- Příručka pro snadnou tvorbu html dokumentů.

 

Přehled používaných znaků v html:

<!>

Použití: Komentář
Koncové návěští:
není
Browser: HTML 2.0

Komentář, který prohlížeč (browser) nezobrazí.

Programy JavaScript můžeme označit tímto návěštím, aby prohlížeče, které nepodporují JavaScript, nezobrazovaly zdrojový kód.


<!DOCTYPE>

Použití: Verze HTML
Koncové návěští:
Browser: HTML 2.0

Slouží k určení použité verze HTML. Toto návěští by mělo být umístěno v první řádce HTML dokumentu.

Následující řádka určuje, že dokument odpovídá HTML 3.2:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">


<A>

Použití: hypertextové odkazy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: HREF , NAME , REL , REV , TARGET , TITLE ,

Návěštím <A> se vytvářejí hyperlinky - hypertextové odkazy.

Návěští A definuje tzv. kotvu (Anchor). Rozlišujeme zdrojovou a cílovou kotvu. Zdrojová kotva označuje objekt (text nebo obrázek), který představuje spojení (link) k cíli. Cílová kotva označuje místo v dokumentu, na které odkaz vede.

Zdrojová kotva je určena atributem HREF. Text mezi návěštími je citlivý na klepnutí myší ("klikovatelný") a je v prohlížeči zobrazen jinou barvou než normální text a podtržen. Mezi návěštími kotvy může být umístěno i návěští <IMG>. Tehdy je "klikovatelný" obrázek (tzv. citlivá mapa).

Cílové kotvy jsou určeny atributem NAME. V tomto případě text uzavřený párem návěští nehraje žádnou roli.

Jednoduchý hypertextový odkaz:

<A HREF="kap01.htm">Kapitola 1</A>

Odkaz s obrázkem citlivým na klepnutí:

<A HREF="order.htm"><IMG SRC="order.gif" ALT="Formulář 
objednávky" border=0></A>

Definice kotvy (cíle odkazu) uvnitř dokumentu:

<A NAME="Odkaz">

Atributy

HREF

Atribut HREF (hypertext reference) určuje cíl hypertextového odkazu.

HREF=URL

Zadání adresy URL (Universal Resource Locator).

HREF="http://ourworld.compuserve.com/homepages/highlight/index.htm"

Přitom může jít o absolutní nebo relativní adresování. Při zadávání relativní cesty lze použít syntaxi známou z DOS. Jako oddělovače jednotlivých adresářů se však nepoužívají zpětná lomítka (\), ale normální (/).

HREF="motoren.HTM"
HREF="../kaefer/index.htm"

Chceme-li vložit odkaz na určité místo v aktuálním dokumentu (které je označeno návěštím <A> s atributem NAME), musíme před jméno cíle vložit znak #.

HREF="#Anhang"

Můžeme kombinovat i natažení nového dokumentu a skok na určité místo v něm. Následující příklad otevře HTML stránku "motoren.htm" a skočí přímo na místo označené "kaefer".

<A HREF="http://members.aol.com/vwkuebel/motoren.htm#kaefer">Käfer</A>

Atribut HREF nemusí obsahovat jen HTML dokumenty nebo cílová místa v nich, ale jakoukoli jinou adresu URL. Není-li zadaným souborem HTML dokument, jsou tyto možnosti:

Příklad:

Nahrajte si <A HREF="tdbdemo.zip"> demoverzi databáze TDB</A>

Přitom nemusí v URL jít jen o protokol http, podle použitého browseru lze stanovit i jiné protokoly (např. ftp).

NAME

Použitím atributu NAME uvnitř návěští <A> se určí cíl hypertextového odkazu uvnitř dokumentu.

<A NAME="Doplnky">

Hodnota atributu je jméno, podle kterého bude označené místo nalezeno odkazem s parametrem HREF. Při zadávání odkazu musí jméno předcházet znak # (v tomto případě tedy: HREF="#Doplnky").

