DÁLNIČNÍ OKRUH NA SEVEROZÁPADĚ PRAHY - R1 - stavby 518, 519

Zásady územního rozvoje, změny územního plánu a nový plán hl.m. Prahy   Zásady územního rozvoje, změny územního plánu a nový plán hl.m. Prahy

Studie proveditelnosti  Studie proveditelnosti

Dokumentace DUR  Dokumentace DÚR stavby 518,519 RUZYNĚ - BŘEZINĚVES

Dokumentace EIA  EIA STAVBY 518,519 RUZYNĚ - BŘEZINĚVES

Územní plán VÚC Pražský region  Územní plán VÚC Pražský region

Drahaň - Troja  Aktuální informace a další podrobnosti k problematice okruhu na SZ Prahy - www.drahan.chabry.cz"

trasy  Mapa variant dálničního okruhu na SZ Prahy

graf. srovnání  Grafické srovnání variant "J" a "Ss"dálničního okruhu na SZ Prahy

Memorandum to EK  Podání orgánům Evropské komise / Memorandum to European Commission - 02/2006

Přehledový leták  Přehledový leták

Bezpečnostní rizika  Bezpečnostní rizika trasy J staveb 518 a 519 SOKP (R1) - dle dokumentace DÚR - X/2004okruh okolo


Jaké jsou varianty plánovaného silničního okruhu na severozápadě Prahy ?
Jaký vliv na životní prostředí by měly ve vlastní trase,
Jak by ovlivnily dopravu a životní prostředí města ?
Jak jsou bezpečné ?
Jak splňují normy a předpisy ?
Jak jsou nákladné ?

Praha potřebuje dálniční okruh

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP)je budován jako součást transevropské dálniční sítě
– tj. je integrován do IV. multimodálního koridoru TEN-T z Berlína do Istanbulu s odbočkou na Norimberk.
Jeho základní funkcí je ochránit Prahu před tranzitní dopravou,
propojit dálnice, rychlostní silnice a další silnice I. třídy sbíhající se paprskovitě do Prahy.
Dále má rozvádět dopravu se zdrojem nebo cílem v Praze.Vnitroměstské spojení, tak zdůrazňované pražským magistrátem,
je funkcí velmi podružnou a se základní charakteristikou SO fakticky neslučitelnou.

Zastupitelstvo MČ Praha Suchdol ve svých usneseních k dálničnímu okruhu
od začátku devadesátých let požadovalo posouzení tras
jeho severozápadního segmentu ve variantách. Stejné stanovisko zastává MČ Dolní Chabry a řada občanských iniciativ.
Praha však tyto názory přehlížela a 9.9.1999, s pomocí právních kliček a výjimek a v rozporu se stále platným
plánem Pražské a středočeské sídelní aglomerace (VÚC), podle něhož je dálnice vedena přes Roztoky,
prosadila svůj územní plán jako plán obce, který nemusí být řešen variantně
a ani posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí.
V tomto územním plánu je zakreslena tzv. jižní trasa „J" protínající intravilán Suchdola,
několik chráněných přírodních území v cenném příměstském zeleném pásu a
blížící se bezprostředně k obytné zástavbě Čimic a Dolních Chaber.

Teprve v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí se hodnotí několik variant
za stejných podmínek. Definitivní výsledek má být znám do konce roku.
Již dnes však jednoznačně vyplývá z odborné dokumentace a ze stanovisek orgánů státní správy,
že zhruba o 3 km severněji uložená varianta „Ss" procházející převážně neobydlenou krajinou
s dobrými rozptylovými podmínkami je ekologicky výrazně šetrnější a dopravně srovnatelná s trasou „J".
Významnému odlehčení centrálních částí Prahy přitom napomohou obě trasy.
Místní spojení a to pochopitelně i pro městskou hromadnou dopravu (tram, bus)
musí být řešeno nízkým mostem mezi Prahou 6 a 8, který je zakotven v územním plánu HMP.
V trase „J" - tedy na plánovaném dálničním mostě v Suchdole - je totiž MHD stejně vyloučena!
Ovšem docházelo by na něm a na přilehlých úsecích okruhu ke slučování tranzitní dopravy s městskou automobilovou dopravou,
což se nyní děje na Barrandovském mostě a Jižní spojce a výsledek je všeobecně znám.

Kromě obrovské devastace příměstské krajiny a několikanásobného zhoršení životních podmínek postižených obyvatel
severu města hovoří proti trase „J" jasně i hledisko finanční. Uváděné náklady staveb 518 a 519
při realizaci varianty "J" (8.925 mld. Kč) a varianty "Ss" (8.655 mld. Kč) jsou sice téměř shodné,
ale u varianty "J" v nich nejsou započítány náklady na likvidaci přebytku 4.5 mil. m3 zeminy.
Stát či potažmo Evropskou unii by výstavba varianty "J" přišla už jen z tohoto důvodu
minimálně o 1.5 až 2 miliardy Kč dráže než výstavba varianty "Ss". Za tyto peníze by se jistě dal
postavit naplánovaný nízký most v Podbabě a ještě by nějaké zbyly. Kromě toho nebyl v trase „J",
která má značně složité stavebně geologické podmínky, dosud proveden geologický průzkum
a lze zde takřka s jistotou očekávat výrazný nárůst dnes uvažovaných investičních nákladů
a prodlužování doby výstavby (viz tunel Mrázovka). V trase „Ss" jsou tyto podmínky
přitom označovány za bezproblémové.

Mnohem nižší jsou u varianty Ss také předpokládané provozní náklady. Odvětrání suchdolského
tunelu by ve variantě „J" totiž vyžadovala 10x až 20x větí příkon elektřiny
(3,6 až 6 MW v závislosti na délce tunelu), než osvětlení ve variantě "Ss".

