Starto 1/2003 (206)

organo de C^eh^a Esperanto-Asocio, 4-foje jare. Abono 9 eu^roj (+ 2 eu^roj aerpos^te), rete Starto:

malovec.starto@clavis.cz,

www.clavis.cz/starto, rete C^EA:

cea.polnicky@quick.cz (sekretario)

podhradska@volny.cz (prezidanto)

www.kuk.cz/cea/

Komercaj anoncoj: 25 Kč por unu linio, 800 Kč por kvaronpag^o, 1500 Kč por duonpag^o, 2500 Kč por tuta pag^o. Duobla reklamo 15% rabato, triobla reklamo 30% rabato. Movadaj anoncoj duonpreze.

Membrokotizoj: A 250 Kč, B 150 Kč, D 70 Kč, E 70 Kč, F 5000 Kč, G 130 Kč (Starto), N 25 Kč, eksterlandanoj 12 eu^roj, enskribo 20 Kč.

Korespondaj kursoj: 600 Kč komencantoj, 700 Kč progresintoj. Alig^oj: Jana Melichárková, Polní 938, 696 02 Ratíškovice, melicharkova@quick.cz

Libroservo: Zdeněk Pluhař, Lamačo-va 658/6, 15200 Praha, tel. 251 817 732,

m.pluharova@worldonline.cz

Sekcioj de C^EA: junulara, katolika, kristana, blindula, medicina, fervojista, s^akista, SAT-amikara, pri informadiko

Komisionoj de C^EA: pedagogia, gazetara-informa

Asocia adreso: C^eh^a Esperanto-Asocio, c/o Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel. 325 615 651, cea.polnicky@quick.cz

IČO de C^EA: 00 44 30 34

Banko-konto de C^EA:

3330-021/0100, Komerční banka Poděbrady

ISSN 1212-009^

Komitato de C^EA:

Prezidanto: Věra Podhradská, Poříčí l, 603 00 Brno, tel. 543 233 047, podhradska@volny.cz (vnější a vnitřní vztahy, čestní členové)

Vicprezidanto (c^efdelegito de UEA por C^eh^io): Lucie Karešová, Havlíčkovo nám. 1, 130 00 Praha 3, tel. 222 780 677 (zápisy, koncepce, metodika)

Vicprezidanto (komitatano A de UEA): Petr Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel. 257 712 201, fakso 257 712 126 chrdle@kava-pech.cz (mezinár. vztahy, UEA, vydavatelská činnost)

Sekretario: Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel./fa^. 325 615 651, cea.polnicky@quick.cz (sekretariát, členská základna, účetnictví)

Kasisto: Jindřich Ondráček, Bubenská 17, 170 00 Praha, tel. 220 879 386 (konference, sjezd)

Komitatano: Libuše Dvořáková, Zahrad-ní 2/B, 568 02 Svitavy, 461 532 257, hp@ohs.svitavy.cz (kluby a kroužky)

Komitatano: Jiří Tomeček, Dr. Bureše 3, 370 05 České Budějovice, 602 611 584, jirka.tomecek@post.cz (sekce, komise)

Kontrolgrupo de C^EA: Prezidanto: Josef Hron, Bohdanečská 68, 530 09 Pardubice, josef.hron@vakpce.cz, tel. 466 401 942;

Věra Šlahařová, Jana Zajíce 2873/22, 400 11 Ústí n. L., slaharova.v@kr-ustecky.cz;

Jiří Souček, Mečislavova 223/8, 140 00 Praha 4, soucek@komercpoj.cz

Redaktoro de Starto: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, tel. 547 240 690, starto@clavis.cz

Kontrollegis: V.Kočvara, M. Pastrňák, V. Podhradská, P. Polnický

Esperanto-muzeo: Jiří Pištora, Městské muzeum, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, muzeum.ct@worldonline.cz

El la komitata traktado

Novelektita komitato de C^EA kun-venis la 18-an de januaro en Brno.

Unue estis disdividitaj kompetentoj inter unuopaj komitatanoj (vidu p. 2).

Poste estis taksita la 10-a kongreso de C^EA . Komitato estis kontenta, nur bedau^ris, ke c^efan programon, labor-traktadon de kongreso, partoprenis ec^ ne 80 membroj. Komitato konsciis atentigojn, kiuj estis proklamitaj dum diskuto, kaj kelkaj estos realigitaj jam en nuna STARTO (ekz. ZEOj). Aliaj restas por venonta laboro. Komitato interesig^as pri organizo de komuna a-rang^o de GEA-kongreso kaj C^EA-kon-ferenco au^tune en jaro 2003, diskutis kaj konsentis kun budg^eto por jaro 2003, kiun vi trovos sur pag^oj de STARTO 1/03. Komitato decidis kunigi pedagogian sekcion kaj ekza-menan komision sub komuna nomo pedagogia komisiono. Membroj estas: prezidantino J. Melichárková, mem-broj - M. Malovec, M. Tomečková, D. Kočvara kaj dum ekzamenoj t.n. konstantaj ekzamenantoj, kiuj povas esti: J. Cink, Z. Hršel, P. Chrdle, V. Kočvara, M. Malovec, J. Mráz, V. Novobilský.

Gvidlibro de C^ES estos aktualigita kaj je dispono estos ac^etebla en LIBROSERVO - vidu mendoliston.

C^ar preskau^ c^iuj komitatanoj estas rete atingeblaj, komitataj kunvenoj okazos en la unua duonjaro entute nur 3-foje.

Sukcesa renkontig^o de blindula sekcio

En novembro okazis regula renkontig^o de blindula sekcio en Olomouc. Partoprenis pli ol 20 membroj el diversaj urboj ekz. Havířov, Štramberk, Praha, Olomouc, Brno k.a. Prezidanto s-ano Příborský c^iujn tre kore bonvenigis kaj sekvis aktualaj informoj, poste c^iuj rakontis pri komunaj travivaj^oj, ekz. en Ru-prechtov, kie la membroj en reka-pabliga kuracejo travivis belegajn somerajn tagojn kune kun instruado de Esperanto, pri travivaj^oj el komuna vizito de kongreso en Hungario. La salutvortojn per kazedo sendis prezi-dantino de AEH s-anino Rýznarová, kiu informis pri kongreso AEH en Jánské Lázně. Neforgesebla estis parolado de nemaljunig^inta preskau^ 90-jara vigla s-ano Hanuš el Olomouc. "Ora najlo" estis posttagmeza koncerto en preg^ejo de Sankta Mikaelo, kie geedzoj Jelínkovi el Jilemnice prezentis sian muzik-programon.

Sonis spiritaj kantoj en Esperanto kun akompano de orgeno kaj orgenaj variadoj.

La koncerto estis vere arta kaj ne-forgesebla.

Tutan arang^on regis amika ec^ familia etoso. Estas necese gratuli al orga-nizantoj kaj deziri ankorau^ multajn similajn arang^ojn. Venonta renkontig^o okazos en aprilo 2003 en Prago.

Věra Podhradská

Rozpočet ČES na rok 2003

Příjmy: 2002 2003

rozpočet skutečnost rozpočet

členské příspěvky 100.000,- 77.967,- 90.000,-

prodej knih a mat. 20.000,- 78.168,- 20.000,-

písemné kurzy 10.000,- 3.600,- 5.000,-

předplatné Starto 700,- 260,- 500,-

úroky v bance 300,- 546,- 500,-

dary 20.000,- 13.281,- 20.000,-

konference (sjezd) ČES 60.000,- 54.060,- 55.000,-

OSIEK 1.000,- 0,- 2.000,-

UEA a ostatní (sekce a kluby) 70.000,- 65.120,- 70.000,-

konverzační kurzy 20.000,- 10.120,- 10.000,-

celkem 302.000,- 303.122,- 273.000,-

Výdaje:

režijní materiál 5.000,- 4.458,- 5.000,-

náklady na prodej knih 8.000,- 15.423,- 45.000,-

cestovné 20.000,- 20.491,- 20.000,-

poštovné 8.000,- 3.772,- 5.000,-

telefon a internet 15.000,- 8.968,- 10.000,-

funkční odměny 7.000,- 7.650,- 7.000,-

nákup služeb 35.000,- 42.876,- 35.000,-

daně 8.000,- 8.145,- 8.000,-

poplatky bance 8.000,- 5.886,- 8.000,-

konference (sjezd) ČES 50.000,- 26.782,- 45.000,-

Starto - tisk a e^p. 75.000,- 78.768,- 75.000,-

písemné kurzy 8.000,- 2.550,- 4.000,-

odměny 5.500,- -- 3.500,-

muzeum Č. Třebová 2.500,- 2.500,- 2.500,-

nájem Běchovice 27.000,- 26.668,- 27.000,-

dary a reprezentace 5.000,- 489,- 5.000,-

konverzační kurzy 15.000,- 10.009,- 10.000,-

UEA a ostatní (sekce a kluby) 60.000,- 45.468,- 23.000,-

celkem 362.000,- 310.903,- 338.000,-

Ve výdajích za rok 2002 nejsou započítány 2 faktury (ubytování na sjezdu 20.250,- a nákup PIV 37.500,-), které přišly až v r. 2003.

 

C^eh^a tilio en Malbork

Malbork estas distrikta urbo en norda Pollando kun longa historio, komencig^anta en l276. G^i estis fon-dita de la monah^oj-kavaliroj, anoj de la Hospital-Ordeno de Sankta Maria de Germana Domo = Teu^tona Ordeno, en Pollando oni nomis ilin "krucistoj". La urbo havas 42 mil log^antojn kaj c^iujare estas vizitata de duonmiliono da turistoj. Allogas ilin tien krom alia la ege interesa triparta, rug^brika kastelo, situanta sur la dekstra bordo de Nogat-rivero, agnoskita en l994 kiel historia monumento kaj en 1997 honorigita per la enskribo sur la UNESKO-Liston de Monda Kultur-Heredaj^o.

C^ar inter vizitantoj de Malbork estas multaj konataj homoj el la mondo, i.a. Nobel-premiitoj, diplo-matoj, parlamentanoj, politikistoj, sciencistoj kaj kultur-aktivistoj, kiaj estas esperantistoj au^ apogantoj de la ideo de interkomprenig^o kaj de la pontlingvo Esperanto kreita de eminenta polo Ludoviko L. Za-menhof, loka E-klubo Kastelo kun Urba Konsilantaro prenis la ideon, ke ili plantu en parko Esperanto, en la jaro 2000 nomita "Parko de la Mondo" sian arbeton kaj malkovru la E-memor-s^tonon nome de sia lando au^ urbo kreante tiamaniere la unikan Parkon de la Mondo. Tio estas komuna kontribuo por proksimig^o de la nacioj jam antau^ la plivastigo de Eu^ropa Unio.

Al la ideo jam alig^is elstaraj agantoj kaj E-organizoj kaj dum kelkaj solenaj^oj okazis plantado de la arbetoj kaj inau^guro de la E-memors^tono. Ekzemple dum publika solenaj^o la 20-22-an de septembro 2002 partoprenis delegacioj el 12 landoj, inter ili ankau^ delegacio de C^eh^a Fervojista Sekcio IFEF-FISAIC ČD gvidata de la prezidanto FISAIC ČD ing. Vojtěch Zelenka, kiu apud la jam plantita tilio malkovris E-memors^tonon kun surskribo kaj c^eh^a nacia flago. La iniciato kolekti tiucele monon - por ac^eti kaj lokigi E-monumenton - venis de FS C^EA dum Jarkunveno de E-klubo en Přerov, per duono de la bezonata sumo kontribuis E-Klubo en Prostějov kaj lastan kvaronon oni kolektis dum lastjara Printempa Konferenco de FS C^EA en Česká Lípa, al c^iuj mon-oferintoj do apartenas nia danko.

Resumante la aferon, en Parko de la Mondo, en kies centro staras bela monumento de Zamenhof (inau^gu-rita la 11-an de junio 2000 de la urbestro mag. Mieczyslav Roelding kaj vic-urbestrino d-ino Danuta Stanek-Gutowska, esperantistino), nuntempe trovig^as apud plantitaj arboj jam pli ol dudek s^tonoj kun surskriboj c^izitaj en Esperanto, inter ili tiuj de Au^stralio, Bulgario, C^eh^io, C^ilio, Francio, Germanio, Hungario, Italio, Irlando, Latvio, Litovio, Pollando, Ruslando, San Marino, Svedio kaj aliaj, pri lokigo de la s^tonoj apud plantotaj arbetoj traktis au^ traktas Au^strio, Slovenio k.a.

