STARTO 4/2002 (205)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starto

organo de C^eh^a Esperanto-Asocio, 4-foje jare. Abono 9 eu^roj (+ 2 eu^roj aerpos^te), rete Starto:

malovec.starto@clavis.cz,

www.clavis.cz/starto, rete C^EA:

cea.polnicky@quick.cz (sekretario)

podhradska@volny.cz (prezidanto)

www.kuk.cz/cea/

Komercaj anoncoj: 25 Kč por unu linio, 800 Kč por kvaronpag^o, 1500 Kč por duonpag^o, 2500 Kč por tuta pag^o. Duobla reklamo 15% rabato, triobla reklamo 30% rabato. Movadaj anoncoj duonpreze.

Membrokotizoj: A 250 Kč, B 150 Kč, D 70 Kč, E 70 Kč, F 5000 Kč, G 130 Kč (Starto), N 25 Kč, eksterlandanoj 12 eu^roj, enskribo 20 Kč.

Korespondaj kursoj: 600 Kč komencantoj, 700 Kč progresintoj. Alig^oj: Jana Melichárková, Polní 938, 696 02 Ratíškovice, melicharkova@quick.cz

Libroservo: Zdeněk Pluhař, Lamačova 658/6, 15200 Praha, tel. 251 817 732,

m.pluharova@worldonline.cz

Sekcioj de C^EA: junulara, skolta, pedagogia, katolika, kristana, blindula, medicina, fervojista, s^akista, SAT-amikara, de esperantaj^-kolektantoj, pri informadiko

Komisionoj de C^EA: ekzamena, gazetara-informa

Asocia adreso: C^eh^a Esperanto-Asocio, c/o Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel. 325 615 651, cea.polnicky@quick.cz

IČO de C^EA: 00 44 30 34

Banko-konto de C^EA:

3330-021/0100, Komerční banka Poděbrady

ISSN 1212-009X

Komitato de C^EA:

Prezidanto: Věra Podhradská, Poříčí l, 603 00 Brno, tel. 543 233 047, podhradska@volny.cz

Vicprezidanto (c^efdelegito de UEA por C^eh^io): Lucie Karešová, Havlíčkovo nám. 1, 130 00 Praha 3, tel. 222 780 677

Vicprezidanto (komitatano A de UEA): Petr Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel. 257 712 201, fakso 257 712 126 chrdle@kava-pech.cz

Sekretario: Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel./fax. 325 615 651, cea.polnicky@quick.cz

Kasisto: Jindřich Ondráček, Bubenská 17, 170 00 Praha, tel. 220 879 386

Komitatano (kluboj): Libuše Dvořáková, Zahradní 2/B, 568 02 Svitavy, 461 532 257, hp@ohs.svitavy.cz

Komitatano (sekcioj): Jiří Tomeček, Dr. Bureše 3, 370 05 České Budějovice, 602 611 584, jirka.tomecek@post.cz

Kontrolgrupo de C^EA: Prezidanto: Josef Hron, Bohdanečská 68, 530 09 Pardubice, josef.hron@vakpce.cz, tel. 466 401 942;

Věra Šlahařová, Jana Zajíce 2873/22, 400 11 Ústí nad Labem,

slaharova.v@kr-ustecky.cz;

Jiří Souček, Mečislavova 223/8, 140 00 Praha 4, soucek@komercpoj.cz

Redaktoro de Starto: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, tel. 547 240 690, starto@clavis.cz

Kontrollegis: V.Kočvara, M. Pastrňák, V. Podhradská, P. Polnický

Esperanto-muzeo: Jiří Pištora, Městské muzeum, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, muzeum.ct@worldonline.cz

Abonoj de gazetoj: Vladislav Hasala, Dvořákova 1, 696 62 Strážnice, tel. 518 332 278, fakso 518 332 507, vlada_hasala@iol.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-a kongreso de C^EA

La jubilea kongreso de C^eh^a Esperanto-Asocio (15.-17.11. 2002) realig^is samtempe kiel soleno de 100 jaroj de la loka klubo. En la kulturcentro Zahrada en Praha-Chodov kunvenis c^irkau^ cento da personoj (gastoj log^is en proksima studenthejmo Volha).

100-jarig^o de la Praga klubo

La vendreda programo estis dedic^ita al la 100-jara jubileo de la praga klubo, por kies omag^o estis en la vestiblo instalita ekspozicio, kiu tie restis g^is la 22-a de novembro (la centron c^iutage vizitas multe da homoj, precipe infanoj, por sporti au^ labori en interesrondetoj), kaj Jiří Patera preparis bros^uron Centjarig^o de la Esperantista klubo en Praha. Bedau^rinde li mem antau^ vesper-mang^o kolapsis kaj estis transportita en hospitalon (sed li jam fartas bone). Por honori la pragan klubon aperis ankau^ du novaj poem-kolektoj: Zdenka Bergrová, Vortoj de la Nokto, kaj Jiří Karen, Mondo afabla ne nur al vortoj, ambau^ en traduko de Jaroslav Mráz.

La solenan koncerton enkondukis kaj vorte akompanis Lucie Karešová. En la unua parto prezentis sin rusa pianistino kaj komponistino, multfoje internacie premiita, vivanta jam kvin jarojn en Prago, Jelena Puchova. S^i kantis proprajn kantojn kaj prezentis ankau^ Infanan Operon Praha kun fragmento el sia muzikalo La eta princo (la premiero de la c^eh^a versio estas planata por printempo 2003 en la teatro Kolowrat, la esperantajn vortojn provizis Mikaelo Brons^tejn).

En la dua parto de la koncerto Jelena Puchova piane akompanis la operkantistojn Kateřina Kudlíková, Miroslav Smyčka kaj Josef Vích, kiuj prezentis pecojn el operoj (ekz. Najado), operetoj (ekz. Lehár) kaj popolajn kantojn.

La kongresa traktado

La laboran parton de la kongresa programo gvidis sabate antau^tag-meze Pavel Polnický. Post minuto da silento por niaj forpasintoj salutis la kongreson nome de la Germana Esperanto-Asocio Norbert Karbe.

Petro Chrdle priparolis la plenumadon de taskoj el rezolucio 1999 Tábor (deponejo por biblioteko, adapti la statuton al novaj leg^oj, fondi sekcion de informadiko, esplori intereson pri fondo de art-sekcio, akiradi informojn de la kluboj).

Lucie Karešová klarigis la proponojn por s^ang^i la asocian statuton. La partoprenantoj vive diskutis, aperis kelkaj atentigoj, demandoj, proponoj, fine la nova statuto estis aprobita post enigo de tri s^ang^oj (la tuta versio de la statuto aperos en Starto post g^ia registrig^o c^e Ministerio pri Internaj Aferoj).

La agadon de C^EA dum la trijara periodo prezentis la asocia prezidantino Věra Podhradská (vidu apartan artikolon).

La asocian ekonomion kaj membrobazon priskribis Pavel Polnický. La asocio havas 942 membrojn (A 144, B 307, D 47, E 54, F 390), kies membrokotizoj donas nur 40 000 Kč (ne sufic^as ec^ por eldoni Starton). La entreprenistoj, kiuj donos al la asocio sponsoran donacon almenau^ 1 000 Kč, povas g^in dekalkuli de la impost-bazo.

Josef Hron prezentis la raporton de la kontrolgrupo.

Lucie Karešová informis, ke en 2002 estis 26 individuaj membroj de UEA el C^eh^io, kio estas tre malmulte.

La plej solena programero estis proklamo de novaj honoraj membroj: Zdeněk Hršel, Miloslav Pastrňák, Jiří Patera, Jiří Pištora, Věra Podhradská, Miroslav Smyčka (vidu apartan artikolon).

La kulmino de la kongreso estis jam tradicie elektado de la asociaj organoj. La prezidanto de la elekta komisiono Kvido Janík unue priskribis la unujaran laboron de la komisiono kaj serc^adon de kapablaj kaj volontaj personoj. Unue li prezentis la kandidatojn por la kontrol-grupo (Josef Hron, Jiří Souček, Věra Šlahařová), kiuj estis akceptitaj per aklamo. Por la asocia komitato estis proponitaj nau^ kanditatoj (Kvido c^iujn sprite prezentis), el kiuj minimume du devis esti strekitaj (alie la balotilo ne validis), c^ar nia komitato estas 7-membra. La sekreta balotado okazis en la tempo de tagmang^o, do proksimume du horojn, kiam c^iu plenrajta kongresano povis j^eti sian elekton en balotujon.

La posttagmezan programon komencis Kvido Janík per rezultoj de la balotado. En la balotujo estis 75 balotiloj, el kiuj nur unu ne validis (c^ar strekita sole unu nomo). La nova komitato konsistas el sep personoj, kiuj en sia unua kunveno poste disdividis la funkciojn jene: prezidanto - Věra Podhradská, vicprezidanto - Lucie Karešová, vicprezidanto - Petr Chrdle, sekretario - Pavel Polnický, kasisto - Jindřich Ondráček, komitatano pri kluboj - Libuše Dvořáková, komitatano pri sekcioj - Jiří Tomeček.

La resto de la posttagmeza programo estis dedic^ita al du temoj, nome koncepto de la disvolvig^o de Esperanto-movado en C^eh^io (enkondukis Miroslav Malovec) kaj propagando de Esperanto (enkondukis Petro Chrdle). Vidu apartan artikolon.

La sabatan vesperon kronis danc-amuzo, enkondukita de akrobata rokenrolo (prezentis junularo el la sporta grupo Sokol Malá Strana) kaj per hunda danco lau^ irlanda muziko (Pavla Zemanová kun sia hundino). Jam tradicie ne mankis tombolo, kies c^efa premio estis torto kun verda stelo.

Dimanc^e antau^tagmeze parto de la kongresanoj iris trarigardi la urbon sub gvido de profesia esperantlingva c^ic^eronino Eva Hajíčková, dume konferencis membroj de la informadika sekcio (vidu apartan artikolon) kaj kunsidis la nova kontrolgrupo.

 

Rimarkigo de la redakcio:

C^ar la legantoj eble ne konas la kvar novajn funkciulojn de C^EA, ni prezentas ilian koncizan karakterizon:

Libuše Dvořáková (1953), klubanino de EK Svitavy ekde 1989, laboras en la Regiona Ofico - higiena ofico; antau^e s^i instruis Esperanton en baza lernejo en Svitavy (hobioj: turismo, g^ardeno).