Umístění dálničního mostu 6 kilometrů od Staroměstské radnice ve variantě "J"
nahrává vzniku nové severojižní magistrály: jízdu pod álničním okruhu bude možné zkrátit
ze suchdolského mostu přivaděčem Na Rybářce, ulicí Jugoslávských partyzánů přes Vítězné náměstí,
Pra‘ný most a skrz strahovský tunel a tunel Mrázovka na Barrandovský most.

Předpokládané zahájení výstavby hovoří ve prospěch varianty "J",
ale mnohem náročnější technické řešení (tunely a mosty) a nejasné geologické podmínky
prodlouží termín dokončení stavby, takže varianta "Ss", by byla zprovozněna dříve.

Jsme pevně přesvědčeni, že investor vezme tyto a další skutečnosti v potaz,
bude respektovat výsledky posouzení EIA, evropské směrnice a vládní dokumenty
týkající se financování a realizace transevropských dálnic, zvolí variantu "Ss"
a tím urychlí výstavbu tolik potřebného dálničního okruhu kolem Prahy.Stanoviska, vyjádření, usnesení, rozbor, ... č.j./ popis datum
Zásady územního rozvoje, změny územního plánu a nový plán hl.m. Prahy
Při sesbírání pětiset podpisů pod věcně shodné připomínky se z nich stanou námitky, s kterými se musí zastupitelstvo hl.m. Prahy vypořádat, musí o ních rozhodnout. Věcně shodná připomínka
Zmocnění zástupce veřejnosti
2. dubna 2009
Hlavní městso Praha zahájilo řízení o vydání Zásad územního rozvoje (ZÚR). Návrh Zásad územního rozvoje (ZÚR) obsahuje i kontroverzní záměr výstavby jižní trasy Silničního okruhu kolem Prahy přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.
Připomínky je možné podávat do 6. dubna 2009.
Vyhlášení veřejného projednání 6. března 2009

Studie proveditelnosti stavby 518,519 - Sz segmentu okruhu kolem Prahy
Ministerstvo potvrdilo neexistenci investičního záměru na výstavbu severozápadního segmentu okruhu kolem Prahy Odpověď Ministerstva dopravy na žádost o informace dle zák.106 14. září 2007
Posouzení variant "J" a "Ss" severozápadního segmentu SOKP - (textová část studie) Mott MacDonald na objednávku Ministerstva dopravy srpen 2007 - č.z. 236192
Náměstek Hodač přikazuje svým podřízeným urychleně prosadit územní rozhodnutí pro trasu jižní přes Suchdol čtrnáct dní po té, co v Bruselu slibuje, že sporné varianty porovná Porada u náměstka Hodače Praha - 30.7.2007
Náměstek Hodač přikazuje svým podřízeným urychleně prosadit územní rozhodnutí pro trasu jižní přes Suchdol sední po té, co v Bruselu slibuje,.že sporné varianty porovná Porada u náměstka Hodače Praha - 23.7.2007
Stručný záznam z jednání s EK k OP Doprava pro období 2007 - 2013 na Generálním ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) Evropská komise postrádá srovnávací studie kontroverzních projektů R52, R1, R43. Brusel - 19.červenec 2007 - č.j. /2007-SZ/FÚ B5,S/2
Komentář Generálního ředitelství pro životní prostředí (DG Envi) Evropské komise k Operačnímu programu doprava Mimo jiné je v kapitole 5. Finanční ustanovení uvedeno doporučení českým představitelům vypracovat porovnávací studie kontroverzních projektů v rámci sítě TEN-T, jako jsou obchvaty Prahy (R1), Brna (R43), či spojení Brno - Vídeň (R52) Brusel - červenec 2007
Vyjádření Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) Evropské komise k Operačnímu programu doprava Evropská komise se zabývala kontroverzními projekty zařazenými do OP Doprava. Doporučuje provedení srovnávacích studií projektů R1 - Ruzyně - Březiněves, R43 u Brna, R52 - Brno - Vídeň atd. Brusel - červenec 2007
Odpověď ministra dopravy Řebíčka senátoru Mejstříkovi

Odpověď ministra životního prostředí Bursíka senátoru Mejstříkovi
V dopise ministr Řebíček potvrdil ochotu ministerstva porovnat varianty a ministr Bursík uvedl, že z předběžných výsledků probíhajícího porovnání lze předpokládat, že průchod mezi areálem Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a NPR Větrušická rokle bude přijatelný z hlediska jaderné bezpečnosti i ochrany přírody, t.j. z hlediska stanoviska MŽP nebude splněna podmínka pro realizaci jižní varianty "J". červenec 2007
Dopis senátora Mejstříka ministru dopravy Ing. Řebíčkovi a ministru životního prostředí RNDr. Bursíkovi Dopisy senátora Mejstříka jednotlivým komisařům EK ohledně problematických staveb R1, R43 a R52 zařazených do Operačního programu doprava pro čerpání prostředků z EU v letech 2007 až 2013. 25. červen 2007
Dopis poslankyně Věry Jakubkové ministru dopravy Řebíčkovi,

