A
linka
 


Hlavní návěstidla a jejich funkce


Umístění návěstidel
Základní umístění návěstidel je vždy vpravo od koleje ve směru jízdy. Je-li některé návěstidlo mimořádně z prostorových důvodů umístěno vlevo od koleje pro kterou platí, musí být v jeho úrovni vpravo od této koleje upozorňovadlo.

Pořadí světel na světelném návěstidle
Shora: žlutá (horní), zelená, červená, bílá, žlutá (dolní)
U starších typů návěstidel někdy nebývá toto pořadí dodrženo.

Označování hlavních návěstidel
Barevným nátěrem přední strany stožáru návěstidla je vyznačeno, zda příslušné návěstidlo platí pro jízdu vlaku nebo pro posun. Zadní strana návěstidel včetně zadní strany stožáru je vždy šedá.

Na stožáru se střídají červené a bílé pruhy stejné šířky.
Návěstidlo platí jen pro jízdu vlaku, neplatí pro posun.
Na stožáru se střídají červené a bílé pruhy, přičemž bílý pruh má poloviční šířku.
Návěstidlo platí pro jízdu vlaků i pro posun.

Na stožáru se střídají modré a bílé pruhy stejné šířky
Návěstidlo platí jen pro posun (seřaďovací a spádovištní návěstidla)

Na stožáru se střídají červené, modré a bílé pruhy stejné šířky.
Návěstidlo platí pro vlaky i pro posun (dosud se používá u některých tzv. vložených návěstidel staršího typu nebo u tzv. uzávěry koleje)
Stožár je celý bílý nebo stříbřitě šedý.
Oddílové návěstidlo automatického bloku.
Stožár je šedý.
Předvěsti a opakovací předvěsti k hlavním návěstidlům.

Vjezdová návěstidla
Kryjí stanici proti vjezdu vlaku z širé tratě. Jejich základní poloha je návěst "Stůj". Vjezdová návěstidla ohraničují prostor stanice. Umistují se na takovou vzdálenost od krajní výhybky, aby byl zajištěn dostatečný prostor (výtažná délka) pro posunující soupravy, protože při posunu posunující díl nesmí přejet za vjezdové návěstidlo. Místo kam nejdále může čelo posunující soupravy dosáhnout je označeno označníkem. V případě, že výtažná délka končí v tunelu, umísťuje se vjezdové návěstidlo před tunel.
Návěstní znaky, které vjezdové návěstidlo zobrazuje závisí na situaci ve stanici.


Situace ve stanici Návěsti
Na příslušném zhlaví je předepsána maximální rychlost 40 km/h. Stůj
Volno
 
V přímém směru je dovolen vjezd vyšší (traťovou) rychlostí. Stůj
Volno
Rychlost 40 km/h (u mechanických)
  
V přímém směru je dovolen vjezd vyšší (traťovou) rychlostí.
Vjezdové návěstidlo je současně i předvěstí následujícího (odjezdového, cestového) návěstidla.
Stůj
Volno
Rychlost 40 km/h a volno
Výstraha
Rychlost 40 km/h a výstraha
 
V přímém směru je dovolen vjezd vyšší (traťovou) rychlostí.
Vjezdové návěstidlo je současně i předvěstí následujícího (odjezdového, cestového) návěstidla.
Ve stanici je použita rychlostní návěstní soustava (pouze světelná návěstidla).
Stůj
Volno
Rychlost 40 km/h a volno
Výstraha
Rychlost 40 km/h a výstraha
Očekávejte rychlost 40 km/h
Rychlost 40 km/h
a očekávejte 40 km/h
 

Bílé světlo na vjezdovém návěstidle je "Přivolávací návěst". Používá se v případech, kdy není možné dát jiným způsobem návěst dovolující jízdu vlaku (např. při poruše zabezpečovacího zařízení) nebo v případě, kdy je potřeba povolit vjezd na obsazenou kolej.


Jako vjezdová návěstidla se obvykle používají:
- mechanická jednoramenná, dvouramenná a dvouramenná se žlutým ramenem
- světelná obvykle 3-5 světlová.

