K neodkladnému zveřejnění!

Celosvětová deklarace pro

"Světový den UFO"

Toto je mimořádně naléhavé prohlášení ke všem kolegům, seskupením a výzkumníkům, spisovatelům, vědcům, všem UFO příznivcům a hledačům pravdy na celém glóbu.

Každoroční Světový den UFO

Prosím rozhlaste to všude, v co možná největším rozsahu.

Vážení kolegové a přátelé, jmenuji se Haktan Akdogan a jsem zakladatelem a presidentem střediska ´SIRIUS UFO Space Sciences Research Center´ a ´SIRIUS Publishing House´ se sídlem v Istanbulu; Turecko.

Rád bych se s vámi podílel na velmi významném projektu:

Musíme společně uspořádat každoroční Světové dny UFO, a to vždy druhého července.

Myslím, že tím nejlepším dnem k oslavení Světového dne UFO je datum roswellského incidentu, protože se jedná o nejznámější a nejlépe doložený případ v moderní době.

Věřím, že oslava tak závažného fenoménu v jeden den, 2. července, v mnoha různých zemích a za celosvětové účasti mnoha milionů lidí, vstoupí do povědomí veřejnosti i sdělovacích prostředků a vzbudí veliký zájem o tuto věc.

Lidem na celé zemi nesmírně pomůže, když se dozví co nejvíce a uvědomí si realitu UFO, což je mimořádně důležité pro další vývoj lidstva i celé planety.

Co musíme udělat:

1) Toto je velmi významné hnutí za odhalení pravdy o UFO. V tomto okamžiku už mnozí lidé na celém světě začali podporovat Světový den UFO - druhý červenec.

Prosím, přispějte také a dejte do oběhu tento materiál. Použijte své modemy, webové stránky, faxy nebo prostě pište dopisy. Oslovte své kolegy, přátele a příbuzné. Zašlete deklaraci o Světovém dni UFO vašim místním a národním institucím nebo všem lidem, kteří jeví přinejmenším trochu zájmu stavět se k této věci seriozně.
Prosím, použijte všech svých schopností a možností, které máte a informujte veřejnost ve své oblasti a vaší zemi o
Světovém dni UFO - druhém červenci.

2) Druhým krokem je rozeslání deklarace o Světovém dni UFO vašim místním, celostátním i mezinárodním sdělovacím prostředkům a sítím. Celosvětově rozprostřeme tuto důležitou kampaň do všech televizních stanic, vydavatelství, rozhlasových stanic, časopisů, internetových zpravodajských portálů, atd. kolem celého glóbu.

3) Průběh akcí druhého července, (počínaje letošním rokem):

Prostřednictvím pokojných demonstrací a společenských událostí by měl být celosvětově předložen požadavek všem vládám všech zemí světa, aby řekly všem lidem na Zemi pravdu! V každé zemi, v každém státě a městě na celé zeměkouli, by všichni UFO badatelé a jejich organizace, vědci, příznivci a filozofové, měli společně organizovat mírové pochody k úředním a vládním budovám s cílem vyvolat tlak, směřující ke skoncování s utajováním a zakrýváním skutečností kolem UFO, které už trvá více než padesát let.

Tímto způsobem bude pozornost veřejnosti a sdělovacích prostředků přitažena k fenoménu UFO. Vyvoláme tak efektivní celosvětovou kampaň za uznání reality UFO, která v lidech na celém světě vzbudí touhu dozvědět se pravdu o skrývaných skutečnostech.

Přišel čas dát najevo, že mnoho lidí všude na světě seriózně vědecky pracuje na zkoumání UFO a příbuzných fenoménů a probudit obecný zájem o tento výzkum. Pokud si lidé všech zemí tohoto světa uvědomí, že jejich vědci a mnoho ostatních seriozních jednotlivců ze všech sociálních tříd má už velmi dlouho co do činění se zkoumáním celosvětově znovu a znovu pozorovaných UFO a podobných úkazů, bude vzbuzena důvěra v realitu, která se skrývá za těmito významnými úkazy.

Musíme se všichni soustředit k dosažení jediného cíle: společně vynést na světlo pravdu o UFO fenoménu!

Je nutné si uvědomit jak hluboce významné to je, a že všichni lidé na celém světě mají nezadatelné právo poznat pravdu o tomto závažném fenoménu. Je na čase skoncovat se spory, které nás obklopují, a to dříve, než bude příliš pozdě!

Je to nesmírně důležité pro změnu v povědomí lidstva, k docílení míru na Zemi a pro další vývoj naší globální společnosti.

Naše planeta vstoupila do kritického období.

Věřím, že odhalení reality UFO vládami na celém světě je tou jedinou šancí, kterou ještě máme, abychom konečně dosáhli míru na Zemi a všichni společně si uvědomili, že jsme dětmi Země - jedna velká pozemská rodina.

Veškeré organizace zkoumající UFO a ti, kteří po celém světě věří v tuto věc, se musí spojit a srůst v jediný, společný a zřetelně slyšitelný hlas pro

2. červenec 2001 - první "Světový den UFO"

Prosím rozšiřte tato slova a zapojte se. Doufáme ve vaši osobní angažovanost a podporu.

Aby na Zemi konečně zavládla pravda a mír!