Jiří Souček (1952), abituriento de ekonomia fako, laboras kiel salajra kontisto jam 22 jarojn (hobioj: turismo, urba trafiko, vojag^ado).

Věra Šlahařová (1954), klubanino de EK Znojmo ekde 1976, en 2002 translog^ig^is al Ústí nad Labem, kie s^i laboras en la Regiona Ofico.

Jiří Tomeček (1960), estras entreprenan merkat-fakon, kiel esperantisto laboris en junulara sekcio.

La kongresaj diskutoj

Jam tradicie akompanis la asocian kongreson ankau^ alparoloj de alig^intaj diskutantoj. Josef Hron substrekis la neceson pliaktivigi klubojn kaj sekciojn kaj atentigis pri manko de lernolibroj por komencantoj kaj progresintoj. Pavel Polnický memorigis KELI-kongreson en Janské Lázně kaj sciigis, ke en 2004 g^i okazos en Bystřice pod Hostýnem. Miloslav Šváček informis pri la agado de IKUE kaj pri la martira murdo de sekciano, pastro Cyril Vrbík. Josef Vojáček prezentis la agadon de la sekcio de informadiko. Pri fervojista sekcio parolis Ladislav Špína. En priskribo de la blindula sekcio Jiří Vychodil memorigis, ke Au^roro aperas ekde 1920 jam en sia 75-a jarkolekto kaj ke nialande estas eldonata ankau^ Esperanta Ligilo. Jarmila Rýznarová prezentis sukcesojn de AEH, precipe la kongreson en Janské Lázně kaj ekspozicion en Pardubice.

La diskutan posttagmezon pri strategiaj temoj enkondukis per kelkaj vortoj Věra Podhradská kaj gvidis Lucie Karešová.

Unue la vorton ricevis Miroslav Malovec por enkonduki la temon Koncepto de disvolvig^o de E-movado en C^eh^io kaj la kluba vivo. Li emfazis, ke la homoj kaj arang^oj pasas, nur libroj, vortaroj, gazetoj, prospektoj, diskoj kaj kazedoj restas dau^raj. Ne kreskas nia membrobazo, sed kreskas nia kulturo. Kaj se ni volas kreskigi ankau^ la membrobazon, necesas disponigi la kulturon al la publiko pere de la interreto, por ke ni povu post kelkaj jaroj proponi multe pli ol nun. Precipe la turismaj kaj enciklopediaj informoj pri nia lando estus efikaj.

La dua diskutanto Miroslav Smyčka pledis por la interna ideo de esperantismo, por nia preteco akcepti ankau^ alian neu^tralan lingvon kaj por reeldono de la informaj bros^uroj de Oldřich Kníchal (Co nevíte o esperantu, Světadíl bez tlumočníků). Jiří Laube kaj Norbert Karbe aprobis la opinion de Malovec. Josef Vojáček priskribis klerigan kibernetikon kaj instruadon de stud-objektoj en fremdaj lingvoj. Josef Hron prezentis sian laboron pri elektronika vortaro. Lucie Karešová subtenis ideon pri la turismaj informoj, kio helpus ankau^ al la Pasporta Servo de UEA/TEJO.

La duan temon Informado pri Esperanto kaj instruado enkondukis Petro Chrdle. Li atentigis, ke estas strategia eraro paroli publike pri "propagando" de Esperanto (c^iam pri "informado"), sed same malbone estas trudi la informojn al homoj. Multe pli efike estas paroli pri io interesa kaj nur preterpase mencii Esperanton. Nur kiam la homoj mem demandos, kio estas Esperanto, estas la informado efika. Persono, kiu mem prenas informan flugfolion, tralegas g^in; al kiu oni g^in enmanigis, tiu g^in forj^etos.

Zdenka Novotná menciis sian vojag^on al Skotlando kun infanaj esperantistoj kiel ekzemplon de efika informado. Poste s^i tralegis leteron de Jiří Pištora, ke en la muzeo de Česká Třebová konservig^as la rezultoj de nia laboro por niaj posteuloj kaj ke c^iu klubo tie povas deponi siajn memorindaj^ojn. Drahomír Kočvara aludis, ke lia komisiono pri informado kolektas eltondaj^ojn el gazetoj kaj j^urnaloj pri Esperanto (ilia nombro bedau^rinde malkreskas), utiligas ilin por plua informado kaj fine deponas en la muzeo. Usona gasto Chuck Smith informis pri la reta enciklopedio Vikipedio, kiun li iniciatis g^uste antau^ unu jaro, kaj proponis, ke la informoj pri Esperanto turnig^u c^iam al certaj celgrupoj, ekz. studentoj, instruistoj, korespondantoj ktp. Vlastimil Kočvara emfazis neceson, ke la informantoj mem regu Esperanton, parolu kaj skribu senerare en la propra gepatra lingvo, kaj proponis eldonadi dulingvajn turismajn prospektojn, anglajn-Esperantajn. Jaroslav Pokorný postulis tujan enkondukon de Esperanto pere de Unuig^intaj Nacioj. Jana Holcová petis, ke en Starto aperu la listo de c^eh^aj ZEO-j (objektoj kun nomoj Zamenhof au^ Esperanto). Linhart Rýznar priskribis siajn informajn prelegojn en Germanio kaj diris, ke ni estu pretaj akcepti solvon ankau^ per alia artefarita lingvo.

mm

Novaj honoraj membroj

Samideano Zdeněk HRŠEL naskig^is kiel filo de muzikisto-esperantisto en Hradec Králové, kie li konatig^is dum siaj gimnaziaj studoj kun profesoro Miloš Lukáš. Tial estas komprenebla afero, ke samideano Hršel laboras en la Esperanto-movado ekde sia junag^o, unue en sia naskig^urbo Hradec Králové, poste en Brno. Multajn jarojn li estis sekretario de la Esperanto-Klubo en Brno, kie li estis la plej grava kunlaboranto de s-ano Josef Vondroušek. Ekde la j. 1988 li funkcias kiel prezidanto de la Klubo. Gravan spuron li faris en la Esperanta kulturo. Informiloj "Hradecano" kaj "Bulteno de EK Brno" estis multfoje ne nur preparitaj de li, sed ec^ tajpitaj. Kunlabore kun la universitata biblioteko li ellaboris katalogon de Esperanto-verkoj. En 1984 li iniciatis kaj gvidis laborojn super la novaj Esperanto-c^eh^a kaj c^eh^a-Esperanta vortaroj kaj restis unu el la kunlaborantoj, kiam la vortaroj estis preperataj por preso. Grave li kontribuis ankau^ dum la redaktado de "Historio de la Esperanto-movado en C^eh^oslovakio" de S. Kamarýt, "Propra biografio de Karolo la Kvara" kaj "Cent jaroj de Esperanto-Klubo en Brno". Plurajn jarojn li kolektas bibliografion de la tutviva verkaro de Miloš Lukáš.

Samideano Miloslav PASTRŇÁK konatig^is kun Esperanto dum siaj gimnaziaj studoj c^irkau^ la 1936, li lernis kiel memlernanto lau^ la lernolibro de T. Kilian. La ekzamenon pri la kapablo instrui Esperanton li faris kun eminenta rezulto en la 1977. Li gvidis vicon da kursoj por komencantoj kaj por progresintoj, nun gvidas la konversacian rondeton de la klubo. Ekde la 1979 li laboras en la komitato de la Klubo de esperantistoj en Havířov. Plurajn jarojn li prizorgas kulturajn aferojn en la Klubo kaj protokolas klubajn kunvenojn. Li ofte prelegis - pri siaj vojag^oj, pri Esperantaj eminentuloj, pri c^eh^aj verkistoj. Li, kun sia edzino, grave kontribuis al la sukceso de entreprenoj de C^EA organizataj en Havířov - precipe "Festotagoj okaze de la 20-a datreveno de C^EA" au^guste 1989, la 8-a kongreso de C^EA au^tune 1996, 40-jarig^o de la Esperantista Klubo en Havířov. S-ano Pastrňák eksterordinare zorgis pri la nevidantaj esperantistoj, por kiuj ekz. surbendigis C^eh^an-Esperantan Vortaron, trifoje instruis dum la someraj tendaroj por nevidantoj.

Kiel akurata kaj zorgema lingva spertulo estas ofte petata pri la lingvaj korektoj de la tekstoj preparataj por la publikigo. C^i tiu laboro, krom la zorgado pri la glata funkcio de la Klubo, estas nun lia c^efa agado.

Samideano Jiří PATERA multjara esperantisto, unue membro de la klubo en Most, poste multajn jarojn en la Esperantista Klubo en Praha, kie li nun funkcias kiel prezidanto. Lia merito estas, ke regule aperadas Bulteno de la praga klubo. Kelke da jaroj li estis ankau^ membro de la komitato de C^EA. Dek jarojn li redaktis la asocian revuon "Starto". Krom la menciitaj funkcioj en la Klubo kaj la Asocio, ludas s-ano Patera gravan rolon sur la kampo de tradukado el kaj en Esperanton. Oni povas mencii tradukon de la duono de rakontoj el la libro "Ne nur soldato Švejk" kaj longan vicon da tradukaj^oj aperigataj ekz. en la praga Bulteno kaj aliloke.

Samideano Jiří PIŠTORA estas kunfondinto, en 1960, de la Esperanto-rondeto en Česká Třebová, kiu apartenas vicon da jaroj al la plej viglaj en C^eh^io. En la rondeto li fervore kaj sindoneme laboras senc^ese ekde la j. 1960, kelkajn jarojn kiel prezidanto. Li estas unu el la kunfondintoj de la Tuts^tata C^eh^oslovaka Fervojista Landa Asocio, en la j. 1965, kiu estis akceptita al IFEF la 26-an de majo 1965, dum la 17-a kongreso de IFEF en Hamar. Ses jarojn li funkciis kiel komitatano de IFEF. Li organizis plurajn entreprenojn por fervojistoj-esperantistoj, ekz. trajnan ekskurson de esperantistaj fervojistoj al Danio, Svedio kaj Norvegio en 1968, partoprenon de fervojista grupo en la 21-a kongreso de IFEF en Avignon, Francio, en la j. 1969. Multajn jarojn li aktive agadis en la landa sekcio de IFEF, precipe kiel distribuanto de la asocia revuo "Internacia Fervojisto". En la j. 1993 li fondis Esperantan sekcion en la Urba Muzeo en Česká Třebová, kie li nun estas direktoro de la muzeo. Fervojista.

