al s^atantoj de scienca fikcio, ni rekomendas jenan ret-adreson:

http://aut.mlboleslav.cz/povidka.html

Miroslav Vaněk

Esperanto en Lublina Politekniko

estas oficiale instruata kiel dua elektebla lingvo por studentoj studantaj Protekton de Medio. C^iujare (ekde 1995) kvarono au^ triono de studentoj elekatas Esperanton kiel duan lingvon. La unua fremdlingvo estas la angla kaj la dua estas elektebla unu el la jenaj kvar lingvoj: la germana, la franca, rusa kaj Esperanto. La studado dau^ras du semestroj kaj enhavas 60 horojn. (po 30 en la semestro = 15 semajnoj x 2 horoj). C^ijare esperanton studas 35 personoj. Kutime studadon de Mediprotekton komencas c^irkau^ 130 personoj kaj el tiuj 30-40 personoj elektas Esperanton.

Entrepreno uzas Esperanton

En la interreto sub la adereso HYPERLINK http://www.umco.de informas ekde novembro 2000 la entrepreno UMCO Umwelt Consult kun la burooj en la germanaj urboj Hamburg kaj Magdeburg apud la germana kaj angla lingvoj nun ankau^ en ESPERANTO pri iliaj konsil-servoj.

Manfred Trenne

Carlo Sarandrea, Romo

Orienta politiko de Vatikano

(Publikigita kun permeso de la au^toro)

La 20-a kongreso de la sovetunia komunista partio (1956) kaj la komenco de la t.n. ”erao H^rus^c^ev”, la elekto al papo en 1958 de kardinalo Roncalli (kiu konis la orientan situacion, interalie c^ar li regis nunciejon en Bulgario) kaj la Dua Vatikana Koncilio akcelis ”mal-strec^ig^on” inter la Sankta Seg^o kaj la okcidenta komunista mondo, mal-fermante samtempe la vojon por la rilatoj kun la orienta komunista mondo.

Pri la malfrostig^o en la rilatoj inter la katolika Eklezio kaj Sovetunio, oni povas fiksi kiel unuan daton la komen-con de la sesdekaj jaroj. La afero tre sensaciis en la roma kurio, kiel atestas la komento, kiun la tiama s^tatsekretario de Papo Johano la 23-a ekkriis al la nuncio elektita por kontakti la sovetunian ambasadoron en Turkio, cele al unuaj pas^oj. La komento estis: ”La Papo volas intertrakti kun la rug^uloj!”.

Dum la krizo en Kubo (1962), Johano la 23-a alvokante al la sento de respond-eco de la usonaj kaj sovetuniaj estroj, enkondukis humanecan aspekton en konflikto el teruraj perspektivoj: ”Ni petegas - skribis Johano la 23-a - c^iujn regantojn ne resti surdaj je c^i tiu ekkrio de la humaneco. Ke ili faru c^ion eblan por savi la pacon”.

En 1963 la Papo akceptis au^dience geedzojn Ag^ubei, nome la bofilon kaj filinon de H^rus^c^ev. La 11-an de aprilo 1963 lia encikliko ”Pacem in terris” (por la unua fojo papa dokumento estis adresita ”al c^iuj bonavolaj homoj”) instigis ”neniam konfuzi la eraron kaj tiun, kiu eraras” kaj ”ne identigi la historiajn movadojn kun la doktrinoj, kiuj estigis ilin”. La Dua Vatikana Koncilio (1962-1965) donis la okazon havi iu-specan ”provon” inter la katolika Eklezio kaj la komunistaj landoj, kiuj konsideris tiun doktrinan konsultig^on kun sam-tempaj skeptikismo kaj intereso. La sovetunia registaro rajtigis la rusan ortodoksan Eklezion sendi delegiton al la Koncilio kaj reprezentanto de Sovetunio (Mcedlov) estis sendita al Romo por spekti la konciliajn laborojn. La popolaj demokratioj lau^ diversaj manieroj kon-sentis doni pasportojn kaj vizojn por la vojag^o al Romo de la kunvokitaj episko-poj. La pola registaro montris sin allasema, dum Hungario, C^eh^oslovakio kaj Jugoslavio starigis barojn. Tamen la sovetuniaj au^toritatuloj la 5-an de febru-aro 1963 liberigis monsinjoron Slipyi, metropoliton de la ukrainoj de Lviv, kiu alvenis al Romo la 9-an de oktobro kaj la 11-an li parolis fronte al la Koncilio dum 20 minutoj, multe pli ol la limo fiksita de la koncilia regularo. La jugoslaviaj au^toritatuloj en 1963 konsentis, ke kardinalo Seper, c^efepiskopo de Zagrebo, partoprenu en la Koncilio. La forto de la Koncilio konsistis el tio, ke g^i donis altestimatan scenejon, kvankam momen-tan, de libereco de esprimo al konciliaj membroj, kiujn la komunistaj s^tatoj inspektis kaj kontrau^ kiuj ili c^iuokaze havis rimedojn por reprezalio.

La ”g^isdatigo”, anoncita de Johano la 23-a en 1959 kaj plidetaligita en la postaj jaroj, klare komprenigis, ke la Dua Vatikana Koncilio ne estas koncilio de kondamno. La komunista mondo oficiale konsideris ći tiun agadmanieron kiel konfeson de malforteco; sed la Koncilio realigis tre precizan distingon inter ateismo, marksismo kaj komunismo, starigante la problemon de konscienc-libereco kaj de la rilatoj kun la registaraj sistemoj.

