12.6. PA-VĚDO: Upřesnění k stříbrnému bludnému balvanu
Luděk Pekárek

Na přání čtenářů zde uvádím plně znění zdůvodnění stříbrného Bludného balvanu pro jednotlivce - čili pro V. Kubeše.

Vážené dámy a pánové, od Dr. Grygara jste před chvílí vyslechli stručnou charakteristiku rozsáhlého díla pana Vladimíra Kubeše. Dozvěděli jste se, že ocenění stříbrným bludným balvanem se panu Kubešovi uděluje za objevení nebezpečných resenů, vražedné resenomie a tajné mezinárodní organizace, která se snaží postupně zničit světovou populaci. Shrnout výsledky činnosti pana Kubeše v jediné krátké větě je ovšem nemožné, a dalekosáhlost jeho objevů může ve stručném zhodnocení snadno zapadnout. Pokusím se proto v těch několika minutách, které mám pro toto vystoupení k dispozici, popsat podrobněji důvody, které vedly naše sdružení Sisyfos k ocenění prací pana Kubeše stříbrným bludným balvanem pro jednotlivce. A snad se nedopustím nepřípustné indiskrece, jestliže hned na začátku uvedu, že jsem se sám domníval, že ocenit výsledky prací pana Kubeše pouhým stříbrným balvanem je naprosto nedostatečné. Vynikne to tím spíše, srovnáme-li práce pana Vladimíra Kubeše s pracemi pana docenta RNDr. Ivo Chudáčka, DrSc., kterému se dnes dostává ocenění nejvyššího - bludným balvanem zlatým, ač význam jeho objevů je ve srovnání s významem objevů pana Vladimíra Kubeše neskonale menší. Ale není všem dnům konec, a tak doufám, že v příštím roce ocení Sisyfos výsledky pana Kubeše cenou nejvyšší, pokud nepřikročí k ocenění vhodně volenou výjimečnou cenou, například balvanem diamantovým - jistá analogie se najde ve formě výjimečného trestu ukládaného v soudnictví.

Důvod, proč se pan Vladimír Kubeš dostal s cenou až na druhé místo, je prostý. Je totiž mnoho lidí, kteří nemají peníze na zakoupení přístroje na zjišťování míst se zhoubnou rezonancí, a přitom by stejně jako všichni ostatní tento přístroj potřebovali: firma, která resenometr podle vynálezu pana Kubeše vyrábí, jej prodává za 2700 Kč. Uvážíme-li, že tento přístroj je s to zachránit lidstvo před nezadržitelnou záhubou, pak by pan Kubeš měl zajistit, aby se prodával nejvýše za cenu součástek (lze ji odhadnout na 100 Kč) a sám by se měl zcela vzdát peněžité odměny za KNOW-HOW, podle kterého soukromá firma v Děčíně přístroj vyrábí. Podle toho, co se dozvídáme z článků pana Kubeše a z novinářských reportáží, by přístroj měl mít opravdu každý člověk. Jsem přesvědčen, že po pochopení jeho celoplanetárního významu by se našlo nemálo sponzorů, kteří by umožnili dávat tento přístroj lidem úplně zdarma. Vydělávat peníze na tak humánním poslání, jako je záchrana lidstva před zničením - to nějak nejde dohromady. Osobně věřím, že tuto okolnost pan Kubeš pochopí a činy vyvrátí pomluvy, že mu jde více o zisk a méně o záchranu lidského pokolení.

Tolik k vysvětlení, proč se pan Kubeš přes nesmírný význam a všestranné důsledky svých objevů nedostal letos při udělování bludných balvanů na místo nejvyšší. Ale toto je v podstatě jen podružná poznámka, která by měla upozornit pana Kubeše na určitou spíše jen kosmetickou vadu jeho počínání. V čem tedy spočívá světový objev pana Kubeše? Od proutkařů a vůbec senzibilů víme, že ve volném terénu i v bytech existují místa, v kterých není zdrávo pobývat delší dobu (názvy mají různé, nejčastěji se označují jako patogenní zóny). Tato místa, charakterizovaná podle pana Kubeše zvýšenou hodnotou geostatického pole, byla ovšem na naší Zemi odnepaměti a člověk se vyvíjel (stejně jako celá příroda) i při jejich existenci více méně úspěšně. Situace se však pronikavě změnila s nástupem techniky, přesněji řečeno radiotechniky. Elektromagnetická pole šířená televizními a rozhlasovými vysílači totiž vyvolávají v místech se silným geostatickým polem rezonanci, která geostatické pole rozkmitá a to pak působí zhoubně nejen na člověka, ale i na ostatní živé a dokonce i neživé objekty.