C^u vi scias, ke ZEOj en Malbork estas la plej multaj en Esperantujo? Post vizito lastatempa de du scienc-istoj, de germana Nobelpremiito Reinhard Selten kaj au^stralia kan-didato por tiu premio, Robin Pope, kiuj la 9-an de novembro 2002 plantis en la Parko de la Mondo arbetojn de siaj landoj kaj inau^guris s^tonojn kun surskriboj c^izitaj en Esperanto, la nombro de ZEOj en tiu c^i urbo kreskis g^is 27.

Esperanto kaj E-movado en Malbork havas longan tradicion.

En 1909 dum kunveno de la membroj de Orient-Germana Espe-ranta Ligo ("Ogelo") fondig^is grupo esperantista de Malbork (Marien-burg), kies prezidanto estig^is apote-kisto H. Mehläander. Nuntempe E-klubo Kastelo kun prezidanto d-ro Edward Kozyra kunligas c^. 40 esperantistojn. E-kunvenoj okazas unufoje monate, E-kurso c^iusemajne en la Malnova Urbodomo. En la Publika Biblioteko "Bona Novaj^o" trovig^as ric^a Esperanto-Fako c^e Kristana Baptista Preg^ejo apud la placo Zamenhof. Krome unufoje monate okazas Esperanto-Diservo en Katolika Paroh^o de la Descendo de la S-ta Spirito, Str. Nogatowa 7, sabate (14-15 h), poste c^e la preg^eja klubejo E-renkontig^o (15-17 h) kun pastro, mag. Eu^geno Grzesik.

En la urbo ekzistas ankau^ kafejo ”Esperanto", kiu trovig^as c^e la placo "Esperanto" en la novkonstruita hotelo "Malbork". G^ian solenan inau^guron la 10-an de septembro 2002 c^eestis ankau^ prof. d-ro L. C. Zaleski-Zamenhof (nepo de Majstro) kun edzino, plie li tiutage solene metis florojn c^e monumento Zamenhof kaj solene malkovris E-memors^tonon c^e arbo de Francio.

En Malbork oni povas ricevi E-prospektojn senpage, sed por sendita per pos^to oni aldonu 1 IRK (internacia respondkupono) por 1 ekz., 2 IRK por 2-5 ekz. skribante al adreso de Esperanto-Rondo, Str. Mazowiecka 23, 82-200 Malbork. Estas konsilinde antau^anonci vian viziton de la urbo.

Jindřich Tomíšek

Amika invito al Skokovy

(de 12-a g^is 18-a majo 2003)

Kia estas la programo? Agrabla gimna-stiko en mang^ejo, instruado en grupoj, promenoj, ekskursoj, s^atokupoj, man-laboroj, kantado, jogo en gimnastikejo, vespere prelegoj, diskutoj, rakontado, videofilmoj, lumbildoj, amuzaj vesperoj, ludoj, babilado, frandado. Lau^ inter-konsento masag^oj kaj kuracistaj konsultoj. Vi povas elekti programerojn lau^ vetero, gusto, tempo, lingvoscio, ktp. Memoru, ke ni atendos vian prezentadon dum sabata vespero por pliamuzigi etoson.

Kaj la prezo? Modesta, kiel la medio. G^is 3.000 Kč. Oni pagas surloke.

Amike atendas viajn demandojn, proponojn, plendojn kaj konsilojn

Jindřiška Drahotová

Sadová 745/36

CZ-293 01 Mlada Boleslav

telefono: 00420/32 6731 845 vespere

ret-adreso: vanekmi@centrum.cz

drahotovaesperanto@seznam.cz

 

Antau^ la UK en Svedio atendos vin la

HAMBURGA SOMERO

17. - 25. 7. 2003

Hamburgo kiel iama ric^a hansa urbo, nun eu^ropa grandurbo kun 1,7 milionoj da enlog^antoj, estas urbo kun multaj parkoj, grandega lago en la centro, riverego. Hamburga Esperanto-Societo (HES) pretas gvidi vin esperantlingve al tiaj diversaj vidindaj^oj, al muzeoj, al koncertoj - kaj ankau^ al kas^itaj lokoj, kiujn "normalaj" turistoj neniam spertus.

Arang^u internaciajn sesiojn,

konferencojn per Esperanto! Fine de la pasinta jaro fondig^is Fondaj^o por Instruado (en g^i laboras inter aliaj ankau^ tri esperantistoj) kun celo kontribui al plispertigo de c^iutipaj jam laborantaj kaj estontaj instruistoj, por ke ili povu transdoni al la junularo vivstilon de interkultura akcepto kaj aktiva civitaneco.

La fondaj^o organizas en- kaj ekster-landajn arang^ojn, junularajn inters^ang^ojn, konferencojn, seminariojn, studadsesiojn, kaj serc^as internacian kunlaborantaron, kontakton per ESPERANTO!!!

Fondaj^o por Instruado

(Pedagoguskepzesert Alapitvany) Kazinczy u. 23-27. HU-1192 Budapest, Hungario. Rete: a^el@eszperanto.hu

Nova Zamenhof-strato

En Francio, en la urbo ''Sainte Savine'' (Apud ''Troyes'' - Departemento ''Aube'') oni baldau^ inau^guros novan straton kun la nomo ''Zamenhof - Kreinto de Esperanto''. Tion ebligis longaj klopodoj de kelkaj membroj de la Grupo ''Esperanto 10''.

Tradukado de UEA-dokumentoj

La estraro de UEA havas grandan intereson aperigi en kiel eble plej multe da lingvoj la tiel nomatajn Esperanto-dokumentojn. La kunlaboro povus komencig^i per la traduko de la Esperanto-dokumento 37E, Internaciaj Lingvoj kaj Internaciaj Homaj Rajtoj.

UEA, Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando.

Renato Corsetti

Israela astronau^to

Israelo kune kun Usono kaj kun la cetera mondo funebras la tragedion de la sep astronau^toj de la kosmos^ipo Columbia. La pereinta israela astronau^to Ilan Ramon, kiu estis tre kara kaj unika persono, ne estis nevo de la israela esp. Jehos^ua Tilleman, sed lia duagrada kuzo.

Josef S^emer,

Prezidanto de Esperanto-Ligo en Israelo.

RUSIO

EoLA-15 okazos de la 5-a g^is la 9-a de marto 2003 en la bazejo "Timurovec", kiu situas en pitoreska loko 40 km for de Novosibirsko.

C^efa parto de la programo estos, kiel kutime, la konkursoj:

1. Kanta konkurso (originala kanto, tradukita kanto, la plej bona plenumo, korusa kanto).

2. Poezia konkurso (originalaj versoj, tradukitaj versoj, la plej bona deklamado).

3. Teatra konkurso (teatraj^oj, muzikaj^oj, skec^oj, humuraj^oj).

4. Urbo de majstroj (manlaboraj^oj).

KROATIO

1-a kaj 2-a lokoj por esperantistinoj en Zagrebo. Stephanie Strunjak, 13-jara kroata esperantistino, bazlernejanino, gajnis la unuan lokon en la decembra enketo de la j^urnalo "Jutarnji list" por la titolo "Zagrebanino de la jaro 2002". Stephanie gajnis en la fabelkonkurso de la finnlanda Paatalo-instituto per sia fabelo "Bebo formiko savis formikejon kaj renkontis Julavon". Post la gajno s^i estis intervjuita de pluraj j^urnaloj, televid- kaj radiostacioj.

Ankau^ la duan lokon gajnis esperantistino, 83-jara kaj ege aktiva Sava Matetich-Luchich.

POLLANDO

Esperantotur funkciis kiel Turisma Servo de Monda Turismo dum 30 jaroj (1973-2002) kaj nun pro ekonomiaj kialoj transformig^is en Internacian Klubon ESPERANTOTUR. De kelkaj jaroj g^i kunlaboras kun FLUGO, kiu okupig^as c^efe pri aviadila turismo, sed ankau^ pri E-turismo. Por la jaro 2003 estis planitaj pli ol 100 vojag^oj, el kiuj pli ol 30 internaciaj.

NEDERLANDO

Cseh-metodo lau^ nova sistemo. La Internacia Esperanto-Instituto (IEI) jam de 1929 okupig^as pri la edukado de novaj instruistoj kapablaj gvidi kursojn lau^ Cseh-metodo. De la jaro 1976 la lernado, kiel gvidi rektmetodajn kursojn, estas dividita en 3 diversgradaj seminarioj (nomataj A, B kaj C). Ekde la 1-a de januaro 2003 ne plu okazos la g^is nun konataj kiel A-Seminarioj pri Cseh-metodo. Pliajn informojn eblas ricevi rekte de: Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando; rete:

iei001@tiscali.nl.

Atilio Orellana Rojas

Filmo pri Esperanto

en Kroatio

Neregistaraj asocioj, kiuj ricevas financan subtenon de la registaro por siaj projektoj, estas invitataj de oficejo pri asocioj de registaro de Respubliko Kroatio publike prezenti sian laboron en Zagreba Foiro dum februaro.

La Kroata Esperanto-Ligo (KEL) prezentos sian projekton "Kurso pri komputilo por geavoj" kaj "Mezeu^ropo estas mia hejmo".

C^ar pluraj asocioj prezentig^os per la dokumenta video-filmo, ankau^ KEL sukcesis arang^i filmeton pri si. Kroata filmreg^isorino Romana Rozic, kiu memlernis Esperanton, reg^isoris 8,5- minutan filmon per filmmaterialo pri niaj diversaj agadoj. Direktoro de la Kroata Televido Mirko Galic permesis uzi 2,5 minutojn da filmita materialo pri Esperanto-aktivecoj el la arkivo de la kroata televido HRT. Aliaj materialoj venis el amatora fono.

En la filmo pri Esperanto parolas gejunuloj, kiuj en 1996 filmis junularan elsendon "Parlaonica", sekvas pluraj scenoj el la kongreso kaj ne mankas ankau^ la lastatempaj sukcesoj de Stephanie Strunjak dum gastado en s^atata televida programo "La vivanta muro". La zagreba premiero de la filmo okazis en januaro 2003 en Esperanto-Societo "Bude Borjan".

Kroata Esperanto-Ligo

esperanto@zg.hinet.hr

 

 

AGO-SEMAJNO

de Varsovia Vento

Post sukcesa AGO-SEMAJNO en Zakopane, Pollando (27-^II-02 - 3-I-03), dum kiu en la landa 50-persona grupo c^iutage ni klopodis popularigi E-on, Varsovia Vento-Klubo komencis pensi pri sekva AGO-SEMAJNO c^i-jare, en sama tempo kaj loko, sed jam en la internacia rondo. Je nia dispono estos gasta lernejo en c^efurbo de vintraj sportoj de Pollando - ni planas la tempon dedic^i al eltrovado de la plej geniaj ideoj popularigi Eon surloke. Helpu al ni prilabori la taskon, eniru nian ideon, por ke Eo estu pli konata de la cetera mondo ol nun. Agu kaj ludu kune kun ni! Detaloj: viavento@poczta.onet.pl

Varsovia Vento - Via Pola Junulara-Klubo Varsovia Vento estas klubo, kies c^efa agado estas popularigi Eon precipe

en medio de la pola junularo. C^i-cele ni organizas regulajn renkontig^ojn kun Eo (dum kiuj eblas studi la lingvon), prelegojn, de sep jaroj eldonas land-skale (redaktatan pollingve) informilon pri Eo (TORNADO) kaj organizas diversajn aliajn arang^ojn - du jarojn jam kune kun la lodzaj kaj stas^ovaj samideanoj.

Nia ideo estas kune ludi kaj agi, por ke estu gaje kaj amuze! Ludu do kaj agu kune kun ni!

La kontaktoj: Irmina (landa agado) ikudlata@poczta.onet.pl

la c^efo:

Irek <viavento@poczta.onet.pl

 

Svět knihy 2003

(La Libromondo)

En aprilo okazos ekspozicio de libroj en Prago. La 24-a de aprilo estos dedic^ita al Esperanto dank’ al iniciato de poetino Věra Ludíková. En vitra kubo estos ekspoziciataj libroj en Esperanto, artikolo pri Esperanto aperos en la katalogo de la ekspozicio kaj en apuda c^ambro realig^os kultura programo (ekde 15 h), al kiu estas esperantistoj kore invitataj. Venu!