Dum la Koncilio mons-ro Agostino Casaroli, tiutempe sekretario de la kongregacio por publikaj aferoj de la Eklezio, vojag^is al Hungario kaj C^eh^o-slovakio (en majo 1963), kun la celo studi manieron por solvi la situacion de kardinalo Mindszenty kaj mons-ro Beran. La estonta s^tatsekretario de Johano Pau^lo la 2-a tiel startigis la tiel nomatan "politikon de la etaj pas^oj", konsistantan el vojag^oj sen reeh^o, de inters^ang^o de opinioj sen gazetaraj komunikoj kaj de rimarkoj, kiujn ambau^ partioj estas vokataj mediti. Ekde tiuj menciitaj (preskau^ kas^aj de 1963) la vojag^oj de mons-ro Casaroli estis multaj: Jugoslavio, Pollando, Moskvo (por la unua fojo en 1971), kaj Kubo (1974). Estas vere, ke la sindevigo de Casaroli estis faciligita de la etoso estigita de la Dua Vatikana Koncilio (kiel ni diris) kaj de la ”ekumenaj” kontaktoj akcelataj g^uste en la direkton de Sovetunio, de la sekretariejo por la unueco de la kristanoj kaj de g^ia sekretario mons-ro Willebrands. Tamen la celo de Casaroli estis ambicia: atingi lau^gradan religian liberecon en Ruslando kaj rekunligon de diplomatiaj rilatoj inter Moskvo kaj la Sankta Seg^o. La fajneco de Casaroli kus^is en tio, ke li kapablis konfidi (en c^iuj situacioj, ankau^ en tiuj malfacilaj, plej rigidaj, ankau^ en tiuj, kie la homoj estas ene de kiraso de ideologioj kaj antau^jug^oj), ke oni povis atingi la korojn de la personoj, ke c^iu homo je iu punkto povas kompreni. Jen la sekreto de lia dialogo: g^i estis dialogo, kiu neniam celis ekspluatadon, sed g^i estis dialogo por atingi la koron de la homoj, de la personoj, c^u c^efministroj, ministroj, homoj havantaj instituciajn rolojn, malantau^ kiuj s^ajnis, ke la persono malaperas. Casaroli neniam iluziig^is pri komunismo, tamen li konfidis, ke ene de la institucioj estas la homoj, ke c^iam estas lumo, kiu prilumas la homon, kiu agas.

Nur post la falego de la Muro de Berlino kaj la restarigo de diplomatiaj rilatoj inter Ruslando kaj Vatikano (1989) eblis konscii pri la graveco de la agado de Casaroli je la servo al la Eklezio, kaj - ne malpli grava - al la homaro.

La celoj de la ”politiko de la etaj pas^oj”, konforme kun la principoj de Pau^lo la 6-a pri la apostola devo propra al la posteulo de Petro, estis simplaj: la agnosko de la au^toritato de la Papo sur la katolikoj de la koncernataj landoj; la restarigo de la katolika hierarkio en la diocezoj, surbaze de la rajto de la Sankta Seg^o nomumi episkopojn; la restarigo de la komunikadoj inter Romo kaj la episkopoj kaj inverse. Ili estis kanonjuraj postuloj (kiuj implicis la akcepton de revivigo de la paroh^oj, de la seminariejoj, de la vokig^oj ktp), kiuj iris kontrau^flue kompare kun la spirito de la malvarma milito, sed tre kongruis kun la spirito de Helsinki, nome la proklamo de religia libereco por c^iuj, en kunteksto de eu^ropa vidpunkto. Entute la Eklezio agis per senlacaj intertraktadoj kun la orient-eu^ropaj landoj por akiri al si tiun liberec-spacon eblan, nome la nomumon de episkopoj kaj la eblecon, ke al la Eklezio iamaniere oni ebligu konservi netus^itan g^ian forton proponi, anonci.

Ostpolitik estis ankau^ politiko de signifa konkurado. La menciita akordo subskribita kun Jugoslavio en 1966 starigis reg^imon de ”divido”, g^i ebligis inters^ang^on de reprezentantoj el diplo-matia speco au^guste de 1971, kun antau^a vizito en Vatikano de mars^alo Tito (29.3.1971). En tiu sama jaro 1971 kardinalo Mindszenty akceptis forlasi la usonan ambasadorejon en Budapes^to por iri al Vieno kaj esti levita de la fukcioj (5.2.1974). Kelkajn jarojn antau^e la intertrakto kun Prago (1965) por mons-ro Beran (kreita kardinalo kaj anstatau^igita de mons-ro Tomášek kiel apostola administranto) estis fininta per malsukceso. Sed la Sankta Seg^o dau^rigis sian klopodon dialogi kun la au^toritatuloj de Prago decembre 1970, marte 1971, novembre 1972, januare 1973, kaj konsekvence, oni povis nomumi du episkopojn kaj du apostolajn administrantojn marte 1973.

La unuan de decembro 1977 (simbole, kiel oni poste konstatis) Pau^lo la 6-a akceptis au^dience la unuan sekretarion de la pola unuigita partio, Edward Gierek. La Papo diris, dum sia alparolo, ke la ”katolika Eklezio ne petas privilegiojn, sed nur la rajton esti g^i mem kaj la eblecon plenumi sen baroj la agadon, kiu estas propra al g^i pro siaj konsisto kaj misio”.

Ni diris, ke la Ostpolitik, konfidita de Pau^lo la 6-a al la zorgoj de mons-ro Casaroli, estigis gravajn fruktojn. Tion Pau^lo la 6-a mem memorigis en sia lasta parolado fronte al la diplomataro akreditita c^e la Sankta Seg^o (januare 1978): "Dum multaj jaroj, kun la escepto de la kazo de kelkaj landoj, por kiuj tio ne estis al ni permesita,” li diris, ”la Eklezio klopodis starigi sinceran kaj malfermitan dialogon, kiun oni ne povas konsideri senrezulta, kaj kiun ni deziras pli profunda, plivastigita al punktoj ankorau^ ne traktitaj”.

Johano Pau^lo la 2-a, ekde 1978 g^is 1985, vers^ajne anstatau^igis la ”etajn pas^ojn” (regulo de sia s^tatsekretario) per la principo de pli rekta interveno. Certe ”perestrojko” malfermegis novajn perspektivojn kaj multe pli faris ankorau^ la falego de la Berlina Murego en 1989. La orienta politiko tutcerte havis sian nemalgrandan rolon en tio. La lastaj du Asembleoj de la Sinodo de la Episkopoj dedic^itaj al Eu^ropo deiris g^uste el tiu evento.

Papo Johano Pau^lo la 2-a en Gniezno (Pollando) diris la 3-an de junio 1997 dum la Sankta Meso por la jarmilo de Sankta Adalberto: ”Falis la muro, kiu dividis Eu^ropon. 50 jarojn post la komenco de la dua mondmilito g^iaj efikoj c^esis fosi la vizag^on de nia kontinento. Finig^is duona jarcento da divido, pro kiu milionoj da log^antoj de centra kaj de orienta Eu^ropo pagis teruran koston”.

La Eklezio, kiel kongruas kun g^ia religia kaj humaneca misio, kondamnis la teoriojn kaj la ideologiojn, kiuj forigis Dion el la socio kaj kiuj humiligis la homan dignon: G^i c^iam pledis por la respekto de la rajtoj, agnoskitaj internacie kaj subskribitaj de tiuj landoj mem, kiuj male malrespektis ilin. Sed c^efe - oni povas diri fine de c^i tiu malgranda noto - la Eklezio amis la log^antarojn sub-metitajn je sistemoj, kiuj generis spiritan kaj materian malric^econ, nekonon pri la religio, mankon de vero.