Foto © Vít Javůrek 2003-2005
___________________________________________________________________________________
 
Odjezdová návěstidla
Zakazují a dovolují odjezd vlaku ze stanice.
Jejich základní poloha je návěst "Stůj". Podle důležitosti a frekvence dopravy ve stanici se staví na každém zhlaví jedno skupinové odjezdové návěstidlo přibližně v úrovni námezníku krajní výhybky. Pokud je skupinových návěstidel několik (pro účelně rozdělené skupiny dopravních kolejí), staví se před spojením kolejí každé skupiny. Ve stanicích s vysokou hustotou provozu se staví pro každou dopravní kolej samostatně. Odjezdová návěstidla se nestaví u kolejí manipulačních, protože z těch nesmí vlak odjíždět na širou trať.
Světelná návěstidla osazená bílým světlem a stožárem označeným červenými a bílými pruhy nestejné šířky jsou odjezdová návěstidla sloučená se seřaďovacími a platí pro jízdu vlaku i pro posun.
 
Situace ve stanici Návěsti
Na příslušném zhlaví je předepsána maximální rychlost 40 km/h. Stůj
Volno
Posun dovolen (u světelných sloučených)
 
V přímém směru je dovolena vyšší (traťová) rychlost. Pro odjezd v přímém směru:
Stůj
Volno
Posun dovolen (u světelných sloučených)

Pro odjezd odbočkou:
Stůj
Rychlost 40 km/h a volno
Posun dovolen (u světelných sloučených)
 

Jako odjezdová návěstidla se obvykle používají:
- mechanická jednoramenná (dvouramenná se jako odjezdová nepoužívají).
- světelná 2-5 světlová (počet světel závisí na dovolené rychlosti v příslušném zhlaví a na tom, jde-li
o návěstidlo skupinové, sloučené nebo je-li současně předvěstí následujícího návěstidla).

Foto © Vít Javůrek 2003-2005
___________________________________________________________________________________

Seřaďovací návěstidla
Zakazují a dovolují posun.
Modré světlo signalizuje "Posun zakázán", bílé "Posun dovolen". Jejich základní poloha je návěst "Posun zakázán". V současnosti se používají seřaďovací návěstidla mechanická i světelná.
Mechanická seřaďovací návěstidla se umísťují k manipulačním i dopravním kolejím. U dopravních kolejí mohou být současně v zákrytu s odjezdovými (mechanický) návěstidly. Umísťují se před ně na nižším stožáru. Mohou být skupinová, tedy jedno seřaďovací návěstidlo pro více kolejí.
Světelná seřaďovací návěstidla se umísťují u manipulačních kolejí. U dopravních kolejí se slučují s odjezdovými návěstidly. Sloučené odjezdové návěstidlo má na stožáru červené a bílé pruhy nestejné šířky a je doplněno o bílé světlo (Posun dovolen). Červené světlo zakazuje jízdu vlaku i posun (modré světlo se vynechává).

Používání seřaďovacích návěstidel
Seřaďovací návěstidla se většinou nepoužívají ve stanicích se starším zabezpečovacím zařízením, s nižší frekvencí provozu, kde veškerý posun zajišťují lokomotivy manipulačních vlaků a tam, kde není předpoklad, že by posun ohrožoval vlakovou cestu nějakého vlaku. Souhlas k posunu dává výpravčí a jízda vozidel se řídí ručními návěstmi. U starších zabezpečovacích systémů se seřaďovací návěstidla používala hlavně v místech, kde se z části stanice určené pro posun (koleje pro řazení vlaků, pro nakládku a vykládku, lokomotivní depo apod.) vjíždělo do dopravních kolejí.
Ve větších stanicích s reléovým zabezpečovacím zařízením, které hlídá veškeré možné cesty jak pro vlaky, tak pro posun se seřaďovací návěstidla umísťují na všechna místa, kde je potřeba krýt vlakové cesty a také na místa, kde je potřeba posunový díl z nějakého důvodu zastavit nebo kde se často mění směr jízdy apod. Jsou závislá na hlavních návěstidlech, nejde tedy postavit "Posun dovolen" (bílé světlo) současně s vlakovou cestou pro vjezd nebo odjezd vlaku na stejnou kolej nebo v případech, kdy by se tyto cesty křížily.

Foto © Vít Javůrek 2003-2005
___________________________________________________________________________________

Samostatné předvěsti
Samostatné předvěsti upozorňují na návěst na následujícím hlavním návěstidle a umísťují se ve vzdálenosti, která je potřebná pro bezpečné zastavení vlaku před hlavním návěstidlem. V současnosti se používají mechanické i světelné předvěsti. Mechanické zobrazují pouze znaky "Volno" a "Výstraha". Světelné umožňují zobrazit i další znaky (
rychlostní návěstní soustava). Před samostatnou předvěstí se umisťují po 100 metrech tabule se čtyřmi, třemi, dvěma a jedním pruhem upozorňující na blížící se předvěst.