Samideanino Věra PODHRADSKÁ renkontis unuafoje Esperanton en la jaro 1951, kiam s^i lernis g^in au^todidakte. S^i baldau^ farig^is membrino de la Esperanto-klubo en Brno, kie oni tiutempe solenis 50 jarojn de Esperanto en Brno. En la jaro 1952 s^i partoprenis en la Esperanta Kolegio en Doksy, kie s^i unuan fojon renkontis esperantistojn ekster sia "hejma" urbo. Ekde la jaro 1953 s^i partoprenas en diversaj Esperantaj someraj tendaroj, ekde la jaro 1962 kiel instruistino. Ekde la jaro 1969 estas fidela al la Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, kiel instruistino kaj en la estraro de la tendaro. Membrino de la C^eh^a Esperanto-Asocio s^i farig^is tuj en la jaro 1969, kiam la Asocio estis fondita. S^i baldau^ estis elektita en la Centran Plenumkomitaton de C^EA. En la jaro 1979 s^i estis elektita en la estraron de la Asocio, kie s^i funkcias g^is nun, nome en la Komitato de C^EA. S^i plenumis en la asocia Komitato diversajn funkciojn, kiel vicprezidantino, kasistino, ekde la jaro 1999 s^i laboras kiel prezidantino de la Asocio. S^i ne forgesas ankau^ sian "hejman" klubon en Brno, kie s^i laboris plurajn jarojn en la kluba komitato.

Samideano Miroslav SMYČKA unue kontaktis Esperanton dum siaj studentaj jaroj, c^irkau^ la j. 1945. En la j. 1960 li unuan fojon membrig^is en Esperanta klubo, nome en Opava, ekde la j. 1963 li estis membro de la Esperanta Klubo en České Budějovice kaj ekde la j. 1970 g^is nun li estas aktiva membro de la klubo en Ústí nad Labem, kie plenumas funkcion de la prezidanto de la klubo ekde 1999. S-ano Smyčka estas tre konata ne nur en la c^eh^a Esperanta medio, sed ankau^ eksterlande, kiel fervora preleganto, deklamanto, sed precipe kantisto. Per sia arto li ric^igis kaj ric^igas multajn Esperantajn kongresojn, festivalojn, konferencojn, kunvenojn kaj aliajn entreprenojn. El la longa vico estu nomataj almenau^: Universalaj Kongresoj en Londono, Beogrado, Roterdamo, Vieno, Varno kaj Prago; Kongresoj de IFEF en C^ervia, Košice kaj Tábor; Kongresoj de SAT en Strážnice, Augsburg kaj Karlovy Vary; Kongresoj de GEA en Leipzig, Freital, Karlovy Vary, Mülheim kaj Lübeck; Kongresoj kaj konferencoj de IKUE (Olomouc, Kroměříž), KELI (Jánské Lázně), kulturaj festivaloj en Lesjöfors, Seifennersdorf, ktp.

Li estas longan vicon da jaroj c^ef-organizanto de kulturaj festivaloj, g^is nun 15, en Ústí nad Labem, de antau^kristnaskaj festoj kaj de C^eh^aj-Saksaj Tagoj, g^is nun 22, plejparte en Ústí nad Labem.

 

C^EA 1999-2002

(el la parolado de la prezidantino)

En Tábor estis elektitaj 7-membra komitato kaj 3-membra kontrol-grupo. C^iuj funkcioj estas honoraj (ne salajrataj). Post unu jaro la prezidanto de la kontrolgrupo rezignis, la alia membrino ec^ ne komencis labori pro familiaj motivoj, sekve Josef Hron restis sola, c^ar la tiama statuto ne ebligis kooptadon al la kontrolgrupo. La komitato rekomendis s-ron Josef Mendl kiel kunlaboranton kaj nun dankas pro lia helpo.

Je sia funkcio rezignis ankau^ la asocia sekretariino kaj kontistino Květa Krajíčková, anstatau^ kiu estis kooptita Pavel Polnický. La komitato kunvenis 16-foje lau^plane kaj 2-foje eksterordinare. La kunvenoj okazis en log^ejoj de la komitatanoj, nur antau^ konferencoj en la konferencejo. Kiel gastoj estis regule invitataj la prezidanto de la kontrol-grupo, la redaktoro de Starto, la estro de Libroservo kaj la prezidantino de la pedagogia sekcio, neregule ankau^ aliaj personoj lau^ bezono. Preskau^ c^iuj komitatanoj estis rete atingeblaj. Por rete atingeblaj asocianoj la komitato dissendas "ret-komunikojn" (redaktas Petro Chrdle).

La programo de la komitataj kunvenoj unue kontrolis plenumadon de la antau^aj taskoj, poste okupig^is pri la asocia ekonomio, pri laboro de sekcioj, komisionoj kaj kluboj, pri kunlaboro kun aliaj asocioj, pri asocia organo Starto kaj Libroservo, preparis konferencojn, dedic^is atenton al instruado kaj disvolvig^o de la movado kun helpo de komputila tekniko, kio fine respegulig^is en la nova statuto.

La c^efdelegiton de UEA por C^eh^io Stanislava Chrdlová prenis de ni insida malsano kaj s^iajn devojn transprenis Lucie Karešová. Plie Lucie prilaboris Aktualan gvidilon de C^EA kaj novan version de la statuto.

En la pasintjara septembro la komitato turnis sin al la dumvivaj membroj kun peto pri financa helpo, kaj kolektig^is pli ol 40 000 Kč, pro kio ni dankas (same al tiuj, kiuj subtenas la asocion per donacoj c^e aliaj okazoj). Ankau^ la kupona privatigo helpas al la asocio akiradi certajn financajn rimedojn. Grave la asocion subtenas la firmao KAVA-PECH, kiu financis ekz. kunvenon de asociaj reprezentantoj el mez-eu^ropaj landoj en Dobřichovice au^ renkonton kun H. Tonkin en Prago, helpis ankau^ mon-kontribuoj el IKUE-kongreso en Kroměříž kaj OSIEK-konferenco en Strážnice.

Inter la asociaj kongresoj realig^is du asociaj konferencoj, nome en Znojmo 2000 (86 personoj) kaj en Poděbrady 2001 (85 personoj). Niaj reprezentantoj partoprenis c^iujarajn konsilig^ojn de mezeu^ropaj E-asocioj en Zagrebo 2000, en Dobřichovice 2001 kaj Rijeka 2002. Du niaj reprezentantoj c^eestis HEA-kongreson en Budapes^to kaj unu GEA-kongreson.

Malgrau^ alparolo de la iamaj asocianoj ni ne sukcesis kreskigi la membrobazon, c^esis ec^ labori la junulara sekcio, c^ar la gvidantoj ig^is plenkreskaj kaj novaj ne venas.

Por informi pri la asocio aperis Aktuální průvodce ČES, kiu estos g^isdatigita post la kongreso. Dank' al komitatano Jindřich Ondráček estis trovita nova deponejo por Libro-servo en Praha-Běchovice, kien estis transportita ankau^ la asocia biblioteko (la regularo de pruntado en aparta artikolo). KAVA-PECH prizorgis presadon de La Nova PIV, eldonita de SAT.

Akorde kun la kongresa rezolucio el Tábor estis fondita sekcio de informadiko kun provizora prezidanto Josef Vojáček, kiu sukcesis ankau^ establi E-kurson c^e universitato Masaryk en Brno kaj akiri financan subtenon por la projekto. Sekciano Miroslav Malovec arkivigas E-literaturon en elektronika formo kaj kontribuas al la reta enciklopedio Vikipedio, sekciano Josef Hron laboras pri nova granda vortaro.

Pedagogia sekcio organizis paroligajn kursojn en Dobřichovice (30 personoj), Česká Třebová (17), Olomouc (20), Poděbrady (14). La planita c^ijara decembra kurso estis s^ovita al februaro 2003. En Česká Třebová dum la kurso efektivig^is ankau^ la asociaj ekzamenoj "pri lingvoscio" (kvar kandidatoj, ekzamenis Josef Cink, Zdeněk Hršel, Miroslav Malovec). La korespondaj kursoj malgrau^ reklamo en la interreto ne alportis atendatan rezulton (2000 - 20 pers.; 2001 - 9 pers.; 2002 - 5 pers.; instruis D. Kočvara, A. Klementová, M. Tomečková). Infanrondetoj ekzistas en Česká Třebová, Okříšky, Praha, Ratíškovice. J. Melichárková kun M. Tomečková preparas ilustritan lernolibron por infanoj.

La katolika sekcio organizas somerajn tendarojn kaj renkontojn, ekskursojn eksterlanden, eldonas gazeton DIO BENU, kies elektronika versio disponig^as en la interreto (grava c^efe por nevidantoj). La kulmino estis c^ijara 55-a IKUE-kongreso en Kroměříž (167 personoj el 11 landoj). La sekcio planas bus-ekskurson al la 16-a ekumena kongreso (30.8.- 6.9.2003 Rimini, Italio). Ankau^ la manlibroj kaj flugfolioj de la sekcio estas tre altkvalitaj.

La fervojista sekcio organizis kunlabore kun KAVA-PECH neforgeseblan IFEF-kongreson en Tábor kaj konferencon en Česká Lípa.

La blindula sekcio eldonas por siaj membroj la gazeton Au^roro, organizas kursojn, prilaboras ankau^ Starton kaj aliajn tekstojn aperantajn en elektronika versio.

KELI-sekcio arang^is sian kongreson en Janské Lázně kaj preparas novan en Bystřice (2004).

La sekcio de kolektantoj c^esigis sian agadon, la ceteraj sekcioj ne raportis.

Ni havas unu dau^ran komisionon, nome pri informado kaj gazetaro, kiun gvidas D. Kočvara (kolektas c^efe eltondaj^ojn el gazetaro pri Esperanto), la aliaj komisionoj estas nomumataj nur okaze kaj por certa tempo.