Junularo

Nia junulara sekcio c^esis funkcii kaj en nia membrobazo estas nur 55 gejunuloj naskig^intaj post 1972. Sed multajn el ili membrigis iliaj gepatroj, kvankam ili mem ne vidigas intereson pri Esperanto. Aliflanke ekzistas infan-rondetoj, kies junaj esperantistoj ne membrig^is. Kaj eble ankau^ per interreto kelkaj interesig^as pri la lingvo, kvankam ili ne volas organizig^i. C^e aliaj lingvoj ne estas organizado kutima, tamen la junularo lernas tiujn lingvojn, ne nur en la lernejo, sed propravole. Ekstaras do demando, c^u aktivigi gejunulojn signifas vere altiri ilin al nia organizo? Aliaj lingvoj tion ne faras, ne nur la angla kaj germana. C^u ni ne klopodas pri malg^usta celo?

mm

TEJO informas

* Reta kurso lernu.net atingis dum monato la nombron de 400 registritaj uzantoj el 40 landoj kaj 8 000 vizitojn!

* La c^ijara Internacia Junulara Kongreso (IJK) okazos en Lesjofors (Svedio) de la 19a g^is la 26a de julio.

* Junulara renkontig^o en Ukrainio, Kijivo, inter la 30-a de junio kaj la 6-a de julio kun kursoj, konkursoj, koncertoj, ekskursoj ktp. Informoj kaj alig^oj: Mikaelo Lineckij rejo@ukr.net

.* Esperanta portalo ”G^angalo” malfermig^is c^e http://g^angalo.com, tre moderna informilo

.* Senpaga informletero de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo http://www.tejo.org

* Poresperanta sukceso c^e Itala Junulara Konvencio. De la 10a g^is la 12a de januaro okazis en Romo la Itala Junulara Konvencio pri la Estonteco de Eu^ropo. Danke al Francesco Maurelli, kiu tie reprezentis Italan Esperantistan Junu-laron, en la fina dokumento aperas frazo por lingva diverseco kaj por la uzo de neu^trala internacia lingvo.

* Seminario por Instruistoj en Nederlando. Den Haag (Nederlando), 7a - La 9-a de marto 2003: Internacia Esperanto-Instituto (IEI) okazigas seminarion por instruistoj pri Esperanto-literaturo. Informoj: iei001@tiscali.nl

* Esperantaj Tagoj en Pollando, Staszow, 22-a - 25-a de majo 2003: kun foto-ekspozicio, prelegoj, koncertoj, ekskurso. Informoj: Andrzej Sochacki asochacki@poczta.fm

* Nova kompakta disko: "Elektronika Kompilo", 70 minutoj da aktuala elektronika Esperanto-muziko de 10 artistoj el 8 landoj. Mendilo c^e

http://www.vinilkosmo.com

Rapide al Lančov

 

 

 

 

 

 

 

SET Lančov atendas vin!

La c^ijaraj etapoj okazos en jenaj datoj:

29.6.-12.7.2003

13.7.-26.7.2003

27.7.-9.8.2003

Kursoj ekzistas

A - por komencantoj

B - por progresintoj

C - konversacia

Log^ado en 4-litaj kaj 5-litaj kabanoj.

Antau^tagmeze instruado, posttag-meze nag^ado, sportado, ekskursoj (ankau^ al Vieno), vespere tendar-fajroj, dancado, intertalento, diman-c^e elektado de simpatiuloj kaj beluloj kaj maska karnavalo.

Kotizo por enlandanoj 2500Kč, por eksterlandanoj 98 eu^roj.

Lau^ intereso de la alig^intoj en la tendaro okazos ankau^ kursoj de aliaj lingvoj, de s^ako, pentro-arto, reiki-gimnastiko. Post la tria etapo estas la tendaro je dispono de feriantoj sen instruado.

Ekskurso al Vieno kostas 220,- Kč (se alig^os almenau^ 30 personoj), aliaj ekskursoj estas piedaj (Hardegg, kastelo Vranov, kastelo Bítov, diga muro de la lago, ruinoj de burgo Corns^tejn).

Pluaj informoj kaj alig^oj:

Esperanto, 674 01 Třebíč

 

Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj

INTIMAJ TEMOJ EN LA ESPERANTO-BELETRO

estas la c^efa temo de la Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK, kiu estas organizota en Prago de la 19-a g^is la 25-a julio 2003 kun ric^a prelego-matineo, kultura kaj turisma programoj. La konferencejo en la hotelo Opatov (Jižní Město) bon-venigos ankau^ la pragan verkistinon Eli Urbanová, kiu komune kun Karolo Pic^ estas la plej grava reprezentanto de kurag^aj intimaj^oj en la esperantlingva literaturo. Vi povos ac^eti s^iajn verkojn kaj akiri s^ian subskribon. Poznámka: Členové ČES a SKEF mají určité výhody (zlevněný poplatek), bližší informace u Petra Chrdleho (viz vpravo). Lige al la konferenco okazos pliaj interesaj eventoj:

EKOTUR 2003

Ekoturisma renkontig^o, c^ijare en Bohemia Karsto, kun log^ado en pitoreska subburga urbeto Karlštejn, de la 13-a g^is la 19- a de julio.

EKUMENA DISERVO

dimanc^e la 20-an de julio posttag-meze en la preg^ejo de Sankta Nikolao en Molnovurba placo en Prago.

Kaj tuj post la konferenco startos

FLUGKARAVANO

26.7. - 6.8.

(komune kun kelkaj eksterlandaj partoprenintoj) al Svedio por parto-preni la Universalan Kongreson de Esperanto, kiu dum la reflugo pau^zos por tri tagoj en Danio por ekkoni Kopenhagon kaj ties c^irkau^-aj^on.

Pliajn informojn kaj alig^ilojn por c^iuj c^i eventoj vi ricevos c^e:

Petro Chrdle

Anglická 878

252 29 Dobřichovice

rete: chrdle@kava-pech.cz

Multlingveco en Eu^ropo

Fakte mi estis vokata kiel itala lin-gvisto, ne kiel esperantisto au^ pre-zidanto de UEA, sed oni sciis pri mia esperantisteco kaj eble oni vokis g^uste min aldone al aliaj tri italaj lingvistoj krom pro mia defendado de la itala lingvo ankau^ por eventuale diplomatie ekrilati kun reprezentanto de esperan-tistoj.

C^eestis kvardeko da homoj. El ili trideko estis konataj eu^ropaj lingvistoj (eble vi konas la nomojn de David Crystal kaj de Robert Phillipson) kaj reprezentantoj de naciaj lingvo-instancoj (British Council, Alliance Française, ktp.).

La temo estis pri la ligo inter lingvo kaj kulturo, c^u g^i ekzistas kaj g^is kiu grado? Fakte oni volis sondi opiniojn pri tio kaj kompreni, kiel la publiko reagus al reduktado de la lingvoj uzataj de la eu^ropaj instancoj, ankau^ antau^vide de la plilarg^ig^o de la Unio. La reago plimulte estis: jes, ekzistas ligo inter lingvo kaj kulturo kaj bon-volu forgesi pri reduktado de lingvoj. Eu^ropo estos multlingva au^ g^i entute ne ekzistos. La problemo ne estas re-dukti la lingvonombron, sed pliigi ilin (inkluzive, ekzemple, de la kataluna kaj de la kimra, kiuj nun ne estas konsiderataj).

La temo pri Esperanto ne levig^is en la pleno. Tie c^iuj energioj estis kontrau^ la uzo de interlingvo ("lingua franca" = la angla), kaj do ne povis aperi Esperanto. Sed la temo tamen levig^is en pluraj diskutantaj subgrupoj, kaj kun mia g^ojo mi povis persone konstati, ke la granda laboro farita c^e lingvistoj efikas. Esperanto havas multe pli da amikoj en tiu medio, ol ni supozas (Phillipson, Ammon, Voigt, Durand estas kelkaj nomoj, sed estis ankau^ aliaj). Iuj, ekzemple Voigt, provis konvinki min, ke esperantistoj okupig^as pri lingvaj homaj rajtoj, ktp. Do, entute la kunveno estis pozitiva por nia afero, c^ar kelkaj amikoj de Esperanto firmig^is kaj vidis, ke ankau^ aliaj subtenas g^in.

Aliflanke mi ankau^ lernis lecionon: la movado por Esperanto estas io tre komplika. Por alveni ec^ al malfinaj ek-venketoj, kia povus esti la serioza konsidero de Esperanto fare de EU-instancoj, oni bezonas samtempe plurajn elementojn. "Samtempe" estas c^i-tie la s^losila vorto.

* Pravas tiuj, kiuj opinias, ke ni devas informi pri Esperanto kaj dis-vastigi g^in. Sen esperantistoj ne estas Esperanto. Banala vero, kiu tamen devas esti ripetata. Neniu serioze kon-sideros nin, se ni restas tre malgranda grupo. Imagu, ke vi estas eu^ropa par-lamentano kaj venas delegitaro de la "Laste Reformita Budhismo" kaj dona-cas al vi tre belan teologian studon, kiu pruvas, ke la Laste Reformita Budhis-mo estas la plej perfekta religio en la mondo, kaj petas, ke oni akceptu g^in en Eu^ropo. Vi vers^ajne g^entile ridetus kaj farus paroladeton de la speco "Via oku-pig^o pri la radikoj de la homa spirito estas io tute kongrua kun la idealoj pri paco kaj evoluo, ktp., ktp., sed nun bonvolu pardonpeti, c^ar mi devas foriri al vera kunveno".

* Pravas tiuj, kiuj opinias, ke oni devas kontakti politikistojn (sed vidu c^i-supre). Ni ne devas konvinki nur la prezidanton de la Komisiono, al kiu multaj esperantistoj skribas. Ni devas konvinki parlamentanojn je c^iuj niveloj en c^iuj landoj. Bedau^rinde, ofte la provo konvinkadi ilin ne kuniras kun la punkto "Fortigo de la movado, plimultigo de la esperantistoj".

* Pravas tiuj, kiuj opinias, ke oni devas kontakti sciencistojn kaj lin-gvistojn. Ili estas la fakuloj, kiujn oni vokos, kiel en c^i tiu okazo. Mi volos, ke sur mia tombo estu la skribo "Suk-cese provis paroli la simplan Funda-mentan Esperanton kaj malsukcese atendis la tutan vivon la organizig^on au^ la organizigon de esperantistaj lin-gvistoj en c^iuj landoj". Mi bedau^ras, sed ofte la homoj, kiuj zorgas pri la unuaj du punktoj (la tiel nomataj simplaj esperantistoj), ne interesig^as, au^ ne povas okupig^i pri la tria punkto. Same respondecaj tamen estas la "malsimplaj esperantistoj", kiuj ofte ne volas havi ion komunan kun la normala movado.

* Pravas tiuj, kiuj opinias, ke oni devas konkrete apliki Esperanton. Se la internacia komerco de uzitaj lav-mas^inoj (intence neekzistanta ekzemplo) okazus en Esperanto, tio estus multe pli granda pus^o por Esperanto, ankau^ en tiaj lokoj, kiel la Eu^ropa Komisiono, ol la fakto, kiun mi dau^re citas, ke ekzistas la traduko de Kalevala en Esperanto ("Kalevala estas speco de finlanda Mastro de la Ringoj, c^u ne?" - estas ofte la reago post miaj klarigoj).

* Malpravas, se ili permesas, tiuj, kiuj opinias, ke oni ne akceptas Espe-ranton pro la supersignoj. Se oni jug^us internacian lingvon lau^ la skribo, la angla neniam estus akceptita. Kon-klude c^iuj supraj pravoj estas nur partaj kaj validas nur en kunligo inter si. Esperanto havas multajn amikojn, sed g^i ankorau^ bezonas nian laboradon sur c^iuj kampoj. Neniel gravas la speco de la rimedoj. Oni ja uzu la plej modernajn komputilojn kaj la retajn eblecojn, sed gravas, ke oni uzu ilin por c^iuj elementoj supre viditaj: informado al simplaj homoj, informado al politikistoj, informado al lingvistoj, instruado de Esperanto kaj aplikado de g^i. En la praktiko c^iu faru tion, kion li kapablas fari. C^iu faru tion unue en sia vilag^o, poste en sia lando kaj nur poste skribu al Bruselo. Sed la organizaj^oj zorgu, por ke dau^re estu ekvilibro inter la pluraj elementoj. Sen tio samtempe en c^iuj eu^ropaj landoj ni neniam konkeros la fortikaj^on de EU-instancoj. Renato Corsetti

Kiel funkcias lingvoj

en Eu^ropa Unio?

