Fotografie R. Krchňáka - Hrst vzpomínek
Osobní stránky J. Smýkala
Zpět na obsah

ŽIVOTOPIS R. KRCHŇÁKARudolf Krchňák se narodil dne 3. Srpna 1905 v Brně jako nevidomý. Základní vzdělání získal částečně ve škole svého bydliště společně s vidomými žáky. S nimi prožíval i většinu dětských her. Snad právě tato okolnost mu později pomáhala v překonávání životních překážek. Do ústavu pro nevidomé v Brně byl přijat až ve svých třinácti letech. Ve svých vzpomínkách vyprávěl o dojmech, které na něho udělal zvuk klavíru, který poznal až v ústavu. Vzpomíná, že u něho dovedl sedět celé hodiny a vyťukávat libé souzvuky. Hudbu si okamžitě silně zamiloval.

Základní vzdělání dokončil podrobením se zkoušce z učiva měšťanské školy. Taková možnost se pro nevidomé v Brně právě objevila. Po ukončení povinné školní docházky studoval jeden rok v soukromé obchodní škole. Po povinném vyučení kartáčníkem se plně věnoval studiu hudby u F. Antoníčka a L. J. Kubíčka. Vykonal státní zkoušku z hudby (hra na klavír) na brněnské konzervatoři (1927). Poté absolvoval dva roky přednášek u Vladimíra Helferta na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hudba ho sice lákala, ale jeho intelekt a literární sklony ho směrovaly jinam.

Hudba se stala nakonec R. Krchňákovi povoláním, literatura a literární tvořivost osobní potřebou a nedílnou součástí kulturního vyžívání, práce v zájmových slepeckých organizacích morální povinností. Pro jeho osobnost bylo charakteristické, že všechny tyto tři složky rozvíjel tvořivě a zanechal v tom smyslu prokazatelná svědectví.

V brněnském ústavu působil 40 roků (1927-1967) jako učitel hudby. Nejdříve externě s malým počtem hodin, později jako řádný učitel. Současně vyučoval soukromě (plat z činnosti v ústavu nedostačoval k obživě), a to především dějinám hudby, sluchové analýze a hudební teorii, kteréžto obory byly jeho doménou. Zúčastnil se přípravy mnoha nevidomých a slabozrakých ke státním zkouškám z hudby (dějiny hudby, sluchová analýza, hudební formy) zpočátku působením v přípravném kurzu založeném L. J. Kubíčkem v r. 1927. Žáky školního věku vyučoval hře na klavír.

Později připravoval žáky základní školy pro nevidomé (klavír, akordeon) ke studiu na Střední hudební škole pro mládež s vadami zraku v Praze (dnešní Konzervatoř Jana Deyla). Ve škole vedl také dětský pěvecký sbor. K dětským divadelním představením, které hráli sami nevidomí žáci, připravoval hudební předěly a scénickou hudbu. Zúčastnil se prací na koncepci speciálních učebních osnov hudební výchovy a hry na hudební nástroje. Pro nevidomé žáky základních škol napsal učebnici českého zkratkopisu podle D. Hoňkové Rovněž se pokusil sestavit český slepecký těsnopis. Ve spolupráci s učitelem Lubomírem Nopem sestavil slabikář pro později osleplé.

Činnost učitele hudby v ZDŠI pro nevidomé ukončil v r. 1967. I potom po celou dobu na skutečně aktivním odpočinku neutuchá jeho zájem o dění v zájmovém i kulturním životě nevidomých nejen u nás, ale také v zahraničí. V této době přeložil a ve slepeckém časopisu Zora uveřejnil mnoho časopiseckých příspěvků z nejrůznějších oblastí života, práce a kultury nevidomých v zahraničí.

Zemřel 9. ledna 1996.

Je autorem několika písní, dvou cyklů říkadel pro ženský sbor s doprovodem klavíru a snad i sonáty pro příčnou flétnu (rukopisy se ztratily). Redigoval časopis Nevidomý hudebník (1930-1938). Vydával ho spolek Český slepecký tisk.

