Historie Kostelce

-první písemné zprávy

Jméno Wolfram, česky znamenající Olbram je v listinách 13. Století zastoupeno hned několikrát a v různých podobách (Wolframus, Woluramus, Wluramus, později také Wolumramiz a Woluelino či Wolvelino filius Rancyrii). Jedná se zřejmě o několik mužů tohoto jména a nelze se stoprocentní jistotou určit, který z ních byl držitelem Kostelce a je nutno připustit i jeho možný příbuzenský vztah k Ranožírům. Historikové se přiklánějí k názoru, že prvním německým kolonizátorem Kostelce byl Wolfram Schenk ze Schenkenberku, zvaný Pincerna. Ten patřil k dolnorakouskému šlechtickému rodu, známému svou intenzivní kolonizační činností na Moravě, kde založili hrad Schenkenberk (též Šimberk nebo Šimperk) u rybníka Vlkova mezi obcemi Šumná a Olbramkostel, jenž založili rovněž. Jejich erb je dělený, v horním poli půl orlice, v dolním šachovnice (neznáme však barvy šachování). Na tohoto rokouského šlechtice by ukazovala přivlastňovací koncovka ,,s”, určující Wolframův majetek, jak je to známo i z jiných míst. že však český původ v si předcházel německé kolonizaci, vysvítá ze samotných názvů. Kdyby se totiž dodatečně vytvářelo české pojmenování, vzniklo by překladem Wolframova jména a naše ves by se dnes jmenovala Olbramov, Olbramovice nebo podobně.

Jisté je, že pan Wolfram dal vesnici nové jméno a pod ním již figuruje v prvním přímém zápise o obci z 27. Ledna 1288. Listinou tohoto data potvrzuje senát města Jihlavy želivskému opatu Jakubovi držení lesa mezi obcemi Popice a Wolframs (..linter villas videlicet Popowitz et Wolframs posite iusticialiter….). Listina je dnes součástí strahovského klášterního archivu.

České jméno vesnice se v psané podobě dochovalo poprvé v přídomku jména bratří Hamrových, kteří připojili své pečetě k listině rozsuzující spor mezi pražským arcibiskupstvím a želivským klášterem o mlýn mezi Cejlí a Dvorcemi. Jako smířčí soudcové jsou zde uvedeni Oldřich, řečený Hamr, Hron a Mikuláš, vlastní bratří z Kostelce (….fratribus germanis de Costelecz…). Hamrové patřili k drobné české šlechtě a měli ve svém znaku mlýnský kámen žernov. Tento pergamenový list je datován 26. listopadu 1360 a je uložen rovněž v premonstrátském archivu na Strahově.

Hamrové z PacovaNejstarší historie  První písemné zmínky   Kostelecká tvrz  Kostel sv. Kunhuty  Kaple Panny Marie  Archeologické nálezy  Současnost  Sport Školství  Z Radnice  Farnost sv. Kunhuty  Ubytování v Kostelci  Ubytování na okrese  Kostelecké uzeniny

Obecní úřad    Webmaster