(Tiun c^i prelegon por Tago de Prelegoj kaj Diskutoj, okazinta la 20-an de majo 2000 en urbo České Budějovice, kom-pilis g^enerala sekretario de IKUE Carlo Sarandrea).

NI KONDOLENCAS

Mi ricevis el Vatikano de Carlo Sarandrea jenan sciigon:

"Kun profunda persona doloro mi informas, ke dimanc^e 28.1.2001 je la 5a matene mortis en Fiesole apud Florenco, nia kara Pastro Giacinto Jacobitti, 97-jara. Mi j^us ricevis la informon de unu el liaj kunpastroj"

Mi au^skultis la elsendojn ekde la komenco, kiam en printempo 1973 dimanc^e je 0,30 eksonadis 3-minuta muziko kun kelkaj esperantaj vortoj.

Miaopinie la iniciantinto de la E-lingva elsendado de la Vatikana Radio meritas mencion en la E-periodikoj.

Jiří Laube

Milada Hemerková forpasis

(* 15.7. 1925 - 18.1.2001)

Ni informas c^iujn konatojn, ke post longa grava malsano mortis elstara esperantistino, multjara prezidantino de E-klubo Dukla Pardubice, organizantino de multaj konataj internaciaj pacrenkon-tig^oj en Pardubice, multjara instruistino de Esperanto en diversaj kursoj, ankau^ skribaj, ankau^ por infanoj, ankau^ en SET Lančov, estraranino de MEM, dumviva membrino de C^EA - nia kara samideanino Milada Hemerková. Ni neniam forgesos s^ian laboremon kaj oferemon por disfloro de E-movado. Honoron al s^ia memoro!

Jan Blažek kaj Jaroslav Lysý

- la 17.10.2000 mortis Jan Blažek el Strakonice, iama prezidanto de kunfandig^intaj kluboj Písek-Strakonice kaj instruanto de Esperanto-kursoj

- en Brno 16.12.2000 tragike forpasis samideano Jaroslav Lisý (nask. 1922)

Honoraj prezidantoj en Olomouc

Eksterordinara kunveno de la Esperanto-klubo en Olomouc okazinta la 28.11.2000 elektis multjaran funkciulon de la klubo s-anon Ludvík Zaoral honora prezidanto de la klubo pro lia senlaca oferema poresperanta agado.

Ankau^ estis rememorigita 5-a datreveno de morto de s-ano Ing. František Svoboda kaj por esprimi dankon por c^io, kion li por Esperanto-movado faris, la kunveno nomis lin honora prezidanto de la klubo in memoriam."

Dr. Vladimír Mohapl

Au^toraj rajtoj

de Karolo Pic^

(1920-1995)

En decembro 2000 la rajtoj je c^iuj verkoj de la konata Esperanto-au^toro Karolo Pic^ (1920-1995) kontrakte transiris al Reinhard Haupenthal per interkonsento subskribita de S-ino Věra Onesorková, la vidvino de Karolo Pic^, kaj Reinhard Haupenthal. La kontrakton preparis germana advokato. G^i donas al R. Hau-penthal la eblon jure persekuti personojn kaj instituciojn, kiuj lezas la au^torajn rajtojn de Karolo Pic^. Represo el la verkoj de Pic^ (ec^ de unuopaj poemoj) estas ebla nur kun skriba konsento.

Estis la volo de la mortinta au^toro, ke liaj verkoj aperu sub la eldon-emblemo Iltis. Pro tio Edition Iltis plu zorgos pri la reeldono de elc^erpitaj verkoj kaj pretigos la eldonon de ankorau^ manu-skriptaj verkoj (c^irkau^ dekduo).

La transiro de la au^toraj rajtoj efektivig^is okaze de la 80-jarig^o de Karolo Pic^, la 6an de decembro 2000.

Kadre de Edition Iltis plu funkcias la Fondaj^o Karolo Pic^ (FKP). Interes-ig^antoj petu prospekton pri FKP c^e

 

Edition Iltis

B.P. 19

F-84340 Malaucéne

editioniltis@aol.com

Tel./Fax: +33

(0)4.90.65.28.33

 

Lernolibro por kuracistoj kaj biologoj propagandas Esperanton

J^au^de vespere, la 1-an de februaro 2001, telefonis al mi magistro Bohumil Bouzek (EK Ústí n. L. kaj EK Prago), ke li estas nun en Brno en la presejo Centa, kie naskig^as nova lernolibro por studentoj de medicino kaj biologio Základy buněčné biologie (Baza c^ela biologio), kiun li (kun amiko) c^eh^igis el la angla. Post la libro inter reklamoj aperos ankau^ du pag^oj pri mondlingvoj en la historio (greka, latina, franca, angla) kaj unu pag^o pri Esperanto. Tiamaniere 20 mil studentoj ricevos informon pri nia movado kun referenco al la interreta adreso www.espero.cz. C^e tiu adreso aperos ankau^ fragmentoj de la libro en Esperanto (kun permeso de la usonaj au^toroj).

Mi scivoleme alveturis lau^ la invito en la presejon, kie oni montris al mi metal-tabulojn kun presota teksto kaj mas^inojn kun kvar cilindroj por koloraj bildoj. Tie s-ano Bouzek kun presisto g^uste strebis trafi la kolorojn de bildoj sur unu folio kun ok pag^oj lau^ modelo ricevita el Usono. Multfoje oni provis presi la bil-dojn, korektis la kolorojn per komputilo, g^is fine B. Bouzek subskribis la folion, ke nun g^i estas en ordo. Poste li rakontis al mi, ke li ricevis monon por la libro danke al eksterlandaj esperantistoj, sed ankau^ danke la fakton, ke jam pluraj fakultatoj kaj librovendejoj antau^mendis preskau^ la tutan eldonkvanton. La libro aperos meze de februaro. Miroslav Malovec

Josef Cink

Lingvaj ludoj kaj enigmoj (5)

La alian stokon de enigmoj ni komencos per

REBUSO

Temas pri tasko diveni el simplaj desegnaj^oj kombinitaj ofte kun literoj kas^itan vorton au^ kelkvortan esprimon. C^e diveno oni devas lau^vorte priskribi la proponitan tuton. Tiu priskribo alima-niere vorte porciigita donos la divenotan esprimon. La solvon oni povas per sinonimo au^ difino "suflori" c^e la propono.