La plej gravaj estas niaj kluboj. Kelkaj raportis pri sia agado (ekz. Přerov, Ostrava, Poruba, Havířov, Most, Olomouc, Brno, Mladá Boleslav, Česká Třebová, Svitavy, Prostějov, Znojmo, Třebíč, Plzeň), aliaj silentas. Multaj kluboj festis signifajn jubileojn: Brno 100 jaroj, Poděbrady 90 j., Olomouc 90 j., Česká Třebová 40 j., Znojmo 45 j., LET Lančov (Třebíč) 50 j. En Znojmo kaj Poruba estis plantitaj Esperanto-arboj (en Znojmo antau^ la Domo de Infanoj kaj Junularo, en Poruba en parko antau^ la gimnazio Olga Havlová).

La tradiciaj Silvestro-tagoj en Česká Třebová estas konataj ankau^ en eksterlando, simile kiel la Internaciaj Kulturaj Festivaloj kaj C^eh^aj-Saksaj Tagoj en Ústí nad Labem au^ renkontoj sur la monto Čantoryja. Regule okazas "Adonido" en Ratíškovice, renkontoj en Šumperk, Svitavy, Přerov, Prostějov, Polička, Lanškroun, Pardubice (Esperanto-tago).

EK Znojmo arang^is ekspozicion pri Esperanto en la loka arkivo por la publiko, kie g^i restis pli ol unu jaron. Ekspozicioj aperis ankau^ en Vyškov kaj Pardubice. En muzeo de Sušice kaj muzeo Komenio Přerov oni proponas esperantlingvan tekston. Faldfolio aperis pri Česká Třebová. EK Most sukcesis esperantigi la oficialajn interretajn pag^ojn de sia urbo. En Strážnice okazis OSIEK-konferenco 2001 dedic^ita al Karolo Pic^. La OSIEK-premion akiris Eli Urbanová pro la romano Hetajro dancas (eldonis Fonto en Brazilo).

Kvindekjarig^on festis Someraj Esperanto-Tendaroj en Lančov, organizataj de EK Třebíč. La c^efa merito apartenas al Pavel Sittauer. La festo okazis surloke en au^gusto tuj antau^ la inundoj.

Male tute nova arang^o estas en Plasy.

KAVA-PECH organizas Eko-turismajn tagojn en Šumava, biciklistan renkontig^on IBIRE kaj plej gravaj estas kolokvioj pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST 2000, KAEST 2002).

Bona estas ankau^ nia kunlaboro kun AEH.

Por la venonta funkcia periodo estas preparataj jenaj arang^oj:

- Komuna konferenco kun GEA en 2003 au^ 2004

- 15-a internacia OSIEK-konferenco (arang^as KAVA-PECH 19.-25.7. en Prago sub titolo "Intimaj temoj en la Esperanta beletro")

- Kunlaboro kun muzeo Karel Čapek kaj Olga Scheinpflugová en Strž apud Dobříš c^e ekspozicio de fremdlingvaj tradukoj de Čapek (do ankau^ en Esperanto) - 2003 (Margit Turková)

- Paroligaj kursoj, - la au^tuna kun kurso por francaj fervojistoj.

Fine mi volas gratuli al la pragaj esperantistoj okaze de 100-jarig^o de ilia klubo kaj danki al la asociaj funkciuloj pro ilia trijara laboro.

Věra Podhradská

REZOLUCIO

La 10-a kongreso de C^EA, okazinta en Praha de la 15-a g^is 17-a de novembro 2002,

aprobas

1) raporton pri agado de C^EA, raporton pri mastrumado kaj raporton de la Kontrolgrupo inter la 9-a kaj la 10-a kongresoj

2) komitatanon por funkcioperiodo 2002-2005: Libuše Dvořáková, Petr Chrdle, Lucie Karešová, Jindřich Ondráček, Věra Podhradská, Pavel Polnický, Jiří Tomeček.

3) la Kontrolgrupon: Josef Hron, Jiří Souček, Věra Šlahařová

4) la prezentitan novan statuton de C^EA post akceptitaj modifoj (rigardu la aldonaj^on 1)

5) atribuas honoran membrecon al s-anoj Zdeněk Hršel, Miloslav Pastrňák, Jiří Patera, Jiří Pištora, Věra Podhradská, Miroslav Smyčka

 

taskas

1) la komitaton ekfunkciigi la bibliotekon de C^EA

2) sekciojn kaj klubojn pli aktive informi pri sia agado pere de Starto kaj ankau^ pli aktive utiligi "liberan tribunon" en nia organo

3) pli atenti la agadon de sekcioj interalie per pli oftaj kontaktoj kun ili.

4) intensivigi la informan agadon pri kaj per Esperanto

Estimataj gesamideanoj,

c^ar estas necese dau^rigi kaj labori, nova komitato kunsidos la 18-an de januaro en Brno. Dum tiu tempo jam komencig^os en niaj EK kaj rondetoj jarkunvenoj, pro tio mi petas, sendu raportojn pri via agado, pri organizo de diversaj Esperanto arang^oj, pri ev. s^ang^oj de korespond-adresoj (tiuj estas ankau^ necesaj por prezenti en interneto). Pri kelkaj EK ni ne scias, c^u ili funkcias, jam kelkajn jarojn.

Diversajn arang^ojn ni volas publikigi en t.n. Kalendaro, por informi Esperantan publikon.

Fine al mi permesu, ke mi danku al estintaj komitatanoj por ilia oferema laboro, danko ankau^ apartenas al c^iuj fidelaj kunlaborantoj, sed ankau^ al vi c^iuj kiuj kiel ajn kontribuis al bona nomo de C^EA kaj Esperanta movado. Al novaj komitatanoj mi deziras multaj sukcesojn, sufic^e da fortoj, optimismon kaj esperon al la laboro por Esperanto.

C^ar proksimig^as fino de la jaro 2002, mi deziras al Vi c^iuj firman sanon, g^ojplenan Kristnaskon, felic^portan kaj sukcesdonan novan jaron 2003.

Věra Podhradská

Český esperantský svaz

Stanovy

Čl. I

Název: Český esperantský svaz

(dále jen Svaz)

C^eh^a Esperanto-Asocio (v esperantu)

Sídlo: Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady

Působnost: Česká republika

Typ organizace: občanské sdružení

Jednací jazyky: čeština, esperanto

Čl. II

Poslání, cíle a činnosti Svazu

 

1. Poslání

Posláním Svazu je šířit mezinárodní jazyk esperanto jako prostředek pro mezinárodní komunikaci v souladu s ustanovením článků 2 a 7 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté 10.12.1948 Organizací spojených národů.

2. Cíle

Cílem Svazu je:

2.1 zpřístupnit bohatství esperanta a jeho kultury českým uživatelům

2.2 šířit esperanto mezi českou veřejností

2.3 prostřednictvím esperanta šířit českou kulturu v zahraničí

2.4 zajišťovat činnosti vyplývající ze stanov Svazu.

3. Hlavní činnost

3.1 sdružovat zájemce o mezinárodní jazyk esperanto a rozšiřovat stávající členskou základnu

3.2 podporovat tvorbu slovníků, učebnic, internetových stránek a dalších učebních a pracovních prostředků umožňujících zájemcům přístup k celé slovní zásobě esperanta a k jeho kultuře

3.3 šířit esperanto a informovat o něm veřejnost tak, aby se mohla seznámit s posláním a cíli esperantského hnutí

3.4 napomáhat k proniknutí mezinárodního jazyka esperanto do nejrůznějších oborů lidské činnosti a společenského života

3.5 seznamovat veřejnost s výsledky své činnosti různými formami a prostředky v souladu s těmito stanovami

3.6 vydávat pro své členy a příznivce informační a kulturně zábavné časopisy a jiné tiskoviny, zejména učebnice a propagační materiály o esperantu a interlingvistice v češtině a v esperantu

3.7 rozšiřovat nákupem, prodejem a půjčováním esperantskou literaturu

3.8 provádět odborný výzkum, shromažďovat dokumentaci, statistické údaje a historické dokumenty týkající se esperantského hnutí

3.9 podporovat členy Svazu ve zvyšování a rozšiřování všeobecných a odborných znalostí v oblasti esperantského hnutí a interlingvistiky

3.10 pořádat kurzy, semináře, školení, odborné zkoušky a tematické akce ke zdokonalení jazykových znalostí členů i nečlenů Svazu

3.11 podporovat pořádání odborných a společenských akcí pro členy Svazu

3.12 vytvářet pro svoji činnost potřebné materiální a další zabezpečení.

4. Vedlejší činnost

4.1 organizovat vedlejší hospodářskou činnost za účelem získání prostředků pro naplňování cílů Svazu.

Čl. III

Organizační uspořádání

1. Orgány Svazu jsou:

1.1 sjezd Svazu

1.2 výbor Svazu v čele s předsedou

1.3 dozorčí rada

2. Složky Svazu jsou:

2.1 kluby esperantistů

2.2 sekce Svazu

2.3 komise Svazu

Čl. IV

Sjezd Svazu

1. Sjezd je nejvyšším orgánem Svazu.

2. Sjezd se koná nejméně jednou za tři roky a je svoláván výborem Svazu. Ze závažných důvodů a na žádost nadpoloviční většiny členů Svazu lze svolat mimořádný sjezd. Musí být svolán nejpozději do tří měsíců ode dne podání žádosti nadpoloviční většinou členů.

3. Sjezd řídí tří až pětičlenné pracovní předsednictvo navržené výborem Svazu a schválené sjezdem.

4. Hlasovací právo na sjezdu mají všichni přítomní členové Svazu starší 18 let.

5. Další procesní otázky včetně způsobu hlasování jsou upraveny ve volebním řádu.

6. Sjezd je oprávněn:

6.1 schvalovat stanovy a jejich změny

6.2 volit výbor Svazu

6.3 schvalovat dozorčí radu

6.4 projednávat a schvalovat zprávu výboru Svazu o činnosti a hospodaření za uplynulé období a zprávu dozorčí rady

6.5 rozhodovat o návrzích a odvoláních předložených sjezdu k posouzení orgány nebo složkami svazu, pokud sjezd nepřenese svou pravomoc na výbor svazu

6.6 rozhodovat o sloučení, rozdělení nebo zániku Svazu

6.7 schvalovat propůjčení čestného členství.