Eu^ropa Komisiono (EK) en Bruselo uzas c^. 1300 tradukistojn kaj 530 inter-pretistojn, kiuj tradukas inter c^iuj 11 lingvoj de EU. C^iu tradukisto trans-donas c^iutage kvin normopag^ojn (en 2001 ili tradukis 1 268 000 pag^ojn). La tuta EU utiligas c^. 3000 tradu-kistojn kaj 800 interpretistojn. C^iuj tradukas el fremdaj lingvoj en sian gepatran, nur escepte inverse (ekz. el la finna). La kandidatoj por tradukado bezonas universitatan edukon, ilia konkurso dau^ras dek monatojn, dum kiuj ili devas pruvi, ke ili kapablas tradukadi sen vortaro kaj kun vortaro, en la gepatran lingvon kaj el la gepatra. Enketaj interparoloj celas testi ilian g^eneralan klerecon. La traduka laborejo disponigas al la tradukistoj milojn da vortaroj kaj komputilan datumbazon kun 5 milionoj da vortoj en c^iuj lingvoj de Eu^ropa Unio kaj en latino. La tradukistoj estas dividitaj je 6 grupoj (1. juro, ekonomio; 2. agri-kulturo, fis^ado; 3. dogano, humanisma helpo; 4. telekomunikado, industrio; 5. socialaj aferoj; 6. statistiko, politiko). Specialigo estas avantag^a por rutina tradukado, sed terure enuiga por tradu-kistoj, kiuj dum dudek jaroj tradukas nur unu temon (ekz. fis^adon). Sekve ne c^iuj tradukistoj emas labori en EK.

En Eu^ropa Parlamento (EP) c^iu parlamentano rajtas paroli en sia gepatra lingvo kaj au^skulti aliajn en sia gepatra. Oni postulas, ke c^iu inter-pretisto interpretu nur en sian gepatran lingvon. De malpli disvastigitaj lingvoj oni interpretas tra angla au^ alia konata lingvo, kio kau^zas pli grandan malfru-ig^on kaj deformon de informoj. Por komencantaj interpretistoj estas tia laboro tiom laciga kaj konfuziga, ke unue oni trejnas ilin en mutaj kabinoj, kie la komencanto interpretas por ekza-menantoj, sed la parlamentanoj lin ne au^das.

C^i tiujn informojn alportis gazeto TOP (por c^eh^aj kaj slovakaj tradukistoj kaj interpretistoj) en siaj au^tunaj nume-roj 2002. Lau^ nia opinio Esperanto povus helpi - sed necesus eduki universitate klerajn tradukistojn kaj precipe ellabori bonegajn kaj ample-ksajn vortarojn kaj datumbazojn kom-pareblajn kun la anglaj kaj alilingvaj.

mmAlvoko por praktikaj kunlaborantoj.

Eu^ropa Esperanto-Unio (EEU) serc^as volontulojn por laborgrupo pri mal-longaj tekstoj cele al novaj eu^rop-parlamentaj demandoj pri la uzado de Esperanto au^ la esploro de ties eblecoj: 1. esploro de uzado de Esperanto kiel pontolingvo por tradukado; 2. esploro de la eblecoj de neu^trala lingvo kiel Esperanto. Bezonataj estas kunlaborantoj, kiuj pretas tradukadi, dissendi leterojn k.s.

 

Knižní služba

Českého esperantského svazu

NABÍDKA ZBOŽÍ

pro rok 2003

(1. vydání)

Zboží uváděné v tomto seznamu si můžete objednat na adrese:

LIBROSERVO ČES

C/o: Zdeněk PLUHAŘ

Lamačova 658/6

152 00 PRAHA 5 - Hlubočepy

Tel.: 251 817 732

E-mail: m.pluharova@tiscali.cz

Při větších nákupech poskytujeme množstevní slevy takto: při odběru zboží

nejméně za se poskytuje sleva

200,00 Kč 10 %

500,00 Kč 15 %

1 000,00 Kč 20 %.

Výše uváděné slevy poskytujeme jak klubům esperantistů tak i jednotlivým členům ČES při prodeji na fakturu. Tyto slevy neplatí pro prodej do zahraničí a při prodeji ve stáncích Knižní služby (Libroserva) během sjezdů, konferencí a ostatních setkání esperantistů.

Ceny uváděné v tomto seznamu v Kč (v závorce za titulem) jsou zvýhodněnými cenami pro členy ČES v tuzemsku a neplatí pro prodej do zahraničí!

Při zásilkové službě (tj. posílání zboží poštou) připočítáváme k ceně zboží e^pediční náklady, tj. poštovné a balné.

Upozoròujeme, že některé zboží je na skladě jen v omezeném množství. Objednávky vyřizu-jeme v pořadí, v jakém nám docházejí, až do vyčerpání zásoby. Ne vždy můžeme zaručit dodatečnou dodávku, zvláště u starších nebo zahraničních vydání.

Platit je možno buď poštovní poukázkou A-V na kterémkoliv poštovním úřadě, nebo pokladní složenkou u kterékoliv pobočky Komerční banky. Číslo účtu Českého esperantského svazu je 3330-021, kód banky (KB) je 0100; jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury.

Těšíme se na Vaše objednávky!

Upozornění: Český esperantský svaz není plátcem daně z přidané hodnoty!

Aktuální nabídka:

Průvodce Českého esperantského svazu

(nejnovější verze na požádání - 10,- Kč)

1. Učebnice a příručky k jazykovým zkouškám

1.04 Chrdle - Chrdlová: Esperantem za tři měsíce (69,00). Netradičně pojatá učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. Umožní i samoukům osvojení esperanta v dostatečné míře pro běžnou konverzaci, čtení esperantské literatury i poslech esperantského vysílání rozhlasových stanic.

1.05 Cink: Cvičebnice esperanta pro pokročilé (24,00). Učebnice vhodná i pro samouky. Je také používána v písemných kurzech pro pokročilé pořádaných ČES.

1.06 Vondroušek: Historie a spisovatelé (10,00). Stručný nástin dějin plánových jazyků, esperantského hnutí a písemnictví. (Česky).

1.07 Vondroušek: Historio kaj biografioj (10,00). Obdoba knížky 1.06 v esperantu.

1.09 Kilian: La Mondo Rakontas (LMR) (10,00). 50 povídek z 5 světadílů. Malá čítanka pro mírně pokročilé.

1.10 Kamarýt: Historio de la Esperanto--Movado en C^eh^oslovakio (20,00). Dějiny čs. esperantského hnutí od jeho začátků v 19. století až po jeho násilné potlačení komunisty v 50. letech 20. století.

1.16 Malovec: Gramatiko de Esperanto (Dua eldono plilarg^igita) (130,00). 2. rozšířené vydání známé a oblíbené mluvnice esperanta. Vhodné jak pro přípravu ke zkouškám tak pro zájemce o hlubší studium.

2. Slovníky

2.01 Kilian: 808 nejužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto (8,00)

2.02 Esperantsko-český a česko-esperantský slovníček (10,00)

2.03 Hromada: Esperantsko-český a česko--esperantský kapesní slovník (20,00).

2.04 Bří Filipové: Velký slovník česko--esperantský (20,00)

2.05 Kraft - Malovec: Slovník esperantsko--český (129,00). Slovník středního rozsahu obsahující asi 28 tisíc termínů.

2.06 Kraft: Slovník česko-esperantský.

(188,00). Slovník navazující na slovník 2.05. Obsahuje 23 566 hesel (220 472 slov) a je největším česko-esperantským slovníkem.

2.07 Rybář: Terminaro de hidrau^laj meh^anismoj (10,00). Systematicky řazený terminář hydraulických mechanismů. Definice v esperantu, přiřazeny výrazy anglické, české, francouzské, německé a ruské.

2.08 Tra^ler: Česko-esperantský právnický slovník (25,00)

2.09 Tra^ler: Esperantsko-český právnický slovník (25,00)

Viz též 6.18 a 6.23!

3. Povídky, romány a jiná próza

3.01 Čapek: Milito kontrau^ Salamandroj (95,00). Známý Čapkův román, který dodnes neztratil nic ze své aktuálnosti. Výborný překlad J. Vondrouška.

3.02 Čapek: La blanka malsano (60,00).

Světoznámá divadelní hra K. Čapka v překladu T. Kiliana.

3.04 Kožík: Lumo en tenebroj. Dolorplena kaj heroa vivo de J. A. Komenský (26,00)

Kožíkovo dílo o J. A. Komenském, doplněné o části "El la sag^o de Komenio" a "Labirinto de la mondo kaj paradizo de la koro".

3.05 Hašek: Ne nur soldato Švejk (126,00)

Ukázky z díla známého českého humoristy v překladech S. Kamarýta, J. Patery a V. Váni.

3.07 Echtner: Sep tradukoj (13,00). Esperantské překlady V. Echtnera pro knihu "C^eh^oslovaka Antologio". Ukázky z děl A. Jiráska, J. Zeyera, F. Šrámka, H. Malířové, A. M. Tilschové, J. Š. Baara a J. Vrby.

3.13 Rumler: Abunde kaj redunde (4,00)

Esej o různých stylech v esperantu. Přídavkem glosář synonym Pražské literární školy.

3.17 Havel: Au^dienco (42,00). Známá divadelní hra českého dramatika, někdejšího disidenta a nyní už bývalého prezidenta ČR.

3.20 Kurisu Kei: Co mi dala česká literatura (30,00). Vyznání význačného japonského bohemisty ze svého vztahu k české literatuře. Popisuje i úskalí cenzury, které poznal při překladu děl K. Čapka, J. Haška, J. Fučíka a dalších českých spisovatelů.

3.21 Benoit Philippe: Badenlanda Legendaro de la Konstanca Lago (126,00)

105 krátkých pověstí z Badenska, jedna z nich se vztahuje k Mistru Janu Husovi. V úvodu uvedena též část písně o Husovi. Jako ilustrace použity kresby M. Alše.

3.22 Foglar: La knaboj de Kastora Rivero (50,00). "Hoši od Bobří řeky" nejznámějšího českého spisovatele pro mládež, jehož romány hlavně ze skautského prostředí čte už 3. generace, v esperantském překladu od D. Berndta.

3.23 Joseph d' Arbaud: La besto de Vakareso (98,00). Neuvěřitelný příběh z počátku 15. stol., který se stal na svoji dobu vzdělanému strážci dobytka.

3.24 Tvarožek: S^ercoj 1. (12,00).

3.25 Tvarožek: S^ercoj 2. (12,00).

3.26+ G. Pausewang: La lastaj infanoj de Oldrovalo (57,00). Román-fikce o světě po zničující světové válce. Vzrušující protiválečná knížka přeložená z němčiny do esperanta J. Giessnerem.

3.27+ Astrid Lindgren: La Fratoj Leonkoro (95,00). Původní pohádka autorky o dobru a zlu, plná poezie. Pohádka, která může něco říci nejen dětem, nýbrž i dospělým. Překlad ze švédštiny K. Rohdin, obrázky I. Wikland.

4. Básně, sbírky básní

4.01 Eli Urbanová: El subaj fontoj (16,00) Druhá sbírka básní Eli Urbanové dávající nahlédnout do intimního světa ženské duše.

4.02 Eli Urbanová: Peza vino / Těžké víno (39,00) Sbírka intimně laděných básní proslulé esperantské básnířky, v zrcadlovém vydání s českým překladem od J. Rumlera.

4.03 Karen (Kořínek) - Rumler - Urbanová - Vidman: Kvarfolio (4,00) Výběr z veršů pražských básníků-esperantistů.

4.05 Kořínek: Elekto el la originalaj kaj tradukitaj poemoj (5,00). Připojen životopis J. Kořínka od V. Novobilského a stručné údaje

o básnících, jejichž básně jsou v překladu uvedeny.

4.07 K. H. Mácha: Majo (62,00). Máchův "Máj" ve výborném překladu od T. Pumpra.

4.09 Věra Ludíková: Ekau^di la animon / Uslyšet duši (96,00). Již čtvrtá autorčina sbírka básní, tentokrát vydaná zrcadlově s výborným esperantským předkladem od M. Malovce a J. Mráze.