"Předkládací zpráva - č.j. 222/2007-910-IPK/1"
V dopise paní poslankyně Jakubková urguje odpověď na dopis své kolegyně Kateřiny Jacques z února t.r., žádá o vysvětlení vzniku pozoruhodného materiálu "Předkládací zpráva", který ji byl předán z MD a dále žádá o vysvětlení stavu na ministerstvu, kdy jedna sekce MD objedná porovnání variant za 720 tisíc Kč a druhá sekce, která s porovnáním dle vyjádření své pracovnice Ing. Riegertové nesouhlasí, údajně zakáže předat odborné poklady ze ŘSD porovnání provádějící firmě. 19. června 2007
Informace z MD ohledně probíhajícho porovnání variant "Ss" a "J".
Porovnání má být hotové v září 2007 a provádí jej za 720 tisíc firma Mott MacDonald 13. červen 2007
Záznam z jednání výkonné rady Sdružení pro výstabu silničního okruhu kolem Prahy v Poslanecké sněmovně
Informace o stavu přípravy a výstavby SOKP pro členy výkonné rady - SFDI / květen 2007
Během diskuse pan náměstek ministra dopravy Hodač přítomné poslance a další členy výkonné rady sdružení mimo jiné informoval, že srovnání variant "Ss" a "J" již proběhlo a že MD seznámí sdružení se závěry, které ze studie vyplývají. Tato sdělení pana náměstka jsou Ovšem v rozporu s informací z MD ze dne 13. června viz vý‘e, kde je uvedeno, že srovnání je‘tě probíhá a bude hotové někdy v září 2007. 8. červen 2007
Odpověď komisaře pro dopravu Barrota senátoru Mejstříkovi
Odpověď komisařky pro regionální rozvoj Hübnerové senátoru Mejstříkovi
Odpověď komisaře pro životní prostředí Dimase senátoru Mejstříkovi
Odpovědi jednotlivých komisařů EK senátoru Mejstříkovi ohledně problematických staveb R1, R43 a R52 zařazených do Operačního programu doprava pro čerpání prostředků z EU v letech 2007 až 2013 březen - duben 2007
Dopis senátora Mejstříka panu Barrotovi - vícepředsedovi EK a komisaři pro dopravu
Dopis senátora Mejstříka panu Dimasovi - komisaři pro životní prostředí
Dopis senátora Mejstříka paní Hübnerové - komisařce pro regionální rozvoj
Dopisy senátora Mejstříka jednotlivým komisařům EK ohledně problematických staveb R1, R43 a R52 zařazených do Operačního programu doprava pro čerpání prostředků z EU v letech 2007 až 2013 8. února 2007
Dopis poslankyně za Stranu zelných Kateřiny Jacques ministru dopravy Řebíčkovi Paní poslankyně PhDr. Kateřina Jacques uvítala rozhodnutí ministra dopravy Ing. Řebíčka o porovnání variant "Ss" a "J", které minulé vedení MD tvrdošíjně odmítalo.
Žádá ministra, aby zastavil zahájené územní řízení pro stavby 518 a 519, než bude porovnání provedeno.
(další podrobnosti viz kapitola - Územní řízení)
13. února 2007
Ministr dopravy Řebíček rozhodl o porovnání variant "Ss" a "J" severozápadního segmentu silničního okruhu koelm Prahy - R1, stavby 518, 519.

Variantu "Ss" bude ministerstvo prosazovat za předpokladu, že
a) investiční náklady varianty "Ss" včetně vyvolaných budou výrazně niž‘í
b) nedojde k výraznému prodloužení časového horizontu zprovoznění tohoto segmentu Silničního okruhu kolem Prahy
c) varianta "Ss" je realizovatelná v prostoru Řež - NPR Větru‘ická rokle

Dopis ministra dopravy Ing. Řebíčka starostovi MČ Praha Suchdol - č.j. 18/2007-520-DOP/1 15.ledna 2007
Tisková zpráva z jednání se zástupci Evropské komise o třech problematických stavbách zařazených do OP Doprava
MČ Praha Suchdol, MČ Dolní Chabry, Občanské sdružení za kvalitu bydlení v Brně-Kníničkách, Jinačovicích a Rozdrojovicích únor 2007
Prezentace problematiky severozápadního segmentu okruhu kolem Prahy - R1 - stavby 518,519 Jednání, první svého druhu a mimořádně rozsáhlá, proběhla se v‘emi v dané kauze důležitými Generálními ředitelstvími (DG) Evropské komise, tj. DG pro regionální rozvoj, DG pro dopravu a DG pro životní prostředí. únor 2007
Studie alternativního trasování přemostění Vltavy silničního okruhu kolem Prahy ve var. "Ss" autor Ing. Milan Strnad - autorizovaný inženýr květen 2006
Porovnání variant "J" a "Ss" - staveb 518 a 519 SOKP metodikou "Feasibility study", jak je používána při rozhodování o finanční účasti zahraničních bank.
Trasa "Ss" je výhodnější ve všech šesti posuzovaných parametrech
Souhrn - autor Ing. Milan Strnad - autorizovaný inženýr duben 2006
Porovnání variant "J" a "Ss" - staveb 518 a 519 SOKP metodikou "Feasibility study", jak je používána při rozhodování o finanční účasti zahraničních bank.
Trasa "Ss" je výhodnější ve všech šesti posuzovaných parametrech
Souhrn - autor Ing. Milan Strnad - autorizovaný inženýr duben 2006
Porovnání variant "J" a "Ss" - staveb 518 a 519 SOKP metodikou "Feasibility study"
náklady trasy "J" 15,6 miliard Kč,
náklady trasy "Ss" 10,0 miliard Kč včetně samostaného mostu mezi Prahou 6 a Prahou 8
Podrobné porovnání - autor Ing. Milan Strnad - autorizovaný inženýr duben 2006
Předběžné posouzení návrhu přemostění Vltavy v trase "J" staveb 518 a 519 SOKP (R1) navržené v dokumentaci DÚR - X/2004 Rozbor vypracoval světově uznávaný projektant mostů
- Ing. Vladimír Tvrzník CSc.
duben 2006

