Publikace

 

DOBRŠ `96

 

Sborník textů ze sympózia s podtitulem“ …o obnově Dobrše, problematice ochrany a údržby historických památek v regionech“. Sympózium uspořádalo jako svůj první počin sdružení pro obnovu Dobrše, jeho pořad však nebyl soustředěn jenom na Dobrš, ale šířeji na otázky ochrany památek v malých obcích a na venkově. Své příspěvky přednesli nebo věnovali pro sborník  historikové a teoretikové architektury (Jiří T.Kotalík, Petr Chotěbor), pracovníci orgánů památkové péče (Jan Sommer, Stanislav Dvořák),  restaurátoři (Hana Blochová, Josef Hering, Petr Siegl, Václav Špale), praktičtí architekti (Mikuláš Hulec,František Kašička, Petr Kovář, Ivo Kraml, Štěpánka Ťukalová), rodáci a badatelé v historii Dobrše (Ludvík Rezek). Neopakovatelným způsobem průběh sympózia komentoval a sborník doprovodil slovem Josef Křešnička, zapadlý vlastenec a kulturní činitel tohoto kousku světa. Jeho je také výběr básní jihočeského rodáka, básníka Josefa Hrubého. Přičteme-li k tomu ještě ohlasy na sympózium, studentské práce, řadu fotografií a plánků, zajímavou grafickou úpravu, je obrázek sborníku celý. Jistě cenná publikace, zajímavá jak pro ty, kteří se ochranou památek zabývají z profese, tak pro všechny, kteří mají vztah k historii a ke stavbám, které jí byly formovány.  

 

Publikace má rozsah 68 stran formátu B4. Doplňuje jí více než 40 černobílých a barevných vyobrazení. 

Cena publikace je 99,-Kč + poštovné.

Je ji možno objednat na dobírku na adrese Sdružení pro obnovu Dobrše

 

 

Dvě kázání z Chválořeči - Ondřej Jakub František de Waldt

Praha - Dobrš MCMXCVII

Vydalo Sdružení pro obnovu Dobrše ve spolupráci s Rukovětí literárních rukopisů 17. a 18. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku u příležitosti sympózia Dobrš 97 věnovaného osobě, dílu a době Ondřeje Jakuba de Waldta. Edičně upravil Radek Lunga.

Publikace má rozsah 31 stran formátu A5. Doplňuje ji několik černobílých vyobrazení. Cena publikace je 35,- Kč + poštovné. Je ji možno objednat na dobírku na adrese Sdružení pro obnovu Dobrše.

 

 

 

 

Prácheňský literární objev desetiletí


Začátkem prosince roku 2001 byla slavnostním večerem v hudebním oddělení Šmidigerovy knihovny na strakonickém hradě uvedena kniha Pověsti dobršské. Jsou v ní zachyceny pověsti, vyprávěné dudákem Janem Racochou tak, jak je zapsal roku 1888 Jan Menčík. Knihu uvedl za účasti a vystoupení dudáka Ondřeje Spurného editor Ondřej Fibich. Ten rovněž ručně psané zápisky (objeven byl pouze 3. díl) převedl spolu s doslovem v zajímavé vyprávění. Nakladatelem prácheňského literárního objevu desetiletí je písecké nakladatelství PRAAM. Knihu v ceně cca 150 Kč je možno zakoupit např. v antikvariátu strakonického hradu.

 

 

DOBRŠ na pohlednicích

 

V r. 1998 vydalo Sdružení pro obnovu Dobrše soubor osmi pohlednic, na nichž jsou zachyceny významné památky a dálkové pohledy (současné i historické) na toto pozoruhodné  vesnické sídlo v jižních Čechách.

Cena jedné pohlednice je 4,-Kč, soubor osmi pohlednic lze získat za 30,-Kč.

Pohlednice je možno objednat k zaslání poštou nebo přímo zakoupit  na adrese Sdružení pro obnovu Dobrše


 
Ondřej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba
 stáhněte si ve formátu pdf

Máme radost, že v letních měsících tohoto roku budeme moci příznivcům Dobrše předložit druhý sborník vzešlý z tradičních dobršských setkání pořádaných Sdružením pro obnovu Dobrše od roku 1996, každoročně u příležitosti janopavelské poutě. Účastníci prvního sympozia (Dobrš 96) diskutovali o problematice ochrany a údržby historických památek v regionu Podlesí. Při druhém setkání (Dobrš 97)jsme svou pozornost obrátili od lidských výtvorů, uměleckých památek, k člověku samému, k osobnosti spjaté s Dobrší většinou svého života -faráři Ondřeji de Waldtovi. Věříme, že v paměti účastníků setkání na počest O.de Waldta zanechala poslední červnová sobota a neděle roku 1997 nemělkou stopu. Podle podpisů na prezenční listině a došlých přihlášek bylo na sympoziu přítomno více než 60 účastníků -posluchačů i přednášejících. Jsme si jisti, že starobylá Dobrš a její historické památky stavěné, lité, psané i jiné tím získaly mnoho nových příznivců. V ony dva poutní dny (28.a 29.června 1997) neproběhlo jenom odborné sympozium věnované De Waldtově osobnosti,ale i další doprovodné akce.Jenom v krátkosti připomeňme: v sobotu v šest hodin večer sloužil P.Vích v chrámu Zvěstování Panně Marii mši zasvěcenou památce De Waldtově. Součástí bohoslužby, jako připomínka velkého kazatele,byl i autentický přednes De Waldtova kázání na den Stětí sv.Jana Křtitele od herce Radima Vašinky.Týž večer, o něco později, se u příležitosti dewaldtovského setkání konala i obnovená tradiční pouťová taneční zábava v sále dobršského hostince U Dražných.V neděli dopoledne se pokračovalo slavením poutní mše svaté před kostelem svatých Jana a Pavla a položením a posvěcením základního kamene k pomníku Ondřeji de Waldtovi před vstupem na dobršský hřbitov.Celé setkání potom zakončilo odpolední vystoupení Pošumavské dudácké muziky. U příležitosti sympozia byla tiskem vydána předmluva k čtenáři a dvě De Waldtova kázání ze sbírky českých svátečních kázání nazvané Chválořeč,vydané v roce 1736 (kázání na den sv.Jana a Pavla a kázání na den Proměnění Páně). Sborník vychází po více letech od konání sympozia: jako nutný důvod vydání vidíme výročí 250 let od úmrtí Ondřeje de Waldta (16.7.1752 v Písku).

Sborník bude možno objednat na dobírku na adrese Sdružení pro obnovu Dobrše. Cena sborníku bude stanovena po jejím vydání.