O hudební i jiné problematice psal příspěvky do různých časopisů, především v období třicátých až šedesátých let. Jsou to např.:


Později se věnoval překladům článků ze zahraničních časopisů.

V mládí se Krchňák věnoval zdařilé literární tvorbě, ke které měl zvláštní nadání podobně jako k cizím jazykům. Je to např. sbírka esejů S bílou holí, několik povídek a básní. Na jeho literárním díle je zvlášť pozoruhodné, jak dovedl umělecky zpracovat své vlastní dojmy slepce. Vyhýbá se opisování od jiných, estetizuje své vlastní hmatové, sluchové i jiné zážitky. Snad nejvíce je to patrné v črtě z Beskyd a v Zimní melodii i jinde.

Můžeme jen litovat, že se literární tvorbě nevěnoval více právě proto, že byl až příliš rozptylovaný svou účastí ve spolkovém životě nevidomých, kde by byl postradatelný a kde by možná bylo i méně problémů.

Z historických prací tzv. hnutí nevidomých publikoval několik odborných referátů z mezinárodních komisí, kterých byl členem a mnohé připomínky významných nevidomých osobností. V období svého působení ve škole referoval rovněž o problémech nevidomých a slabozrakých učitelů hudby i o způsobech jejich uplatnění.

Nejzávažnější publikací je práce v několika verzích s názvem Nevidomí známí i neznámí, ve které je po několika předcházejících opravených vydáních s nezbytnými autorovými korekcemi a úpravami (hlavně po odstranění tendenčních a třídních přístupů v prvním vydání) možno najít základní informace o nejvýznamnějších nevidomých a spoře i slabozrakých hudebnících, literátech, vědeckých pracovnících i jiných významných zrakově těžce postižených osobnostech celého světa. Poslední vydání je z r. 1992. Ani toto se však nezbavilo některých v zásadě socialistických hodnocení.

Krchňákovy životní osudy dokresluje jeho práce ve společenských organizacích nevidomých, kde až do poslední doby zastával tzv. Tylovské pojetí. Zúčastnil se založení slepeckých dílen Podpůrného spolku samostatných slepců v nadační budově básníka Josefa Chaloupky v Brně a byl jeho dlouholetým funkcionářem. Svého času byl jediným propagátorem vybudování rehabilitačního střediska pro později osleplé a zastáncem chůze s dlouhou bílou holí, o čemž referoval v odborném i zájmovém časopisu. Jinak se však neaktivizoval. V rámci svých funkcí ve Svazu invalidů pěstoval četné mezinárodní styky a jako esperantista získal a předal mnoho poznatků ze zahraničí, které po roce 1948 byly mimořádně cenné.

Přesto, že byl dlouholetým členem Podpůrného spolku samostatných slepců, nechtěl přijmout, že Svaz invalidů je ve své podstatě politickou organizací, že je pákou KSČ a že spojení všech zájmových invalidních spolků bylo provedeno příkazem shora právě z důvodu ideově politického zastřešení. V uzlových okamžicích byl proto brzdou vytvoření samostatné a nezávislé organizace nevidomých a slabozrakých.

Až do pozdního stáří se věnoval překladům ze zahraničního tisku, které uveřejňoval v časopisu Zora.

Osobnost Rudolfa Krchňáka svým širokým záběrem ovlivnila vnitřní strukturu Svazu invalidů a již méně péči o nevidomé. Byl příkladem nevidomého, který svým intencionálním působením v několika kulturních i společenských okruzích zanechal odkaz hodný úcty.

Josef Smýkal

(převzato z Tyflopedického lexikonu jmenného, Brno 1998)

Možnost vykonat zkoušky z učiva měšťanské školy i studiu v obchodní škole zajistil tehdejší ředitel ústavu A. A. Špička.
(zpět do textu)

Rudolf Tyl zastával stanovisko společné organizace všech invalidních občanů i za cenu jejího podřízení politice komunistické strany.
(zpět do textu)
O autorovi těchto stránek
Napište mi...
Brněnský občasník

Příloha Brněnského občasníku

Horizont