Propono: Priskribo: Solvo:

A sur D A surda

D

OAL A post O lo apostolo

L KA lo koro ka loko roka

 

C^eh^a pos^to denove

propagandas Esperanton

rekte c^e pos^toficejo STRÁŽNICE, distr. Hodonín, per porokaza esperantlingva afrank-mas^instampilo dum tagoj 11/12/2000 - 20/07/2001. Je la koncerna klis^eto estas dulingva teksto: "Internacia Esperanto-Konferenco Strážnice 14.-20.7.2001 LA ESPERO".

Au^toris g^in jam tradicie ing^. ark. Karel Kuča kaj gravuris s-ro Karel Pavlíček. Pluajn informojn petu c^e adreso: ESPERANTO, pos^tkesto 36, CZ-696 62 Strážnice, C^eh^io.

Ekde 02/01/2001 la loka pos^toficejo en Strážnice uzos ankau^ E-lingvan Eeko-glumarkon okaze de la menciita 14-a IEK.

Plua E. filatela sukceso

J^us nin atingis jena informo: Antau^ neloge, fakte pasintjare gastigis hispana c^efurbo Madrid Tut-mondam filatelan ekspozicion ESPAŃA 2000.

Per siaj diversaj eksponaj^oj g^in partoprenis 645 gefilatelistoj el la tuta mondo, inter kiuj estis ec^ unu el plej sukcesaj Espo-filatelaj kolektoj tutmonde: "C^apitroj el historio de Esperanto" de jam bedau^rinde forpasinta samideano Vláďa Váňa el Plzeň, C^eh^io.

La menciita eksponaj^o konfirmis sian eminentan nivelon kaj denove gajnis grandan orumitan medalon por kio ni elkore gratulas.

V. Hasala, c^efo de Espo-sekcio de AC^P

 

Čeh^lingvaj artikoloj, plejparte administraciaj

Svazová adresa:

ČESKÝ ESPERANTSKÝ SVAZ

PRAHA

c/o Pavel Polnický

Lesní 150/VI

290 01 Poděbrady

tel./fax: 0324/615651,

e-mail: cea.polnicky@quick.cz

(c/o korespondenční adresa organizace)

Svazový účet

3330-021/0100, Komerční banka Poděbrady

Ačkoliv v minulém čísle byla nová adresa svazu uvedena několikrát, stále přicházejí dopisy na adresu starou, proto jsme se rozhodli novou adresu uvést tak výrazně, aby ji nebylo možno přehlédnout.

Nové poštovní tarify

* 5,40 Kč - pohlednice i dopis pohlednicového formátu do 20 g, max. rozměry 23,7 x 12,2 cm x 0,5 cm.

* 9 Kč - větší formát nebo váha 20 g až 50 g.

* 14 Kč - do 350 g

* 16 Kč - do 500 g

Neplatí tedy zvýhodněné poštovné pro pohlednice a také za list papíru v obálce A5 se už platí 9 Kč!!!!

ROZESÍLÁNÍ STARTA

Uvítáme možnost zasílat Starto hromadně na jednu adresu, pokud je v klubu předáte adresátům.

Poštovné za jedno Starto stojí 9,- Kč, ale 2 až 9 ks jen 14,- Kč, více čísel pak 16 Kč. Expediční náklady se tak mohou snižovat až na 1 Kč za kus a svaz bude moci značné sumy ušetřit. Sdělte seznamy lidí, kterým je možno zaslat Starto společně.

Internetové adresy

S mnoha funkcionáři svazu lze komuni-kovat také již elektronickou poštou:

Předsedkyně Věra Podhradská:

podhradska@volny.cz

Tajemník Pavel Polnický:

cea.polnicky@quick.cz

Místopředseda Petr Chrdle:

chrdle@kava-pech.cz

Místopředseda Jan Řepa:

repasyn@iol.cz

Vedoucí kontrolní skupiny Josef Hron:

josef.hron@vakpce.cz

Vedoucí Libroserva Zdeněk Pluhař:

m.pluharova@worldonline.cz

Zprostředkovatel předplatného časo-pisů Vladislav Hasala:

vlada_hasala@iol.cz

Vedoucí písemných kurzů a pedago-gické sekce Jana Melichárková:

melicharkova@quick.cz

Redaktor Starta Miroslav Malovec:

starto@clavis.cz

NOVÁ SLUŽBA SVAZU

Aktuální svazové

informace na internetu

Po vzoru UEA, které rozesílá po internetu ”Gazetaraj Komunikoj de UEA” s aktu-álními informacemi z hnutí pro funkcio-náře a redaktory, zamýšlí i ČES podob-nou cestou informovat kroužky a členy o nejžhavějších aktualitách, aby nemuselo vše čekat až na Starto. Nepravidělně budou vycházet dvě řady (esperantská i pro zahraničí, česká pro začátečníky a neesperantisty). Proto žádáme členy a kroužky, kteří mají o tuto službu zájem, aby nahlásili svou internetovou adresu místopředsedovi ( chrdle@kava-pech.cz), který se zatím tohoto úkolu ujal. Jemu je také možno posílat náměty a zprávy, které byste chtěli touto cestou rozeslat.

Další informace o autokaro-vém zájezdu na UK do Záhřebu:

Ubytování ve škole pro handik. děti i doprava je zajištěna, změna je v tom, že k moři nepojedeme v sobotu, ale v úterý v den celodenních výletů. Některá odpoledne během kongresu použijeme pro odpolední výlety na poznání okolí Záhřebu. Ze stravování však budou pouze snídaně ve školní jídelně - ubytovna není blízko kongreseja, ale několik teplých večeří nám poskytne řidič autobusu. Cena zájezdu nepřesáhne 7000,- Kč. V auto-buse je ještě 10 volných míst. Zájemci by měli sledovat časopis AEH Informilo, v kterém budou postupně další potřebné informace. Informilo je vydáváno každý měsíc, předplatné na rok 150 Kč.

Svaz zdravotně postižených esperantistů

Na Okrouhlíku 953/21,

530 03 Pardubice tel. 040/6611941

PAROLIGA KURSO + ASOCIAJ EKZAMENOJ

Kurs pro začátečníky, kteří se chtějí rozmluvit v esperantu, společně s obno-venými svazovými zkouškami pro pokročilé, kteří už mluvit dovedou, se připravuje v České Třebové na dny 8.-10.6.2001. Prosincový kurs se dvěma třídami byl velmi úspěšný, proto chceme pokračovat dvakrát do roka.

