Kvalita nemusí být drahá

Ing. Pavel Kašpar

 • účetnictví
 • daně
 • finance
 • ekonomika
 • mzdy
IČO : 40588602
Veronské náměstí 386
109 00 Praha 10
tel 274 86 56 51
tel 608 024 410
pkaspar@volny.cz kasparera@atlas.cz

31 let praxe v oboru
za kvalitu ručím, v případě mnou způsobené účetní chyby hradím penále
Nejsem plátcem DPH, což zaručuje, že mám stejné ceny pro plátce i neplátce DPH

Seznam Seznam Mapy: Najdete nás zde

Účetní aktuality
konzultace poskytnu i telefonicky

  13.2.2002 - Dvojí ceny PHM v náhradách výdajů
  
  Při výpočtu náhrad nebo nákladu při pracovních cestách použijete 
  dvojí ceny pohonných hmot (PHM): Vyhláška MPSV 445/2001 Sb. stanoví
  ceny PHM pro náhrady zaměstnance, zatímco Pokyn D-230 MF stanoví jiné 
  průměrné ceny pro zjišťování nákladu podnikatele. 
  
  
     NÁHRADY ZAMĚSTNANCE        VÝDAJE PODNIKATELE
  ----------------------------------------------------------------------
  Předloží-li zaměstnanec s vyúčto- Vedete-li celoročně průběžnou evi-
  váním služební cesty doklad o ná- denci nákupu PHM v /Knize jízd
  kupu benzinu, cenu z tabulky   včetně přenosu do deníku, průměrné
  nepoužijete!           ceny vůbec nepoužijete!
   
  Zdroj: Zákon o cestovních náhra- Zdroj: Zákon o daních z příjmů,
  dách, § 7 (4-5) a Vyhláška MPSV  § 24 (2k-3) a Pokyn MF D-230.
  445/2001 Sb.
   
  Platí od 01.01.2002, stanoví se  Platí ve zdaňovacím období 2001,
  předem na další rok.       stanoveno zpětně pro minulý rok.
   
  Použití: Při služebních cestách  Použití: Při cestách vlastním nebo
  s "nefiremním" autem (zpravidla  bezplatně vypůjčeným vozidlem
  vlastním).            nezahrnutým do obchodního majetku
                   poplatníka.
   
  Neprokáže-li zaměstnanec skuteč- Nedoloží-li poplatník vyšší ceny
  nou cenu PHM, použijte ceny:   PHM, použije tyto průměrné náhrady:
  ----------------------------------------------------------------------
  benzin 91 O Speciál  25.90 Kč  benzin Speciál  BA-91  26.84 Kč
  benzin 91 O Normál   25.80 Kč  benzin Natural  BA-95  27.23 Kč
  benzin 95 O Super   26.20 Kč  benzin Super plus
  benzin 98 O Super plus 29.20 Kč     (Natural) BA-98  30.75 Kč
                   benzin Natural  BA-91  27.00 Kč
                   nafta motorová      23.96 Kč
  motorová nafta     22.80 Kč  bionafta         20.55 Kč
  ----------------------------------------------------------------------
  
  Úplné znění pokynu MF ČR č. D-230 Vám posílám zde:
  
  
  Pokyn č. D - 230
  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet 
  výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu 
  daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001.
  
  Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., 
  o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo 
  financí sděluje:
  
  1.	Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími
      prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2001 u jednotlivých 
      druhů činily:
  
      benzin Speciál				  BA-91  26.84 Kč
      benzin Natural				  BA-95  27.23 Kč
      benzin Super plus (Natural) 		  BA-98  30.75 Kč
      benzin Natural				  BA-91  27.00 Kč
      nafta motorová				      23.96 Kč
      bionafta   				      20.55 Kč
  
  2.	Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované 
      pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle 
      § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových
      vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel 
      bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku. 
  3.	Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, 
      jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona. 
  4.	V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v bodu 1,
      uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se
      shodným oktanovým číslem bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším
      oktanovým číslem. 
  5.	Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě 
      § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami
      Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení 
      výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro
      pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.