Logo Ing. Jaroslav Melen Soudní znalec s Identifikačním číslem: 71454047, jmenovaný usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. ledna 1991, zn. Spr 402/91, z oboru bezpečnosti práce, se zvláštní specializací v elektrotechnice
Tichá 527, 541 02 Trutnov 4
mobil: +420 732 664 317;
E-mail: melen@volny.cz

Aktuality:

Komplexní návrh odborného týmu ČSZT oprav článků ČSN 33 2000-7-710:2013, čítající 19 stran textu formátu A4, byl předán 12.12.2013 ÚNMZ, který by ve své pravomoci a odpovědnosti měl rozhodnout o důvodnosti tohoto návrhu a o potřebě opravy současného znění normy. Dosud nerozhodl! Podrobnosti k NÁVRHU lze nalézt z Nabídky po otevření záložky: Odborné publikace a články na:web

Jako jeden z členů zpracovatelského týmu ČSZT, podílející se na návrhů oprav vydané normy ČSN 33 2000-7-710:2013, doplňuji dnes - 01.10. 2015 - prvotní informaci k textu: „Dosud nerozhodl!“ : zde

Moje nesouhlasné vyjádření ke konečnému návrhu ČSN EN 50110-1 ed.3 z 25. dubna 2014 bylo zpracovateli: MEDIT Consult s.r.o. , Olomouc, odesláno 20. května 2014; jeho obsah a podrobnosti se zvýrazněním levým ohraničením těch článků, ve kterých by chyby podle mého názoru měly závažné dopady věcné a systémové, jsou přístupné: zde

ÚNMZ na základě jednání uskutečněných u předsedy Úřadu Viktora Pokorného, Mgr. ve dnech 15. 10. 2014 a 19. 02. 2015, ve věci kritických připomínek k překladu EN 50110-1:2013, jichž jsem se společně s Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou osobně účastnil, zajistil dvojí kontrolu konečného návrhu KN ČSN EN 50110-1 ed.3 z 25. 4. 2014 – resp. revizi překladu EN 50110-1:2013, nám neznámým anonymním překladatelem. Při jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu u náměstka ministra Karla Novotného, MBA, LL. M. dne 19. 6. 2015 v téže věci, jehož jsem se opět společně s Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou osobně účastnil, na jeho otázku, zda osoba provádějící podle požadavku ÚNMZ zmíněné revize překladu EN 50110-1:2013 je osobou jazykově odborně erudovanou, odpověděl předseda Úřadu Viktor Pokorný, Mgr., že ano. Vzhledem k tomu, že vydaná ČSN EN 50110-1 ed.3:2015 obsahuje podle mého názoru řadu překladových chyb, požádal jsem na podkladě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve vztahu k ČSN EN 50110-1 ed.3:2015 jako překladu anglické verze EN 50110-1:2013, o poskytnutí některých informací - celý text žádosti ze 2. 9. tr. lze nalézt na:zde1 a odpověď z 21.9.2015 na:zde2

Informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, a proto jsem podal podle § 16a Odst. (1) písm. c) zák. č. 106/1999 Sb. stížnost - celý text stížnosti z 29. 9. tr. lze nalézt na:zde3

Chybějící informace byly dodány 08. 10. 2015

ÚNMZ následně zadal nám neznámé překladatelské firmě nový překlad EN 50110-1:2013 a o jeho posouzení jsem byl náměstkem předsedy ÚNMZ, společně s Ing. Jiřím Sajnerem a Ing. Františkem Valentou 15.01.2016, požádán.

Práce na posouzení nového překladu EN 50110-1:2013, po stránce profesně v elektrotechnice a specializaci na bezpečnost při pracovní činnosti podle čl. 3.4.1 EN 50110-1:2013 odborně jazykové, byly mnou a Ing. Sajnerem dokončeny 14. září 2016. S výsledkem posouzení, v podobě Tabulky přehledu revize nového překladu EN 50110-1:2013 a ukázky první z 5 částí porovnání textů nového překladu originálu cit EN s textem vydané ČSN EN 50110-1 ed.3:2015 a našimi návrhy jeho změn a komentáři, bylo MPO - náměstek ministra Karel Novotný, MBA, LL. M., prostřednictvím E-mail zprávy: From: melen [mailto:melen@volny.cz]; Sent: Monday, September 19, 2016 12:06 PM; To: Průšová Eva prusova@mpo.cz; Cc: jsajner@volny.cz; Subject: RE: zápis; seznámeno 19. září 2016. zde4

Podle informace MPO byl týž den informován rovněž i ÚNMZ. zde5

Tabulku přehledu revize nového překladu lze nalézt na: zde6

Ukázku první z 5ti tabulek porovnání lze nalézt na: zde7

ÚNMZ v této věci dělá do dne dnešní aktualizace opět "mrtvého brouka", a to jak směrem k MPO, tak i k nám dvěma!

Rozcestí:


Služby - nabídky
spuštění odkazu
  Ing. Jaroslav Melen - PROPAGTEAM bezpečnost v elektrotechnice o agentuře
 Poskytování služeb v oboru znalecké činnosti (specializace bezpečnost práce v elektrotechnice)
služby
Aktualizováno: 01. 05. 2017 Agentura Lada Melenová - PROPAG TEAM ukončila dnem 30. 4. 2017 provozování živnosti s předměty podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Od 1. května 2017 zahajuje s převzatým logem činnost nová agentura:
  • Ing. Jaroslav Melen - PROPAGTEAM bezpečnost v elektrotechnice,
  • se zaměřením na poskytování služeb v oboru znalecké činnosti (specializace bezpečnost práce v elektrotechnice). Identifikační číslo znalce: 71454047

  • Návštěvník:
    počítadlo