Svazové zkoušky existují pri scio a pri kapablo instrui (napřed musíte mít první, abyste se mohli přihlásit do vyšší). Nižší zkouška má ukázat, že esperanto umíte, vyšší zkouška má prokázat, že jste se seznámili s pedagogickým minimem a jste schopni opravit a vysvětlit chyby. Přihlášky: Jana Melichárková, 696 02 Ratíškovice.

 

Sto let esperanta v Brně

V sobotu 26. května 2001 oslaví Klub esperantistů v Brně 100. výročí svého za-ložení, protože se považuje za pokračo-vatele Prvního spolku esperantistů ra-kouských, který byl v Brně založen v roce 1901 jako první oficiálně uznaný esperantský spolek v tehdejší rakouské monarchii. Záštitu nad setkáním esperan-tistů, které ze uskuteční v reprezentač-ních saloncích Staré radnice, přijal primátor města Brna RNDr. Petr Duchoň. K výročí jsme již vydali pohlednici, připravujeme výstavku a počítáme s kulturně přednáškovým programem, který nejen připomene stoletou minulost, ale zamyslí se i nad současností a bu-doucností esperanta, zvláště v souvislosti s letošním Rokem jazyků, který vyhlásila Evropská unie s Radou Evropy.

Srdečně zveme esperantisty z celé republiky na oslavu našeho výročí, které je vlastně i výročím celosvazovým, vždyť jde o první oficiální esperantskou organi-zaci na našem území. Zájemce o účast prosíme, aby nám do 15. 5. 2001 napsali - potřebuje mít představu, koho budeme moci uvítat, zvláště pak ty, kteří budou chtít zajistit oběd, případně i nocleh. Účastnický poplatek 50 Kč se platí na místě.

Pište na adresu: Klub esperantistů v Brně, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, případně telefo-nicky 05/4724 0690 nebo e-mailem starto@clavis.cz

V programu budou přednášky, koncert, návštěva kulturních památek Brna a výstava ke 100-leté činnosti klubu.

 

Zpráva o činnosti Městského muzea v České Třebové odd.

”Historie esperantského hnutí v Českých zemích”

za rok 2000

Prvořadým úkolem esperantského oddělení muzea (dále jen muzea) bylo soustřeďování informací o činnosti jednotlivých esperantských klubů tj. setkáních, výuce, přednáškové činnosti. Nejvíce informací je z klubů v Havířově a České Třebové. Je škoda, že o činnosti mnohých klubů nikdo za několik let nebude vědět.

Dary do muzea jsou velmi různé: knihy, časopisy, písemné práce, včetně odborných (od sam. Středy z Úpice, pozůstalostí atd.) i poezie (sam. Urba-nová, sam. Ludíková). Nově vydané knihy v esperantu darovala do muzea agentura KAVA-PECH (Dr. Chrdle). Ještě za svého života daroval do muzea svoje rozsáhlé dílo básník Jiří Karen a do muzea přešla téměř celá pozůstalost bás-níka J.Rumla. Velkou sbírku esperant-ských knih darovala muzeu Sonja Zedníková z Prahy a esperantský klub ze Šumperka. Pro větší sbírky jsme si přijeli, ale další knihy jsme dostávali poštou i z ciziny nebo osobním předáním. Díky obětavým esperantistům máme v muzeu esperantské mince (Steloj), odznaky, nálepky i samolepky, pohledy i poštovní esperantské známky.

Do podzimních měsíců se pracovalo v depozitáři (vlastní výstavní prostory dosud nemáme) ve všeobecně svízelných prostorových podmínkách. Zlepšení nas-talo rozšířením depozitáře o 5 místností. Z toho v jedné z větších je umístěna knihovna esperantských knih a časopisů. V části další místnosti se soustředí dupli-citní časopisy a písemnosti z jednotlivých klubů.

Celkem je v esperantské knihovně 6310 sbírkových knih po jednom výtisku, výjimečně ve dvou exemplářích. Navíc tzv. duplicitních knih a brožur je 4037 kusů, z toho je některých pět i více stejného titulu. Sbírkové knihy jsou zpra-covány na počítači a rozděleny do l6 skupin. Pro přehled je uveden zjedno-dušený seznam.

1. Učebnice; 2. Slovník; 3. Průvodce; 4. Próza; 5. Poezie; 6. Kongresy; 7. Divadelní hry; 8. Svázané časopisy; 9. Zpěvníky; 10. O esperantu; 11. Vědecké (odborné); 12. Náboženství; 13. Životopisy; 14. Adresáře; 15. Politické; 16. Ostatní

Do roku vydání l900 je v knihovně více než l0 knih z toho i jedna učebnice od L.L. Zamenhofa. Množství knih je z počátku esperantského hnutí vydaných v Čechách a na Moravě po roce 1900.

Náročná práce s uspořádáním knihovny téměř skončila. Zbývá dopsat na počítači seznam duplicitních knih a brožur. Část esperantských časopisů je roztříděna, ale stovky dalších čekají na roztřídění. Stále chybí ochotní esperantisté jako je např. Ing. Vl. Kočvara z Opavy, který nelituje dlouhé cesty vlakem a v muzeu ji odpra-coval desítky hodin.

Dosud máme na prodej 5 druhů pohlednic na rubu s esperantským textem (nejdříve esperantem, potom německy a anglicky) dále vánoční pohlednici s nápisem na čelní straně "Kristnakan saluton" a 2 pohlednice České Třebové a okolí s nápisem "Saluton el Česká Třebová".

V první polovině letošního roku chceme vydat pohlednici s esperantským textem propagující esperantské oddělení českotřebovského muzea. Dále rozšířit sbírku esperantských nálepek (samolepek a různých esperantských odznaků včetně kongresových. Založit sbírku pohlednic s esperantským textem (pokud možno z celého světa) včetně obálek a kores-pondenčních lístků. Věřím, že do těchto tématických sbírek přispějí esperantisté právě tak jako zasílali a zasílají do muzea knihy a časopisy.

