Advokát JUDr. Martina Skřivánková

 

Aktuality

Advokát (insolvenční správce) nabízí zpracování návrhů na oddlužení a insolvenčních návrhů podle právní úpravy účinné od 1.7.2017 

Upozornění na hlavní důležité změny v právní úpravě od 1.1.2014

(zejména zákon o obchodních korporacích, nový občanský zákoník):

Hlavní změny v úpravě společnosti s ručením omezeným od roku 2014

Nový občanský zákoník hlavní změny ve smluvním právu

 ÚvodJUDr. Martina Skřivánková

advokát

člen České advokátní komory pod evidenčním číslem 1865

IČ: 16326245Kontakt

 JUDr. Martina Skřivánková, advokát

sídlo: Příkop 4, 602 00  Brno

(budova IBC, 5. nadzemní podlaží)

tel. : 534009590; 602965008, fax:  515901076   

e-mail: skrivankova@volny.cz  Advokát se specializuje na:

obchodní právo

občanské právo

 

Advokát poskytuje komplexní právní služby v občanském a obchodním právu, zastupování na soudech, sepisuje smlouvy, žaloby, insolvenční návrhy, návrhy na elektronické platební rozkazy, poskytuje služby v oblastech stavební právo, převody nemovitostí, advokátní úschovy, nájemní vztahy, byty, směnky, zakládání společností, majetkové vztahy mezi manžely, rozvody, správní řízení, správní žaloby, soudní vymáhání pohledávek, návrhy na exekuce a zastupování v exekučním řízení, i v dalších oblastech.

 

Vzdělání:

právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1988).

Profesní zkušenosti:

praxe v oblasti práva od r. 1988, členem České advokátní komory od r. 1994.

 

Advokát má dlouholeté zkušenosti z oblasti práva v oboru stavebnictví, sepisování smluv o dílo, soudních sporů z oblasti výstavby, a práva v oblasti nemovitostí obecně, včetně právních služeb souvisejících s realitní činností, zaměřuje se však i na jiné oblasti obchodního a občanského práva, řešení právních problémů vznikajících při podnikatelské činnosti, ale i nepodnikatelských občanskoprávních vztahů.

Advokát působí i jako insolvenční správce, dříve správce konkursní podstaty, a to od roku 1999, má tedy dlouholeté zkušenosti z oblastní insolvenčního práva, oddlužení, konkursů.

 

Právní služby

Advokát poskytuje služby zejména v oblasti obchodního a občanského práva, například:

sepisování obchodních a občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy mandátní, atd.),

zastupování v řízení před soudy,

zakládání a změny obchodních společností a družstev vč. zastupování v řízení před rejstříkovými soudy,

příprava valných hromad,

právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, zřízení zástavních práv atp.), bytové právo, vztahy mezi spoluvlastníky,

sepis směnek,

vymáhání pohledávek včetně směnečných (upomínky, zastupování v řízení před soudy, v exekučním řízení)

právní poradenství,

účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů,

zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů,

zastupování v řízení o rozvod manželství, sepis návrhů na rozvod a souvisejících podkladů pro rozvodové řízení,

pracovní právo – právní poradenství, sepis smluv, zastupování v soudním řízení,

zastupování ve správním řízení,

právní pomoc ve věcech konkurzu a vyrovnání, zastupování konkurzních věřitelů a vedení  incidenčních sporů,

zastupování v insolvenčním řízení, sepis insolvenčních návrhů, návrhů na oddlužení.

 

Ceny za právní služby        

Ceny za právní služby se stanovují obvykle po dohodě s klientem podle charakteru a náročnosti věci. Není-li cena za právní služby dohodnuta, řídí se ustanoveními advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

Orientačně je možno uvést cenu za jednorázovou konzultaci od 500,- Kč.