Plynoservis Kladno - revize a opravy plynových spotřebičů

 

Prodáváme, dodáváme a montujeme plynové a kombinované sporáky, plynové kotle, plynová topidla a ohřívače vody. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis a opravy plynových spotřebičů. Provádíme kompletní rekonstrukce domovních plynovodů a ústředního topení. Provádíme revize a zkoušky plynových zařízení.

 

detektor

Provádíme pravidelné revize, kontroly a tlakové zkoušky plynových zařízení v souladu s ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním revizní zprávy a případných návrhů na odstranění zjištěných závad. V rámci pravidelné provozní revize zjišťujeme aktuální stav plynových rozvodů a plynospotřebičů. Případné drobné závady ihned odstraníme. V případě vážnějších nedostatků zajistíme urychlenou opravu. Provádíme revize a tlakové zkoušky pro opětovnou montáž plynoměru.

 

plynový sporák na zemní plyn

Provádíme montáže plynových sporáků. Sporáky připojujeme bezpečnostními ohebnými hadicemi z nerezu Eurotisflex 2 dle ČSN EN 14800. Hadice splňují bezpečnostní požadavky ČSN EN 1775 čl. 5.7 a TPG 704 01 čl. 8.2.2 na požární odolnost 650°C po dobu 30 minut. Tyto hadice mají neomezenou životnost. Provádíme výměny staršího typu pryžových plynových hadic. Životnost těchto pryžových plynových hadic je stanovena výrobcem (zpravidla 5 let) a nesplňují výše uvedené požadavky. Více zde. V případě prošlé životnosti pryžové plynové hadice doporučujeme z bezpečnostních důvodů provést její výměnu.
Jakékoliv zásahy do plynového zařízení a spotřebičů včetně výměny plynové hadice může provádět pouze pracovník odborné a oprávněné firmy.

 

plynové topidlo na zemní plyn

Roční prohlídka topidla zahrnuje vyčištění zapalovacího hořáku a hlavního hořáku, kontrola a v případě potřeby vyčištění výměníku, kontrola a seřízení piezozapalovacího zařízení, kontrola a seřízení plynové armatury, kontrola těsnosti plynových spojů, odstranění závad. Doporučujeme provádět roční prohlídku mimo topnou sezónu.

 

plynová karma, ohřívač vody na zemní plyn

Pro zajištění bezpečného provozu ohřívače a jeho dlouhé životnosti je nutno zajistit pravidelné roční prohlídky spojené s údržbou. Roční prohlídka plyn. ohřívače vody zahrnuje vyčištění zapalovacího hořáku, vyčištění hlavního hořáku, kontrolu a vyčištění výměníku tepla, kontrolu vodní armatury, kontrolu plynové armatury, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad, seřízení, přezkoušení.
Měření spalin dle TPG 704 01 čl. 8.3.2 analyzátorem spalin TESTO a vyhotovení protokolu o měření.

 

plynový kotel na zemní plyn

Roční prohlídka kotle zahrnuje demontáž a vyčištění hořákové soupravy, očištění a seřízení elektrod, u kotlů se zapalovacím hořákem vyčištění a seřízení zapalovacího hořáku, kontrolu a vyčištění kotlového tělesa, kontrolu funkce zabezpečovacích a regulačních prvků, kontrolu těsnosti plynových spojů, kontrolu a seřízení výkonu plynového kotle, prověření spotřeby plynu při maximálním a minimálním výkonu, odstranění případných závad. Provedením roční prohlídky se snižuje riziko poruch a úniku plynu. Vyčištění kotle znamená zvýšení jeho výkonu a snížení nákladů na vytápění. Výrobci doporučují provádět prohlídky každý rok. Nepodceňujte význam roční prohlídky plynového kotle. Doporučujeme provádět roční prohlídku mimo topnou sezónu.
Měření spalin dle TPG 704 01 čl. 8.3.2 analyzátorem spalin TESTO a vyhotovení protokolu o měření.

Nejčastější závadou plynového kotle bývá často maličkost:

♦ Zavřený uzávěr přívodu plynu před spotřebičem.
♦ Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
♦ Špatné připojení nulového a fázového vodiče.
♦ Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle.
♦ Nefunkční baterie v prostorovém termostatu - baterie vyměnit.
♦ Zanesený filtr před čerpadlem - filtr vyčistit
♦ Nedostatek vody v systému - kontrola tlaku v systému, doplnění vody.