Předvěst stojící před vjezdovým, cestovým nebo odjezdovým návěstidlem je označena tabulí s šikmými překříženými pruhy.
Tabule upozorňující na předvěst před vjezdovým, cestovým nebo odjezdovým návěstidlem.
 
Předvěst před oddílovým a krycím návěstidlem je označena překříženým vodorovným a svislým pruhem.
Tabule upozorňující na předvěst před oddílovým a krycím návěstidlem.
  

Foto © Vít Javůrek 2003-2005
___________________________________________________________________________________

Oddílová návěstidla
Ohraničují a kryjí prostorové oddíly na širé trati.
Na frekventovanějších tratích je nutné, aby se na traťový úsek mezi sousedními stanicemi vešlo několik vlaků jedoucích stejným směrem. Z toho důvodu je trať rozdělena na oddíly. U starších tratí stojí mezi traťovými oddíly hradla, hradlo obsluhuje pracovník, který telefonem zjišťuje, jestli je jeho oddíl volný, a podle toho nastavuje návěstidla. Tato návěstidla jsou hlavní návěstidla s červenobílým sloupkem, značená jako vjezdová, a před každým stojí samostatná předvěst. Zdokonalením tohoto způsobu řízení provozu je tzv. autoblok.

Autoblok je zařízení, které pomocí kolejových kontaktů registruje průjezd vlaku a podle toho automaticky nastavuje návěstidla. Ta jsou značena jako oddílová bílým nebo stříbřitě šedým sloupkem a každé slouží jako předvěst následujícího. Poslední oddílové návěstidlo v traťovém úseku je předvěstí vjezdového návěstidla stanice a je označeno terčíkem.
___________________________________________________________________________________

Cestová návěstidla
Podle potřeby se instalují na dopravních kolejích určených pro projíždění vlaků mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších stanic.
___________________________________________________________________________________

Krycí návěstidla
Kryjí na širé trati místa, kde může vzniknout situace ohrožení dopravy. Jsou to např. nakladiště (pokud nebyla zároveň dopravnami), zaústění krátké vlečky do širé tratě a dnes i některé bývalé menší stanice, na kterých byla zrušena dopravní služba a byly přeměněny na zastávky s nakladišti.
Základní poloha krycího návěstidla je "Volno" a do polohy "Stůj" jej přestavuje na potřebnou dobu vlakový personál manipulačního vlaku.

Návěstidla kryjící odbočky, kolejové splítky, úrovňovou křižovatku tratí nebo i některé velmi rozvětvené a složité vlečky jsou návěstidla vjezdová (tj. platí pro ně ustanovení návěstidel vjezdových podle příslušné třídy tratě, popřípadě historického období).
___________________________________________________________________________________

Vložená návěstidla
Vložená návěstidla jsou nejstarším typem světelných návěstidel. Můžeme se s ním setkat ve stanicích s jedním odjezdovým návěstidlem, kde je odjezdové zhlaví málo přehledné a není zajištěna dobrá viditelnost odjezdového návěstidla. V takových stanicích se vložená návěstidla umísťují na konce dopravních kolejí a jsou platná pro jízdu vlaku i pro posun.
Vložená návěstidla disponují odlišnou signalizací. Kromě návěstí "Posun dovolen", "Posun zakázán" a "Stůj", které jsou shodné se standardní signalizací (přičemž na vloženém návěstidle často svítí "Posun zakázán" a "Stůj" najednou) existuje ještě návěst zvaná "Hlavní návěstidlo dovoluje jízdu" sestávající z blikajícího bílého světla. Toto je jediná návěst umožňující jízdu vlaku kolem vloženého návěstidla a informuje strojvedoucího, že má postavenou cestu ze své koleje a na odjezdovém návěstidle svítí cokoli kromě "Stůj" a "Posun dovolen / zakázán". Vložené návěstidlo také může být zhasnuto a pak má stejný význam, jako signál "Stůj". Stanice, v níž se nacházejí vložená návěstidla, musí mít u svého vjezdového návěstidla tabuli, na níž je vykřičník.

 

 
linka 2