V České Třebové 29.1.2001

Jiří Pištora

správce muzea

KALENDARO 2001

9.2. Esperantista balo en Č. Třebová

26.2.-2.3. Ekspozicio en Vyškov

20.-22.4. Hlaváček en Ratíškovice

23.-29.4. Seminario en Skokovy

12.-19.5. IFEF-kongreso en Tábor

26.5. 100 jaroj de EK Brno

26.5. Renkontig^o en Polička

1.-3.6. Naturamika renkontig^o en Plavy

8.-10.6. Paroliga kurso + ekzamenoj

9.6. C^eh^a-saksa tago en Pirna

1.-14.7. 1-a etapo de SET Lančov

14.-20.7. OSIEK-konferenco Strážnice

14.-21.7 Bus-ekskurso al Zagrebo (IKUE)

15.-28.7. 2-a etapo de SET Lančov

20.-28.7. Bus-ekskurso al Zagrebo (AEH)

4.-11.8. Katolika E-Tendaro Sebranice

29.7.-11.8. 3-a etapo de SET Lančov

12.-18.8. Ripozsemajno en Lančov

2.-5.9 Antau^-IBIRE en Dobřichovice

(por biciklistoj)

5.-9.9. IBIRE en Doksy

(Internacia Biciklista Renkontig^o)

21.-23.9. Kultura Festivalo en Ústí n. L.

10.-14.10. Klerigaj tagoj Jetřichovice

19.-21.10. 8-a konferenco de C^EA en

Poděbrady

oktobro Au^tuna semajno en Skokovy

8.12. C^eh^a-Saksa tago

decembro E- Silvestro en Č. Třebová

Abonoj de gazetoj

Vladislav Hasala, A. Dvořáka 1, 696 62 Strážnice, tel. 0631/332 278, fakso 0631/332 507, elektronika pos^to:

vlada_hasala@iol.cz

Amikeca Reto (FR, 105 Kč), Esperantisto Slovaka (SK, 200), Eventoj (HU, 668), Eventoj, elektronika versio (429), Heroldo (CH, 540), Informilo de AEH (CZ, 150), Interligilo de IPETA (BG, 120), Inter ni (Malagasa, 671), Juna Amiko (HU, 140), Komencanto (RU, 409), Kosmos (DK, 204), La Domo (FR, 392), La Gazeto (FR, 450), La Kancerkliniko (FR, 443), La merkato de IKEF (BE, 376), La Migranto (NL, 105), La Ondo de Esperanto (RU, 616), La Verda Lupeo de ELF (DE, 392), Literatura Foiro (CH, 505), Litova Stelo (LT, 407), Monato (BE, 632), La Jaro (BE, 164), Monda Solidareco (FR, 171), Ondo da Vero (TG, 555), Oomoto (JP, 250), OSIEK (135), Penseo (CN, libervola), RET-Info (HU, 429), Scienco kaj kulturo (RU, 455), Sennaciulo de SAT (FR, 580), Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz (BR, 1133).

Žádost

S ohledem na tu skutečnost, že na příslušný účet ”Předplatné zahraničních E. časopisů” stále i přes řadu mých již i publikovaných žádostí a proseb přicházejí neidentifikovatelné platby, obracím se znovu na předplatitele, aby ve svém vlastním zájmu věnovaly tomuto problému zvýšenou pozornost. Např. 18/12/200 přišla částka 642,- Kč s poznámkou ”Monato 01", ale od koho? Totéž platí o částkách 771,- a 540,- Kč od ”klub esperantistů”, ale který?, datum 23/01/2001. Na základě shora uvedeného pak bohužel příslušná periodika apod. Nemohu objednat.

Vl. Hasala

Všem esperantským klubům:

Příspěvkový řád na rok 2001 se nemění (viz str. 2). Bonus za společnou platbu klubu: kluby s právní subjektivitou (tj. mající vlastní účet) si sami sníží poukazovanou částku o 10%, kluby bez právní subjektivity poukáží celou částku a bonus jim bude převeden na subkonto svazového účtu, odkud budou moci peníze podle potřeby čerpat. Příspěvky plaťte v kterékoliv pobočce Komerční banky na č. ú. 3330-021/0100 KB Poděbrady, konstantní symbol 379, variabilní symbol 06940. Nezapomeňte nám současně poslat seznam členů, za které společnou platbu provádíte (příjmení a jméno, kategorie, výše příspěvku, event. dar svazu). V Komerční bance si u pokladny vyzvednete Pokladní složenku, kterou vyplníte podle pokynů na ní uvedených.

Evidence klubů a sekcí

Protože probíhá období výročních schůzí, žádáme kluby, aby zprávy o činnosti za rok 2000 zaslali pověřenému členu výboru (Zdeněk Heiser, Na nábřeží 45/25, 736 01 Havířov). Podobně sekce by měly svoji činnost v uplynulém roce oznámit pověřenému místopředsedovi svazu (Jan Řepa, Na Valše 250, 384 11 Netolice). Nebude na škodu, zašlete-li kopii i redaktorovi Starta.

 

 

Jak platit svazu

Nejlevnější způsob platby pro Vás i pro svaz je přímá platba u pokladny v kterékoliv pobočce Komerční banky. Vyplníte pokladní složenku (jsou v pokladně k dispozici) pečlivě ve všech kolonkách - tedy: měna účtu: Kč, č. účtu: 3330-021/0100, měna hotovosti: Kč, částka: slovy kolik platíte, jméno a příjmení, adresa, RČ (nemusí být). Pokud platíte za kroužek (klub, sekci), vyplňte stručně EK (sekce železn.) a místo do kolonky - vklad jménem. Velmi důležitý je pro určení platby variabilní symbol - číslo (5-místné), které je buď stálé (viz seznam) nebo bude vždy uvedeno na pozvánkách nebo na inf. článku ve Startu. Konstantní symbol je vždy 0379. Seznam čísel:

06940 ČES

06941 UEA

06942 předplatné Starta bez členství

06943 dary ČES

50100 sekce mládeže

50200 sekce železničářů

50400 sekce pedagogická

50401 písemný kurs začátečníci

50402 písemný kurs pokročilí

50403 členství ILEI

50500 sekce přátel SAT

50600 sekce šachistů

50700 sekce sběratelů

50800 sekce nevidomých

50900 sekce zdravotníků

51000 sekce křesť. esp. KELI

51100 sekce katol. esp. IKUE

70100 komise pro tisk a inf.

80200 ediční fond

80300 propagace v tisku

80400 fond Tilio

Výzva: Pokud jste poukázali platbu a nejste si jisti, zda jste řádně vyplnili své jméno, napište tajemníkovi svazu, kdy a kolik jste platili - máme víc jak 20 neurčených plateb, a to na různé akce, členství ČES, ale i na členství UEA

Důležité sdělení: vzhledem k výše uvedené změně platby NEBUDE svaz rozesílat složenky (děkujeme za pochopení).

8. Konference ČES

se uskuteční ve dnech

19.-21.10.2001

v Poděbradech

v době oslav výročí

Jiřího z Poděbrad.

