Hledani min

x / Level:
Vlajecek:

Hledani min: vlajecka = klavesa (mezera v poli vlajecek) + klik (Zvol level / Nastav vlastni + Start)
Miner Sweeper: flag = key + click

Test: Firefox 1.07, Explorer 6.0, Opera 8.0