Tyto stránky provozuje Česká pštikologická společnost  
     
  Informace zde uvedené vyjadřují oficiální stanoviska ČPS, avšak leckdy se sem bohužel vloudí i to, s čím ČPS třeba nemusí souhlasit. Ale takový už je život.
Hlavní strana
Zpravodaj ČPS
Odborná pštikologie  
 
Akce ČPS
Stanovy ČPS
IUP
 
FAQ - dotazy čtenářů
Fotogalerie
Převážně nevážně
 

Stanovy České pštikologické společnosti


I. Úvodní ustanovení

 1. Česká pštikologická společnost (dále jen ČPS) je zájmová organizace sdružující odborníky i laiky zajímající se o pštiky. 
 2. ČPS vznikla na sklonku roku 1999 jako reakce na četná pozorování pštik a na často neodborné výklady vztahující se k těmto pozorováním. 
 3. Zakládajícími členy jsou autoři těchto webových stránek, kteří také tvoří nesesaditelné vedení a jsou zatím jedinou autoritou v ČPS. Sídlo ČPS je v Chrastavě.

 

II. Členství

 1. Členství je dobrovolné a není k němu potřeba souhlasu vedení. 
 2. Členem se může stát každá osoba věřící na pštiky, která se zaváže, že bude dodržovat následující zásady:
 1. projevovat přirozenou bázeň před pštikami
 2. pštiky bude zkoumat na přísně vědeckém základě, 
 3. bude šířit osvětu mezi nevědomým obyvatelstvem, 
 4. nikdy se nepokusí pštiku ulovit. 
 1. Přihlásit se lze pomocí elektronické pošty na adrese
 2. Členské příspěvky se neplatí. 
 3. Člen ČPS může být vyloučen, pokud poruší ustanovení v bodě 2.

 

III. Vedení společnosti

 1. Nejvyšším orgánem je Prezídium ČPS, které sestává z prezidenta a viceprezidenta. Prezídium se ustavilo svévolně při založení ČPS, skládá se ze zakládajících členů, je nesesaditelné a nelze jej ani doplňovat. Prezídium má kromě povinností daných bodem 2, článek II také povinnost být hodné na členy. 
 2. Volby do Prezídia se nekonají. 
 3. Prezídium je nejvyšší autoritou při zkoumání pštik v České republice. Vše, co souvisí se studiem pštik, zejména pak nové poznatky, by mělo podléhat konečnému schválení Prezídiem. Porušení tohoto pravidla může být trestáno vyloučením z ČPS.

 

IV. Náplň činnosti

Úkolem ČPS je:

 1. trvale přispívat k poznání pštik jako pozoruhodných strašidel
 2. spolupracovat se zahraničními pštikologickými organizacemi i  jednotlivci
 3. informace o své činnosti zveřejňovat na Internetu
 4. korigovat  nesprávné názory na pštiky vzniklé z pověr a vyvracet bludy

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy lze měnit jen se souhlasem Prezídia.
 2. Prezídium souhlas nevydává.

 

V Liberci 19. ledna 2000

 

Zpět  Nahoru


© 2000