4.10 Gazda: Frenezetaj^oj (10,00)

4.12 Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 10 . (96,00) Nejkrásnější báseň ze sbírky "Ekau^di la animon / Uslyšet duši" (katalog. čís. 4.09) ve svém českém originále spolu s uměleckým překladem do dalších 10 jazyků: angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, polštiny, ruštiny, slovenštiny, španělštiny a esperanta.

4.13 Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 16 (96,00) Báseň ze 4.12, tentokrát se 16 překlady, i do neindoevropských jazyků. Jedním z jazyků i esperanto.

4.15+ Zdenka Bergrová: Slova noci (50,00)

Sbírka básní s ilustracemi Věroslava Bergra.

4.16+ Zdenka Bergrová: Vortoj de la nokto (100,00) Sbírka básní 4.15+ v překladu do esperanta od Jaroslava Mráze a s ilustracemi Věroslava Bergra.

5. Zpěvníky

5.01 Cink: Societa Kantareto (24,00) Zpěvník vydaný pro 43. kongres IFEF v Olomouci roku 1991. Uvedeny nejúspěšnější písničky z předchozích zpěvníků J. Cinka. Navíc zařazena "Železničářská píseň".

6. Odborná knihovna

6.01 Kolekto de la referaj^oj el la internacia seminario (10,00) "Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teh^niko 1982". Zaměření přednášek: Energie - celosvětový problém. Odborný jazyk a terminologie.

6.02 Kolekto de la referaj^oj el la internacia seminario (30,00) "Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teh^niko 1989" Zaměření přednášek: Železniční doprava. (Zlevněno ze 45,00!)

6.03 Werner: Terminologia Kurso (20,00)

V Česku jediná snadno a levně dostupná příručka v esperantu pro terminologickou práci.

6.04 Tůma: La fundamentaj konsideroj de la scienco pri la varmo (9,00) Kurz termo-dynamiky s četnými grafy a matematickým aparátem jen na nezbytné úrovni.

6.05 Internacia Seminario pri Komenio . (10,00) Sborník přednášek ze semináře pořádaného na počest 400. výročí narození J. A. Komenského, v rámci Předkongresu UEA v Praze 1992.

6.06 Ma^well - Preotu - Tacu: Lingvo kaj kibernetiko (142,00) Sborník prací podávající různé pohledy kybernetiků na jazyk v jeho obecné lingvistické rovině. Psáno převážně dvojjazyčně, hl. v esperantu, dále angl., francouzsky a rumunsky.

6.07 Chrdle (ed.): La Stato kaj Estonteco de la Internacia Lingvo Esperanto (147,00)

Sborník přednášek předních interlingvistů a esperantologů přednesených na mezinárodním kolokviu v Praze v červenci 1994.

6.09 Chrdle: Profesia uzo de Esperanto kaj g^iaj specifaj trajtoj (38,00) Popis zkušeností získaných při profesionálním používání esperanta ve srovnání s jazyky národními. Největší část věnována užití v turistice a nakladatelské činnosti, s nimiž má autor bohaté zkušenosti.

6.10 Yosimi Umeda: Jak úspěšně vyjednávat s Japonci (30,00) Japonská mentalita, její pozadí, role náboženství v životě Japonců, jak se rozhodují a co předchází jejich rozhodnutím. Co vše je nutno mít na paměti, pokud chce být člověk v jednání s nimi úspěšný.

6.11 Vogelmann: La Nova Realismo (III) (150,00) Osobní intimní vědomí, že všechno, co se děje kolem nás, má svůj smysl, že člověk není samoúčelný, to je společné bohatství seriozního věřícího i seriózního ateisty. Na tomto základě je postaveno filozofické dílo německého myslitele, přeložené již do 25 jazyků.

(Vázané, reprezentativní vydání).

6.12 Vogelmann: La Nova Realismo (II) (63,00) Kniha 6.11 v brožovaném provedení.

6.17 KAEST ' 98. (15,00) Program a souhrny přednášek kolokvia AEST konaného v Praze 1998. Viz též 6.22!

6.18 Středa: Terminaro de feloj / Názvosloví kůží (126,00) Systematicky uspořádaný slovník s definicemi v esperantu a češtině, dále uváděny ekvivalenty anglické, německé, španělské, ruské a slovenské. Každý jazyk má také abecední rejstřík.

6.19 Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko - 6. (880,00)

Sbírka článků z oboru z let 1973 - 1992, převážně německy a v esperantu.

6.20 Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko - 7. (880,00)

Sbírka obsahuje některá obsáhlejší díla z oboru a řadu kratších prací.

6.22 Modernaj rimedoj de komunikado (150,00) Sborník přednášek z konference AEST Praha 1998. Red. M. Malovec. Hlavní téma: Modernaj rimedoj de komunikado. Vedlejší témata: Terminologiaj problemoj de aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Scienco kaj tekniko g^enerale. Vydal KAVA-PECH 1999.

6.23 Werner: Matematika vortaro Esperanta--c^eh^a-germana (20,00) Trojjazyčný matematický slovník esperantsko-česko--německý s českým a německým rejstříkem (3722 termínů).

6.24 Fakaj Aplikoj de Esperanto (150,00)

Sborník přednášek z konference AEST, Praha 2000. Red. Z. Pluhař. Hlavní téma: Ekonomio sojle al la tria jarmilo. Vedlejší témata: Terminologiaj problemoj de fakaj aplikoj de Esperanto. Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko (g^enerale). Vydal KAVA-PECH 2001.

7. Mapy

7.01 Pos^atlaso Praha (15,00) Kapesní atlas (plán) Prahy vydaný pro 81. světový kongres esperanta v Praze 1996 (Zlevněno z 25,00)

.

8. Nosiče zvukového záznamu

KA - mag. kazeta, CD - komp. disk, GD - gramofon. deska

8.01 KA: Team en Esperanto (58,00) 10 písní známé slovenské rockové skupiny "Team" nazpívaných v esperantu.

8.02+ KA: Famaj kantoj por belaj horoj (57,00) Známé operní a operetní árie zpívané v esperantu K. Kudlíkovou a M. Smyčkou, na piano doprovází J. Zimmel.

8.03+ KA: Kantoj de l' popolo (57,00) Slovenské lidové písně nazpívané v esperantu.

8.04+ CD: Kantoj de l' popolo (115,00) Lidové písně nazpívané v esperantu.

9. Odznaky

9.01 Esperantská hvězdička v bílém kruhovém poli, 0 7 mm. (5,00)

9.02 Esperantská hvězdička v bílé kruhové výseči, pod ní v oblouku (5,00)

nápis ESPERANTO, 10 ^ 17 mm

9.03 Odznak esperantistů-zdravotníků. (5,00)

9.04 Odznak Českého esperantského svazu (5,00) (Zlevněno z 10,00 !)

0. Pohlednice a ostatní zboží

0.01 Pohlednice "Saluton el Praha" . (2,00)

Motivy: Staroměstská radnice, Václavské nám., pražské mosty, Karlův most.

0.02 Pohlednice "Saluton el kongresurbo Praha" (2,00). Motivy: Palác kultury (nynější Kon-gresové centrum) a Žofín.

0.03 Pohlednice "Saluton el kongresurbo Praha" (3,00) Motivy: Kongresové centrum a Žofín. Na rubu te^t aktualizovaný pro 81. světový kongres esperanta v Praze 1996.

11.01.2003 zp

 

P.F. 2003

Ikare

zpevni křídla

ať doletíš

k cíli

pozdravuj

skřivánky

Šťastný návrat

bratře

Čestmír Vidman

P.F. 2003

Ikaro

firmigu flugilojn

por atingi

la celon

Salutu

alau^detojn

Felic^an revenon

frato

Čestmír Vidman

 

Honorigo

por Zdenka Bergrová

C^eh^a poetino kaj tradukistino, kies poemaro Vortoj de la nokto en traduko de Jaroslav Mráz aperis okaze de nia asocia kongreso, ricevis gravan distingon: Diplomon de Masaryk-Akademio de Artoj. Per c^i tiu diplomo (kiun jam ricevis Zdeněk Mahler, Jiří Kolář, Václav Hudeček, Vlastimil Brodský kaj Luciano Pavarotti) la akademio aprezis precipe la traduk-laboron de Zdenka Bergrová, kiu tradukis en la c^eh^an rusajn klasikulojn (Pus^kin, Nekrasov, Dostojevskij, Jesenin).

 

 

Esperanto venkis c^e Pola Radio! Lau^ komparaj statistikoj c^e Pola Radio, jam de pluraj jaroj Esperanto-redakcio ricevas la plej multajn leterojn, retmesag^ojn, ktp. La nombroj de la mesag^oj en la lastaj 4 jaroj estas: loko redakcio 2002 2001 2000 1999 1-a Esperanto 2599 2728 2048 2308 2-a germana 509 682 925 795

3-a angla 455 482 477 567

La komparaj statistikaj^oj de la lastaj 4 jaroj estas ankorau^ pli imponaj ol nur la statistikaj^o de la Esperanto-redakcio, c^ar oni klare povas vidi, ke la germana kaj angla redakcioj havis mal-kreskon.

RET-INFO lau^ Leopold Patek

La 35-a Internacia Infana Kongreseto

okazos en Lerum, Svedio, de la 26-a de julio g^is la 2-a de augusto 2003. G^i realig^os en apudlaga feria centro Knappekulla, en la komunumo Lerum, 18 kilometrojn oriente de Gotenburgo.

LIBELOJ

Oldřich Arnošt Fischer

 

 

Ordo Libeloj, latine Odonata, estas grupo de belegaj kaj okulfrapantaj insek-toj. La libeloj havas malnovan genealo-gion. Jam en mezozoiko flugadis su-per marc^ejoj kun praarbaroj de likopodioj kaj ekvizetoj grandegaj pralibeloj. La pralibelo de genro Meganeura havis en disetendo de flugiloj preskau^ sepdek centimetrojn. Restig^ojn de pralibeloj oni trovadas en karbo, sukceno kaj sedimen-taj minaj^oj.

La libeloj havas kelkajn anatomiajn specialaj^ojn. Korpo de libelo konsistas el kapo, torako kaj postaj^eto.

La kapo de libelo havas du grandajn, okulfrapantajn okulojn, du malgrandajn antenojn kaj mordan bus^an aparaton. La okuloj konzistas el multaj unupartaj okuletoj.

La torako de libelo konsistas el tri segmentoj. El c^iu segmento elkreskas unu paro de gamboj.

La libelo havas du parojn de flugiloj, kiuj elkreskas el dua kaj tria segmentoj de torako. Tiuj du segmentoj estas kunkreskitaj. Ili tial formas tiel nomatan simtorakon. Rilate la unuan segmenton la simtorako staras oblikve. Oblikva pozicio de simtorako kau^zas, ke la flugiloj kompare al aliaj insektoj ne estas direkte super la gamboj. Tian pozicion de torakaj segmentoj oni trovas c^e neniuj aliaj insektoj.

Lau^ formoj de flugiloj oni distingas du subordojn de libeloj. Libeloj de subordo Zygoptera havas proksimume egalajn formojn de antau^aj kaj malantau^aj flugiloj. Libeloj de subordo Anisoptera havas malantau^ajn flugilojn pli larg^ajn ol antau^ajn flugilojn.

Lau^ tipo de flugado la libeloj apartenas al malnova grupo Paleoptera. Tio signifas, ke c^iu flugilo de libelo povas labori au^tonome kompare al grupo Neoptera (ekzemple mus^oj, kuloj kaj skaraboj), kie flugiloj laboras komune, en paroj.

La postaj^eto de libelo havas dek unu segmentojn. La dua kaj tria segmentoj de postaj^eto de masklo portas falsajn seksajn organojn. Ekstremo de maskla postaj^eto, la dek unua segmento, portas eksternajn generilojn, preniletajn kopulaciajn organojn.

La libeloj flugas tre bone. Ili kapablas ne nur stari en aero en unu loko, sed ili kapablas ec^ flugi dorsdirekten.

