253. Kontakt

November 1, 1995

Der Roswell-Film

 

Auf eine Frage an Ptaah bezüglich der Echtheit des Roswell-Filmes erklärten die Plejadier/Plejaren am 1. November 1995 beim 253. Kontakt unter anderem folgendes:

Billy: ”... Was ist nun aber vom Roswell-Film zu halten, der angeblich eine Autopsie eines ausserirdischen Wesens zeigt?

Florena: Wir konnten keinerlei Hinweise dafür finden, dass ein Jack Barnett oder Jack Barret, wie Ray Santilli den Mann zuerst wirklich nannte, existent ist oder den Film tatsächlich gedreht hat.

Wir nahmen uns sogar die Mühe, in die Zeit des Absturzes zurückzureisen und an Ort und Stelle Ausschau zu halten, doch ergaben sich dort ganz andere Fakten, als in dem Film aufgezeigt werden.

Es war auch kein Photograph oder Kameramann namens Jack Barret dort anwesend, der gefilmt und etliche Filmrollen entwendet hätte.

Es wurden wohl photographische und filmische Aufnahmen gemacht, doch dafür waren Armeeangehörige und Geheimdienstleute zuständig, welche alles diesbezügliche Material an die zuständigen Stellen ablieferten.

Der Film ist gemäss unseren Ermittlungen eine infame Fälschung, die an Geschmacklosigkeit nichts zu wünschen übriglässt, weil als Vorbildform ein 16jähriges Mädchen pietätlos und kriminell missbraucht wurde, nachdem es an seiner Krankheit starb, durch die es verunstaltet war. Leider bin ich in der ärztlichen Kunst nicht bewandert, doch kann dir Ptaah darüber nähere Einzelheiten erklären, wenn er dich wieder besucht. Einer seiner Berufe ist ja auch der eines Arztes.

253. kontakt

1. listopad 1995

FILM O ROSWELLU

 

Během 253. kontaktu 1listopadu 1995 Plejáďané/Plejárané poskytli mezi jiným následující vysvětlení vzhledem k otázce. položené Ptaahovi a vztahující se k autentičnosti filmu o Roswellu:

Billy: "Jak se máme posoudit autentičnost filmu o Roswellu, který údajně zobrazuje pitvu mimozemské bytosti?

Florena: Nemohli jsme nalézt jakýkoliv důkaz , že jistý Jack Barnett nebo Jack Barret - jak Ray Santilli zpočátku tohoto muže identifikoval - vůbec existoval nebo filmoval tuto sekvenci.

 

My jsme dokonce cestovali zpět v čas k období srážky za účelem SKENOVAT vlastní umístění. Naše nálezy byly totálně odlišné od těch ukázaných ve filmu.

 

Navíc tam nebyl přítomen žádný fotograf nebo kameraman, který filmoval a později údajně utekl s několika rolemi filmu.

Fotografie byly udělány a film se vskutku natáčel, ale byli to členové pozemních síl a tajné služby a oni doručili všechen související materiál příslušným kancelářím.

 

Podle našich vyšetřování film je ohavná mystifikace, jejíž nechutnost nemůže být předstižena, protože podvodník nemilosrdně a trestně zneužil 16-leté děvče, které použili jako model poté, co umřela na nemoc, která jí zdeformovala. Bohužel, já nejsem obeznámena s lékařskou vědou, ale Ptaah Ti může dát více detailů, až Tě znovu navštíví. Jeden z jeho profesí je doktor.

253rd Contact

November 1, 1995

ROSWELL MOVIE FOOTAGE

During the 253rd Contact on November 1, 1995, the Pleiadians/Plejarans provided the following explanation, among other things, in reference to a question posed to Ptaah concerning the Roswell film's authenticity:

Billy: "How are we to judge the authenticity of the Roswell film, which allegedly depicts the autopsy of an extraterrestrial being?

Florena: We could not find any evidence whatsoever that a certain Jack Barnett or Jack Barret existed or actually filmed the footage as Ray Santilli initially identified the man.

 

We even took the time to travel back in time to the period of the crash in order to SCAN the actual location. Our findings were totally different from those shown in the movie.

 

Furthermore, there was no photographer or cameraman present who was filming and later allegedly absconded with several rolls of film.

Photographs were taken and filming was indeed going on but by members of the Army and the Secret Service, and they delivered all of the related material to the appropriate offices.

 

According to our investigations, the film is a despicable hoax that cannot be outdone in tastelessness, because the defrauders mercilessly and criminally abused a 16-year-old girl whom they used as their model after she died of an illness that had deformed her. Unfortunately, I am not familiar with medical science, but Ptaah can give you more details when he visits you again. One of his professions is that of a doctor.

256. Kontakt

13. Mai 1996

 

 

 

 

Billy: "Eine weitere Frage: Florena sagte mir, dass ich dich danach fragen soll, wie man die Krankheit nennt, von der das 16jährige Mädchen befallen war, das im Santilli-Film verleumderisch als Ausserirdischer dargestellt wird. An welcher Krankheit litt das Mädchen?

Ptaah: Proterie."

(Proterie = protoplaschmische Veränderung der gesamten Substanz der lebenden mensch., tier. und pflanzl. Zellen. Hat nichts mit der Krankheit Progeria zu tun.)

256. kontakt

13. květen 1996

Roswellský incident

Citát z hovoru mezi JHWH Ptaahem a Billym Meierem o Roswellském incidentu

256. kontakt z 13. května 1996:

Billy: "... Další otázka: Florena mi řekla, že se Tě mám zeptat na jméno nemoci 16-letého děvčete, které bylo tak nactiutrhačně představeno jako chycený mimozemšťan v Santilliho filmu .Jaká byla nemoc té dívky?"

 

 

Ptaah: "Proterie..."

(Proterie = protoplazmatické změny konkrétní substance živé lidské, zvířecí a rostlinné buňky. To nemá nic společného s nemocí zvané progerie)

256st Contact

May 13 1996

The Roswell Incident

An excerpt from a talk between JHWH Ptaah and Billy Meier about the Roswell Incident

256th contact of Mai 13,1996:

Billy: "... Another question: Florena told me that I should ask you about the name of the illness the 16-years old girl, who was so slanderously presented as an extraterrestrial in the Santilli film, had caught. What was the girl's illness?"

 

 

Ptaah: "Proteria. ..."

(Proteria = protoplasmic change of the entire substance of living human, animal and plant cells. This has nothing in common with the disease progeria.)