Konkrétních důkazů, které teorii resenomie podporují, přivádí pan Kubeš nemálo. Uveďme jen namátkou několik příkladů: tak žena, která řadu let pracovala u šicího stroje a nakláněla se nad stroj, nevěděla, že její šicí stroj je v geostatické zóně a že při šití toto pole rozkmitává. Výsledkem bylo onemocnění rakovinou prsu. Děti, kterým rodiče zvolili místo ke spaní v rezonujícím geostatickém poli (samozřejmě, aniž to tušili), onemocněly závažnými chorobami jako je epilepsie nebo rakovina. 25 let stará borovice zanikla po 4 letech od vzniku rezonančního pole o síle 3o z třicetistupňové škály. Vegetace i zvířata hynou působením rezonančních polí, přičemž se lidé mylně domnívají, že je ničí exhalace nebo nakažlivé choroby. Psi se stávají v místech s rezonancí agresivními, děti u počítačů umístěných v rezonanční zóně chřadnou a jsou nemocné. Potud několik příkladů s nepřeberné množiny důkazů zhoubného vlivu rezonance polí vysílačů a jiných technických zařízení s geostatickým polem. Zhoubnému vlivu rozkmitaných geostatických polí je však možné předejít: stačí resenometrem vyhledat ke spaní a pro práci místa, v kterých je tato rezonance slabá nebo vůbec nezjistitelná.

I kdyby tady výčet zásluh pana Kubeše o lidstvo končil, stačil by na nejvyšší ocenění. Ve skutečnosti patří uvedené příklady jen k malé části objevů pana Kubeše. Snad ještě závažnější než objevy z oboru medicíny jsou totiž objevy pana Kubeše z oboru společenských věd. Pan Kubeš odhalil spiknutí mezinárodních zločinců proti zbytku lidstva, které používá k ničení lidské populace právě elektromagnetické pole působící na geostatická pole. O spiknutí mnozí politikové vědí, úzkostlivě to však tají. Panu Kubešovi se přesto podařilo spiknutí vypátrat a varovat lidi na celém světě před rafinovaným vyvražďováním lidstva mezinárodní skupinou domluvených zločinců, jejichž cílem je ponechat nakonec na naší Zemi jen šest set miliónů lidí, tedy sotva desetinu současné populace.

Závažné jsou také objevy pana Kubeše z historie minulého století. Zjistil například, že Hitler a jeho společníci - Bohrmann, Göbbles, Hess - kteří vyvraždili miliony Židů, byli sami Židé. V jejich neblahé činnosti pokračují nyní podle pana Vladimíra Kubeše "hebreofašistické" gangy, které mají souhlas a požehnání od západních i ruských imperialistů. Aplikace teorie a přístrojů pana Kubeše by mohla učinit tomuto řádění přítrž. Bohužel jsou politická a vládní místa k výzvám pana Kubeše hluchá. V jednom ze svých novinových článků si stěžuje: "Je hanebné, že po celou dobu tohoto výzkumu (jde o výzkum zmíněných rezonancí) mne náš stát ani nikdo jiný žádným způsobem nepodpořil, i když se to týká každého tvora na světě. Dokonce se našli tací, kteří se vydávají za vědce, a kteří se snažili můj výzkum zpochybňovat i když měli možnosti si vše na svém těle odzkoušet". Potud citát. Výjimkou byl nyní již mrtvý politik pan Lux, který - podle článku pana Kubeše - na jeho výzvy písemně odpověděl, že "je známo, že při dopadu elektromagnetického záření do geostatického pole se účinek pole znásobuje a působí negativně na biologický materiál". Zdůraznil však existenci i jiných vlivů.

Našlo se také několik statečných redaktorů, kteří nedbali na rizika spojená s uveřejňováním tajných plánů zkorumpovaných světových politiků a aspoň některé výsledky výzkumu pana Vladimíra Kubeše uveřejnili.

Nerad bych působil dojmem, že chci pana Kubeše poučovat, dokonce při oslavě jeho životních úspěchů. Přesto si nakonec dovolím malou poznámku. V článku o nebezpečí rezonancí elektromagnetických polí s geostatickým polem tituluje redaktor, který článek sepsal, pana Kubeše slovem vědec. Oslovování slovem vědec autoritu tohoto objevitele a vynálezce snižuje. Po více než deseti letech působení televize a některých novin je totiž slovo vědec skoro nadávka podobně jako oslovení politik, i když u politiků, kteří se prohlašují za nezávislé, je tento pejorativní význam přece jen podstatně zeslaben. Oč lépe by znělo označení pana Kubeše termínem nezávislý výzkumník. Ostatně i naprostá nezávislost na poznatcích vědy a na vědeckých faktech je jedním z důvodů, proč naše sdružení panu Vladimíru Kubešovi bludný balvan uděluje.