Podání orgánům Evropské unie
Municipal District Prague Suchdol, Dolní Chabry and Lysolaje
Memorandum to European Commission: - Directorate-General for Energy and Transport,- Directorate-General for Environment
Regional Policy Directorate-General
Městské části Praha Suchdol, Dolní Chabry a Lysolaje
a pět občanských sdružení (o.s. EKOFORUM, Praha 8 - Dolní Chabry, o.s. PŘISO, Praha 6 -Sedlec, o.s. Společnost Šáreckého údolí, Praha 6, o.s. Větrolam, Praha 8 a o.s. Nad Drahaňským údolím Praha 8 - Dolní Chabry )
únor 2006
Bezpečnostní rizika trasy J staveb 518 a 519 SOKP (R1) navržené v dokumentaci DÚR - X/2004 Trasa J stavby 518, 519 SOKP (R1) nevyhovuje Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropy 1692/96/ES a normě EU č. 2004/54/EC „Minimální požadavky na bezpečnost tunelů transevropské dopravní sítě”, březen 2006
Shrnutí situace - leden 2006 Trasa "J" nesplňuje požadavky evropských předpisů:
- základní Rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES o rozvoji transevropské dopravní sítě
- norma EU č. 2004/54/EC ”Minimální požadavky na bezpečnost tunelů trans-evropské dopravní sítě
nerespektuje stanovisko MŽP k dokumentaci EIA. ŘSD připravuje nebezpečnou, neekologickou, neekonomickou variantu.
leden 2006
Porovnání návrhu mostu přes Vltavu v rámci architektonické soutěže a dokumentace DÚR Most nám trochu otěhotněl leden 2006
Ekonomické hodnocení stavby úseků 518, 519 - silniční okruh kolem Prahy Vychází ze rozboru SUDOPu. listopad 2005
Studie SUDOP Takhle je možné kouzlit čísly, varianta "J" za 13,4 miliardy a varianta "Ss" včetně místního spojení za 18,3 miliardy. ŘSD i MD na těchto údajích stále trvají. říjen 2004
Shrnutí situace Hlavní město požaduje těžký most na severu Prahy, který zaplatí stát. Ve variantě "J" by to stálo 28 miliard. U varianty "Ssb", tj. trasa "Ss" + místní spojení Prahy 6 a Prahy 8 jsou nyní náklady odhadovány na 22 miliard. Chce stát u‘etřit 6 miliard na jiné obchvaty? říjen 2005
MČ Praha Suchdol se zeptala náměstka ředitele SÚJB Ing. Böhma na technicky možné řešení problematiky průniku ochranných pásem koridoru dálnice a areálu ÚJV v Řeži s jaderným zařízením Stanovisko SÚJB k dokumentaci EIA z 2.dubna 2002 nelze interpretovat tak, že je vyloučeno vedení SOKP ve variantě "Ss". Problematiku ochranných pásem doposud nikdo neře‘il, přesto, že ŘSD to uložilo stanovisko MŽP k EIA stavby 518,519 SOKP. 29.září 2005
Dopis MČ Praha Suchdol Kontrolnímu výboru zastupitelstva hlavního města Prahy varianta "J" má právní problémy, je drahá, je nebezpečná, je neekologická. 5. září 2005
Místo pana ministra nám opět odpověděl jeho náměstek Kubínek Cena 13,4 miliardy platí, jiné údaje jsou např. včetně výkupu pozemků či DPH. Takže rozdíl 8 miliard oproti údaji v nyní projednávaném rozpočtu SFDI je na DPH, t.j 2.5 miliardy a pak 6 miliard je na výkup pozemků. Rozdíl oproti údajům na webu ŘSD je Ovšem 14 miliard. To máme pěkně drahé pozemky. 25. října 2005
Tak znova dopis panu ministrovi Šimonovskému Co říká pan ministr tomu, když ředitel jím řízené organizace prosazuje variantu, která je neekonomická, nebezpečná a neekologická
viz dopis ředitele Laušmana o.s. Nad Drahaňaskou roklí.
Když nám tuto záležitost nevysvětlí, tak se zřejmě dá vysvětlit jen korupčním jednáním"
27. září 2005
Odpovědi na otázky paní redaktorky Lucie Fialové z Práva Varianta "J" je nebezpečná, neekologická a drahá. 15. září 2005
Odpověď náměstka Kubínka na dopis starosty MČ Suchdol mistru dopravy Šimonovskému Pan náměstek Kubínek, co se týče varianty "J" asi neví, která bije. Můžeme mu doporučit, aby mu sekretářka naklikala na stránky ŘSD: www.rsd.cz" 8. září 2005
Dopis starosty MČ Suchdol mistru dopravy Šimonovskému Co říká pan ministr takovému nárůstu ceny? 23. srpna 2005
Dopis starosty MČ Suchdol řediteli SFDI Švagrovi ŘSD tahá asi údaje o nákladech z kloubku, co na to správce kasy pro dopravní stavby, budou nám padat mosty nebo chybět peníze na obchvaty např. Kralup? 23. srpna 2005
Dopis ředitele Laušmana o.s. Nad Drahaňským údolím v dopise pan ředitel Laušman uvádí, že dle odhadu HDP-4 jsou náklady okolo 22,5 miliardy hranicí přijatelnosti trasy "J". Jak uvedeno níže, již jsou o 6 miliard překročeny. 13. dubna 2005
Graf vývoje nákladů stavby 518, 519 ve variantě "J" Pan ředitel Laušman uvedl, že hranice přijatelnosti pro variantu "J" jsou náklady ve vý‘i 22,5 miliardy Kč. Graf končí na 28 miliardách?. Co s tím?
V‘eobecně se udává, že v ČR je vysoké korupční prostředí, odměny se zřejmě počítají v procentech nákladů, takže čím dražší, tím výhodněj‘í.
srpen 2005
Vývoj nákladů stavby 518, 519 ve variantě "J" ze 7,5 miliardy v listopadu 2004 se náklady vyšplhaly v srpnu 2005 na 28 miliard Kč srpen 2005
Vývoj nákladů stavby 518, 519 ve variantě "Ss" náklady varianty "Ss" včetně samostatného mostu mezi Prahou 6 a Prahou 8 činily v srpnu 2005 na 21,8 miliard Kč srpen 2005
Dopis Veřejného ochránce práv Dr. Motejla ”…mé poznatky z ‘etření týkajících se velkých investičních staveb svědčí o problematických postupech veřejné správy a určité míře chaosu, jenž v rámci schvalovacích procedur vládne. Konstatoval jsem, že tato zjištění jsou pro mne signálem i ve vztahu k dosavadním plánům a postupům orgánů veřejné správy ve věci severozápadního segmentu pražského silničního okruhu. 19. říjen 2005
Odpověď Ing. Adámka, člena kolegia NKU varianta "J" nevychází z výsledků společensko-ekonomických hodnocení variant řešení. ŘSD začalo prosazovat v roce 1998 již tehdy neoptimální variantu "J".
19. října 2005
Dopis starosty MČ Suchdol Ing. Adámkovi - NKU Upozornění na několik nepřesností v kontrolní zprávě K04/26 NKU 15. srpna 2005
Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní zpráva NKU K04/26 - Věstník NKU 02/2005 Velmi kritická zpráva o způsobu konání ŘSD. " Výsledky provedených společensko – ekonomických hodnocení byly zkresleny ve prospěch varianty ”J”" květen 2005
Odpověď autorů projektu mostu ke kritickému vyjádření Ing. Tvrzníka autoři mostu Prof. Studnička a Doc. Rotter obhajují svůj projekt tím, že naše bohatnoucí společnost si může dovolit projekty, které jsou netradiční a draží , což je asi hlavně výhodné pro autory. Měl by vzniknout tak trochu těhotný most květen 2005
Kritické vyjádření k problematice projektu dálničního mostu přes Vltavu v Suchdole renomovaný autor mnoha mostů v Česku, ale i v zahraničí Ing. Vladimír Tvrzník, CSc únor 2005
