linka

Základní technické údaje:

velikost H0
rozměry 210 (260) x 145 (250) cm
2 nádraží
2 skrytá nádraží (3 koleje+3 koleje)
2 zastávky
29 výhybek (28 elektrických, 1 ručni)
12 světelných návěstidel
6 budov
10 lamp
kolejivo ROCO, Tillig
výhybky Tillig, ROCO a předělané PIKO
ovládaní analogové (izolované úseky)
2 napájecí okruhy
(možnost současné jízdy 2 vlaků)
celkem lze provozovat 9-10 souprav
  Plánek kolejiště: viditelná část skrytá část 1 skrytá část 2
 

Námět kolejiště
Námětem kolejiště je jednokolejná hlavní trať s odbočnou stanicí, ze které odbočuje lokální trať se dvěma zastávkami stoupající centrální částí kolejiště do koncové stanice Horní Roztyly. Stanice jsou osazeny světelnými návěstidly a provoz by měl být zajišťován motorovou trakcí s občasnou jízdou parních vlaků. Zatím na kolejišti jezdí to co je k dispozici, to je několik starých lokomotiv PIKO a několik nových strojů ROCO. Postupně bych rád nasadil do provozu vozidla ČSD a ČD (IV.-V. epocha).

Popis kolejiště
Kolejiště je v současné době trvale umístěno v rohu místnosti. Skládá se ze 4 částí, které lze rozebrat pro případný přesun na jiné místo. Základní část tvoří hlavní panel, ke kterému jsou připojeny pozdější dostavby.
V levé části je napojen díl o rozměrech 30x105 cm, na kterém je umístěna část koncové stanice Horní Roztyly a ve spodní úrovni koncové zhlaví skrytého nádraží 1. Aby bylo možno mít přístup za kolejiště, je tento díl řešen jako sklápěcí. Po jeho sklopení je možné celé kolejiště, které je na kolečkách, posunout směrem dopředu od zadní zdi.
Na pravé straně je napojen díl 50x145 (90) cm s úsekem tratě propojujícím hlavní panel s vratnou smyčkou a skrytým nádražím 2, to je umístěno na samostatném panelu v nejnižší úrovni kolejiště.


 
Hlavní panel s připojeným sklopným dílem (vlevo) Hlavní panel a trať do vratné smyčky
Sklopný díl Skryté nádraží 1
Vratná smyčka se skrytým nádražím 2
 


Základem všech dílů kolejiště je rám z dřevěných latí 4 x 2 cm s rozestupy cca 30 cm, na kterém je připevněna sololitová deska o síle 3 mm. Na sololitové desce je nalepena 1 cm silná vrstva polystyrénu, aby nejnižší výška tratě neležela na úrovni základní desky.
Základ vedení tratě i terénu je rovněž z polystyrénu. Do konečného tvaru je terén vytvarován mačkaným novinovým papírem pokrytým několika vrstvami novinových útržků pokládaných přes sebe do mokré barvy. Do ještě mokrého povrchu jsou nasypány piliny a vše znovu ještě před zaschnutím přetřeno vrstvou barvy.
Pro konečnou úpravou terénu a krajiny jsou použity posypy z molitanové drti a travní koberce od různých výrobců (Woodland Scenics, Heki, Polák apod.). Výsledek je zafixován lehkým přestříkáním bezbarvým lakem (na vlasy) nebo silně ředěným Herkulesem.
Koleje jsou zaštěrkovány skutečným štěrkem. Po zasypání a konečné úpravě tvaru štěrkového lože je vše zakapáno ředěným Herkulesem (poměr cca 1:10 - konzistence jako mléko). Kolejový svršek je patinován. Kolejnice jsou ze stran natřeny tmavě hnědou temperou, do které je přidáno malé množství Herkulesu. Štěrk mezi kolejnicemi a po stranách je lehce přibarven tmavě hnědým odstínem tempery. Tmavším odstínem jsou vytvořeny různá zašpinění a olejové skvrny.
Sypaná nástupiště, silnice, různé pěšiny a cesty jsou dělány stejnou technologií. Požadovaný tvar je nejdříve vytvořen ze suchého štěrku, písku nebo jiného materiálu a následně je vše zakapáno ředěným Herkulesem. Konečný vzhled, různé skvrny a znečištění jsou dělány temperovými barvami.