Oni ofte komparas libelojn kun aviadiloj. Sed libelo estas fakte konstruita pli perfekte ol moderna aviadilo. Ekzem-ple la aviadilo povas levi s^arg^on, kiu pezas 1000 kilogramojn. Sed motoro de la aviadilo havas potencon de multaj c^evalfortoj. Se la libelo estus same tiel granda kiel la moderna aviadilo, g^i bezonus por transporto de sama s^arg^o nur kvar c^evalfortojn. La libelo tial flugas pli s^pareme ol la aviadilo.

La libeloj estas rabaj insektoj. Eminenta c^eh^a entomologo František Klapálek ec^ nomis libelojn ”akviloj inter insektoj”.

La libeloj estas insektoj kun neperfekta tipo de evoluo. Tio signifas, ke ili ne havas stadion de h^rizalido. Evolua ciklo de libeloj konsistas nur el tri stadioj: ovetoj, larvoj kaj imaginoj.

 

EK Olomouc

G^enerala kunveno de Esperanto-klubo en Olomouc okazis la 26.11.2002. La g^isnuna komitato de la klubo estis reelektita sen pli grandaj s^ang^oj. S-anino Bohuslava Pelclová, kiu antau^nelonge atingis gravan vivjubileon, estis elektita kiel honora prezidantino de la klubo pro sia multjara oferema laboro en la Esperanto-movado.

La g^eneralan kunvenon partoprenis ankau^ prezidanto de Patrujscienca muzea asocio en Olomouc s-ro doc. PhDr. Jiří Musil, kiu informis pri la propono krei en la muzea asocio sekcion okupig^antan pri historio de la Esperanto-movado en regiono Olomouc. La c^eestantoj akceptis kun g^ojo c^i tiun informon kaj esprimis intereson partopreni en laboro de la menciita nove kreota muzea sekcio.

Dr. V. Mohapl

”Dyť je nás málo”

Ano, je nás málo. A nejenom esperantistů jako takových, ale hlavně platících členů ČES.

Co s tím? Líbil se mi nápad, který zazněl na schůzi výboru ČES v Brně (18. ledna 2003). Nevím, kdo ho vyslovil. To asi není důležité. Důležitá je myšlenka. Říkejme jí 1+1 nebo duoble, to je jedno. Hlavní je, že by každý člen ČES měl získat jednoho nového platícího člena. Pochopitelně, přivede-li 3 nebo 5 nových členů (raději členek), bude to jenom ku prospěchu věci.

Ano, je nás málo. Moje babička říkávala: ”Nebreč nad rozlitým mlíkem.” Co tedy ještě můžeme udělat? Kromě akce ”duoble” (nebo 1+1) bych doporučil posílat lidi (hlavně mladé neesperantisty) na tábory. Proč máme Lančov? V Třebíči jsou šikovní a schopní, ale máme je v tom nechat plácat..

Máme však i sekce. Naše nejúspěšnější sekce — katolická má jistě svůj tábor (to neznamená, že nemá posílat lidi do Lančova!) a další možnosti, jak získat nové ”lidské zdroje”. Nejmladší sekce, sekce informatiky najde určitě rezervy užitečných i použitelných lidí. Ovšem ani ostatní sekce by neměly zůstat stranou, ale hledat nové členy nejen pro svoji sekci, hlavně však pro svaz.

Ano, je nás málo. Není však důvod k panice. Teď záleží na každém, opravdu na každém z nás, jak se bude umět rozhlédnout ve svém okolí a hledat, hledat. Pánové V+W zpívali: ”To by tak hrálo, ‘dyť je nás málo, vopuštěný sme dočista..” a dále: ”Nejlepší odpověď pro panikáře je pádná odpověď přes obě tváře..” /jenom prosím — žádné násilí při získávání nových duší/

Jan Fidel Řepa

 

P. S.

Vzkaz pro věčné rejpaly typu: ”Ten zase kecá. A co udělal on?” Zodpovědně prohlašuji, že ode mne pojedou letos na Lančov nejméně 3 účastníci. (Musím přiznat, že někteří budou dělat angličtinu — podstatná však je podpora Lančova). Ještě něco: děkuji všem, kdož dočetli až sem.

 

Ankorau^ pri la nova PIV

Mi ne povas kompari la novan PIV kun la malnova, c^ar mi havas nur la novan, kvankam mi la malnovan multajn jarojn strebis akiri, sed vane. Mi ne esploris la novan PIV pag^on post pag^o kaj vorton post vorto, sed nur hazarde mi trovis en g^i krom preseraroj kelkajn mankojn, misinformojn, surprizajn novismojn k. s.

Ekzemple en la tabelo de Mendelevo mankas heliumo. Oni skribas, ke Bonespera Kabo estas la plej suda kabo de Afriko, kio ne estas vero, c^ar la plej suda estas Nadla Kabo. Pri Borneo kaj Sumatro oni skribas "La plej granda el la Sundaj Insuloj", kio ja povas esti vero nur pri unu el ili, nome pri Borneo. Ec^ nur la indonezia parto de Borneo estas pli granda ol la tuta Sumatro. Simile pri Erfurto kaj Vajmaro oni skribas "C^efurbo de Turingio". En tiu c^i kazo mi ne scias, kio estas vero. C^e c^iu lando de Germanio estas informo pri g^ia c^efurbo (c^e Turingio ec^ pri du), nur c^e Meklenburgio-Antau^pomerio informo pri g^ia c^efurbo mankas. Pri ondatro oni skribas "kun nag^hau^to inter la piedfingroj", kio ne estas vero, c^ar la ondatro nag^hau^tojn ne havas, kvankam oni tion skribas ec^ en iuj zoologiaj libroj. La nag^hau^ton anstatau^as rigidaj brovoj formantaj borderon c^irkau^ la plandoj kaj fingroj de la malantau^aj piedoj. Ankau^ "tre valora felo" tie ne konvenas, c^ar la felo de ondatro estas nur mezvalora.

C^ar mi estas geografo, kaptis mian atenton stranga novaj^o, pri kiu mi ne scias, c^u g^i meritas opinii g^in lau^dinda au^ rifuzinda. Oni kutimas opinii, ke regno estas sinonimo de imperio, sed lau^ la nova PIV estas regno "C^iu el la suverenaj politikaj unuoj", do tio, kion oni kutimas nomi s^tato. Nur iuj federaciaj "regnoj" (ekz. Usono, Au^stralio, Brazilo k. a.) lau^ la nova PIV konsistas el s^tatoj. Aliaj "regnoj" konsistas el landoj, provincoj, regionoj, kantonoj k. s. Ni kutimas diri pri C^ehio "nia lando", sed la nova PIV admonas: "Oni ne uzu la vorton lando en la senco de regno." Do lau^ la nova PIV nia lando ne estas C^eh^io, sed au^ Bohemio, au^ Moravio, au^ Silezio. Min interesus, c^u la federacia C^eh^oslovakio konsistis el du s^tatoj (C^eh^io kaj Slovakio). Mi pensas, ke ne, c^ar tiam ankorau^ ne ekzistis la nova PIV.

Lubomír Středa

Michel Duc Goninaz:

la esperantisto de la jaro 2002

La revuo "La Ondo de Esperanto" c^i-jare proponis 18 personojn, el kiuj la internacia j^urio elektis Michel Duc Goninaz pro la eldono de la Nova Plena Ilustrita Vortaro, kies reviziadon li gvidis dum pluraj jaroj.

Iama profesoro pri slavistiko kaj esperantologio en la universitato de Ai^-en-Provence (Francio), aktiva same kiel Gaston Waringhien en la SAT-medio, transprenis leksikografie lian gravegan moralan kaj sciencan heredaj^on. Literature fajna, li interalie tradukis la verkon de Albert Camus "La Fremdulo" kaj de Artur Schnitzler ”Song^onovelo” (eldonis KAVA-PECH).

ZEO-j

ZAMENHOF / ESPERANTO-OBJEKTOJ

(lau^ interreto)

Landoj kun plej multaj objektoj (1044 objektoj en 54 landoj): Brazilo (170), Francio (163), Pollando (144), Italio (94), Hungario (91), Hispanio (81), Bulgario (74), Germanio (67), Nederlando (49), C^eh^io (34), Japanio (31), Au^strio (27), Israelo (23), Au^stralio (16), Britio (16), Argentino (15), Belgio (13), Usono (11), Makedonio (10), Sud-Afriko (9), Kroatio (8), Litovio (7), Norvegio (7), C^inio (6), Finnlando (5), Svislando (5), Ukrainio (5), Danio (4), Kanado (4), Kubo (4), Ruslando (4), Svedio (4), Irlando (3), Malto (3), Jugoslavio (2), Portugalio (2), Slovakio (2), Venezuelo (2), Albanio (1), Bjelorusio (1), Egiptio (1), Estonio (1), Greklando (1), Irano (1), Kenjo (1), Kolombio (1), Korea Respubliko (1), Kostariko (1), Latvio (1), Libano (1), Madagaskaro (1), Malavio (1), Nepalo (1), Nov-Zelando (1), Rumanio (1), Tunizio (1), Turkio (1)

OBJEKTOJ EN C^EH^IO

(lau^ interreto)

1. Bohumín [Z-Monumento 1947]

2. Bohumín [E-Aleo 1951]

3. Česká Třebová [E-Muzeo 1975]

4. Česká Třebová [E-Kafejo 1992]

5. Dvůr Králové [Z-Strato 1963]

6. Františkovy Lázně [E-Tabulo 1991 / 1995]

7. Frýdek-Místek [E-Kafejo 1970]

8. Hradec Králové [Z-Strato 1949]

9. Kopřivnice [Z-Monumento 1950]

10. Lančov (c^e Třebíč) [E-Kampadejo 1952]

11. Lančov [E-Strato 1987]

12. Lány (kastelo) [E-Arbo 1990]

13. Lázně Bělohrad [Z-Aleo 1935/59]

14. Luhačovice [E-vilao 1936]

15. Nymburk [Boleslavská str.] [Šilhart E-Tabulo 1967]

16. Olomouc [E-Vilao 1914]

17. Olomouc [Z-Strato 1932]

18. Olomouc [E-Arbo / Monumento. 1932]

19. Ostrava [Z-Monumento 1952]

20. Pardubice [Schulhof Strato 1947]

21. Pardubice [E-Epitafo (honore al Schulhof) 1991]

22. Pardubice [E-Arbo ?]

23. Poděbrady [E-Aleo ?]

24. Praha [Vršovice] [E-Arbo / Monumento 1987]

25. Příbor [E-Monumento (omag^e al E-pioniro T. Čejka) 1964]

26. Příbor [E-Tabulo 1979]

27. Prostějov [E-Memortabulo 1999]

28. Prostějov [E-Strato 1999]

29. Slaný [E-Arbo (tilio) 1990]

30. Třebíč (E-Strato ?)]

31. Třebíč (Epitafo (honore al prof. Kilian) 1990)]

32. Třebíč (E-Domo 1997)

33. Velké Losiny (E-Arbo 1967)

Niaj novaj aldonoj:

34. Litoměřice [Vinejo Esperanto 1938]

35. Litomyšl [tombo de K. Píč kun informo, ke li verkis Esperante, 1995]

36. Ostrava-Poruba [E-arbo (tilio) 2002]

37. Přerov [memortabulo al J. Krumpholc kaj T. Čejka 1998]

38. Skokovy [Pensiono Espero ?]

39. Stonava [E-epitafo de Karel Zipser 2000]

40. Znojmo [E-arbo antau^ Domo de infanoj kaj junularo 2000]

Ne plu ekzistantaj monumentoj

Bohumín: Fas^istoj likvidis la malnovan monumenton el la jaro 1934.

Brno: En la strato Zábrdovická antau^ fervoja viadukto staris domo kun s^tona surskribo sub tegmento: "Esperanto Restoracio". C^irkau^ la jaro 1990 la domo, jam longe senhoma, estis faligita.

Františkovy Lázně: La unua Esperanto-monumento en Františkovy Lázně estis inau^gurita la 1-an de junio 1914 dum la 4-a Au^stria Esperanto-Kongreso. Pri g^ia konstruo meritis la prezidanto de la loka Esperanto-grupo Jakob Hecht. Likvidis g^in naziaj okupaciantoj.

Kopřivnice: En la urbo-parko staris granita bloko (inau^gura festo 1950-09-24), arang^ita en la centro de kvinpinta stelo. G^i devis esti forigita, c^ar sur tiu loko oni konstruis novan urboparton.