(překlad gewo)


FOR IMMEDIATE RELEASE! WORLDWIDE DECLARATION

'WORLD UFO DAY'

THIS IS AN EXTREMELY IMPORTANT WORLDWIDE ANNOUNCEMENT TO
ALL COLLEAGUES, UFO GROUPS, RESEARCHERS, WRITERS, SCIENTISTS
AND ALL UFO ENTHUSIASTS AND TRUTH SEEKERS AROUND THE GLOBE

WORLD UFO DAY
Each year

PLEASE POST THIS AS WIDE AND AS FAR AS POSSIBLE

Dear Colleagues and Friends,

This is Haktan Akdogan, I am the founder and chairman of 'Sirius
UFO Space Sciences Research Center' & 'SIRIUS Publishing House'.

We are located in Istanbul - Turkey.

I WOULD LIKE TO SHARE WITH YOU A VERY IMPORTANT PROJECT:

We must arrange TOGETHER 'World UFO Day' each year on July 2nd.
We feel the date of the Roswell INCIDENT is the best day to celebrate 'World UFO Day' because it is the most well known and best documented incident In modern times.

We feel that the celebration of such an important phenomenon on the very same day (2nd JULY) in so many different countries and by the participation of MILLIONS OF PEOPLE worldwide will bring public and media awareness and interest to the highest level.

This will help tremendously for the people of earth to know more and to become conscious about the UFO REALITY which is so important for the evolution of mankind and the planet.

WHAT WE MUST DO:

1) This is a very important UFO DISCLOSURE movement. In this moment many people around the world have already started supporting WORLD UFO DAY - JULY 2ND.

Please help circulate the material. Use your modem, WEB-SITES, FAX or write letters. Talk to colleagues, friends and relatives. Send the 'World UFO Day' Declaration to your LOCAL AND NATIONAL institutions or individuals who have at least some interest in treating these items seriously. Please use the various capabilities
you have for informing the public in YOUR AREA and YOUR COUNTRY to become aware of 'World UFO Day - 2nd JULY'.

2) The second step is to send the WORLD UFO DAY Declaration to your local, national and international media and networks. Let's spread this important campaign worldwide to all the TV Stations, news companies, radio stations, newspapers,
magazines, internet news portals, etc. around the world.

3) Then, during the day of 2nd July, (starting this year):

PEACEFUL DEMONSTRATIONS AND EVENTS SHOULD BE HELD WORLDWIDE TO DEMAND WORLD GOVERNMENTS TELL THE PEOPLE OF THE EARTH THE TRUTH! IN EVERY COUNTRY AND EVERY STATE AND CITY AROUND THE GLOBE, ALL THE UFO ORGANIZATIONS, RESEARCHERS, SCIENTISTS,
UFO ENTHUSIASTS AND TRUTH SEEKERS SHOULD ALL ORGANIZE PEACEFUL MARCHES AND EVENTS, EVEN IN FRONT OF OFFICIAL BUILDINGS IN ORDER TO PUT MORE PRESSURE TO END THE UFO SECRECY AND COVER-UP
WHICH HAS BEEN GOING ON FOR MORE THAN 50 YEARS.

THIS WILL DRAW ALL THE PUBLIC AND MEDIA ATTENTION TO THE UFO PHENOMENON. IN THIS WAY WE WILL HAVE AN EFFECTIVE WORLDWIDE UFO REALITY CAMPAIGN WHICH WILL AWAKEN PEOPLE AROUND THE WORLD TO KNOW THE TRUTH OF THIS REALITY.

It is time to show that everywhere around the globe many people seriously and scientifically work on the exploration of UFOs and have interest in such investigations. IF the people of the countries in this world realize that their scientists and many other serious individuals of all social classes ARE dealing with the investigation
of the worldwide, repeatedly seen UFOs and the related phenomena,
for a very long time, they can start to place confidence in the reality
that is behind these IMPORTANT phenomena.

We should ALL TOGETHER concentrate OUR EFFORTS on one goal:
to bring THE TRUTH of the UFO PHENOMENON to light TOGETHER!

It is knowledge of profound importance to which all people throughout the world should have an inalienable right to know the truth about this IMPORTANT issue and it is time to put an end to the controversy surrounding it, BEFORE IT IS TOO LATE!

This is so IMPORTANT for the consciousness of Mankind and to ACHIEVE PEACE ON EARTH and for the development of our global society.

THE PLANET HAS COME TO A CRUCIAL TIME

I believe that the disclosure of UFO REALITY by the governments worldwide is the only chance we have left to achieve peace on Earth and to realize we are all here
together as Earth-people and as the Earth family.

ALL ORGANIZATIONS, UFO RESEARCHERS AND BELIEVERS AROUND THE WORLD, SHOULD ALL BAND TOGETHER TO BECOME ONE CLEAR LOUD VOICE ON

JULY 2ND 2001 - WORLD UFO DAY

Please spread the word and get involved. We are hoping for your input and support.
May truth & peace prevail on Earth!

Haktan Akdogan
Founder and Chairman
Sirius UFO Space Sciences
Research Center & Sirius
Publishing House

Tel: 90- 216- 369 92 48 or 369 92 52
Fax: 90- 216- 369 92 52
E-mail:
ufotr@netone.com.tr

Address: 18 Mart Sk, No:9, C:Blok,
D:15, Ciftehavuzlar-Istanbul, TURKEY

PLEASE POST THIS AS WIDE AND AS FAR AS POSSIBLE


Zdroj: http://www.ecologynews.com/cuenews23.html

Viz také: http://www.csu.ch/Pagina_14a.htm

Centro Studi Ufo

 


info@csu.ch - avvistamenti@csu.ch
Casella Postale 557 - 6601 Locarno 1 - Switzerland - Tel. 0878/80.32.57