Čl. V

Výbor Svazu

1. Výbor je nejvyšším orgánem v době, kdy nezasedá sjezd Svazu.

2. Je výkonným orgánem Svazu a jeho pověření členové zastupují Svaz v jednání s fyzickými a právnickými osobami. 3. O počtu členů výboru rozhoduje sjezd.

4. V případě, že někdo ze členů výboru ukončí svoji činnost, výbor kooptuje dalšího člena výboru z členů Svazu. Počet kooptovaných členů nesmí přesáhnout počet zbývajících řádně zvolených členů výboru.

5. Výbor Svazu se schází podle potřeby zpravidla jednou za dva měsíce. Je usnášeníschopný, pokud je přítomna a rozhoduje nadpoloviční většina členů výboru. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Svazu nebo v jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího člena výboru.

6. Předseda je statutárním zástupcem Svazu a za svoji činnost je odpovědný výboru Svazu. Jedna a táž osoba může vykonávat funkci předsedy max. dvě za sebou jdoucí volební období.

7. Výbor Svazu zejména:

7.1 svolává sjezd

7.2 po svém zvolení rozděluje funkce předsedy, dvou místopředsedů, tajemníka a dalších

7.3 rozhoduje o přijetí právnických osob a vyloučených členů Svazu

7.4 řídí činnost orgánů a složek Svazu

7.5 rozhoduje o organizačním uspořádání Svazu

7.6 stanovuje zásady spolupráce s dalšími organizacemi a rozhoduje o členství Svazu v tuzemských a zahraničních organizacích

7.7 vypracovává rozpočet na další rok a závěrečné vyúčtování uplynulého roku

7.8 schvaluje směrnice o hospodaření s majetkem a finančními prostředky

7.9 jmenuje redaktory svazového časopisu a případně dalších informačních médií Svazu a vymezuje jejich pravomoci

7.10 dle potřeby zřizuje sekretariát Svazu, který řídí pověřený člen Svazu a jehož činnost výbor kontroluje

7.11 schvaluje volební řád sjezdu

7.12 schvaluje příspěvkový řád

7.13 navrhuje sjezdu propůjčení čestného členství.

8. V letech, kdy se nekoná sjezd Svazu, výbor zpravidla pořádá konferenci Svazu. Na konferenci podává výbor zprávu o plnění úkolů Svazu za uplynulý rok a organizuje k ní diskusi. Informace o své činnosti podávají podle potřeby také další složky Svazu a jednotliví členové. Případné závěry z konference jsou doporučením výboru a dalším organizačním složkám Svazu pro jejich činnost.

Čl. VI

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada kontroluje činnost výboru a složek Svazu mezi sjezdy.

2. Dozorčí rada je navržena volební komisí a schválena sjezdem, kterému předkládá zprávu o své činnosti.

3. Dozorčí rada je tříčlenná. Předsedu, který řídí činnost dozorčí rady, si volí ze svého středu. V případě, že předseda nebo některý z členů ukončí svoji činnost v dozorčí radě, kooptuje do ní výbor Svazu jinou osobu z řad řádných členů Svazu.

4. Dozorčí rada provádí kontrolu hospodaření Svazu nejméně jedenkrát za rok a podle potřeby kontrolu hospodaření složek Svazu bez právní subjektivity. V klubech a sekcích esperantistů, které mají vlastní právní subjektivitu, provádí kontrolu, pokud o to požádá vedení nebo kontrolní orgán příslušné složky.

5. Dozorčí rada předkládá výboru zprávu o výsledcích revize hospodaření Svazu (jedenkrát ročně). V případě zjištění nedostatků navrhuje neprodleně opatření k jejich odstranění.

6. Přijímá stížnosti a podněty členů a složek Svazu, projednává je a podle potřeby prošetřuje a předkládá návrh na řešení výboru Svazu spolu se svým stanoviskem. O výsledku projednání podává zprávu předkladateli výbor Svazu. Dozorčí rada pojednává souhrnně o stížnostech a podnětech ve své zprávě pro sjezd.

 

Čl. VII

Kluby esperantistů

1. Kluby esperantistů se ustavují na základě zájmu v místech, kde jsou k tomu vhodné podmínky. V době registrace u Svazu musí mít minimálně pět řádných členů Svazu. Svou registrací se zavazují k naplňování stanov Svazu. Klub dle svého rozhodnutí může mít právní subjektivitu.

2. Orgány klubu esperantistů tvoří výroční členská schůze a výbor klubu v čele s předsedou.

3. Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem klubu esperantistů, která se obvykle koná jednou ročně a zejména:

3.1 volí předsedu a další členy výboru

3.2 schvaluje zprávu výboru klubu o činnosti a hospodaření za uplynulé období.

4. Výbor klubu je volen výroční členskou schůzí a pracuje v době mezi výročními členskými schůzemi.

5. Předseda klubu zastupuje klub při jednání s fyzickými a právnickými osobami. Zpracovává a podává zprávy o činnosti klubu výboru Svazu.

6. K zániku klubu dochází:

6.1 rozhodnutím dvoutřetinovou většinou členů klubu při výroční členské schůzi spolu s rozhodnutím, jak naložit s nabytým majetkem klubu

6.2 rozhodnutím výboru svazu, pokud klub nevyvíjí žádnou činnost po dobu delší než 24 měsíců nebo jeho počet klesne pod tři členy. V tomto případě přechází majetek klubu na Svaz.

Čl. VIII

Sekce Svazu

1. Sekce Svazu zřizuje výbor Svazu na základě zájmu členů Svazu. Sekce je složkou Svazu a dle svého rozhodnutí může mít právní subjektivitu.

2. Výbor svazu schvaluje organizační řád sekce, v němž je vymezena organizační struktura, cíle a činnosti sekce.

3. Orgány sekce tvoří konference a výbor sekce v čele s předsedou.

4. Konference je nejvyšším orgánem sekce Svazu, která se koná minimálně jednou za tři roky.

Konference zejména:

4.1 volí výbor sekce v čele s předsedou

4.2 schvaluje zprávu výboru sekce o činnosti a hospodaření za uplynulé období.

5. Výbor sekce je volen konferencí a pracuje v době mezi konferencemi. Výbor sekce podává zprávu o své činnosti výboru Svazu.

6. Za činnost a hospodaření Sekce odpovídá výbor sekce.

7. Předseda sekce zastupuje sekci při jednání s fyzickými a právnickými osobami. Zpracovává a podává zprávy o činnosti sekce výboru Svazu.

8. K zániku sekce dochází:

8.1 rozhodnutím dvoutřetinovou většinou členů sekce při konferenci spolu s rozhodnutím, jak naložit s vlastními finančními prostředky sekce

8.2 rozhodnutím výboru svazu, pokud sekce nevyvíjí žádnou činnost po dobu delší než 24 měsíců nebo její počet klesne pod pět členů. V tomto případě přechází majetek sekce na Svaz.

Čl. IX

Komise

1. Komise jmenuje výbor Svazu k zajištění specifických úkolů. Komise nemohou nabývat právní subjektivitu.

2. Komise mohou být zřízeny stálé nebo s časově omezenou působností podle povahy daného cíle nebo činnosti.

3. V čele komise stojí předseda, který je výboru Svazu odpovědný za činnost komise.

Čl. X

Členství

1. Členem Svazu se může stát každý zájemce o esperantské hnutí, který souhlasí s posláním, cíli a stanovami Svazu. Členství ve Svazu je řádné, přispívající a čestné.

2. Řádným členem svazu se stane zájemce, který:

2.1 je fyzickou osobou (ne právnickou)

2.2 podá přihlášku

2.3 zaplatí členský příspěvek a zápisné.

3. Členem Svazu se po schválení výborem může stát:

3.1 právnická osoba (jako přispívající člen)

3.2 dřívější člen Svazu, který byl v minulosti vyloučen.

4. Práva a povinnosti řádného člena

4.1 Práva řádného člena jsou:

4.1.1 užívat výhody plynoucí z řádného členství, zejména dostávat svazový časopis, být zvýhodněn na vložném při pořádaných akcích apod.

4.1.2 volit a být volen do složek Svazu po dosažení 18 let věku (do výboru sekce mládeže po dosažení 15 let věku)

4.1.3 uplatňovat vůči Svazu dotazy, připomínky a návrhy

4.1.4 domáhat se svých práv vyplývajících ze stanov Svazu

4.2 Povinnosti řádného člena jsou:

4.2.1 řídit se stanovami Svazu a usneseními orgánů Svazu

4.2.2 chránit zájmy Svazu a svazový majetek

4.2.3 platit řádně členské příspěvky podle příspěvkového řádu

4.2.4 zvyšovat svoje jazykové schopnosti v jazyku esperanto.

5. Přispívajícím členem se může stát fyzická i právnická osoba. Přispívající člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen vyjma povinnosti učit se jazyk esperanto a vyjma práva volit a být volen do složek Svazu.

6. Čestným členem se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník, kterému čestné členství propůjčí sjezd Svazu za mimořádné zásluhy v rozvoji esperantského hnutí nebo interlingvistiky. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen vyjma povinnosti platit členské příspěvky.

7. Členství ve Svazu zaniká:

7.1 vystoupením člena

7.2 vyškrtnutím

7.3 vyloučením

7.4 úmrtím

7.5 zánikem Svazu.

8. Vyškrtnut může být člen, který nezaplatil členské příspěvky dvě po sobě jdoucí příspěvková období.

9. Vyloučen může být člen, který svým jednáním a chováním poškodil zájmy Svazu nebo způsobil materiální újmu. O vyloučení člena rozhoduje výbor Svazu. Vyloučený člen je oprávněn se odvolat k sjezdu Svazu, který rozhoduje bez možnosti odvolání se. Do rozhodnutí sjezdu má vyloučený člen pozastavené členství.

Čl. XI

Majetek a hospodaření Svazu

1. Zdrojem příjmů Svazu a jeho složek jsou zejména:

1.1 členské příspěvky a zápisné

1.2 dary, subvence a příspěvky sponzorů

1.3 výnosy z hospodářské činnosti.

2. Svaz a jeho složky s právní subjektivitou hospodaří s vlastním majetkem a jsou oprávněny provádět vlastní hospodářskou činnost, získají-li k těmto činnostem živnostenské oprávnění.

