Stránka českých nekuřáků       

Epidemie kouření v České republice

 

Pracovníci Světové zdravotnické organizace vypracovali model vývoje epidemie kouření cigaret a jeho důsledků v rozvinutých zemích. Model počítá se stoletým obdobím, rozděleným na 4 stadia, po 2 a 3 desetiletích. Česká republika se nachází zhruba ve třetí čtvrtině.

První stadium prožívala populace našeho státu v dobách před a po první světové válce. Spotřeba cigaret na hlavu dospělých osob starších 15 let nepřesáhla 500 kusů na hlavu a rok. U žen je podstatně nižší počet vykouřených cigaret. Kouření je spíše soustředěno do vyšších socioekonomických skupin, přičemž nižší sociální skupiny kouří spíše sypaný tabák. Úmrtnost na nemoci z kouření neovlivňuje celkovou úmrtnost a nádory plic nejsou častým onemocněním.

Druhé stadium trvá asi 30 a více let. Je charakterizováno prudkým vzestupem kouření, kouří více než 50% mužů a 15% žen. Stoupá i spotřeba, která u mužů činí 2-4 tisíce cigaret na hlavu a rok a u žen 2 tisíce na hlavu a rok. Neexistují žádná zákonná omezení šíření tabáku a kuřáctví je pokládáno za normální a přijatelný způsob chování.

Po druhé světové válce se začal objevovat stoupající podíl úmrtí v důsledku kuřáctví. U mužů byl zaznamenán vzestup úmrtí na nádory plic. V ČR se podílely nemoci z kouření v r.1965 na celkovém úmrtí mužů 35-69 letých 18% a na úmrtí žen téhož věku necelým 1%.

Třetí stadium, které trvá opět asi 30 let, je charakterizováno vrcholícím počtem kuřáků vztaženým k počtu obyvatel. U žen dochází po strmém vzestupu podílu kuřaček především v mladší populaci. Ve věkové skupině 15-24 letých kouří více dívek než chlapců. Odklon od kouření lze zaznamenat ke konci stadia ve vyšších socioekonomických skupinách mužské populace, ne však ženské. Koncem tohoto období začínají nekuřáci prosazovat pro sebe právo na čisté a zdravé pracovní a životní prostředí. Podíl nemocí z kouření stoupá a dosahuje 25-30% v mužské a 5% v ženské populaci. Počet úmrtí na nádory plic a průdušek vrcholí a dosahuje 110 až 120 na 100 000 u mužů a 24-30 na 100 000 obyvatel u žen.

Česká republika se nachází ve II. polovině této fáze. Lze předpokládat, že podíl kuřáků mužů, zvláště z vyšších sociálních vrstev, bude klesat a v nejmladších skupinách bude stoupat v důsledku exploze tabákové reklamy a nedostatku omezujících opatření. V současné době je u nás kouření stále sociálně přijatelné, což lze dokumentovat na chování reprezentantů našeho veřejného života a jejich postojem. Riziko zemřít ve věku 35-69 let v důsledku kouření představuje v současné době 20% u mužů a 2% u žen. Při současném trendu bude stoupat a to zvláště u žen. V r. 1990 zemřelo v ČR 19,1 tisíc mužů a 2,9 tisíc žen na nemoci způsobené kouřením.

Ve čtvrtém stadiu dochází k pomalému snižování podílu kuřáků v populaci. Nekuřácké prostředí se stane v této fázi základní normou. Pomoc kuřákům bude soustřeďována na osoby závislé na nikotinu, kterým bude poskytována léčba v nejširším měřítku. V ČR lze předpokládat tento vývoj za 10-15 let. Nastane doba, kdy představitelé veřejného života pochopí svoji roli modelů zdravého chování a budou se chovat podle poznaných příčin a následků, kdy každý občan bude pokládat za prioritu starost o své zdraví. Záleží jen na nás, zda se nám podaří tyto časové úseky zkrátit nebo prodloužit.

Po dlouhé roky byl nikotin považován za klíčovou složku odpovědnou za to, proč ten, kdo začne kouřit, je většinou na kouření závislý. Nyní však vědci z Brookhaven National Laboratory v Uptonu zjistili, že i další složka tabákového kouře může podporovat závislost na tabáku a to svými účinky na enzym, který hraje důležitou roli v mozkovém systému poskytujícím odměnu za určitý vzorec chování, čímž se toto chování posiluje. V mozku kuřáků je podstatně méně enzymu monoaminooxidázy B /MAO B/ ve srovnání s mozky nekuřáků nebo dřívějších kuřáků. MAO působí při odbourávání dopaminu, což je nervový přenašeč, který má mimo jiné úlohu v přenosu euforických pocitů. Tyto pocity jsou spojeny s většinou návykových drog. Nikotin sám stimuluje vyplavování dopaminu a pak následnou euforii / blažený pocit/. U kuřáků je patrně i proto větší pravděpodobnost, že se stanou závislí na jiných drogách a kouření se považuje za tzv. vstupní drogu. Uvažuje se také o léčbě, která by právě cíleně působila na výše uvedený enzym.

 

Jaká je situace v naší republice? V porovnání se Spojenými státy jsme teprve na začátku cesty kontroly kouření. V ČR je vysoká prevalence kouření lékařů /33%/ a sester /49%/, která je nesrovnatelná s 5% u lékařů v USA a 17% u sester v USA. Zákon sám sice nic neřeší, ale vyjadřuje aspoň postoj státu. V ČR existuje Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi z roku 1989. Novela, která byla projednávána v Parlamentu v dubnu 1995, nebyla podepsána. V polovině 80. let byly zveřejněny ztráty 17 miliard Kčs ročně, do kterých byly započítány náklady na zdravotní péči, absenci v zaměstnání a ztrátu produktivity práce. 12% dětí ,které navštěvují základní školu, žije v zakouřené místnosti a 6% v zakouřené místnosti i spí.

V roce 1993 byla u nás ustanovena Poradní skupina pro prevenci kouření, avšak další ministr zdravotnictví ji zrušil. Po zrušení Národního centra podpory zdraví, které mělo ve své náplni i kontrolu kouření, přešla veškerá tato činnost do povinností Státního zdravotního ústavu, ovšem se značně redukovanými prostředky.

Z literatury upravila MUDr.Milana Šachlová

 
 

Stránky lidí, kteří se místo kouření věnují tanci: www.salsabrno.cz - podívejte se jestli je to správná cesta!

Další zajímavý odkaz: www.nekurak.cz

Tyto stránky jsou určeny všem, kteří jsou nebo chtějí být nekuřáky.
Vaše připomínky, komentáře, příspěvky, názory a návrhy na spolupráci rádi uvítáme na adrese nekurak@volny.cz