Vyjádření k problému analýzy rizik projektu SOKP v úseku Ruzyně-Březiněves Městská část Praha - Suchdol požádala experta Prof. Milíka Tichého o vyjádření s cílem zhodnocení možnosti analýzy rizik úseku SOKP Ruzyně-Březiněves a zhodnocení dosažitelných podkladů z hlediska trasy J a Ss duben 2005
DIRECTIVE 2004/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004
on minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road network
Evropská direktiva 2004/54/EC předepisující minimální požadavky
na bezpečnost v tunelech transevropské dálniční sítě
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP)
a tím i jeho severozápadní segment - stavby 518, 519 je součástí
IV. multimodálního koridoru transevropské dálniční sítě.
29. duben 2004
Liniové schéma části trasy staveb 518 a 519 tvořící jeden úsek z hlediska bezpečnosti provozu ČVUT - Fakulta stavební- Praha - Prof. Ing. Franti‘ek Lehovec, CSc. prosinec 2004
Posouzení souladu navržených objektu v trase J (stavba 518) s platnou legislativou, technickými předpisy a normami, včetně návaznosti na EU. ŘSD požádalo prof. Lehovce (ČVUT FSV), aby posoudil zda trasa J (stavba 518) vyhovuje normám -
Z inženýrskogeologické a hydrogeologické charakteristiky území vyplynulo, že hloubený tunel Suchdol bude výhodné v celé délce 1.979 m resp. 1.774 m (levá trouba) budovat v kombinované otevřené stavební jámě – v pokryvných útvarech v jámě pažené kotvenou záporovou stěnou, ve skalním podkladu ve svahované jámě zaji‘těné svorníky a stříkaným betonem. Z tohoto uspořádání rezultují pro oblast Suchdola dvě nezanedbatelné skutečnosti:
- Hloubením stavební jámy pod hladinou podzemní vody dojde k ovlivnění vodního režimu v přiléhajícím území. I když přítoky do jámy nebudou příli‘ vydatné (max. v jednotkách l.s-1), muže dojít k ovlivnění vody v existujících studních do vzdálenosti mnoha desítek metrů (možný zdroj stížností).
- Při hloubení stavební jámy ve skalních horninách s vysokou pevností (> 50 MPa) bude nutno provádět rozpojování pomocí trhacích prací. Seismické účinky trhacích prací nesmí po‘kodit přilehlou zástavbu (km 36,4 a oblast km 37,4 až 38,2) a musí splňovat hygienické předpisy omezující vibrace, hluk a pra‘nost. Rozsah trhacích prací, jejichž subjektivní vnímání různými osobami je velmi rozdílné (možný zdroj stížností), bude tím větší, čím hlouběji zasahuje stavební jáma do skalního podkladu. Z tohoto hlediska je podstatné zvět‘ení zahloubení pravé tunelové trouby v oblasti napojení na spodní patro mostu přes Vltavu velmi nevýhodné.
prosinec 2004
Posouzení souladu navržených objektu v trase J (stavba 519) s platnou legislativou, technickými předpisy a normami, včetně návaznosti na EU. RSD požádalo prof. Lehovce (ČVUT FSV), aby posoudil zda trasa J (stavba 519) vyhovuje normám -
Závěr: "Lze konstatovat, že dokumentace ve značné míře respektuje národní standardy a směrnici Evropské komise a Rady....
Posuzovaná dokumentace neře‘í základní vztahy mezi bezpečností dopravy, stavebním uspořádáním a technologickým vybavením. Je proto nezbytné zpracovat studii bezpečnosti a analýzu rizik, které vznikají předev‘ím v úseku v němž těsně navazují tunelové a mostní objekty.
prosinec 2004
Vývoj nákladů staveb 518 a 519 od roku 1998 do února 2005" Náklady na stavbu se mění jak se asi komu zachce či potřebuje.
ŘSD zřejmě tahá čísla z klobouku. Stále odmítá provést studii proveditelnosti, která by porovnala objektivní náklady na obě varianty.
Velmi zajímavý je nárůst za poslední dva měsíce. ŘSD uvádí v omyl poslance parlamentu, pana ministra dopravy, ten zas ministra financi,
pana ředitel SFDI
4.2.2005
Popis jednotlivých staveb SOKP včetně tabulky s náklady pro jednání valné hromady sdružení za výstavbu SOKP" Sice nevíme na základě čeho, ale už nám cena za 14 dní od dopisu Ing. Nováka vzrostla na 22.4 miliard. 4.2.2005
Odpověď náměstka SFDI Ing. Nováka na dopis MČ Prahy Suchdol" Pan náměstek Novák se téměř dušuje (hlavně po telefonu), že víc to jistě stát nebude,
a že ŘSD udělalo chybu, že zapomnělo do celkových nákladů uváděných v rozpočtu projednávaném ve sněmovně zahrnout půlku, kterou očekává od evropských fondů.
12.1.2005
Dopis MČ Praze Suchdol řediteli SFDI Švagrovi" MČ napadá nereálné údaje uváděné v návrhu rozpočtu SFDI, který projednával Hospodářský výbor PSP. Žádá pana ředitele o prověření nákladů 12.11.2004
Vytažení výdajů z rozpočtů SFDI za roky 2001 až 2005 pro stavby SOKP staveb 513,514,518,519" MČ napadá nereálné údaje uváděné v návrhu rozpočtu SFDI, který projednával Hospodářský výbor PSP v listopadu 2004
Technicky srovnatelná část okruhu o 2 km kratší stavby 513, 514 je o třetinu dražší než stavby 518 a 519
11.11.2004
Odpověď ředitele pražského závodu, kde nás vyzývá abychom nešířili náš odhad nákladů na trasu J, který je 17 miliard.
Prý by mohlo dojít k desinformační kampani."
Naopak, pan ředitel Lichnovský se možná dopouští trestného činu uvádění někoho v omyl,
nehospodárného chování či zneužití pravomoci veřejného činitele, korupční jednání apod.
Jak to vysvětlí, když o devět měsíců později jeho materiál uvádí náklady o 5,5 miliard vyšší než byl náš odhad.
4.5.2004
Pan ředitel Laušman nepokládá za nutné v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení zji‘ťovat investiční nákldy stavby 518 a 519." - dopis MČ Praha Suchdol - zn. 13213/04-21013 - odpověď na dopis 26.4.04 zn. 147/04/s 12.5.2004 Dotaz MČ:
- údaje o předpokládaném způsobu financování SZ segmentu SOKP a o v současné době předpokládaných nákladech na výstavbu včetně časového plnění
Odpověď ŘSD - Ing. Laušman:
- s ohledem na stávající stav příprav se jeví podrobné řešení problematiky financování a časového plnění stavby jako předčasné
4.5.2004
Žádost o informace a připomenutí, že ŘSD nerespektuje stanovisko MŽP k EIA staveb 518,519." "MČ Suchdol vyzývá ŘSD k jednání o problematice vedení okruhu přes Suchdol." 26.4.2004
Shrnutí - září 2004 Popis stavu od dávné minulosti do září 2004
září 2004
Právo - "Obchvatu pomůže půjčka z ciziny" ... Tento úsek (severozápadní trasa přes Suchdol) spolkne kolem 21 miliard korun. vyšší náklady nezpůsobila jeho délka, ale spíš přemostění Vltavy u sedleckých skal. "Třípatrový most je naprosto jedinečná stavba," podotkl primátor....