Veškeré takto získané zdroje se stanou vlastnictvím těchto podnikajících subjektů, které je mohou využívat pro rozvoj své vlastní činnosti.

3. Dojde-li k ukončení činnosti a likvidaci majetku některé ze složek Svazu, bude tento majetek bezúplatně převeden Svazu, nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak.

4. Funkce ve Svazu jsou v zásadě čestné. Členům výboru a dalším pověřeným členům hradí Svaz výlohy spojené s výkonem funkce. Za splnění mimořádných úkolů může výbor pověřeným členům výboru nebo Svazu přiznat finanční nebo věcnou odměnu.

Čl. XII

Zánik Svazu

1. Svaz zaniká usnesením sjezdu minimálně třípětinovou většinou.

2. Činnost likvidátora plní výbor Svazu nebo osoba, kterou na návrh výboru schválí sjezd Svazu.

3. Pohledávky a závazky přecházejí na právního nástupce v případě, že dojde k jeho ustanovení sjezdem, který rozhodl o zániku Svazu.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Právní záležitosti se řídí ustanoveními zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů občanským zákoníkem, pracovněprávními, finančními a dalšími obecně platnými předpisy.

2. Stanovy nabývají platnosti ode dne jejich schválení sjezdem a doba jejich platnosti se stanovuje na dobu neurčitou.

3. Ke změně stanov může dojít písemnou formou po jejich odsouhlasení sjezdem.

Změna stanov Českého esperantského svazu byla schválena 10. sjezdem Českého esperantského svazu v Praze dne 16.11.2002.

 

Konferenco de Sekcio de Informadiko (SdI)

okazis kadre de la 10-a kongreso de C^EA la 17-an de novembro 2002, kiun partoprenis 10 personoj. La traktado okazis lau^ programo, kiu estis proponita en la pasintaj retaj informoj de SdI kaj akceptita sen s^ang^oj kaj aldonoj kun la sekvaj rezultoj:

- Informoj pri la farita laboro - informis M. Malovec

- Aprobo de organiza regularo - lau^ statuto de C^EA - artikolo VIII.

- Elektoj de komitato - lau^ proponoj kaj voc^dono de c^eestantoj estis elektitaj ing. Josef Vojáček kiel prezidanto kaj Miroslav Malovec kiel vicprezidanto.

Laborplano kaj taskoj de la sekcio:

- Peri kontaktojn, kunlaboron kaj konsilojn al membroj de C^EA por laboro per komputilo kaj el informadiko. (Lau^ konkreta bezono spertaj membroj de la sekcio.)

- Elektronika prilabor(ad)o de vortaroj kaj aliaj fakaj laboraj^oj: Nun estas preparata vortaro de ing. Hron.

- Elektronika prilabor(ad)o de beletro: Pri c^i tiu tasko zorgas M. Malovec kaj liaj kunlaborantoj.

- Prepari helpilojn (i.a. kompaktdiskon) por instruado de Esperanto en interreto. Tio estas pli longdau^ra tasko - ing. Vojáček provos engag^igi studentojn enkadre de fakultataj E-kursoj, eventuale kiel temo de diploma laboraj^o. Kunlaboros ankau^ ceteraj membroj de la sekcio.

La sekva konferenco okazos minimume post tri jaroj enkadre de la sekva kongreso de C^EA au^ (pli bone) venontjare enkadre de konferenco de C^EA. Kelkaj utilaj ret-adresoj (pag^oj kun * estas atingeblaj el VEB - eble ankaux aliaj):

http://www.esperanto.net/veb/ Virtuala Esperanto-Biblioteko (VEB)

http://eo.wikipedia.org/ * Esperanta enciklopedio

http://home.wxc.nt/~lide/esperanto-adresaro * Adresaro de esperantistoj kaj de Esperanto-organizajoj rete atingeblaj

http://home.wxc.nt/~lide/paspserv.htm * Pasporta servo

http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/index.htm * IEMW, serckatalogo Trovanto

http://www.uea.org/katalogo * La plej ampleksa virtuala librovendejo kaj ties katalogo

http://www.ais-sanmarino.org *Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino

http://il.uniroma3.it/ilei Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj http://il.uniroma3.it/kler Kvazau^lernejo de Tibor Sekelj

http://www.edukado.net Trarigardo de interesaj lerniloj por Esperanto

http://www.esperanto.hu Eventoj, ret-info kaj plena Esperanto-kalendaro

http://www.komerco.com/itre * Internacia Traduk-Reto pere de Esperanto

http://www.kokosoto.org/EKursoj/default.asp Kurso de Espereanto

http://www.multimania.com/kosomo/a-main.htm Koresponda Servo Mondskala

http://www.geocities.com/kalblando/altavist.htm Sercilo kun esperanta fazono

http://traduku.net Tradukprogramoj el angla esperanten kaj el E-o en aliajn lingvojn

Ing. Josef Vojáček

Esperantista klubo de Jiří Kořínek en Ústí n. L. (C^ehio) kune kun E-asocio "Saksa Svisujo" (Germanio) okazigis sian

C^eh^an-Saksan Tagon

ligita kun Zamenhofa omag^o kaj adventa vigilio kaj okazinta sabate la 7an de decembro 2002 en Urba muzeo en Ústí n. L. (apud Urba teatro) kun jena programo:

1. ekde la 9.30 h - Prelega matineo (prelegofertoj bonvenaj)

2. 12.45 - 14.15 - Komuna tagmang^o en la restoracio "Na Rychtě" - la strato Klášterní

3. 14.15 - 15.45 - trarigardo de aktuala ekspozicio en Urba muzeo

4. 16.00 - Bunta kulturprogramo kun kantado, deklamado kaj instrumenta ludado - inkluz. de Zamenhofa omag^o kaj komuna tradicia kantado de kristnaskaj kantoj. Krome okazis gaja lotado de tombolo sub Kristarbo. Mankis nek libroservo nek adventaj frandaj^oj.

- Prezentado de Esperanto en interreto: Helpo por preparo de domajno esperanto.cz: Lau^ eblecoj c^iuj membroj.

- Prezentado de C^eh^io en interreto: Prepari E-versiojn de la TTT-pag^oj de urboj kaj/au^ firmaoj en interreto, envicigo de turismaj informoj en Vikipedion. Ing. Vojáček preparas E-versiojn de TTT-pag^oj por Vyškova firmao Rostex.

- Prepari retpos^tliston kaj diskutejon de c^eh^aj sekcianoj en la reto.

- Diskuto - okazis lau^bezone tuj al la unuopaj punktoj de la programo.

KAEST 2002: Elektronikaj rimedoj

Jam la tria Konferenco pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teh^niko okazis (8.-10.11.2002) en Dobřichovice, en la sama pensiono Sokol, kie antau^ du jaroj gastis nia Paroliga Kurso. La kvardeko da partoprenantoj parolis bonan Esperanton, inter ili ankau^ junaj homoj, kio tre esperigis kaj karesis la animon. Bedau^rinde la preleganto de Bosnio Hercegovino ne sukcesis venki burokrataj^ojn kaj g^ustatempe akiri la bezonatajn transitvizojn.

La konferenco komencig^is vendrede posttagmeze per sekcio A (Elektronikaj rimedoj) kaj vespere per sekcio B (Terminologiaj problemoj). La terminologia sekcio okupis ankau^ la sabatan antau^tegmezon, dum la posttagmezo apartenis jam al la sekcio C (Aplikoj de Esperanto en scienco kaj teh^niko). Dimanc^e eksonis la lastaj prelegoj sekvataj de diskutoj c^e "ronda tablo". Sabate vespere la konferencanoj buse forveturis al la kulturdomo Zahrada, por inau^guri la ekspozicon, kiun post semajno vidis ankau^ niaj kongresanoj. La solenan etoson emfazis kantoj de Josef Vích.

En 22 prelegoj la au^skultantoj au^dis pri duonau^tomata tradukado en Esperanton, pri estontaj veturbiletoj similaj al la telefonkartoj, pri nul-energiaj domoj uzantaj la sun-energion, pri turismo, juro kaj vivomedio, pri regado de psikaj stresoj, pri politikaj tekstoj en Esperanto, pri solvado de c^apelitaj literoj en komputiloj kaj interreto, pri fungoj, plantoj kaj arbara leksikono, pri baraj^-sistemo sur Danubo, pri matematika kaj ekonomia terminologioj en Esperanto, pri diagnozo de difektoj c^e trajnoj dum veturado, pri diferenco inter planko kaj plafono, pri mikroproceziloj, pri prezento de Esperanto en interreto kaj Vikipedio, fine kiel savi manuskriptan postlasaj^on de forpasintaj esperantistoj.

La prelegaro aperos libroforme same kiel c^e la du antau^aj KAEST-oj.

-mm-

Sciigo pri RET Nekvasovy

Dum la tagoj de 11-a g^is 21-a au^gusto 2002 organizis EsperantoKlubo Plzeň kiel c^iujare nun jam 11-an Refres^igan Esperantan Tendaron. C^i jare g^i estis je unu semajno pli frue ol pasintjare. Partoprenis entute 21 personoj (l4 geesperantistoj, 3 neesperantistoj kaj 4 infanoj). Ili estis c^efe el Plzeň, sed ankau^ el Strakonice, Kaznějov, Hradec Králové, Zruč nad Sázavou, Ostrava kaj pola Gliwice.

S-ano Sládeček prelegis kaj projekciis lumbildojn el Esperantaj agadoj de pasinta jaro kaj per siaj kantoj beligis ne nur regulan vendredan tendarfajron. S-ino Emilie el Gliwiee prelegis pri sia restado en Usono. J^au^de ni realigis au^toekskurson al Sušice al Muzeo de Šumava. C^ic^eronis nin muzeolaboristo kaj esperantisto s-ano Jiří Pěnek, dank' al kiu Muzeo eldonis serion de bildkartoj kun kvarlingva teksto, inkluzive de Esperanto.

Ni travivis nur tri vere somerajn, varmajn tagojn, sed tamen partoprenantoj estis kontentaj.

J.Vomáčka, EK Plzeň

Půjčovní řád Odborné knihovny ČES

1 Způsob půjčování knih

1.1 Knihy se půjčují jen čtenářům Odborné knihovny ČES (dále OK ČES), jimiž se mohou stát pouze členové Českého esperantského svazu, a zasílají se pouze na území České republiky.

