Urbanistická studie

 

KONEČNÝ NÁVRH URBANISTICKÉ STUDIE SÍDELNÍHO ÚTVARU  DOBRŠ  (1995)

 

pořizovatel:              Okresní úřad Strakonice      

                                Obecní úřad Drážov

zpracovatel.              U A PROJEKCE, České Budějovice

                                ing.arch.Štěpánka Ťukalová

 

 

 

Výňatek z textové části konečného řešení urbanistické studie obce Dobrš.

 

Dobrš je milé klidné sídlo. Koncepce řešení má být podkladem pro optimální řešení území pro všechny požadované funkce ve vlastním sídle i jeho blízkém okolí. Jedná se zejména o vymezení ploch pro čistě obytnou funkci, určení ploch či objektů pro smíšenou funkci služeb, občanské vybavenosti a bydlení, určení ploch pro podnikatelskou činnost (zemědělskou), sportoviště, technickou vybavenost (ČOV). Cílem této koncepce je identita a neopakovatelnost prostorů sídla, oživení starých tradic, zvyklostí, podpora zdravého patriotizmu, obnova místních názvů. Územní podklad klade důraz na detaily jednotlivých prostorů za účelem zhodnocení a přiznání jejich významu. Odstraněním nežádoucích průhledů či jiných nežádoucích vjemů, vytvořením kompaktního pozadí, tradičních materiálů apod.  jsou umocněna neopakovatelná zákoutí a tím je umožněno chápání těchto detailů v plném prožitku jejich krásy a síly. Malebná okolní krajina s řadou remízků, krásné výhledy na členitou krajinu, její klid a mír, neobvyklé umístění dvou kostelů, hřbitov okolo kostela, tvrz a prostor nádvoří před ní, umělecký skvost renesanční vjezdové brány – to vše má svůj osobitý půvab. Je třeba si tuto individualitu a charakter zástavby uvědomit a jí přizpůsobit veškerou stavební a podnikatelskou činnost. Obec ze své individuality může získat, ale pouze za podmínky, že toto "genium loci"“bude obcí dále podporováno.