Tak to je již varianta přes Suchdol 2x dražší než ekologičtější trasa Ss kolem Řeže včetně místního spojení Prahy 6 a Prahy 8
28.7.2004
MF DNES - "Dálniční okruh bude dál od Prahy" "...Začátkem projednávání této změny dáváme jasnou odpověď v‘em, kteří pochybovali o tom, zda se opravdu bude realizovat dálniční okruh ve variantě vzdálenější od centra města," uvedl náměstek Jan Bürgermeister.
Dodal, že jednou provždy odpadají dohady o tom, že řešení vnitřních dopravních problémů metropole, například obchvat Šeberova a na něj navazující dálniční křížení, by mohlo nahradit vlastní dálniční okruh, a tím zavést tranzitní dopravu do vnitřních obydlených částí města....

Na‘e otázka zní, proč chce na severu zatahovat tranzit do města a pomocí dálničního mostu přes Vltavu nahrazovat chybějící místní spojení Prahy 6 a Prahy 8.
10.6.2004
Dopis MČ Praha Suchdol předsedovi Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Mgr. Radko Martínkovi. "...Zavilý odpor některých představitelů MD a ŘSD ČR proti tomuto nezávislému porovnání na základě mezinárodních metodik si už nedovedeme vysvětlit ani vysokou politizací celé kauzy, ale zřejmě lze za ním tušit obrovské tlaky stavebních firem a podle v‘eho též korupční souvislosti. Evidentně má být prosazena co nejsložitěj‘í a nejdražší stavba, čili co největší "kšeft" pro zainteresované firmy a osoby, bez ohledu na ochranu životního prostředí, veřejný zájem a peněženky daňových poplatníků. S tím se v žádném případě nehodláme smířit! ...." 7.4.2004
Odpověď mistra dopravy Šimonovského předsedovi poslaneckého výboru Mgr. Martínkovi. Odkaz na územní plán obce Prahy. Zapomněl, že jsou obě trasy v konceptu plánu VUC Středočeského kraje. 11.3.2004
Dopis předsedy Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Mgr. Radko Martínka ministru dopravy Šimonovskému. Dotaz, zda-li pan ministr podporuje usnesení senátního výboru a sněmovního podvýboru pro životní prostředí ohledně studie proveditelnosti variant tras SZ segmentu okruhu kolem Prahy. 19.2.2004
Odpověď ministra Šimonovského ve stejném duchu jako předešlá od jeho náměstka. Opět žádný rozumný argument proti vypracování studie. Znovu je vehementně prosazována varianta, která je o 5 až 10 miliard dražší, je neekologická, spojuje dálnice uvnitř Prahy, zavádí 100 tisíc aut do zastavěného území.
Že by se z vyšší ceny rozdávaly větší odměny?
Bude EU zajímat cena?
24.2.2004
Dopis nám. ministra životního prostředí Dr. Miko ing. Kubínkovi MŽP považuje požadavek na vypracování studie proveditelnosti za legitimní a také jej podporuje. 16.2.2004
Financování dopravních staveb z Fondu soudržnosti Řídící orgán Fondu soudržnosti potvrzuje nutnost existence studie proveditelnosti (finanční a ekonomická analýza) jako jednoho z klíčových materiálů při dokladování žádosti o čerpání dotací z fondů. 12.1.2004
MČ si stěžuje ministru Šimonovskému na odpověď nám. Kubínka MČ Suchdol upozorňuje ministra Šimonovského na vyhýbavou odpověď nám. Kubínka ohledně vypracování studie proveditelnosti. Nutnost vypracování studie vyplývá mimo jiné také z podmínek EU k čerpání ze strukturálních fondů 2.2.2004
Odpověď náměstka Kubínka (MD) na požadavek vypracování studie proveditelnosti. Pan náměstek ministra dopravy se musí řídit politickým usnesením Rady hlavního města Prahy k dokumentaci EIA. Co projednávaný plán Středočeské aglomerace, v kterém je trasa "Ss" zahrnuta? Na ten se nemusí brát ohled?
Kde jsou kompetence a odpovědnost MD?
11.12.2003
Dopis MČ Suchdol, Dolní Chabry a Lysolaje ministru Šimonovskému MČ žádají ministerstvo o vypracování studie proveditelnosti variant "J" a "Ss". 19.11.2003
Usnesení sněmovního Podvýboru pro životní prostředí a krajiny č.20/04 Podvýbor doporučuje Ministerstvu dopravy a Ministerstvu životního prostředí, aby iniciovaly zpracování studie proveditelnosti severozápadní části okruhu s ohledem na komplexní řešení dopravních a ekologických problémů Středočeského kraje a Prahy (Pražského regionu). 25.9.2003
Usnesení senátního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č.36/04 Výbor doporučuje Ministerstvu dopravy a Ministerstvu životního prostředí , aby iniciovaly zpracování studie proveditelnosti severozápadní části okruhu s ohledem na komplexní řešení dopravních a ekologických problémů Středočeského kraje a Prahy (Pražského regionu). 9.9.2003
Žádost MČ Praha Suchdol senátnímu a take poslaneckému výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Žádost o stanovisko k problematice plánované stavby.
silničního okruhu na severozápadě Prahy
16.7.2003
Odpověď ministra Šimonovskému ministru financí Mgr.Sobotkovi Podrobné a aktuální vyčíslení nákladů sestává ze dvou údajů z roku 1999 opsaných z dokumentace EIA . Samo MD a ŘSD již uvádí upřesněné a také vyšší údaje. 28.7.2003
Dopis ministra financí Mgr.Sobotky ministru Šimonovskému Žádost o podrobné, aktuální vyčíslení nákladů a porovnání jednotlivých tras a návrh jejich financování. 14.7.2003
Propočet finančních nákladů na trasy "J" a "Ss" Trasa "J" vychází dle expertního propočtu až o 8 miliard dražší než trasa "Ss"
Nebylo by správné tento stav prověřil ve studii proveditelnosti? Má snad vláda, ministerstvo dopravy přebytek peněz?
Pro stavební firmy samozřejmě platí, čím dražší, tím lep‘í.
15.10.2003
Studie ŘSD - Pragoprojekt - březen 2003 Dle neoponované studie: var. "J" 10.4 miliard Kč (630 mil. Kč / km),
var. "Ss" 10.0 miliard Kč (400 mil. Kč / km),
místní spojení Prahy 6 a Prahy 8 včetně tunelů pod Kamýckou a v Bohnicích 2.3 miliardy Kč (1.1 miliardy Kč / km).
Nové stavební úseky obou tras jsou stejně dlouhé. Proč je tedy "Ss" o 9 km delší. Rozšíření R7 je naplánované v každém případě.
březen 2003
Předinvestiční studie ŘSD - květen 2000 celkové náklady var. "J" 14.3 miliard Kč
květen 2000

