stránka collií / collie pages / seite collie
stránka collií / collie pages / seite collie
novinky / news / neuheiten
kontakt / contact / kontakt
historie / history / history
odkazy / links / nachlässe

webmaster:

© 2007 minn
stránka sheltií / sheltie pages / seite sheltie
stránka sheltií / sheltie pages / seite sheltie

česky english deutsch

Vítáme Vás na stránkách chovatelské stanice Moravia classic. Hledáte domácího mazlíčka, potřebujete nakrýt svou fenu, nebo rozšířit chov? Potom jste na správném místě.
   Chcete vědět kam nám máte napsat, zatelefonovat nebo jak se k nám dostanete? Navštivte sekci kontakt s podrobnými mapami. Stránka s odkazy Vás zavede na jiná místa internetu, související s naším chovem. V historii se mimo jiné dozvíte jaké je naše chovatelské krédo. Novinky Vás seznámí s našimi současnými výsledky na výstavách, upozorní na blížící se vrhy štěňat a poskytnou informace o dalších aktuálních událostech. Ostatní odkazy z této stránky (fotografie Collie a Sheltie) Vás již zavedou k samotnému chovu.

Welcome on pages breeder station Moravia classic. Do you search domestic pets, do you need wrinkle your bitch, or extend breeding? Then you are on right places.
   Do you want know where have you write us, ring up or how we can catch us? Visit with branch contact with detailed maps. Pages with links you introduction on other places internet, incidentalwith our breeding. In history you know with among others, what is ours breeder credo. News you apprise of our contemporary results on show, warn on approaching litter pups and give to information about by other actual event. Other links from those pages (photographs Collie and Sheltie) you already introduction to alone breeding.

Wir heißen Sie herzlich willkommen an Seiten Züchter Station Moravia classic. Sucht häuslich Zärtling, braucht an-verdecken seiner Hündin, oder verbreitern Zucht? Dann sind an richtig Stelle.
   Möchten sie wissen wohin uns haben schreiben, anrufen oder wie sich zu uns erhalten Sie? Besuchen Sektion kontakt von ausführlich Karte. Seite von Nachlässe Sie die Einführung an die andere Plätze WWW, im Zusammenhang mit unserem Zucht. In history sich unter andrem erfahre welche ist unser Züchter Kredo. Die Neuheiten Sie bekanntmachen von unseren gegenwärtig Ergebnisse an Exposition, aufmerksam machen an sich nähernd Würfe Hündchen und gewähren Information um weitere aktuell Ergebnis. Übrig Nachlässe aus diesen Seiten (Fotografie Collie und Sheltie) Sie schon die Einführung zu allein Zucht.