1.2 Knihy se půjčují pouze zasláním poštou, doporučeným balíkem, nebo doporučeným dopisem. Prezenční studium není možné, místnost knihovny pro to není způsobilá.

1.3 Výpůjční doba je 30 dnů. Prodloužení výpůjční doby je nutné dohodnout s pracovníkem zodpovědným za knihovnu a povoluje se jen v případě, že o knihu nemá zájem další čtenář.

1.4 Výtisky, které ČES označí jako mimořádně cenné, nebude možno půjčovat. Je však možno, pokud to je technicky proveditelné, zhotovit jejich kopii. To za předpokladu, že zájemce uhradí náklady kopírování. V tomto případě se stává kopie jeho majetkem, smí ji však používat jen pro své studijní účely, nesmí ji dále rozmnožovat a poskytovat dalším osobám (viz autorský zákon!).

1.5 Objednávky knih se vyřizují zpravidla dvakrát měsíčně. Delší doba vyřizování je způsobena odlehlostí a horší dopravní dostupností knihovny.

2 Poplatky

2.1 Zájemci o vypůjčování knih z OK ČES zaplatí před prvním půjčením zápisné 100,-- Kč, které bude sloužit k úhradě základní režie a případně k doplňování knihovny o nové publikace.

2.2 Při zapůjčení knih(y) zaplatí čtenář skutečné poštovné, podle platného sazebníku České pošty. Balné se neplatí, je to služba ČES svým členům.

2.3 Při zhotovování kopií podle b. 1.4 uhradí zájemce veškeré skutečné náklady za pořízení kopie.

2.4 Při ztrátě knihy nebo jiného zapůjčeného materiálu musí čtenář uhradit cenu ztraceného výtisku. Bude-li nutno knihu objednat v cizině, zaplatí také poštovné. V případě, že zakoupení na knižním trhu již není možné, uhradí náklady na zhotovení kopie vč. vazby.

3 Všeobecné zásady práce s půjčenými knihami

3.1 Při práci s půjčenými knihami a jiným materiálem je nutno dbát, aby nedocházelo k jejich nepřiměřenému poškozování. Do knih je nepřípustné vpisovat poznámky, nebo "opravy".

Sorpeto kantis en Bretonio

Dum unu renkontig^o de la infanh^oro "Jeřabinka", esperante Sorpeto, de Fundamenta arto-lernejo en Opava g^ia h^orestro suspiris, ke infanoj, kvankam jam kantis en pli ol dek landoj, ankorau^ neniam kantis en Francio. Tiam mi rememoris la internacian medicinistan esperantan konferencon, kiu okazis en Opava antau^ kvar jaroj, kaj c^efe la adiau^an vesperon, dum kiu la franca familio Clopeau kantis belegajn bretonajn kantojn. Mi skribis leteron kaj rezulto estis belega rondvojag^o de la c^eh^a infanh^oro tra la tuta Bretonio.

Denis-Serge Clopeau kaj lia edzino Manjo trovis plej tau^gan personon, muzikistinon kaj esperantistinon Franjo Provost, kiu kiel c^efa organizanto preparis sep koncertojn en bretonaj historiaj urboj kiel Saint Brieuc, Quimper, Brest kaj Vannes. En c^iu loko francaj esperantistoj atendis c^eh^an infanh^oron kaj post g^ia divido en familiojn sekvis provludo kaj vespera koncerto. Por c^iu koncerto estis presitaj tre belaj afis^oj kaj duono da koncertoj okazis en antikvaj preg^ejoj. Francoj senpage gastigis kvardek knabinojn kaj krom tio zorgis pri ekskursoj al maro. La kanth^oro preparis tre belan programon inkluzive de du belsonaj c^eh^aj popolaj kantoj, kiujn esperantigis por tiu c^i celo Josef Cink. La rondvojag^o okazis en la fino de oktobro kaj knabinoj travivis nau^ belegajn tagojn. La franca publiko estis eminenta, sperta kaj tre ofte starante aplau^dis. Ke la kantoj plac^is konfirmas la fakto ke h^oro disvendis c^iujn muzikdiskojn, kiujn alportis. Infanoj forportis el Francio ne nur grandan motivon por la plua laboro sed ankau^ multe da travivaj^oj.

La h^orestro post la reveno proklamis ke tiu c^i turneo apartenis al la plej bonaj en la historio de kanth^oro. Sed plej grava afero estas, ke sen Esperanto kaj sindonemaj kaj gastigemaj bretonaj esperantistoj tiu sukcesa propagando de c^eh^a muziko neniam povus realigi. Por c^eh^aj knabinoj tio estis unua kontakto kun esperanto kaj mi esperas ke ankau^ ne la lasta. Lau^ mia opinio unu tia evento estas por nia movado pli utila ol disvendo da centoj glumarkoj kun surskribo "Esperanto ponto inter nacioj".

Jiří Caletka, Opava

Internacia kultura festivalo 2002

en Ústí nad Labem

La 15an Internacian kulturan festivalon arang^is - dum la tagoj 5a-7a de oktobro 2002 - Esperanto-klubo de Jiří Kořínek en Ústí nad Labem. La celo de la jam tradicia kultura evento estas firmigo de la internacia kunlaboro inter la c^ehaj kaj eksterlandaj esperantistoj kaj uzo de la internacia lingvo Esperanto por prezento de muzika kaj literatura artaj^oj, aparte c^eh-devenaj. La festivalon partoprenis c^. 40 geesperantistoj.

La vendredan amikan renkontig^on de la partoprenantoj sekvis la c^efaj program- partoj sekvantan tagon. En la prelega matineo prezentis Prof. D-ro Vlastimil Novobilský literaturan verkon de D-ro Tomáš Pumpr, rekonata tradukanto de elstaraj c^ehaj liteaturaj^oj en Esperanton, okaze de la 30a jubileo de lia morto. La prelegon kompletigis specimenoj el lia verkaro far Mgr. Věra Novobilská kaj Miroslav Smyčka. En la sekva prelego D-ro Zdeněk Rusín parolis pri la modernaj metodoj de tradukado kaj tus^is eblecojn sekvantaj el ili por la traduk-laboro de esperantistoj. La tria parto de la matineo estis dedic^ita al unuhora video-filmo pri la Universala Esperanto-kongreso en Fortaleza, Brazilo, preparita far geedzoj Dvořák.

Sabate posttagmeze okazis en la preg^ejo de Sta Pau^lo homanarisma spirita koncerto sub titolo "Toleremo inter religioj", dum kiu eksonis muziko kaj arioj ekde 11a jarcento en la prezento de K. Kudlíková, H. Janiczková, M. Smyčka kaj V. Urban (orgeno). La tekstojn en Esperanton tradukis J. Kořínek, T. Pumpr, J. Filip, J. Giessner, J. Fousek kaj J. Bennemann.

La c^efa festival-programo estis la vespera koncerto plena je muziko kaj poezio, kiu farig^is por la c^eestantoj neforgesebla travivaj^o. Ili povis g^ui operariojn (G. Gershwin, Ch. Gounod, A. Dvořák, G. Verdi, F. Flotow, B. Smetana), operet-ariojn (E. Kunnecke, R. Friml, J. Strauss), kantojn (T. Baranski, C. Franck, A. S^eremetev, E. Grieg, P. Musorgskij), klasikan instrument-muzikon (P. I. C^ajkovskij, A. Dvořák, M. Glinka) kaj poezion (K. J. Erben, J. Neruda, J. Kořínek) en la prezento de K. Kudlíková (soprano), M. Smyčka (baritono), A. Proklov (baso), D. Tarantová (soprano), V. Urban (fortepiano), A. Nikitin (fortepiano), Z. Urbanová (violono), V. Urban, jun. (violonc^elo), T. Urbanová (fortepiano) kaj V. Novobilská (recitado).

Dimanc^a vizito de la kastelo en Velké Březno farig^is la lasta programero de la jam tradicia kultura festivalo en stí nad Labem, pri kiu tre pozitive raportis la loka tag-j^urnalo. Josef Kříž

Tomáš Pumpr (1906-1972)

Antau^ tridek jaroj forpasis akademiano JUDr. Tomáš Pumpr, opiniata de multaj la plej granda c^eha esperantisto. En la Esperantan kulturon li enskribig^is precipe per siaj majstraj tradukoj de poezio, operoj kaj ankau^ prozo: Budedo (K. J. Erben), Majo (K. H. Mácha), Reg^o Lávra, Bapto de caro Vladimir (K. Havlíček Borovský), Vendita fianc^ino, En la puto (K. Sabina), Najado (J. Kvapil), Sileziaj kantoj (P. Bezruč - parte), Milito kontrau^ Salamandroj (K. Čapek - dua parto) k.a. Li ankau^ prilaboris katalogon de tradukoj el la c^eh^a kaj slovaka literaturoj.

La plej grandan famon kaj admiron li akiris per sia traduko de Bapto de caro Vladimiro. Konservig^is kvar variantoj, kiuj montras, kiel la traduko evoluis dum pli ol dek jaroj (bedau^rinde mankas precizaj datoj). Kiam la tradukon eldonis en 1953 Regulo Peréz sur Kanariaj Insuloj, kelkaj esperantistoj koleris, ke la poemo ofendas religion, kaj postulis likvidi la tutan eldonon. Por aliaj g^i elpelas negocistojn el la Dia domo, kiel faris ankau^ Kristo mem. En C^eh^oslovakio estis problemo akiri kelkajn ekzemplerojn, c^ar la s^tato ne volis foruzi valutojn por esperantaj^oj. G^is nun la traduko estas admirata pro sia virtuozeco. Ni provu kompari unu strofon en g^ia evoluo (Havlíček, Kamaryt kaj kvar versioj de Pumpr):

Jedna hora vysoká je

a druhá je nízká,

kdo nemá své muzikanty,

na hubu si píská.

Unu monto estas alta,

dua monta fus^o.

Kiam mankas muzikantoj,

fajfu per la bus^o!

Unu monto altas ete,

unu c^ieltus^e,

se ne estas muzikistoj,

oni fajfas bus^e.

Unu monto altas ete,

dua c^ieltus^e.

Kiam mankas muzikistoj,

oni fajfas bus^e.

