leftdownl.gif (300 bytes) rightdown.gif (341 bytes)