Lichnov: Esperanta memors^tono en Lichnov apud Frenštát pod Radhoštěm. Inau^gurita en la jaro 1936 el iniciativo de s-ano Roman Michna. En 1941 likvidita: nazia oficiro hazarde ekvidis la monumenton kaj ordonis neniigi g^in. Restis nur stelo enmurigita sur la domo de s-ano Michna.

Praha: Antau^ la unua mondmilito estis sur angulo de la kafejo Union granda tabulo (inter fenestroj de la unua supra etag^o) kun surskribo "Bohema Unio Esperantista". Foto aperis en 2001 en libro de Lenka Reinerová "Kavárna nad Prahou" (Kafejo super Prago).

Praha: S^tonbloko el 1987 kun surskriboj Esperanta kaj c^eh^a: "C^i tiu tilio estis plantita por rememoro pri la centjara datreveno de Esperanto kaj la okdek-kvina datreveno de la Esperantista klubo en Praha." La monumento ne plu staras en parko apud la tilio, c^ar en 1996 okaze de UK estis transportita al la Kongresa Centro.

OBJEKTOJ EN SLOVAKIO

Liptovský Hrádok: Monumento (surmura memortabulo kaj sube busto) al d-ro Albert ŠKARVAN (1869-1926), eldoninto de la unua lernolibro de Esperanto por slovakoj.

Poprad: En Kultura Esperanto-Centro trovig^as memortabulo kun surskribo: "Salono de Tibor Sekelj. Poprad 29.11.1986. Donaco de urbo Subotnica kaj Esperanto-societo el Subotnica." La 26an de septembro 2002 ricevis la centra parko en Poprad la nomon ”Parko de Milan Zvara”.

Pribylina: Hotelo ESPERANTO - la nomon proponis esperantistoj el Liptovský Mikuláš en la jaro 1969. Tie okazis refondig^a kongreso de la Slovakia E-asocio.

Hontema arbaristo (fino)

Sinjoro Jarouš: Li ne pensu, ke mi ion devas, c^ion mi nur povas. Nenian skanda-lon li faros, c^ar la sindikata organizo ser-vas por protekti la rajtojn de laboruloj kaj por reciproka akordig^o de entreprenaj fakoj. Tamen ne por unuflankaj avantag^oj de individuoj. La laboristoj devas gardi en la sindikatoj siajn revoluciajn tradi-ciojn.

Traktoristo: Precize tiel, la entrepreno devas funkcii kaj plenumi la planon, tio estas g^usta. Sed ni volas ankau^ sane vivi, tio signifas respekti la higienajn normojn.

Junaj laboristoj Jirka kaj Mireček: Ni vidas, ke vi estas bonkora knabo, ni ripa-ros la segilon, reciproka helpado necesas. Vespere venu al nia junulara klubejo, ni prezentos poemojn kaj teatraj^ojn de Malgrandaj Formoj.

Oldík: Mi venos kaj eble ec^ kontribuos.

Vespere post literatura programo de junularo kaj fajrobrigadistoj la knaboj sidas komune kaj babilas pri libroj, filmoj kaj televido, ankau^ pri teatroj kaj c^efe pri la unua de majo venontsemajne. En siaj poemoj Oldík konfesis, ke li amas Boj^enjon kaj volas starigi antau^ s^ia fenestro c^e studenthejmo la majan arbon.

Kiam venis la tempo, Oldík alportis la arbon surdorse, la knaboj g^in ornamis per florkrono, elfosis kavon kaj starigis la arbon.

Boj^enjo (rigardante el fenestro): Por kiu vi statigas la majan arbon, knaboj?

Knaboj: Kompreneble por vi, Boj^enjo.

Boj^enjo: De kiu?

Knaboj: Memkomprene de Oldík.

Boj^enjo: Sed mi konas lin nur tre supraj^e.

Knaboj: Vi devas lin ekkoni pli profun-de, li estas iom hontema, sed gravas, ke la arbo al vi plac^as kaj vi plac^as al li.

Oldík gardis la arbon dum la tuta tago, sed matene devis iri en la arbaron.

Arbarestro: Oldík, la radio anoncis, ke nekonata adoranto starigis antau^ la kna-bina studenthejmo piceon, kaj g^uste tia arbo estis al ni s^telita. Via tasko estas tro-vi la kanajlon.

Oldík: Kamarado arbarestro, mia detekti-vado estos rapida, estis mi tiu kanajlo.

Arbarestro: C^u tio helpis al vi c^e Boj^enjo? Kaj kiu helpis al vi starigi la arbon?

Oldík: Junularaj asocianoj kaj fajrobrigadanoj.

Arbarestro: Mi g^ojas, ke vi jam amikig^is kun ili kaj ke vi ne estas haroza huligano.

Oldík iris al vilag^eto kaj kantas antau^ la fenestro de Boj^enjo.

Patrino (krias je Boj^enjo): Kiel la Bar-bulo scias, kie vi log^as? Vi scias, ke mi preparis por vi bestkuraciston. Tiajn am-rilatojn mi ne toleros! Pac^jo!

Patro: Au^du, vi kantas kiel Gott, barbo al vi kreskas kiel al Matuška, sed se vi tuj ne malaperos, mi pelos vin kiel leporon.

Oldík revenis al la arbaro kaj konfesas al la arbaristo: Kial, c^efo, la virinoj amas nur krudulojn, dum homo bonkora kaj afabla ig^as celo de ilia mokemo.

Arbarestro: Sciu, knabo, en la arbaro vi lertas, sed pri la knabinoj vi estas fus^ulo. Nia verda profesio scias ec^ megeron s^ang^i je afabla cervino - sed ankau^ min mem svatis mia edzino, alie mi estus g^is nun maljuna frau^lo. M. Hlaváč

Lingvaj ludoj kaj enigmoj (12)

Solvoj de la c^apelumoj el 1a antau^a numero:

21. pas^is - pasis (pas^as - pasas)

22. celo konvenos - c^e lokon venos

La principo de la sekvanta enigmo estas bazita sur la s^ang^o de unu litero en vorto au^ vortgrupo, sekve de kio tute s^ang^ig^as g^ia signifo. Temas do pri tiel nomata

S^ANG^ENIGMO

Certe vi trovos tiajn eblojn, ekzemple: mono - mano, sendi - senti, kolekti - korekti, nepreparita - nepre farita. La prezento de la enigmo povas esti grafike preskribita kun la difino. Alia formo estas rimaj^o, en kiu la divenotaj esprimoj estas kas^itaj per aliaj vortoj kun la sama au^ simila signifo. Oni povas preskribi la s^ang^otajn literojn.

Vidu kelkajn montraj^ojn:

k _ _ _ _ sona fadeno c^e muzikilo

p _ _ _ _ truo en muro por eniro

Solvo: kordo - pordo

(o - u) Au^tune. . . . . . de folioj sin s^ang^as

Kun help' de. . . . . . la supon ni mang^as

Solvo: koloro - kulero

Mi volas perpos^ti senpere la aparaton,

por ke g^i venu neriparende al adresato.

Solvo: sendi rekte - sendifekte

Jen la taskaj s^ang^enigmoj:

23. (u - a)

Per. . . . . . oni alparolas sin dum renkontig^o

La legoma au^ terpoma. . . . . . servas al satig^o

24. Bela c^e au^to la ferkales^aj^o

plac^as al mi en kolora prospekto,

au^to ja estas el tre kosta vico,

sed por mi gravas pli prez' ol aspekto.

Josef Cink

 

PROSTĚJOV

Ekspozicio de E-gazetoj en kinejo Metro estis prokrastigita el februaro al 23.5.-23.6.2003

PLASY DUAN FOJON

La sukcesa nova arang^o en Plasy dau^rigas c^ijare la 2-an renkontig^on inter 19.-22.6.2003. Detalojn petu de Václav Kaprál, Plaská 252, 331 51 Kaznějov

Ni kondolencas

Kun granda malg^ojo mi anoncas, ke la 21-an de decembro mortis Alena Klementová en la ag^o de 70 jaroj (s^i naskig^is la 30-an de julio 1932).

Laboro por la ideo de internacia in-terkomprenig^o estis la c^efa enhavo de s^ia vivo. Rememoros pri s^i vico da lernantoj, kiujn s^i instruis dum kursoj de la karlovara klubo kaj en kursoj de Somera Esperanta Tendaro en Lan-čov. Ekde la sepdekaj jaroj s^i aktivis kiel eminenta lektorino de la skribaj kursoj de Esperanto. C^i laboron s^i modeste plenumis g^is la lasta mo-mento malgrau^ grava malsano.

Alena Klementová apartenis c^iam al kolonoj de la Esperanto-klubo en Karlovy Vary. S^i staris c^e lulilo de ITREE (Internacia Turisma Renkont-ig^o de Esperantistoj en Ercmontaro) en la jaroj 1979 g^is '91. Do dum 13 jaroj s^i konatigis c^eh^ajn kaj ekster-landajn esperantistojn kun belaj^oj de ercmontara regiono. S^i faris c^ic^e-roninon ankau^ dum internaciaj kon-gresoj en Karlovy Vary (ekz. dum la 1-a C^eh^a-Germana Esperanto Kon-greso en la jaro 1993 kaj dum la SAT-kongreso en la jaro 1999).

En la dau^ro de jaroj s^i preparis aron da turismaj informoj pri karlovara regiono. S^i kontinuigus la laboron malgrau^ severa sanstato. C^ijare s^i preparis la kolekton por publiki en la interreto. Hodiau^ oni povas trovi menciitajn turismajn informojn en la interreta enciklopedio Vikipedio.

Miloš Bloudek, EK K. Vary

- La 28.12.2002 forpasis František Arnošt (1920) el Prostějov.

- Komence de 2003 neatendite mortis Jarmila Wiatrová (1953), frau^line Pastrňáková, el Havířov en ag^o de 49 jaroj.

La 18-an de januaro 2003 forpasis s-ino Jiřina Nováková (1936) el Náchod.

Zdena Matyková (1913-2002) Lunde la 9-an de decembro 2002 forpasis en Brno s-anino Zdena Matyková el Hradec Králové, kiu ofte sendis siajn kontribuojn al la Pola Radio, aktivis en gvidaj funkcioj de la c^eh^a pedagogia sekcio kaj tradukadis porinfanan literaturon el la c^eh^a (Rabisto Rumcajs de Václav Čtvrtek, Formiko Ferda de Ondřej Sekora).

C^u vi ne konas la monumenton de Francisco FERRER?

Francisco FERRER (1859-1909), estis kataluna instruisto, adepto de Libera Penso kaj fondinto de Moderna Lernejo, krime ekzekutita en 1909. Konser-vig^is esperantlingva Pledo por Ferrer (1909) kaj nekvalita bildkarto kun monumento (kvar kolonoj sub baldakeno, busto simila al Zamenhof, kaj sur la piedestalo c^eh^lingva surskribo: Francisco Ferrer, průkopník volné školy). C^u iu el vi ne scias, en kiu urbo g^i estis? Vidu pli belan reprodukton c^e:

http://clavis.cz/starto/ferer.jpg

KALENDARO 2003

14.-16.2. Paroliga kurso Brno

11.-13.4. Adonido Ratíškovice

24.4. Ekspozicio Svět knihy Praha

25.4. Ekspozicio K. Čapek en tradukoj (Strž)

12.-18.5 Skokovy

7.6. 70. let Svitavy

23.5-23.6 Ekspozicio de esp. gazetoj (Kinejo Metro en Prostějov)

19.-22.6. La 2-a renkontig^o en Plasy

19.-23.6. IKUE-renkontig^o en Koclířov

29.6.-9.8 SET Lančov

12.-18.7. EKOTUR Bohemia Karsto (Karlštejn)

19.-25.7. OSIEK-konferenco

19.-26.7. IKUE-tendaro Sebranice

26.7.-5.8. Flugkaravano al UK Gotenburgo (Svedio) kaj Kopenhago (Danio)

30.8.-6.9. Ekumena Kongreso Rimini (buse)

20.9. Esperanto-tago Pardubice

26.-28.9. 16-a IKF Ústí nad Labem

3.-6.10. Komuna konferenco de GEA kaj C^EA

25.10.-12.11. Ekoturisma flugkaravano al Koreio, Japanio kaj Taivano

21.-28.11. Internacia kurso de Esperanto en Dobřichovice

28.-30.11. Paroliga kurso en Dobřichovice

6.12. La 23-a C^eh^a-Saksa Tago Ústí n.L.

Jak platit svazu

V kterékoliv pobočce Komerční banky vyplníte pokladní složenku pečlivě ve všech kolonkách, tedy: měna účtu: Kč, č. účtu: 3330-021/0100, měna hotovosti: Kč, částka: slovy kolik platíte, jméno a pří-jmení, adresa, RČ (nemusí být). Pokud platíte za kroužek (klub, sekci), vyplňte stručně (EK Velim) do kolonky Vklad jménem a pošlete tajemníkovi jmenný sez-nam. Pokud posíláte peníze za sebe, zopakujte v této kolonce své jméno. Velmi důležitý je pro určení platby variabilní symbol - číslo (5-místné), které je buď stálé (viz seznam) nebo bude vždy uvedeno na pozvánkách nebo v. inf. článku ve Startu. Konstantní symbol je vždy 0379.