Jen montego staras alta,

jen monteto estas -

Ne havante muzikbandon

oni bus^-trumpetas.

Unu mont' al nuboj kreskis,

unu kreskis fus^e -

iu havas muzikbandon,

iu fajfas bus^e.

 

(R)estu membro de la Esperanto-komunumo!

Mi volas rediri al vi, kial indas esti kaj resti membro de la E-komunumo. Esence al la c^iama demando: "Kial finfine mi devus alig^i al la loka Esperanto-klubo, al la nacia landa asocio, al la asocio de mia fako au^ hobio, al UEA?" mi kutimas respondi, ke ekzistas almenau^ du kialoj:

1) La Esperanto-asocioj je c^iuj niveloj laboras por pli bona mondo, por mondo sen lingva kaj kultura diskriminacio; mallonge dirite, ili laboras por lingva demokratio. Se vi opinias, ke tiu estas bona celo, vi certe volas subteni ilin. Alig^ante al via loka klubo au^ al monda, nacia au^ faka asocio (eventuale ec^ al c^iuj tiuj), vi estos parto de tiu tutmonda E-movado, kiu de pli ol unu jarcento laboras por homaj lingvaj rajtoj je c^iuj niveloj, kaj kiu provas konvinki la mondon, ke ankau^ en la lingva-kultura kampo justeco valoras pli ol forto.

2) Samtempe vi eble s^atas simple esti parto de la komunumo, kiu parolas la internacian lingvon Esperanto. Vi eble s^atas renkonti aliajn parolantojn de Esperanto, vi s^atas ac^eti librojn en Esperanto, vi s^atas vojag^i al fremdaj landoj, koni ties log^antojn kaj eventuale ec^ esti gastigata de lokaj esperantistoj. C^ion c^i la membroj de Esperanto-asocioj faras des pli nature, estante dau^re informataj per siaj asociaj ligoj pri la revuoj, la libroj, la kongresoj, la ret-listoj kaj la ret-pag^oj, la korespond-anoncoj kaj la vojag^-ebloj je sia dispono. Kaj se vi apartenas al la komunumo de tiuj, kiuj normale s^altas sian komputilon antau^ la matenmang^o, vi trovos (au^ jam trovis), ke esperantistoj c^eestas pli kaj pli en la tutmonda reto kaj serc^as kontaktojn kun similaj esperantistoj. La avantag^oj de asocia membreco estas similaj ankau^ c^i-kaze. Ekzistas diversaj diskutgrupoj por UEA-membroj, ekzemple, kaj nuntempe ankau^ eksperimenta eblo ricevi la revuon Esperanto per Interreto en komputila formato.

Do estas grave, ke vi klopodu alig^i al Esperanto-organizaj^oj je c^iuj niveloj (loka, landa, faka au^ internacia). Ni kompreneble invitas vin alig^i au^ re-alig^i al UEA, sed ankau^ se vi alig^as nur al faka asocio au^ al via loka klubo, tio jam estas io bona; kaj se vi alig^as ankau^ al via landa asocio, tio estas io ankorau^ pli bona, ktp.

UEA pretas c^iukaze sendi al arang^antoj de naciaj au^ lokaj renkontig^oj stokon da revuoj de UEA de la pasinta jaro kune kun cirkuleroj por disdonado al la partoprenantoj - oni devas tiurilate nur peti la Centran Oficejon. La celo de nia kampanjo estas "vastigi la komunumon", tio estas vastigi la nombron de organizitaj kaj interligitaj esperantistoj je c^iu nivelo. Nia c^efa celo estas ke la membroj de c^iuj Esperanto-organizaj^oj pliig^u kaj estu en kontakto inter si. Oni vastigas la komunumon c^efe per informado pri Esperanto kaj instruado de Esperanto, sed ankau^ tio estas senefika en la longa dau^ro, se la parolantoj de Esperanto ne poste iel restas kune.

Renato Corsetti, Prezidanto de UEA

C^efdelegito de UEA por C^eh^io):

Lucie Karešová (vidu p. 98)

Nia filmo al 100-jarig^o

1. Elena Puchova kun infanoj prezentas operon La Eta Princo

2. Zdeněk Heiser instalas la ekspozicion pri 100 jaroj de Esperanto ne nur en Prago

3. Angulo de la ekspozicio kun busto de Zamenhof kaj kroniko

Masaryk-Akademio de Artoj

atribuis la 7. 11. 2002 premion por la artisma agado al d-ino Zdenka Bergrová, kies poemaro Vortoj de la nokto j^us aperis en E-traduko de J. Mráz. S^ia verkaro konsistas c^efe el tradukado de rusaj klasikuloj (Nekrasov, Dostojevskij, Pus^kin k.a.)

PARDUBICE

En la regiona biblioteko en Pardubice okazis de 1. - 30. 11. 2002 ekspozicio "Kio estas Esperanto kaj kiel eluzi g^in". La ekspozicion preparis la membroj de la Klubo de esperantistoj de Dr. Schulhof kaj de Asocio de E-handikapuloj.

VÍTKOVICE

Kluba programo: 8.1.2003 Au^stralio (Ing. J. Suchánek), 22.1. Černá hora (V. Slá-deček), 29.1. Jarkunveno, 12.2. Au^strio (D. Kočvara). En Hlučín kelkaj aktivaj esperantistoj intencas fondi klubon.

 

Ni kondolencas

- la 15-an de julio 2002 forpasis RNDr. Evžen Wohlgemuth (55j.) el Brno, zoologo

- la 22-an de oktobro 2002 estis murdita katolika pastro, nia IKUE-ano, Cyril Vrbík (75j.) el Dub nad Moravou, fare de 28-jara satanisto, kiu poste sin mem anoncis c^e polico.

- ekzempleroj de Startoj kun mencio "la adresato forpasis" revenis de la membroj: Jiřina Bubeníková el Olomouc, Augustin Vlach el Hradec Králové, Jarmila Dufková el Brno, Olga Ungerová el Neratovice.

Ni gratulas

La 21-an de decembro 2002 g^isvivas sian nau^dekjarig^on s-ano Karel Blažek, Mnichovo Hradiště, oferema membro de la loka klubo, en plena sana kaj korpa fres^eco. Multajn pluajn jarojn plenajn de sano kaj vivkontento!

MUDr. J. Hradil

Korespondi deziras

27-jara kubana junulo instruas Esperanton al 9-12-jaraj infanoj: Jose de J. Campas Pacheco, calle 10 %29y31 escl 2908 piso 3 apt F-6, Pedro Betancourt - Matanzas, Cuba 42700

Mladá Boleslav

Informoj pri Mn. Hradiště en urbaj pag^oj, Esperanta teksto en www de Muzeo ŠKODA-AUTO, legolibreto por komencantoj kun facilaj tekstoj.

Ostrava-Poruba

Bildpos^tkarto de Ostrava, Arbo de milenio, preparita bildric^a lernolibro, eldonitaj du kasedoj kaj unu kompakta disko (kantoj). Tricent libroj en la kluba biblioteko. Libroj el Brazilo c^eh^igitaj cirkulas jam tra C^eh^io kaj Slovakio kun surskribo: Tradukita el Esperanto. Libro "Felic^a vivo" c^eh^igita el Esperanto aperis en Brazilo. Por asocio de liberpensuloj tradukitaj tri libroj el Esperanto (SAT-eldonejo), kompilita libro "Gruzoj" kun s^ercoj kaj por varbado en nia lando libro "Pokalo de senmorteco" pri tri esperantistoj en germana militkaptiteco.

KALENDARO 2003

februaro Paroliga kurso

februaro Ekspozicio de esp. Gazetoj (Kinejo Metro en Prostějov)

majo Skokovy

19.-25.7. OSIEK-konferenco

Jak platit svazu

Nejlevnější způsob platby pro Vás i pro svaz je přímá platba u pokladny v kterékoliv pobočce Komerční banky. Vyplníte pokladní složenku (jsou v pokladně k dispozici) pečlivě ve všech kolonkách (viz vzor Starto 2/2001, str.67) - tedy: měna účtu: Kč, č. účtu: 3330-021/0100, měna hotovosti: Kč, částka: slovy kolik platíte, jméno a příjmení, adresa, RČ (nemusí být). Pokud platíte za kroužek (klub, sekci), vyplňte stručně (EK Velim) do kolonky Vklad jménem a pošlete tajemníkovi jmenný seznam. Velmi důležitý je pro určení platby variabilní symbol - číslo (5-místné), které je buď stálé (viz seznam) nebo bude vždy uvedeno na pozvánkách nebo v. inf. článku ve Startu. Konstantní symbol je vždy 0379. Seznam čísel:

06940 ČES

06941 UEA

06942 předplatné Starta bez členství

06943 dary ČES

50100 sekce mládeže

50200 sekce železničářů

50400 sekce pedagogická

50401 písemný kurs začátečníci

50402 písemný kurs pokročilí

50403 členství ILEI

50404 Paroliga kurso

50405 svazové zkoušky

50500 sekce přátel SAT

50600 sekce šachistů ES^LI

50700 sekce sběratelů

50800 sekce nevidomých LIBE

50900 sekce zdravotníků UMEA

51000 sekce křesť. esp. KELI

51100 sekce katol. esp. IKUE

70100 komise pro tisk a inf.

80200 ediční fond

80300 propagace v tisku

80400 fond Tilio

Pokud jste poukázali platbu a nejste si jisti, zda jste řádně vyplnili své jméno, napište tajemníkovi svazu, kdy a kolik jste platili - máme řadu neurčených plateb, a to na různé akce, členství ČES, ale i na členství UEA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Periodikum Českého esperantského svazu (32. ročník)

Redaktor: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno,

malovec.starto@clavis.cz; www.clavis.cz/starto

Členská evidence a změny adres: Pavel Polnický, ČES

Presorgano de C^eh^a Esperanto-Asocio (32-a jarkolekto)

Abonebla c^e UEA, c^e niaj perantoj au^ rekte c^e nia Asocio

Abonprezo: 9 eu^roj

(se aerpos^te: + 2 eu^roj)

Redaktoro: Miroslav Malovec,

Bosonožská 15/10, 625 00 Brno,

C^eh^io, e-mail: malovec.starto@clavis.cz;

www.clavis.cz/starto

Presis: OPATISK Opava

 

ISSN 1212-009X