Appell an alle Verantwortungsbewussten Apel  ke   všem  svědomitým  lidem. Appeal to all Conscientious People
Die UFO-Belange von ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM) sind nur ein geringer Teil des Spitzes eines gewaltigen Eisberges, in dem sich die Lehre der Wahrheit der Schöpfung und deren Gesetze und Gebote verbirgt. BEAMs UFO aspekty práce "Billyho" Eduarda Alberta Meiera (BEAM = paprsek) reprezentuje jen nepatrnou část špičky mohutného ledovce, ve kterém je ukryto učení pravdy o Tvoření a jeho zákonech a příkazech The UFO aspects of "Billy" Eduard Albert Meier's (BEAM's) work represent only a tiny fraction of the tip of an enormous iceberg, in which the teachings of the truth about Creation and its laws and directives are concealed.
Aufgabe ist es, diese Lehre der Erdenmenschheit zu vermitteln. BEAMovou misí je zprostředkovat toto učení lidem Země. BEAM's mission is to convey these teachings to the people of Earth.
Das ganze Wissen und die ganze Wahrheit sind äusserst umfangreich und für jeden Menschen von tiefgreifender Bedeutung, folglich alles gesamthaft erfasst und allen Menschen zugänglich gemacht werden muss. Dies erfordert jedoch viel Arbeit und zudem auch viel notwendiges Kapital. Celé vědění a celá pravda jsou velmi rozsáhlé a dalekosáhlého významu pro každého.Z tohoto důvodu se musí chápat v celistvosti a musí být zpřístupněno všem lidem.To vyžaduje hodně práce a k tomu také hodně potřebného kapitálu. The entire body of knowledge and the whole truth are quite extensive and of far-reaching importance for everyone. They must hence be compiled in their entirety and be made available to all people. This, however, requires considerable effort and, moreover, much needed financial resources.
Deshalb sucht die FIGU an der schöpferisch-natürlichen Wahrheit interessierte Personen, die gewillt sind, unentgeltlich die Schriften und Bücher der ‹Freien Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologie-Studien = FIGU› in die verschiedensten Sprachen zu übersetzen und Verlage sowie Spender zu finden, durch die übersetzte Werke gedruckt und vertrieben werden können. Proto hledá FIGU osoby, které se zajímají o tvořivě-přirozenou pravdu a které jsou ochotny bezplatně přeložit spisy a knihy FIGU (= Volné zájmové společenství pro hraniční a duchovní vědy a ufologická studia) do různých jazyků a nalézt vydavatele a distributory, s jejichž pomocí budou moci přeložené práce být vytištěny a distribuovány. For this reason, the "FREIE INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR GRENZ- UND GEISTESWISSENSCHAFTEN UND UFOLOGIESTUDIEN (FIGU)" is looking for persons who are interested in the Creational-natural truth, and who are willing to translate free of charge the writings and books of the FIGU into different languages and to find publishers and distributors, with whose help the translated works can be printed and distributed.
Die diesbezüglichen Bemühungen müssen jedoch ausschliesslich von den jeweils interessierten Personen ausgehen, da sich die FIGU arbeitsmässig und finanziell dazu selbst nicht in der Lage sieht und es zudem auch nicht ihre Aufgabe ist. Avšak příslušné úsilí musí být vynakládáno výhradně zainteresovanými osobami, protože FIGU není v pozici poskytovatele potřebné práce a financí a také proto, že to není jeho úkol. But the necessary efforts must solely be provided by the interested individuals, because the FIGU is not in a position to provide the labor and finances needed, and also because this is not its mandate.
In bezug auf die Schriften- und Büchererstellung sowie deren Druck und Vertrieb ist sie allein für den deutschsprachigen Raum zuständig, während sich für andere Sprachen und Länder eigene Interessenten finden müssen. Pokud se týká složení spisů a knih, jakož i jejich tisku a distribuce, FIGU je zodpovědné pouze za německy mluvící území. Jiné země a jiné jazykové skupiny si musí nalézt vlastní zájemce. Regarding the compilation of pamphlets and books, as well as their printing and distribution, the FIGU is only accountable for the German speaking region. Other countries and other language groups must find their own interested parties.
Zur Übersetzung der Schriften und Bücher ist es erforderlich, dass sowohl die deutsche wie auch die Übersetzungssprache perfekt beherrscht und der Schriften- und Bücherinhalt gründlich studiert und verstanden werden, was ein eingehendes Studium voraussetzt, zumindest in bezug auf die mit allem verbundene Lehre der schöpferisch-natürlichen Wahrheit. Předpokladem pro překlad spisů a knih je požadována perfektní znalost němčiny právě tak jako jazyka překladu. Nadto - obsah spisů a knih musí být důkladně prostudován a pochopen, což předpokládá podrobné studium přinejmenším všeobecně platného učení tvořivě- přirozené pravdy. As a prerequisite for the translation of articles and books, a perfect command of German, as well as of the language of translation is required. Moreover, the contents of the articles and books must be thoroughly examined and understood, which, at the very minimum, presupposes a comprehensive study of the universally applicable teachings of the Creational-natural truth.
Die Lehrschriften und Lehrbücher dürfen ausschliesslich nur von der deutschen Originalsprache in eine Fremdsprache übersetzt werden, und beim Drucken der Werke ist die Bedingung gestellt, dass der deutsche Originaltext gegenüber der Übersetzungsseite angebracht werden muss. Vzdělávací spisy a knihy smějí být přeloženy výlučně jen z originálního německého jazyka a práce mohou být tištěny jen pod podmínkou , že původní německý text je uveden naproti stránce obsahující překlad.. The educational writings and books may be translated exclusively from the German original only, and the works may only be printed under the condition that the original German text is quoted opposite the page containing the translation.