♦ Nikdy sami neprovádějte servisní údržbu ani žádné opravy plynového kotle.
♦ Nikdy nemanipulujte s bezpečnostníni zařízeními plynového kotle.
♦ Neucpávejte větrací systém.
♦ Některé domácí "zlepšováky" mohou výrazně ovlivnit fungování zařízení.

Při běžném provozu kotle ÚT se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Zákazníkům, kteří hledají servis pro svůj plynový kotel, si dovolujeme oznámit, že z důvodu omezené kapacity poskytujeme servis pouze na některé typy a značky plynových kotlů.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (PDF, 51 kB) ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Plati od 1. 1. 2011.

 

Testo

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, se musí z bezpečnostních důvodů provést měření koncentrace CO ve spalinách, měření koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče, měření tahu komína a měření teploty spalin. Podle platných TPG 704 01 čl. 8.3.2 má servisní technik povinnost provádět tato měření.
Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodnému umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory. (Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou - plynové kotle, průtokové ohřívače vody, topidla...).

 

ANO NE Je prostor s plynovým potrubím a plynovými spotřebiči bez zápachu plynu?
ANO NE Je hlavní uzávěr přístupný a označený?
ANO NE Je plynové potrubí řádně uchycené?
ANO NE Jsou jiná potrubí, kabely a další instalační prvky vedeny tak, že se nedotýkají nebo nejsou zavěšeny na plynovém potrubí?
ANO NE Je plynové potrubí bez známek koroze?
ANO NE Jsou otvory v prostoru s instalovanými spotřebiči pro větrání a přívod spalovacího vzduchu volné (otevřené)?
ANO NE Je zajištěn dostatečný přívod vzduchu, a to i po utěsnění nebo výměně oken a dveří?
ANO NE Byla dodatečná instalace digestoří, ventilátorů apod. projednána s odborníkem?
ANO NE Lhůta životnosti vyznačená na plynové hadici není prošlá?
ANO NE Je hořící plamen u hořáků plynových spotřebičů modrý?
ANO NE Fungují spotřebiče bez neobvyklých průvodních jevů (hlučnost, nezvyklé zvuky, úsady sazí na jejich povrchu nebo v okolí kouřovodu apod.)?
ANO NE Po spuštění plynového spotřebiče s odkouřením nedochází k rychlému orosení chladných ploch (zrcadlo, okno, dlaždice apod.)?
ANO NE
Pokud všechny otázky zodpovězeny ANO, Vaše zařízení je BEZPEČNÉ! (další prohlídka za rok) Pokud jste někde odpověděli NE, požádejte co nejdříve odborníka – servisního nebo revizního technika plynových zařízení o odbornou spolupráci.

paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf

 

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.

Provozní revize plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak.

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Kontrola plynového zařízení se provádí 1 x ročně, s vyjímkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení (plynoměr).

K provozní revizi plynového zařízení by měly být předloženy tyto doklady:

♦ Výkresy skutečného provedení rozvodu plynu po objektu.
♦ Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení.
♦ Zpráva o poslední provozní revizi plynového zařízení.
♦ Zpráva o kontrole spalinové cesty.
♦ Zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení.

Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení. Zprávy o provozních revizích zařízení musí být u uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Předpisy k provádění revizí a kontrol plynovodů v budovách
♦ Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích   (energetický zákon) v platném znění.
♦ Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností pro vyhrazená technická    zařízení v platném znění.
♦ Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/79 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu,    kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
♦ Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
♦ ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu.
♦ ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak 5 bar.
♦ ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
♦ TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
♦ TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.
♦ TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva.
♦ TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.

Přehled revizí technických zařízení v bytových domech. (Více zde.)
Provádění provozních revizí a kontrol v bytových domech. (Více zde.)
Odborné stanovisko č. 059/2001 k zajištění kontrol a revizí  (PDF, 98 kB)
Odborné stanovisko č. 060/2001 k provádění kontrol a revizí  (PDF, 116 kB)
zpet

 

zpet