Územní řízení stavby 518, 519 v trase J


Informace ŘSD o stavu budování a příprav SOKP
Pro stavby SOKP 518, 519 udává ŘSD ve zprávě, že existuje několik překladů směrnice 1692/96/EC, která neumožňuje umísťovat transevrpské dálnice do zasatvěného území, což je jejich výmysl.

> Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úřední věstník Evropských společenství L 228 ze dne 9. září 1996) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 7, svazek 2, strana 364) Strana 367, čl. 9 odst. 1 druhá odrážka: místo: „jsou obchvaty hlavních městských center na trasách stanovených na síti“, má být: „míjejí hlavní sídelní útvary na trasách stanovených na síti“.
březen 2008


Informace Ministerstva vnitra o neplatnosti změny ÚP hl.m. Prahy Z1000/00
Vzhledem k tomu, že hlavní město nevydalo ke změně ÚP hl.m. Prahy vyhlášku, je Zastupitelstvem hl.m. Prahy přijatá změna Z1000/00 neplatná prosinec 2007


Mapy územního plánu hl.m. Prahy schváleného před projednáním změny ÚP Z1000/00 označené ÚP HMP a mapy územního plánu po provedené změně Z1000/00 označené ZÚP1000/00 některých úseků staveb SOKP R1 - 518,519
Projektová dokumentace pro územní řízení stavby 518 Ruzyně - Suchdol a 519 Suchdol - Březiněves, která se nyní projednává na stavebním úřadě HLMP vybočuje z ploch vymezených schváleným ÚP hl.m. Prahy před změnou Z1000/00. únor 2008