Dadurch soll einerseits verhindert werden, dass Verfälschungen in Erscheinung treten, und andererseits, dass eine ständige Kontrolle anhand des Originaltextes vorgenommen und ermöglicht werden kann Tím má být především zabráněno padělání a bude navíc umožněna stálá kontrola dovolující srovnání s původním textem. This will help prevent falsifications from arising in the first place and will moreover facilitate a continuous control by allowing a comparison with the original text.
Allein dies gewährleistet eine gewisse Sicherheit, dass nicht Verfälschungen und neue Irrlehren entstehen, wie dies leider weltweit mit verschiedensten Schriftwerken und deren Ideologien seit alters her geschehen ist. Toto samo zajišťuje určitou jistotu, že nevznikne padělek a nové chybné učení, jak se to bohužel odedávna stávalo na celém světě s nejrůznějšími literárními díly a jejich ideologiemi. This alone affords a certain assurance that falsifications and new erroneous teachings do not emerge, as this has unfortunately happened worldwide with various literary works and their ideologies since ancient times.
Übersetzungen vom deutschen Originaltext in andere Sprachen können nur getätigt werden, wenn die Übersetzungssprachen sowie die deutsche Sprache perfekt beherrscht werden, wie bereits erklärt wurde, und wenn der zu übersetzende Stoff grundsätzlich verstanden wird und auch in die zu übersetzende Sprache ausgelegt werden kann. Překlady z původního textu do dalších jazyků mohou být provedeny jedině tehdy, jestliže další jazyk, právě tak jako německý jazyk, jsou zvládnuty dokonale, jak již bylo vysvětleno a jenom jestli je překládané látce zcela porozuměno a jestliže její význam může být také v tomto jazyce přesně vyložen. Translations from the original German text into other languages can only be accomplished if the other language, as well as the German language, are mastered perfectly, as has already been explained, and only if the material to be translated is thoroughly understood, and if its meaning can also be expressed accurately in the other language.
Können all die genannten Erforderungen erfüllt werden, dann melden Sie sich bei Interesse bitte bei uns, und zwar entweder unter der Anschrift: FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Schmidrüti/Schweiz oder via Internet. Jestliže všechny uvedené požadavky mohou být splněny a jestliže to vzbudí Váš zájem, prosím kontaktujte nás buď poštou v: FIGU, Semjase-stříbro-hvězda-centrum, CH-8495 Schmidrueti / Švýcarsko; nebo po internetu. If all the stated requirements can be fulfilled, and if this interests you, please contact us either by mail at: FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Schmidrueti / Switzerland; or through the internet under the heading "Translations".
Nach genauer Abklärung aller erforderlichen Belange, stellt die FIGU gerne ein Gratisexemplar der Schrift oder des Buches zur Verfügung, der/dem das Übersetzungsinteresse gilt. Po přesné verifikaci všech požadovaných kvalifikací, FIGU rádo dá zdarma k dispozici výtisk spisu nebo knihy zainteresovaným překladem. After an accurate verification of all required qualifications, the FIGU will gladly make a free copy of the writing or book available to the interested party.
In erster Linie streben wir Übersetzungen in folgenden Sprachen an: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Portugiesisch, Holländisch und Russisch, so aber auch in Griechisch, Hebräisch, Arabisch, Koreanisch, Tschechisch, Polnisch, Slowakisch und Chinesisch usw. V první řadě hledáme překlady v následujících jazycích : anglický, francouzský, italský, španělský, švédský, portugalský, holandský a ruský, ale také v řečtině, hebrejštině, arabštině, korejštině, češtině, polštině, slovenštině a čínštině atd . We primarily seek translations into the following languages: English, French, Italian, Spanish, Swedish, Portuguese, Dutch and Russian, as well as Greek, Hebrew, Arabic, Korean, Czech, Polish, Slovak and Chinese etc.
Helfen Sie der FIGU durch Ihre geschätzte Mitarbeit – wenn Sie in der Lage und befähigt dazu sind –, um die Verbreitung der schöpferisch-natürlichen Wahrheit mit ihren Gesetzen und Geboten zu fördern und ‹Billy› Eduard Albert Meiers und der FIGU Mission zu unterstützen, die beide wichtige Dienste für die Evolution der Erdenmenschheit leisten, damit sich langsam aber sicher wahre Liebe, Freiheit, Weisheit und Harmonie sowie Wissen und Frieden unter den Menschen der Erde entfalten können. Prosím pomozte FIGU Vaší cennou spoluprací – jestliže máte zdroje a schopnosti – aby pokročilo šíření tvořivě-přirozené pravdy s jejími zákony a příkazy a podpořte misi "Billyho" Eduarda Alberta Meiera- což obojí koná důležitou službu směrem k vývoji lidí Země tak, aby se opravdová láska, svoboda, moudrost a harmonie, právě tak jako znalost a mír mohly pomalu, ale jistě rozvinout mezi lidmi Země. Please help the FIGU with your valued assistance – if you have the resources and abilities – so as to advance the dissemination of the Creational-natural truth, with its laws and directives, and to support "Billy" Eduard Albert Meier's mission, both of which render important services towards the evolution of Earth humans, so that true love, freedom, wisdom and harmony, as well as knowledge and peace, can slowly, but surely unfold among the people of Earth.
E-Mail-Antwortformular -- Bitte lesen! E-mailová forma odpovědi -- Čtěte prosím! E-mail Answer Form -- Please read carefully!
Liebe Interessentin, lieber Interessent!