REL

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje vztah od HREF ke kotvě.

REV

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje vztah od kotvy k HREF.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu prohlížeče

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).

TITLE

Speciální browser: HTML 3.2

Má jen informační význam. Slouží k popisu objektu odkazovaného v parametru HREF.


<ADDRESS>

Použití: logické formátování znaků
Koncové návěští:
povinné
Browser: HTML 2.00

Tímto návěštím se označuje e-mailová adresa nebo jméno autora WWW stránky. Většina browserů tento text zobrazí kurzívou.

<address>Tuto pěknou stránku vytvořila Klára Hilfreichová
<A HREF="mailto:Klara@support.de">
(klara@support.de)</A></address>


<APPLET>

Použití: Java
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape 2 (32 Bit), HTML 3.2
Atributy:
ALIGN , ALT , CODE , CODEBASE , HEIGHT , HSPACE , NAME , SRC , VSPACE , WIDTH ,

Implementace Java appletu.

Příklad

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>LED Sign Info</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<H1>LED Sign V1.0</H1>
<DIV ALIGN="CENTER">
<applet code="LED/LED.class" width=320 height=60>
<param name=script value="LED/Demo.led">
<param name=font value="LED/default.font">
<param name=spacewidth value="3">
<param name=bordercolor value="100,130,130">
<param name=border value="3">
</applet>
</DIV>
<ADDRESS>
The LED Sign HotJava applet is written and Copyright 1995 by
<A HREF="http://www.cs.hope.edu/@dbrown/">Darrick Brown</A>
</ADDRESS>
</BODY>
</HTML>

Atributy

ALIGN

Zarovnání výstupu appletu.

Možné hodnoty:

ALT

Speciální browser: HTML 3.2

Náhradní text, který se zobrazí místo appletu.

CODE

Jméno souboru javovského appletu (class).

CODEBASE

Speciální browser: HTML 3.2

Jméno adresáře, kde je uložen kód Java (atribut SRC v Netscape 2/32).

HEIGHT

Výška vymezeného prostoru pro applet v pixelech.

HSPACE

Vodorovné odsazení pole appletu (kolik místa bude vynecháno po stranách).

NAME

Speciální browser: HTML 3.2

Jméno appletu.

SRC

Speciální browser: Netscape

URL adresáře, kde je uložen applet. Zde se neuvádí jméno souboru, to udává atribut CODE. Atribut SRC odpovídá CODEBASE v HTML 3.

VSPACE

Svislé odsazení pole appletu (kolik místa bude vynecháno pod a nad appletem).

WIDTH

Šířka pole pro výstup javovského appletu v pixelech.


<AREA>

Použití: obrázky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape 2, HTML 3.2
Atributy:
COORDS , HREF , NOHREF , SHAPE , TARGET ,

Návěští AREA definuje citlivé - "klikovatelné" oblasti v citlivé mapě na straně klienta.

Příklad viz <MAP>

Atributy

COORDS

Souřadnice citlivé oblasti.

U obdélníka (rect): X,Y,W,H (levý horní roh, šířka, výška)

u kruhu (circle): X,Y,R (střed, poloměr)

u polygonu (poly): X1,Y1,X2,X2,...(souřadnice vrcholů, musí tvořit uzavřený mnohoúhelník)

HREF

Atribut HREF (hypertext reference) udává cíl hypertextového odkazu.

HREF=URL

zadání URL (Universal Resource Locator).

HREF="http://ourworld.compuserve.com/homepages/highlight/index.htm"

Přitom může jít o absolutní nebo relativní adresování. Při zadávání relativní cesty lze použít syntaxi známou z DOS. Jako oddělovače jednotlivých adresářů se však nepoužívají zpětná lomítka (\), ale normální (/).

HREF="motoren.HTM"
HREF="../kaefer/index.htm"

Chceme-li vložit odkaz na určité místo v aktuálním dokumentu (které je označeno návěštím <A> s atributem NAME), musíme před jméno cíle vložit znak #.

