Autor pan Ersepke (redakčně zkráceno)

 

Předmět ochrany :

 

Fotonová rámová anténa (virgule) z  PVC

drátu nebo ze svazku PVC vláken.

 

Způsoby a účel použití :

 

I.      V kombinaci s proutkařem, který zastává funkci anténního stožáru.

 

A)  Sledování nebo měření elektrické složky vysokofrekvenčního elektromagnetického pole v rozsahu viditelného záření.

 

 Elektro-magnetické záření složku elektrickou a magnetickou :

 

PVC rámová anténa reaguje na  záření v rozsahu viditelného spektra, neboť pouze pro toto záření   jsou lineárně uspořádané makromolekuly  PVC  v taženém drátu vodivé.  (To neplatí pro proužek z PVC !)

 


Závislost absorbance na vlnové délce (mm ) :

 

 Koeficient tepelné roztažnosti PVC     a = 52*10-6  K.

 

A: Sledování elektrické složky třísložkového  elektromagnetického pole.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jeden ze  dvou způsobů  držení  PVC- fotonové antény proutkařem:

                                  Držení podhmatem:

   

 

Virgule je volně držena dlaněmi (nebo jen prsty) podhmatem nebo nadhmatem takovým způsobem, aby osa otáčení byla v poloze vodorovné (podle obrázku). Konce  virgule musí být v přímce !

 

                          Držení nadhmatem je obdobné.

 

 Jako každá jiná otočná rámová anténa se i tato PVC anténa silou pole nastaví tak, aby jejím obvodem protékal maximální energetický tok.

Jelikož rotační moment  pole je přímo úměrný frekvenci, která je řádu 1015 Hz , je to síla značná. Hmotnost současně používané virgule ze stíněného PVC drátu průměru 2 mm je pouze asi 5 g, takže i kdybychom ji pevně drželi vykroutila by se nám z rukou !

 

V takovém případě virgule reaguje na zdroj záření, který se nachází pod nebo nad úrovní virgule.

 

Příklad:

1.                Pokud se proutkař nachází na povrchu země, reaguje virgule na zdroj koherentního záření nacházející se v podzemí, což bývají nejčastěji krystalické horniny, jejichž záření je vybuzeno radonem. Rovina virgule se sklání ke zdroji.

 

2.                Pokud se proutkař nachází v jeskyni nebo tunelu, může virgule reagovat na zdroj nacházející se nad ní, jestliže ten je silnější.   Z několika měření lze určit přibližnou polohu zdroje jako průsečíku zjištěných směrů.