Seznam čísel:

06940 ČES

06941 UEA

06942 předplatné Starta bez členství

06943 dary ČES

50200 sekce železničářů

50400 komise pedagogická

50401 písemný kurs začátečníci

50402 písemný kurs pokročilí

50403 členství ILEI

50404 Paroliga kurso

50405 svazové zkoušky

50500 sekce přátel SAT

50600 sekce šachistů ES^LI

50800 sekce nevidomých LIBE

50900 sekce zdravotníků UMEA

51000 sekce křesť. esp. KELI

51100 sekce katol. esp. IKUE

70100 komise pro tisk a inf.

80200 ediční fond

80300 propagace v tisku

80400 fond Tilio

Pro jistotu napište tajemníkovi svazu, kdy a kolik jste platili - máme řadu neurčených plateb, a to na různé akce, členství ČES, ale i na členství UEA.

Neurčené platby:

členství v ČES: 16.12.02 - 150,- Kč

20.12.02 - 150,- Kč

členství v UEA: 17.12.02 - 1.100,- Kč

(ozvěte se tajemníkovi svazu)

Jak poslat peníze do zahraničí?

Pokud chcete zaplatit knihu, předplatné časopisu, účastnický poplatek apod. do zahraničí, pošlete peníze mezinárodní složenkou MP1, kterou si vyžádáte na poště.

Koresponda Servo de Japana Esperanto-Instituto

KS de JEI peras korespondadon inter japanaj kaj eksterlandaj dezirantoj. Koresponda Servo de Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku waseda-mati 12-3, Tokio, 162-0042 Japanio.

Internacia printempa festo

okazonta 26-27.4.2003 en Coswig, urboparto Sörnewitz, hotelo Bosel-blick, kotizo 48 eu^roj, kultura kaj turisma programoj. Norbert Karbe, dr.-Otto-Nuschke-Str. 12, DE-01796 Pirna

88-a UK de Esperanto

okazas c^ijare en la sveda Gotenburgo (26.7.-2.8.2003) kun la temo Lingvaj rajtoj kaj respondecoj.

Pasporta Servo 2003 haveblas

La nova adreslibro survojas al la Libroservo de UEA kaj al la gastigantoj. Gastigantoj ricevas g^in senpage, sed bonvolu atenti, ke kelkfoje g^i bezonos plurajn semajnojn por atingi vin. Ni tutkore dankas al la multaj gastigantoj, kiuj rezignis pri sia senpaga ekzemplero, c^ar tio nun s^paras al Pasporta Servo centojn da eu^roj.

La gastoj devas la libron ac^eti kaj per tio ili akiras la rajton uzi la sistemon. Sed necesas sian viziton antau^e interkonsenti kun la gastiganto, ne lin surprizi neatendite!

Pasportan Servon prizorgas TEJO.

Starto 2002 - Supervido

Starto 1/2002 (202): Rekte, kurag^e (Cor-setti), Eli Urbanová jubileas, Josef Kavka 80-jara, Homonimoj 13, Nova mus^o el tropikaj landoj (Fischer), Muzeum Pictus, Česká Třebová, Invito al nova renkontig^o (Plasy), Skokovy, La 1-a SET kaj kio okazis antau^ g^i, Rememoroj de skolto, 50-a SET Lančov 2002, Pri TEJO-kongreso 2001, La unua Esperanto-simfonio jam havebla kompaktdiske!, Demokratio kiel aktiviga forto, La kvara internacia fotokonkurso, "Oraj kantoj" aperis, Serc^atas nova TEJO-volontulo en la Centra Oficejo, Post For-talezo kaj Gotenburgo UK iros al Pekino kaj Vilniuso, Komunikada centro en Bruselo, Post 20 jaroj da AIS-laboro: alvoko al la esperantistaro universitatnivele kunagi, Esperanto en C^inio, Kompaktdiske Duone, Interesa faka aplikado, Stomatologio, Infan-desegnaj^oj, Novjara donaco por Esperantio, Zaben-e-salam, Rozpočet, Novuloj en la CO UEA, Heroldo sen c^efredaktoro, Ing. Milan Zvara forpasis, Programistoj respondas, KAEST 2002, Bokarev-vortaro akiris kom-putilan formon, Lingvaj ludoj kaj enigmoj 9, La mondo sen militoj lau^ Einstein, Kafejo super Prago, Umberto Eco: Hledání doko-nalého jazyka v evropské kultuře, Forpasis au^torino por infanoj, nabídka Libroservo, Ni kondolencas (Mašita, Lokšan, Vojtek, Vaverková, Hillebrand, Fiala, Vanc), Mortis kamarado IVO, Informoj el sekretariejo (nejasné platby, návrhy do svazového výboru), Kalendaro 2002, Jak platit svazu

Starto 2/2002 (203): Milenia arbo, Esperanto-arbo Olomouc, 50 jaroj de SET Lančov, Solena vicig^o, Nia filmo pri Milenia arbo, Nia filmo pri Lančov, Kion nia asocio povas fari en la plej proksima jardeko?, 55-a IKUE-kongreso Kroměříž, Renkonto de la katolika sekcio en Želiv, La 11-a Refres^iga E-tendaro Nekvasovy, Homonimoj 14 (Kavka), KAEST 2002, Atenton - s^ang^o!, Historio de la lastaj militaj tagoj 1945, Avantag^o de Esperanto, Esperanta Enciklopedio, 410-a naskig^-datreveno de Instruisto de Nacioj, Johano Amoso KOMENIO, Promeso de J. Chirac, Europeana (Ouředník), Humphrey Tonkin inter c^eh^aj esperantistoj, Esperanto c^e altlernejo, Monopolo de sciado, Internacia ekspozicio de infandesegnaj^oj, Informace výboru ČES, Renkontig^o en Šumperk, Helpu al Kronach-esperantistoj, Junuloj por Dresdeno, Intervjuo en la slovaka televido!, Papo benis en Esperanto, Nova esperantista societo en Brno, Kiom da E-libroj jare?, Skokovy 2002, Adonido 2002, 100-jara datreveno de la unua landa E-asocio en Hungario, 15-a IKF Ústí, Lingvaj ludoj kaj enigmoj 10, Ni kondolencas (Kořínková, Pecák, Müllerová), Foriris Thor Heyerdahl, Kiu veturos al Verona?, Kiu helpos al Brazilano?, Kalendaro 2002, Jak platit svazu

Starto 3/2002 (204): 55-a kongreso de IKUE, Diverseco - s^anco, ne minaco, Kon-gresaj impresoj, El la malferma parolado, Kongresa Temo, Kongresa rezolucio, Kon-cize el UK Fortalezo, La nova PIV, Opinioj pri la nova PIV, Knabinoj el Česká Třebová en Skotlando kaj Anglio, Renkontig^o en Svitavy, Esperantistoj sur C^antorija-monto, Turista renkontig^o en Plasy - Nova arang^o sukcesis, Ekoturisma renkontig^o en Kvilda, 15-a IKF, Ideoj de Václav Vanc, Lančov 50-jara, Pozvánka a Přihláška na 10. sjezd ČES, Inundoj en C^eh^io, Libroservo, Novaj stampaj^oj, Insignoj EK Vítkovice, Kluba vivo, IKUE-kongreso en c^eh^a gazetaro, Ni petas pardonon, Estu pli pacienca, mi petas (Staňura), 100 jaroj de KE Praha kaj C^EA, Ne forgesu KAEST 2002, 3-a Eu^ropa Medicina Esperanto-kongreso, Nova E-dokumento aperis, Al lingva demokratio! Alvoko al la esperantistaro, Vojag^o en Esperanto-lando, Membraro de UEA en 2001, Vikipedio, Atentinda poemaro, La Baptofilino, Werner: Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj, Hlaváč: Hontema arbaristo, Lingvaj ludoj kaj enigmoj 11, Amo-finaj^a mamo-amado, Kondolencoj (Vogelmann, Aleksiev, Jaromír Žák, Jaroslav Žák), Kalendaro 2002, Jak platit svazu, Neznáte adresu?, Gratulo.

Starto 4/2002 (205): 10-a kongreso de C^EA (100-jarig^o de la Praga klubo, La kongresa traktado, La kongresaj diskutoj), Novaj honoraj membroj (Hršel, Pastrňák, Patera, Pištora, Podhradská, Smyčka), Podhradská: C^EA 1999-2002, Rezolucio, Český esperantský svaz - Stanovy, C^eh^a-Saksa Tago, KAEST 2002: Elektronikaj rimedoj, Sciigo pri RET Nekvasovy, Půjčovní řád Odborné knihovny ČES, Sorpeto kantis en Bretonio, Internacia kultura festivalo 2002 en Ústí nad Labem, Tomáš Pumpr (1906-1972), (R)estu membro de la Esperanto-komunumo, Nia filmo, Masaryk-Akademio de Artoj, Pardubice, Vítkovice, Ni kondolencas (E. Wohlgemuth, C. Vrbík, J. Bubeníková, A. Vlach, J. Dufková, O. Ungerová), Ni gratulas, Korespondi deziras, Mladá Boleslav, Ostrava-Poruba, Biblia Studkurso, OSIEK-premio 2002.

TOTO ČÍSLO JE POSLEDNÍ, které dostáváte, pokud jste nezaplatili členský příspěvek na rok 2003 !!!

 

 

Lastmomentaj sciigoj:

IKUE-arang^oj. Alig^ojn akceptas s-ano Miloslav Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice:

19.-23.2003 Renkontig^o en Koclířov apud Svitavy

19.-26.7.2003 Tendaro Sebranice

30.8.-6.9.2003 Bus-ekskurso al la 16-a Ekumena Kongreso en la itala Rimini

 

Ekspozicio pri la tradukoj el Karel Čapek estos inau^gurita en ”Památník Karla Čapka” (Muzeo Karel Čapek, Stará Huť en Strž apud Dobříš) la 25-an de aprilo 2003 je la 14-a horo. Inter la diverslingvaj tradukoj aperos ankau^ la esperantlingvaj (prizorgis Ing. Margit Turková, parolos M. Malovec, K. Kraft).

Informační adresář esperantských a esperanto používajících subjektů z České a Slovenské republiky estas produkto de samideanoj el Plzeň (Jiří Vomáčka, Koterovská 30, 326 00 Plzeň).

Filmo pri Profesoro Reinhard Selten.

Pli malfrue ol esperite aperis 55-minuta videofilmo, en kiu Rainer Kurz intervjuas la Nobel-premiiton pri Ekonomio 1994. Je demando pri la estonteco de Esperanto la 73-jara profesoro akcentas g^ian prope-deu^tikan valoron por la lingva orientigo kaj deklaras, ke kvankam nenio estas certa, li forte esperas, ke Esperanto ricevos la merititan rekonon.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Periodikum Českého esperantského svazu (34. ročník)

Redaktor: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno,

malovec.starto@clavis.cz; www.clavis.cz/starto

Členská evidence a změny adres: Pavel Polnický, ČES

Uzávěrka dalšího čísla: 30.4.2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Presorgano de C^eh^a Esperanto-Asocio (34-a jarkolekto)

Abonebla c^e UEA, c^e niaj perantoj au^ rekte c^e nia Asocio

Abonprezo: 9 eu^roj (se aerpos^te: + 2 eu^roj)

Redaktoro: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, C^eh^io,

e-mail: malovec.starto@clavis.cz; www.clavis.cz/starto

Presis: OPATISK Opava

Redaktadfermo de la sekva numero : 30.4.2003

ISSN 1212-009^