HREF="#Anhang"

Můžeme kombinovat i natažení nového dokumentu a skok na určité místo v něm. Následující příklad otevře HTML stránku "motoren.htm" a skočí přímo na místo označené "kaefer".

<A HREF="http://members.aol.com/vwkuebel/motoren.htm#kaefer">Käfer</A>

Atribut HREF nemusí obsahovat jen dokumenty HTML nebo cílová místa v nich, ale jakoukoli jinou adresu URL. Není-li zadaným souborem dokument HTML, jsou tyto možnosti:

Příklad:

Nahrajte si <A HREF="tdbdemo.zip"> demoverzi databáze TDB</A>

Přitom nemusí v URL jít jen o protokol http, podle použitého browseru lze stanovit i jiné protokoly (např. ftp).

NOHREF

Po klepnutí na tuto oblast se nemá nic nahrát.

SHAPE

Tvar oblasti:

rect: obdélník

circle: kruh

poly: polygon (mnohoúhelník)

Netscape 2.x podoruje jen "rect" (obdélník).

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména,

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna,

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru,

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).


<B>

Použití: absolutní formátování,znaků
Koncové návěští:
povinné
Browser: HTML 2.0

Tučné písmo (bold).


<BASE>

Použití: záhlaví
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy:
HREF , TARGET ,

Při odkazování (atribut HREF např. v návěští <A>) s relativním URL se za Base považuje adresa, na které se nachází aktuální dokument. Pokud však byl dokument vytržen z kontextu, například přenesen (download) na lokální disk, odkazy přestávají platit. Příkazem <BASE> můžeme nastavit cestu, která bude sloužit jako Base pro relativní odkazy.

Příklad:

<BASE HREF="http://www.vogel.cz/">

Relativní odkazy povedou vždy na server vogel.cz, bez ohledu na umístění dokumentu.

Atributy

HREF

Uvnitř návěští BASE se atributem HREF určí URL pro relativní odkazy v tomto dokumentu.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména,

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna,

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru,

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).


<BASEFONT>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští:
není
Browser: Netscape, Explorer 3
Atributy:
COLOR , NAME , SIZE,

BASEFONT určuje velikost písma normálního běžného textu. Velikost se zadává atributem SIZE, platné hodnoty jsou 1 až 7. Hodnota 3 odpovídá normální velikosti.

Návěští může být umístěno uvnitř oblasti <BODY>; změna velikosti je účinná od místa, kde je umístěno návěští BASEFONT. V jednom HTML dokumentu může být návěští použito víckrát.

Změna velikosti platí i pro většinu textu formátovaného jinými příkazy (např. <B>, <I> atd.). Na text zformátovaný některými příkazy pro formát odstavců (jako jsou nadpisy <H1> až <H6>) tento příkaz nemá vliv.

Příklad

Toto je text o normální velikosti písma.<P>
<BASEFONT SIZE=+2>
Tato pasáž je zvýrazněna větším písmem.<P>
<BASEFONT SIZE=3>
Opět normální velikost.<P>

Atributy

COLOR

Změna barvy textu.

Zadání barvy je obvyklé: hodnoty červené/zelené/modré v hexadecimální podobě.

NAME

Speciální browser: Explorer 3

Určuje jméno základního typu písma.

SIZE

SIZE=n

n je hodnota velikosti písma, možné hodnoty jsou 1 až 7. Přednastavená hodnota je 3.


<BGSOUND>

Použití: zvuk
Koncové návěští: volitelně
Browser: Explorer
Atributy:
LOOP , SRC

BGSOUND umožní obšťastnit návštěvníka WWW stránky hudbou v pozadí. Zvuky mohou být ve formátu WAV, AU nebo MIDI.

