1.    Úvod :

 

       Jedním  z nejdůležitějších celosvětových problémů posledních let je globální přelidnění. Lidská populace se v právě ukončeném století rapidně zvětšila a zvětšuje se každým rokem. Zároveň narůstají i problémy  s tím spojené - bude o nich pojednáno dále. Zajímavé je, že většina lidí a zvláště politiků si nic z toho neuvědomuje a kromě několika rozvojových zemí si celý svět hraje na "mrtvého brouka" . Pouze v Číně dnes existuje zákon o množství potomků v rodině. Jinde kontrola porodnosti neexistuje a díky všeobecně přijatým lidským právům asi nikdy existovat nebude, takže  se počet lidí bude velmi rychle násobit - a to geometrickou řadou. Přelidněné země jako je Indie a některé  státy v Africe jsou postiženy  hladomory a epidemicky se šířícími nemocemi. Neexistují zde žádné sociální jistoty, často úplně chybí i minimální podmínky pro přežití jako pitná voda a jídlo. Bohaté severní země se zase neumí vypořádat s vlastním odpadem, kterým se zahlcují a znečišťují, ať už se jedná o plasty, toxické plyny nebo radioaktivní odpad. Organické odpady tvoří také problém, jelikož je produkujeme v množství se kterým se příroda nemůže sama vypořádat. Zásoby uhlí, dřeva, pitné vody i jiných zdrojů se rychle ztenčují, protože jsou čerpány bez omezení a alternativní zdroje energie jsou pro běžné použití příliš "drahé" . V uvozovkách proto, že nikdo ještě nevyčíslil cenu životního prostředí a lidského zdraví, které spolu souvisejí přímou úměrou. Co se vlastně děje a co z toho vyplývá - to je téma mé seminární práce.

 

 

                                                    2. Fakta:

 

       V průběhu roku 1993  byl zjištěn přírůstek skoro 100 miliónů lidí, což způsobilo, že někteří pozorovatelé začali bít na poplach. Byly pořádány rozsáhlé výzkumy a výsledky jsou šokující :

        1 sekunda…………….3 lidé

        1 minuta………………180 lidí

        1 hodina………………10 800 lidí

        1 měsíc………………..7 884 000 lidí

        1 rok…………………..94 600 000 lidí

        V příštím roce 1994 se tato čísla dokonce zdvojila - množství novorozenců mnohokrát převýšilo normu z osmdesátých let. Narodilo se dvakrát víc dětí, než se očekávalo.

 

        1 sekunda……………..6 lidí

        1 rok…………………..189 000 000 lidí

        Statistika předpovídala , že v roce 1995 bude populace sestávat ze 5.80 miliardy lidí , ale skutečnost byla  jiná : 6.27 miliardy  byl konečný výsledek. Někteří pozorovatelé s těmito čísli nesouhlasí - argumentují nedostupností některých částí světa a považují za nemožné získat informace o populaci například z Indie a.t.d. Já si myslím , že počet lidí se dá spíše odhadnout než přesně spočítat, ale údaje o porodnosti a úmrtnosti není, podle mne, zas tak těžké získat, čím se k relativně přesným číslům dobereme.

          Tento trend zvětšování populace z každým rokem byl zřejmý už ve středověku, i když tehdy díky válkám a morům nebyl tak markantní. Na přelomu prvního tisíciletí bylo na světě 300 miliónů lidí , pak nastala výrazná akcelerace a první miliarda v roce 1810. Zároveň začaly vymírat první živočišné druhy a člověk obsadil  většinu zemského povrchu. Redukce nastala při první i druhé světové válce, ale populační exploze v padesátých letech devatenáctého století vynahradila vše i s úroky . Samozřejmě se znásobila i rychlost se kterou se populace zvětšuje. A lidé přese všechno problémy  vzniklé z přelidnění přehlížejí - většinou si je ani neuvědomují protože o nich nejsou informováni, nebo se příčina neuvádí. Svou  roli zde po dlouhá léta hrála i církev, která bezuzdné plození podporuje, protože zakazuje věřícím

používat jakoukoliv antikoncepci - je to prý hřích. Díky pokrokům medicíny se rapidně snížila úmrtnost v jakémkoliv věku.

  

 

                                               3.  Následky:

      

 Je s podivem, že je stále tolik dětí přiváděno na svět, když více než 2 bilióny lidí strádá hladem. Částečné vysvětlení  můžeme vidět v tom, že 75 %  populace žije v rozvojových zemích, kde neexistuje minimální osvěta ohledně antikoncepce. Každý den  umírá 40 000 dětí hladem a počet úmrtí dosahuje neskutečných 14 miliónů  ročně ! Tyto děti jsou bez veškerých  prostředků a střechy nad hlavou zanechány svému osudu. Není se pak čemu divit, že narůstá i počet emigrantů a exodus se stále zvětšuje.