 

Nabídka zboží

Libroservo Českého esperantského svazu v Praze pro rok 2001. Zboží uváděné v tomto seznamu si můžete objednat na adrese:

LIBROSERVO ČES, c/o: Zděněk Pluhař, Lamačova 658/6, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Tel.: 02/581 77 32,

E-mail: m.pluharova@worldonline.cz

Při větších nákupech poskytujeme množstevní slevy takto: při odběru zboží

nejméně za poskytuje se sleva

- 200,- Kč 10%

- 500,- Kč 15%

1 000,- Kč 20%

Výše uváděné slevy poskytujeme jak klubům esperantistů, tak i jednotlivým členům ČES. Tyto slevy neplatí pro prodej do zahraničí a při prodeji ve stáncích Libroserva během sjezdů, konferencí a ostatních setkáních esperantistů.

Ceny uváděné v tomto seznamu jsou v Kč a neplatí pro prodej do zahraničí!

Při zásilkové službě (tj. Posílání zboží poštou) připočítáváme k ceně zboží expediční náklady, tj. poštovné a balné.

Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém docházejí, až do vyčerpání zásoby. Ne vždy můžeme zaručit dodatečnou dodávku, zvláště u starších nebo zahraničních vydání.

Platit je možno buď svazovou poštovní poukázkou A-V na kterémkoliv poštovním úřadě, nebo pokladní složenkou u kterékoliv pobočky Komerční banky. Číslo účtu Českého esperantského svazu je 3330-021, kód banky (KB) je 0100; jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury (dodacího listu).

1. Učebnice k jazykovým zkouškám

1.04 Chrdlovi: Esperantem za tři měsíce (69,-)

1.05 Cink:

Cvičebnice esperanta pro pokročilé (24,-)

1.06 Vondroušek: Historie a spisovatelé (10,-)

1.07 Vondroušek: Historio kaj biografioj (10,-)

1.09 Kilian: La Mondo Rakontos (LMR) (10,-)

1.10 Kamarýt: Historio de la Esperanto-Movado en C^eh^oslovakio (20,-)

1.16 Malovec: Gramatiko de Esperanto

(Dua eldono) (130,-)

2. Slovníky

2.01 Kilian: 808 nejužívanějších slovních kmenů v esperantu (8,-)

2.02 Kilian: Esperantsko-český a česko-esperantský slovníček (10,-)

2.03 Hromada: Esperantsko-český a česko-esperantský kapesní slovník (20,-)

2.04 Bří Filipové:

Velký slovník česko-esperantský (70,-)

2.05 Kraft-Malovec:

Slovník esperantsko-český (129,-)

2.06 Kraft: Slovník česko-esperantský

(23566 hesel) (188,-)

2.07 Rybář:

Terminaro de hidrau^laj meh^anismoj (16,-)

2.08 Traxler:

Česko-esperantský právnický slovník (43,-)

2.09 Traxler:

Esperantsko-český právnický slovník (49,-)

3. Povídky, romány a jiná próza

3.01 Čapek: Milito kontrau^ Salamandroj (95,-)

3.04 Kožík: Lumo en tenebroj. Dolorplena kaj heroa vivo de J.A. Komenský. + El la sag^o de Komenio + Labirinto de la mondo kaj paradizo de la koro (26,-)

3.05 Hašek: Ne nur soldato Švejk (126,-)

3.07 Echtner: Sep tradukoj (Jirásek, Zeyer, Šrámek, Malířová, Tilschová, Baar, Vrba) (13,-)

3.10 Bauer: La fenomeno Svislando (35,-)

3.13 Rumler: Abunde kaj redunde (4,-)

3.17 Havel: Au^dienco (42,-)

3.18 Kafka: Song^o kaj aliaj rakontoj (126,-)

3.19 Schnitzler: Song^onovelo (126,-)

3.20 Kurisu Kei:

Co mi dala česká literatura (30,-)

3.21 Philippe: Badenlanda Legendaro (126,-)

3.22 Foglar: Knaboj de Kastora Rivero (50,-)

3.23 d'Arbaud: La besto de Vakareso (98,-)

3.24 Tvarožek: S^ercoj 1 (12,-)

3.25 Tvarožek: S^ercoj 2 (12,-)

3.26+G. Pausewang: La lastaj infanoj de Oldrovalo. Román-fikce o světě po zničující světové válce. Vzrušující protiválečná knížka přeložená z němčiny do esperanta J. Giessnerem (57,-)

3.27+Astrid Lindgren: La Fratoj Leonkoro Pohádka o dobru a zlu, plná poezie. Pohádka, která může něco říci nejen dětem, nýbrž i dospělým. Překlad ze švédštiny K. Rohdin, obrýzky I. Wikland. (95,-)

4. Básně, sbírky básní

4.01 Urbanová: El subaj fontoj (16,-)

4.02 Urbanová: Peza vino / Těžké víno (39,-)

4.03 Karen (Kořínek) - Rumler - Urbanová -Vidman: Kvarfolio (4,-)

4.05 Kořínek: Elekto el la originalaj kaj tradukitaj poemoj (5,-)

4.07 K.H. Mácha (tr. Pumpr): Majo (62,-)

4.08 Urban: Nova Ezopo (30,-)

4.09 Ludíková:

Ekau^di la animon / Uslyšet duši (96,-)

4.10 Gazda: Frenezetaj^oj (20,-)

4.12 Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 10

Báseň ”Uslyšet duši" v českém originále spolu s překladem do 10 jazyků: angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, polštiny, ruštiny, slovenštiny, španělštiny a esperanta (96,-)

4.13 Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 16

Tatáž báseň se 16 překlady (navíc arabština, ewe, hebrejština, hindí, holandština, japonština), medailonky překladatelů česky a esperantsky (96,-)

5. Zpěvníky

5.01 Cink: Scieta Kantareto (24,-)

6. Odborná knihovna

6.01 Kolekto de referaj^oj el internacia seminario "Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teh^niko 1982", Energio - tutmonda problemo (10,-)

6.02 Kolekto de referaj^oj el internacia seminario "Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teh^niko 1989", fervojoj (45,-)

6.03 Werner: Terminologia Kurso (20,-)

6.04 Tůma: La fundamentaj konsideroj de la scienco pri la varmo ( 9,-)

6.05 Seminario pri Komenio, 1992 (13,-)

6.06 Maxwell-Preotu-Tacu:

Lingvo kaj kibernetiko (142,-)