Elektrické ovládání
Kolejiště je rozděleno na dva samostatně napájené okruhy, což umožňuje současnou jízdu dvou vlaků. K ovládání jízdy slouží dva ruční ovladače, které je možno libovolně přiřazovat k oběma okruhům nebo jediným ovladačem řídit jízdu po celém kolejišti. Ovladače používají pulzní regulátory, napájení 12V zajišťují trafa FZ1 a ROCO.
Na třech ovládacích panelech jsou v kolejovém schématu umístěný ovládací prvky výhybek, návěstidel a kolejových úseků jednotlivých stanic a signalizační LED diody.

Panel 1 ovládá stanici Chodov a odbočky do skrytých nádraží, panel 2 ovládá koncovou stanici Horní Roztyly a skryté nádraží 1, panel 3 slouží k ovládání vratné smyčky se skrytým nádražím 2.
Výhybky a kolejové úseky jsou ovládány pomocí páčkových přepínačů, návěstidla jsou ovládána tlačítky a po projetí vlaku jsou automaticky přestavována do základní polohy. Automatické přestavování je realizováno pomocí jazýčkových kontaktů, které jsou umístěny mezi kolejemi. Jejich spínání zajišťují permanentní magnety instalované na podvozcích lokomotiv.

Ve skrytých nádražích jsou výhybky ovládány tlačítky, kterými jsou stavěny vlakové cesty. Stiskem jediného tlačítka u příslušné koleje jsou všechny výhybky přestaveny do požadovaného směru. Postavenou vlakovou cestu indikuje zelená LED dioda.
Vypínání izolovaných úseků je řešeno dvoupólovými páčkovými přepínači, jeden kontakt vypíná úsek a druhý spíná čevenou LED diodu, která signalizuje vypnutí příslušného úseku.
Koleje skrytých nádraží jsou vybaveny jednoduchými obvody pro indikaci obsazení kolejového úseku. Obsazení koleje je indikováno žlutou LED diodou na ovládacím panelu.

Návěstidla a přestavníky výhybek jsou elektricky ovládány pomocí miniaturních relé, která jsou umístěna přímo pod kolejištěm. Tento způsob snižuje téměř o dvě třetiny počet vodičů vedoucích z ovládacího panelu do kolejiště, protože ke každému relé stačí vést pouze jeden vodič. Např. relé ovládající návěstidlo přepíná jedním kontaktem návěstní znaky a druhým spíná povolovací úsek návěstidla. V případě výhybky je jedním kontaktem ovládán přestavník a druhý kontakt je využit pro další vazby např. na návěstidla.

Ve stanicích jsou realizovány pouze jednoduché závislosti výhybek a návěstidel. Obvody blokování vjezdového a odjezdových návěstidel znemožňují na stejném zhlaví proti sobě postavit "Volno" pro vjezd i odjezd. Ovládání odjezdových návěstidel a přívod trakčního napájení do jejich povolovacích úseků je závislé na poloze výhybek. Postavení odjezdového návěstidla na "Volno" a odjezd, je možný pouze z té koleje, ze které je postavena vlaková cesta, odjezd z ostatních kolejí je blokován. Po projetí vlaku je nastavená cesta automaticky zrušena. Její zrušení může být provedeno i ručně tlačítkem. Přepnutím ovládacího panelu do režimu "Posun" je zablokováno ovládání vjezdových návěstidel a na odjezdových návěstidlech se rozsvítí znak "Stůj", povolovací úseky odjezdových návěstidel lze ovládat a stavět posunové cesty.

Na ovládacích panelech Chodova a Horních Roztyl je sepnutí povolovacích úseků odjezdových návěstidel signalizováno žlutými LED diodami. Diody "vjezd" a "odjezd" signalizují, že je na zhlaví postavena vlaková cesta (diody jsou dvoubarevné zelená/červená). Zelená signalizuje, že vjezdové nebo odjezdové návěstidlo povoluje jízdu, červená signalizuje blokování vjezdu nebo odjezdu. V režimu "posun" svítí na obou zhlavích pouze čeveně dioda "vjezd" (vjezdová návěstidla jsou blokována a nelze je ovládat).


 
Ovládací panel 1 - stanice Chodov a odbočky do skrytých nádraží Ovladač
Ovládací panel 2 - stanice Horní Roztyly a skryté nádraží 1 Ovládací panel 3 - vratná smyčka se skrytým nádražím 2
linka 2