       Bohatá třetina populace produkuje až čtyři pětiny celkového ekonomického produktu z celého světa, a každý z těchto lidí vydělává  desetkrát víc něž člověk v rozvojovém státě . Obyvatelé severních bohatých zemí spotřebují až dvě třetiny přírodních zdrojů, surovin a energetických rezerv celého světa.  Z  čehož vyplývá, že devastace životního prostředí je zde úměrně větší - větší než ve všech rozvojových zemích dohromady.

        Také více než 70 % motorových vozidel je soustředěno do severních zemí. Spotřeba vody je na osobu o sto procent vyšší. Nemluvě o tom, že je tu také většina průmyslu a zemědělství, což přispívá k celkovému přírodnímu a atmosférickému znečištění v této části světa.

         Co se týče produkce jídla, je třeba říci, že více než 12 % celkového zemského povrchu je použito pro zemědělské účely. Ale pro celé lidstvo je to naprosto nedostačující, jelikož jeden člověk potřebuje pro svoji výživu asi 65 metrů čtverečních úrodné půdy. Což pro 6 miliard lidí činí asi 24 milionů kilometrů čtverečních. To není možné zvláště z toho důvodu,že většinu zemského povrchu tvoří moře, hory, pouště a kamenitý terén, na kterém nelze nic pěstovat. To samé platí i pro produkci masa. V mořských vodách dnes loví  tři miliony rybářských bárek. Za posledních 40 let stoupla spotřeba ryb třikrát a rybáři se přizpůsobili, takže se rapidně zmenšují celé rybí populace a některé se dostali na seznam ohrožených druhů. Celá produkce veškerého jídla byla zautomatizována a zrychlena, to také znamená že klesla jeho kvalita a vzrostlo množství odpadu.

           Zemská atmosféra a klima také trpí. Posledních 500 miliónů let se nezměnila koncentrace plynů v atmosféře, až v poslední době. Lidská technologie vyspěla, čímž se zvýšilo množství zplodin a jedů v atmosféře až stonásobně. Každý rok vypustíme do ovzduší 23 miliardů tun CO2  a  11 milionů  tun oxidů dusíku, což způsobuje "skleníkový efekt" , freony generované především spreji vytvořily ozonovou díru. Klima se mění, postihlo nás globální oteplení, hurikány, záplavy . Tropické pralesy a veškeré lesy jsou bez omezení ničeny kvůli dřevu, takže CO2 není spotřebováváno v takovém množství a kyslíku je produkováno méně. To způsobí problémy nejen celého lidstvu, ale i veškerým živočichům.

          Příkladů je mnoho - kořen prakticky všech globálních problémů  můžeme hledat v přelidnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   4. Závěr :

          

Co můžeme  udělat a můžeme vůbec něco změnit  ?  Někdo se přiklání k radikálnímu řešení, které zahrnuje několik bodů :

-         po několik dalších desetiletí naprostá kontrola porodnosti, což by znamenal schválení každého těhotenství státní či celosvětovou  komisí. ( Tuto možnost

považuji  za neuskutečnitelnou. Všechny státy by musely spolupracovat v čemž jim                           brání mocenské  a politické svazky. )

-         okamžité zastavení čerpání veškerých přírodních zdrojů

-         celosvětová osvěta týkající se antikoncepce a plánovaného rodičovství

-         církev by konečně měla změnit názor na antikoncepci

-         kontrolovat porodnost uměle pomocí medicínských znalostí ( podvaz vaječník chámovodu krátce po narození - pak by jediná možnost byla děti ze zkumavky )

           Já se spíše přikláním  k  zastáncům teorie Gaia, která mluví o zemi jako  o jednotném  organismu, který se vždy chová jako celek a poradí si s námi po svém. Souhlasím pouze s hlavní myšlenkou, nikoliv s celou touto teorií. Důkazy této teorie vidím především v tom, že průměrný počet oplodnění schopných spermií v mužském spermatu klesá s každým desetiletím a lékaři předpovídají, že již v tomto století nebude na světě jediný muž, přirozenou cestou schopný oplodnit.  Ať už je to způsobeno znečištěním, které způsobí nižší počet mitóz spermatogonií nebo "matkou Zemí" ničící své nehodné děti, je to nepopiratelný fakt. A také nepřízeň počasí nahrává této teorii. Hurikány, tornáda, vichřice, záplavy a lávu chrlící sopky ničí v poslední době veškerou civilizaci, kterou mají na dosah.

            Přelidnění je a bude hlavním problémem třetího tisíciletí, řekla bych zásadním pro lidskou rasu. Jestliže nezačneme myslet a konat v globálním měřítku, je zde reálná šance, že celé lidstvo zanikne.