Logo Lada Melenová Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (specializace bezpečnost práce v elektrotechnice)
IČ:11115645, Tichá 527, 541 02 Trutnov 4
mobil: Lada Melenová +420 604 382 386, Jaroslav Melen +420 732 664 317;
E-mail: melen@volny.cz

Aktuality:

Komplexní návrh odborného týmu ČSZT oprav článků ČSN 33 2000-7-710:2013, čítající 19 stran textu formátu A4, byl předán 12.12.2013 ÚNMZ, který by ve své pravomoci a odpovědnosti měl rozhodnout o důvodnosti tohoto návrhu a o potřebě opravy současného znění normy. Dosud nerozhodl! Podrobnosti k NÁVRHU lze nalézt na:web

Jako jeden z členů zpracovatelského týmu ČSZT, podílející se na návrhů oprav vydané normy ČSN 33 2000-7-710:2013, doplňuji dnes - 01.10. 2015 - prvotní informaci k textu: „Dosud nerozhodl!“ : zde

Moje nesouhlasné vyjádření ke konečnému návrhu ČSN EN 50110-1 ed.3 z 25. dubna 2014 bylo zpracovateli: MEDIT Consult s.r.o. , Olomouc, odesláno 20. května 2014; jeho obsah a podrobnosti se zvýrazněním levým ohraničením těch článků, ve kterých by chyby podle mého názoru měly závažné dopady věcné a systémové, jsou přístupné: zde

ÚNMZ na základě jednání uskutečněných u předsedy Úřadu Viktora Pokorného, Mgr. ve dnech 15. 10. 2014 a 19. 02. 2015, ve věci kritických připomínek k překladu EN 50110-1:2013, jichž jsem se společně s Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou osobně účastnil, zajistil dvojí kontrolu konečného návrhu KN ČSN EN 50110-1 ed.3 z 25. 4. 2014 – resp. revizi překladu EN 50110-1:2013, nám neznámým anonymním překladatelem. Při jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu u náměstka ministra Karla Novotného, MBA, LL. M. dne 19. 6. 2015 v téže věci, jehož jsem se opět společně s Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou osobně účastnil, na jeho otázku, zda osoba provádějící podle požadavku ÚNMZ zmíněné revize překladu EN 50110-1:2013 je osobou jazykově odborně erudovanou, odpověděl předseda Úřadu Viktor Pokorný, Mgr., že ano. Vzhledem k tomu, že vydaná ČSN EN 50110-1 ed.3:2015 obsahuje podle mého názoru řadu překladových chyb, požádal jsem na podkladě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve vztahu k ČSN EN 50110-1 ed.3:2015 jako překladu anglické verze EN 50110-1:2013, o poskytnutí některých informací - celý text žádosti ze 2. 9. tr. lze nalézt na:zde1 a odpověď z 21.9.2015 na:zde2

Informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, a proto jsem podal podle § 16a Odst. (1) písm. c) zák. č. 106/1999 Sb. stížnost - celý text stížnosti z 29. 9. tr. lze nalézt na:zde3

Chybějící informace byly dodány 08. 10. 2015

ÚNMZ následně zadal nám neznámé překladatelské firmě nový překlad EN 50110-1:2013 a o jeho posouzení jsem byl náměstkem předsedy ÚNMZ, společně s Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou 15.01.2016, požádán.

Rozcestí:

Služby - nabídky
spuštění odkazu
 O agentuře PROPAG TEAM
o nás
 Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (specializace bezpečnost práce v elektrotechnice)
služby
 Specializovaný maloobchod publikací vydaných ukončenou Vydavatelskou a nakladatelskou činností firmy
publikace
 Ing. Miroslav Vopalecký - kontakt na spoluautora programu „Vnější vlivy na elektrická zařízení 2008 - TEORIE A PRAXE“
web
Copyright 2001 © Ing. Miroslav Vopalecký
Aktualizováno: 23. 01. 2017 Sdělujeme, že E-mail adresa: melen@volny.cz slouží stejně jako E-mail adresa: propagteam@volny.cz, kam je možné rovněž odesílat veškeré požadavky.

K 01.02.2017 Upraveny ceny služeb v oblasti bezpečností a ochrany zdraví při práci a cenové nabídky pro vypracování: znaleckých posudků (ZP) mimo režim pro Policii ČR a soudy nebo dborného vyjádření znalce (OV), případně odborného stanoviska znalce (OS).

Práce na posouzení nového překladu EN 50110-1:2013, po stránce profesně v elektrotechnice a specializaci na bezpečnost při pracovní činnosti podle čl. 3.4.1 EN 50110-1:2013 odborně jazykové, byly mnou a Ing. Sajnerem dokončeny 14. září 2016. S výsledkem posouzení, v podobě Tabulky přehledu revize nového překladu EN 50110-1:2013 a ukázky první z 5 částí porovnání textů nového překladu originálu cit EN s textem vydané ČSN EN 50110-1 ed.3:2015 a našimi návrhy jeho změn a komentáři, bylo MPO seznámeno 19. září 2016. Podle informace MPO byl týž den informován rovněž i ÚNMZ.

Tabulku přehledu revize nového překladu lze nalézt na: zde4

Ukázku první z 5ti tabulek porovnání lze nalézt na: zde5

ÚNMZ v této věci dělá do dne dnešní aktualizace opět "mrtvého brouka", a to jak směrem k MPO, tak i k nám dvěma!

Pro neustále se měnící ceny poštovních služeb, kdy není únosné s každou zásilkou částečně připravenou k odeslání (s různým počtem a druhem publikací) docházet na pobočku ČP a nechat ji převažovat, za účelem zjištění porta (jiné je při dodání na dobírku a jiné na fakturu, jiné je v tuzemsku a jiné např. do Slovenské republiky). Potom se vracet se domů k vystavení správné faktury. A teprve provést kompletní zabalení dodávky a zase jít zpět na pobočku ČP. Proto jednak upouštíme od dodání na dobírku a současně k ceně každé dodávky bude připočtena jednotná částka 100 Kč zahrnující balné a platbu doruč. služby. Chce se nám věřit, že v nejbližší době porto nepřesáhne částku 85 Kč (jako doplněk k původní částce 15 Kč balného). Děkujeme za pochopení situace, kdy nám účetně nesouhlasily ceny na fakturách s cenou na podacích lístcích.


Návštěvník:
počítadlo