Es freut uns, dass Sie sich für die Informationen der FIGU und Billy Meier interessieren.

Wir werden Ihnen gern allfällige Fragen beantworten, falls Sie diese nicht bereits im FIGU Diskussionsforum beantwortet bekommen haben.

Vážená zájemkyně,vážený zájemče!

 Těší nás,, že se zajímáte o informace týkající se FIGU a Billy Meier.

 

Budeme rádi odpovídat na Vaše eventuální otázky, jestliže jakékoliv máte a jestliže již nebyly zodpovězeny na FIGU diskuzním fóru.

Dear interested person,

 We are pleased to notice that you are interested in information regarding FIGU and Billy Meier.

 

We will gladly answer your questions if you have any and if they haven't already been answered on the FIGU Discussion Board.

Bitte beachten Sie:

Wir unterzeichnen auch die E-Mail-Korrespondenz mit unseren richtigen Namen und übernehmen für unsere Antworten die entsprechende Verantwortung.

Prosím všímněte si:

My podepíšeme naši e-mailovou korespondence našimi skutečnými jmény a neseme za naše odpovědi příslušnou zodpovědnost.

Please take notice:

We sign our e-mail correspondence with our real names and take the respective responsibility for our answers.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nur mit Menschen korrespondieren, die ebenfalls mit ihrem korrekten Namen und in Ehrlichkeit und Offenheit an uns gelangen, ohne sich hinter der im Internet üblichen Anonymität zu verstecken. Prosíme o Vaše zrozumění, že korespondujeme jen s lidmi, kteří rovněž svými korektními jmény a v poctivosti a přímosti bez schovávání se za - na internetu běžnou - anonymitu. Please understand that we correspond with people only who are willing to get in touch with us also with their correct names and in openness and honesty; without hiding in anonymity as it is usually the case in the Internet.
Wir garantieren Ihnen, Ihre Adresse vertraulich zu behandeln und somit in keiner Form an Dritte weiter zu geben! Ručíme Vám  za to, že Vaši adresu udržíme důvěrnou a v žádné formě nebude dále podávána! We guarantee to keep your address confidential, and we will not pass it on to anybody!
Wir bitten Sie deshalb um die Angabe folgender Daten:

Vorname und Nachname

Strasse, Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Land

ev. Telephon-Nummer

Prosíme Vás proto onásledující údaje:

jméno a příjmení

ulice, číslo domu,

poštovní směrovací číslo

země

ev. číslo telefonu

Therefore, we request you to send us the following particulars:

Name(s)

Address

City/State/Zip

Country

(possibly) Telephone Number

Wir führen zur Zeit Korrespondenz in den folgenden Sprachen:

Deutsch

Englisch

Italienisch

Spanisch

Französisch

Schwedisch

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

V současné době vedeme korespondenci v následujících jazycích:

německy,

anglicky,

italsky,

španělsky,

francouzsky

švédsky.

Mnoho díků za Vaše porozumění.

At present we are able to correspond in the following languages:

German

English

French

Italian

Spanish

Swedish

Thank you for your understanding.

Ich habe diesen Text gelesen und möchte nun per E-Mail antworten! Přečetl jsem tento text a chtěl bych nyní odpovědět e-mailem! I have read this text and would like to send an e-mail!