Příklad

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>bgsound: Demo pro BGSOUND</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<BGSOUND SRC="klingeln.wav" LOOP=3>
<H1>Telefon...</H1>
</BODY>
</HTML>

Atributy

LOOP

LOOP nastaví, jak často se má zvukový soubor přehrávat.

LOOP=-1 nebo LOOP=INFINITE způsobí nekonečnou smyčku.

SRC

URL zvukového souboru, který má být přehráván.


<BIG>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští:
povinné
Browser: Netscape, HTML 3.2

Označený text bude zobrazen větším písmem než normálním.


<BLINK>

Použití: absolutní formátování znaků
Koncové návěští:
povinné
Browser: Netscape

Takto označený text bude blikat.

Příklad

<H1>VW <BLINK> 181 </BLINK>Homepage</H1>


<BLOCKQUOTE>

Použití: logické formátování odstavce
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0

BLOCKQUOTE slouží k označení citátů z jiných zdrojů. Takto označený text je v prohlížeči zpravidla odsazen nebo i jinak odlišen. Viz též <CITE>.


<BODY>

Použití: hlavní část - tělo HTML dokumentu
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy:
ALINK , BACKGROUND , BGCOLOR , BGPROPERTIES , LEFTMARGIN , LINK , TEXT , TOPMARGIN , VLINK ,

Pár návěští <BODY>..</BODY> označuje vlastní obsah dokumentu a je nepovinný. Příklad povinných návěští HTML dokumentu viz <HTML>

Atributy

ALINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva aktivních (právě vybraných) odkazů (dokud je příslušný soubor nahrán).

ALINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

ALINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno ALINK="red".

BACKGROUND

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tento atribut může obsahovat jméno souboru s obrázkem GIF. Z tohoto obrázku bude sestavena tapeta pozadí stránky.

BGCOLOR

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva pozadí.

BGCOLOR="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

BGCOLOR="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

BGPROPERTIES

Speciální browser: Explorer

Při použití obrázku na pozadí stránky (BACKGROUND) je možno zadáním

BGPROPERTIES=FIXED

dosáhnout, aby se obrázek pozadí neposouval spolu s obsahem stránky při listování.

LEFTMARGIN

Speciální browser: Explorer

Nastavuje levý okraj a tím ruší přednastavenou hodnotu browseru. Nastavením

LEFTMARGIN=0

můžeme určit, že nebude žádný levý okraj, což může být výhodné zejména při umisťování obrázků.

LINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva dosud neaktivovaných odkazů.

LINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

LINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno LINK="blue".

TEXT

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva textu

TEXT="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

Příklad:

<BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFFFF">

bílý text na černém pozadí.

TEXT="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

TOPMARGIN

Speciální browser: Explorer

Nastavuje horní okraj a tím ruší přednastavenou hodnotu browseru. Nastavením

TOPMARGIN=0

můžeme určit, že nebude žádný horní okraj.

VLINK

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Barva již aktivovaných odkazů (visited link).

VLINK="#rrggbb"

Zadání hodnot základních barev RGB v šestnáctkovém zápisu.

VLINK="barva"

Předdefinovaná jména barev (např. "white", "black", "blue", "gray", "green" apod.)

Poznámka: nastavení barvy je účinné jen tehdy, když je nastaven buď obrázek BACKGROUND nebo barva BGCOLOR pozadí. Netscape má přednastaveno VLINK="purple".


<BR>

Použití: absolutní formátování odstavce
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy:
CLEAR ,

BR ukončí řádek a vynutí přechod na nový řádek. Na rozdíl od <P> nevloží žádnou mezeru mezi řádky.

Atributy

CLEAR

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Tento atribut se nastavuje v souvislosti s obrázky, které má obtékat text (<IMG ALIGN="right" nebo "left">). CLEAR může tok textu přerušit na určitém místě. Přitom bude další text posunut až pod obrázky, kde jsou pravý, levý nebo oba okraje volné (clear).

Hodnoty:

- Home -

Dodge Viper