Vysvětlivky:

administrátor - správce
apsida - půlkruhový výklenek, přičleněný k hlavní chrámové lodi.
atika - zídka nad hlavní římsou, která částečně, nebo úplně zakrývá střechu, bývá bohatě zdobena
barokní sloh - Stavební sloh 17. a 18. století původem z Itálie. Typickými prvky jsou souměrné oblouky a křivky ve výzdobě i v půdorysech, fasády členěné pilastry, balustrády a vnější sochařská výzdoba. Raně barokní zámky ještě užívají renesanční čtyřkřídlou dispozici, často i s arkádovým nádvořím, avšak s pilíři. Později převládá dispozice trojkřídlá s dominantní centrální budovou, často opatřenou rizalitem a s čestným dvorem.
biřmování - svátost udělována biskupem, popřípadě jiným církevním hodnostářem
bosáž - zdivo z hrubě opracovaných kvádrů
diakon - jáhen, klerik mající první (dříve druhé ) vyšší svěcení
diecéze - biskupství, správní obvod biskupa
donátor - dárce věnující nějaký větší dar
fortifikační - opevněný ( fortifikace - opevněný, hradba )
gotický sloh - Umělecký sloh, který vznikl v polovině 12. století ve Francii a po roce 1230 pronikl do českých zemí. Je to jediný sloh, který se vyznačuje zcela osobitým tvaroslovím neodvozeným od antických vzorů. Nazývá se podle germánských Gótů a šlo původně o hanlivé označení. Základními prvky jsou lomený oblouk, klenba nesená žebry, vnější opěrný systém přenášející tlak kleneb mimo vnitřní prostor. Architektura zdůrazňuje vertikalitu. Typickým panským sídlem je gotický hrad, u nás z počátku zejména bergfritového typu s věží k obraně vstupu a palácem na protilehlé straně.. Gotika se dále člení na ranou, vrcholnou a pozdní (u nás nazývanou též vladislavská).
jurisdikce - církevní zákonodárná, soudní a výkonná moc
kasule - ornát, bohatě zdobené liturgické bohoslužebné roucho
kněžiště - prostranství při hlavním oltáři pro duchovenstvo a ministranty
kondukt - pohřební průvod
konfirmovaný - slavnostně potvrzený kandidát na církevní úřad
konsekrování - slavnostní svěcení kostela, oltáře, kalichu, zvonů apod. biskupem
konsistoř - zasedání všech v Římě přítomných kardinálů
kooperátor - kaplan, pomocný kněz
lokálie - část farnosti, přifařená obec spravovaná pomocným knězem
mobiliář - nábytek, bytové zařízení, přenosné zařízení
okenní nika - okenní otvor, výklenek v tloušťce zdi s okrouhlým, nebo pravoúhlým zaklenutím.
opěráky - vnější opěrný systém přenášející tlak kleneb mimo vnitřní prostor
parament - mešní roucho
pluviál - široká a dlouhá bohatě zdobená pláštěnka
portál - zdobený vchod
prebenda - důchod spojený s vykonáváním církevního úřadu
presbyterium - kněžiště, prostranství při hlavním oltáři pro duchovenstvo a ministranty
románský sloh - Nejstaršími dochovanými stavebními památkami u nás jsou ojedinělé stavby náležející k předrománským slohům karolinskému (10. století) a otonskému (11. století) a inspirované kulturními vlivy prostředí císařského dvora Karla Velikého a Oty I. Vlastní románský sloh se u nás datuje od roku 1100 do druhé čtvrtiny 13. století, kdy se částečně prolíná s ranou gotikou. Typickou sakrální stavbou je rotunda a trojlodní bazilika. Kamennými panskými sídly jsou knížecí paláce typu falce (Praha, štaufská falc v Chebu) a románské hrady s masivní čtyřhrannou obytnou věží (Přimda). Typickými prvky jsou valená klenba, pilíře a hladké sloupy s ozdobnými hlavicemi, malá, valeně zaklenutá okna či okna sdružená se sloupkem, masivní, těžce působící zdivo.
sakrální - bohoslužebný, posvátný
sakristie - vedlejší chrámová místnost
sanktuarium - svatostánek
sanktuska - malá věžička nad presbyteriem.
sanktusník - malý zvon
svorník - kamenný segment ve vrcholu klenby
stratigrafie - nauka o posloupnosti vrstev, o jejich složení a vlastnostech.
špaleta - vnitřní svislá plocha dveřního, nebo okenního otvoru.
tympanonová deska - Vnitřní plocha nízkého trojúhelníkového štítu nebo horní části portálu. Často je bohatě reliéfně zdobena.
žebrová klenba - Valená klenba je nejjednodušší pravá klenba tunelovitého tvaru. Křížová klenba vzniká průnikem dvou na sebe kolmých valených kleneb nad čtyřúhelníkovým prostorem a nesou ji klenební žebra ve styku těchto kleneb (v půdorysu tvořící úhlopříčku). Gotické klenby nesené zesílenými žebry se nazývají žebrové. Křížová klenba je typická pro gotiku.