6.07 Chrdle (ed.): La Stato kaj Estonteco de la Internacia Lingvo (147,-)

6.08 Frank: Mallonga enkonduko en la kibernetikan pedagogion (92,-)

6.09 Chrdle: Profesia uzo de Esperanto kaj g^iaj specifaj trajtoj (38,-)

6.10 Zosimi Umeda:

Jak úspěšně vyjednávat s Japonci (30,-)

6.11 Vogelmann:

La Nova Realismo (bindita) (150,-)

6.12 Vogelmann:

La Nova Realismo (bros^urita) (63,-)

6.15 Fössmeier:

C^ifrado kaj g^ia rolo en la "nova komunikado" - Pri objektiveco en la scienco (30,-)

6.16 Kavka: Kontribue al PIV (30,-)

6.17 KAEST '98 (Kolokvo Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko) - programo (15,-)

6.18 Středa: Terminaro de feloj / Názvosloví kůží (126,-)

6.19 Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik /Klerigkibernetiko - 6 (880,-)

6.20 Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik /Klerigkibernetiko - 7 (880,-)

6.21 Weltner a spol.: Kybernetische Pädagogik /Klerigkibernetiko - 10 (880,-)

6.22 KAEST '98: Modernaj rimedoj de komunikado - prelegaro (150,-)

6.23 Werner: Matematika vortaro Esperanta-c^eh^a-germana (20,-)

7. Mapy

7.01 Pos^atlaso Praha (25,-)

8. Nosiče zvukového záznamu

KA = mag. kazeta, CD = komp. disk

8.01 KA: Team en Esperanto (58,-)

8.02 KA: Famaj kantoj por belaj horoj (57,-)

8.03 KA: Kantoj de l' popolo (57,-)

8.04 CD: Kantoj de l' popolo (115,-)

9. Odznaky

9.01 Esperantská hvězdička v bílém kruhovém poli, ř 7 mm (5,-)

9.02 Esperantská hvězdička v bílé kruhové výseči, pod ní v oblouku nápis ESPERANTO, 10x17 mm (5,-)

9.03 Odznak esperantistů-zdravotníků (5,-)

9.04 Odznak Českého esper. svazu (10,-)

 

 

 

Periodikum Českého esperantského svazu (32. ročník)

Redaktor: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno,

starto@clavis.cz; www.clavis.cz/starto

Členská evidence a změny adres: Pavel Polnický, ČES

Presorgano de C^eh^a Esperanto-Asocio (32-a jarkolekto)

Abonebla c^e UEA, c^e niaj perantoj au^ rekte c^e nia Asocio

Abonprezo: 9 eu^roj

(se aerpos^te: + 2 eu^roj)

Redaktoro: Miroslav Malovec,

Bosonožská 15, 625 00 Brno,

C^eh^io, e-mail: starto@clavis.cz;

www.clavis.cz/starto

Presis: OPATISK Opava

ISSN 1212-009X

 

Starto

organo de C^eh^a Esperanto-Asocio, 6-foje jare. Abono 9 eu^roj (se aerpos^te: + 2 eu^roj), rete Starto: starto@clavis.cz,

www.clavis.cz/starto, rete C^EA:

cea.polnicky@quick.cz (sekretario)

podhradska@volny.cz (prezidanto)

www.kuk.cz/cea/

Komercaj anoncoj: 25 Kč por unu linio, 800 Kč por kvaronpag^o, 1500 Kč por duonpag^o, 2500 Kč por tuta pag^o. Duobla reklamo 15% rabato, triobla reklamo 30% rabato. Movadaj anoncoj duonpreze.

Membrokotizoj: A 200 Kč, B 100 Kč, D 50 Kč, E 50 Kč, F 4000 Kč, G 130 Kč (Starto), N 25 Kč, eksterlandanoj 12 eu^roj, enskribo 20 Kč.

Korespondaj kursoj: 490 Kč komencantoj, 450 Kč progresintoj. Alig^oj:

Jana Melichárková, 696 02 Ratíškovice, melicharkova@quick.cz

Libroservo: Zdeněk Pluhař, Lamačo-va 658/6, 152 00 Praha, tel. 02/5817732,

m.pluharova@worldonline.cz

Sekcioj de C^EA: junulara, skolta, pedagogia, katolika, kristana, blindula, medicina, fervojista, s^akista, SAT-amikara, de esperantaj^-kolektantoj, pri informatiko

Komisionoj de C^EA: gazetara-informa, ekzamena

Asocia adreso: C^eh^a Esperanto-Asocio, c/o Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel. 0324/615651, cea.polnicky@quick.cz

IČO de C^EA: 00 44 30 34

Banko-konto de C^EA:

3330-021/0100, Komerční banka Poděbrady

Komitato de C^EA:

Prezidantino: Věra Podhradská, Poříčí l, 603 00 Brno, tel. 05/4323 3047, podhradska@volny.cz (eksteraj rilatoj, honoraj membroj, E-muzeo)

Vicprezidanto: Petr Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel. 02.9912201, fakso 02.9912126 chrdle@kava-pech.cz, (eldonado, UEA, subvencioj),

Vicprezidanto: Jan Řepa, Na Valše 250, 384 11 Netolice (sekcioj), e-mail:

repasyn@iol.cz, tel. 0338/324 287, 0602 800214

Sekretario: Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel./fax.. 0324/615651, cea.polnicky@quick.cz

(kontado, membrobazo)

Kasisto: Jindřich Ondráček, Bubenská 17, 170 00 Praha (konferencoj, semina-rioj), tel. 02/879386

Komitatano: Zdeněk Heiser, Na nábřeží 45/25, 736 01 Havířov, tel. 069/6815253 (EK, kulturo)

Komitatano-c^efdelegito de UEA:

Lucie Karešová, Tylova 1262, 508 01 Hořice v Podkrkonoší (protokolado, junulara sekcio)

Kontrolgrupo de C^EA: Josef Hron, Bohdanečská 68, 530 09 Pardubice, Libuše Krejčí, Školní 693, 789 61 Bludov

Redaktoro de Starto: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, tel. 05/4724 0690 (nesignitaj arti-koloj estas liaj), starto@clavis.cz

Lingva kontrolo: Miloslav Pastrňák

Esperanto-muzeo: Jiří Pištora, Městské muzeum, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová

Abonoj de gazetoj: Vladislav Hasala, A. Dvořáka 1, 696 62 Strážnice, tel. 0631/332 278, fakso 0631/332 507,

vlada_hasala@iol.cz

ISSN 1212-009X