Oznámení Stavebního odboru MHMP - zahájení DUR R1 - 519
Oznámení Stavebního odboru MHMP zahájení územní řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně - Suchdol“ a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby na pozemcích v kat. území Ruzyně, Dolní Liboc, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Sedlec v Praze 6 a na pozemcích v kat. území Horoměřice a k.ú. Roztoky ve Středočeském kraji. Soupis pozemků dotčených stavbou a hlukovým pásmem je přílohou tohoto oznámení. K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat v pondělí 17. března 2008 v 9:00 hod.
v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.
12. únor 2008


DUR R1 - 519 - pozemky dotčené hlukovým ochranným pásmem, trvalým a dočasným záborem
Seznam pozemků zasažených trvalým a dočasným záborem a pozemků zasažených hlukovým pásmem 12. únor 2008


Oznámení Stavebního odboru MHMP - zahájení DUR R1 - 518
Oznámení Stavebního odboru MHMP zahájení územní řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně - Suchdol“ a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby na pozemcích v kat. území Ruzyně, Dolní Liboc, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Sedlec v Praze 6 a na pozemcích v kat. území Horoměřice a k.ú. Roztoky ve Středočeském kraji. Soupis pozemků dotčených stavbou a hlukovým pásmem je přílohou tohoto oznámení. K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat v pondělí 10. března 2008 v 9:00 hod.
v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.
7. únor 2008


DUR R1 - 518 - pozemky dotčené hlukovým ochranným pásmem
Seznam pozemků zasažených hlukovým pásmem 7. únor 2008


DUR R1 - 518 - pozemky dotčené trvalým záborem
Seznam pozemků zasažených trvalým záborem 7. únor 2008


DUR R1 - 518 - pozemky dotčené dočasným záborem
Seznam pozemků zasažených dočasným záborem 7. únor 2008
Výzva Stavebního odboru MHMP o doplnění žádosti o územní řízení pro stavbu 518 a přerušení projednávání

Výzva Stavebního odboru MHMP o doplnění žádosti o územní řízení pro stavbu 519 a přerušení projednávání
MHMP - Odbor stavební přerušil obě řízení a vyzval investora staveb - ŘSD, aby doplnil chybějící dokumenty s termínem do 29. února 2008 15. března 2007
Oznámení Stavebního odboru MHMP o zahájení územního řízení na stavbu 518 - druhý pokus

Oznámení Stavebního odboru MHMP o zahájení územního řízení na stavbu 519 - druhý pokus
MHMP - Odbor stavební 5. únor 2007
Oznámení Stavebního odboru MHMP o zastavení územního řízení na stavbu 518

Územní řízení pro stavbu 519 bylo zastaveno počátkem ledna 2007
MHMP - Odbor stavební červenec 2006
Oznámení Stavebního odboru MHMP o zahájení územního řízení na stavbu 518

Oznámení Stavebního odboru MHMP o zahájení územního řízení na stavbu 519
MHMP - Odbor stavební prosinec 2005
Odvolání Společnosti Šáreckého údolí proti rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP - řízení z hlediska ochrany přírody dle zák. 114/92Sb.- stavba 518 Společnost Šáreckého údolí 4.1.2006
Odvolání MČ Praha Suchdol proti rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP - řízení z hlediska ochrany přírody dle zák. 114/92Sb.- stavba 518 č.j.19/s/06 5.1.2006
Odvolání MČ Praha Suchdol proti rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP - nepřiznání postavení účastníka řízení MČ Praha Suchdol v řízení z hlediska ochrany přírody dle zák. 114/92Sb. - stavba 518 č.j.24/s/06 9.1.2006
Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP - nepřiznání postavení účastníka řízení MČ Praha Suchdol v řízení z hlediska ochrany přírody dle zák. 114/92Sb. - stavba 518 č.j. MHMP -226639/2005/00P-V-1248/R-377/Hu 21.12.2005
Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP - řízení z hlediska ochrany přírody dle zák. 114/92Sb. - stavba 518 č.j. MHMP - 226639/2005/OOP-V-1248/R-311/Hu 19.12.2005
Oznámení účasti ve správním řízení ochrany přírody dle zák. 114/92Sb. - stavba 518 - MČ Praha Suchdol č.j. 462-s-05 7.11.2005
Vyjádření účastníka k řízení ochrany přírody - stavba 518 Společnost Šáreckého údolí - Karel Čapek 22.11.2005 a 2.12.2005
Oznámení Odboru ochrany prostředí MHMP - řízení z hlediska ochrany přírody dle zák. 114/92Sb. - stavba 518 č.j. MHMP-226639/2005/OOP-V-1248/Hu 26.9.2005
Stanovisko MČ Praha Suchdol k žádosti právních zástupců investora ŘSD ČR o vyjádření majitelů
nemovitostí v trase "J" severozápadního segmentu dálničního okruhu kolem Prahy
stavby 518 a 519 - Ruzyně - Březiněves-
Městská část Praha - Suchdol nepovažuje advokáty JUDr. Zollmannem a JUDr. Vocetkou
požadované vyjádření za právně relevantní a lhůta v něm uvedená nemá též žádnou právní závaznost.
4.8.2004
Odpověď Ing.Honové - MŽP Dle výkladu vedoucí EIA na MŽP investor respektuje podmínky uvedené ve Stanovisku EIA ke stavbě 518,519 SZ okruhu kolem Prahy 6.8.2004
Vyjádření ústředního orgánu státní správy k prodloužení platnosti stanoviska EIA - Ing.Honová - MŽP Stanoviska vydaná dle zák.244 platí nekonečně. 8.7.2004
Metodický pokyn k platnosti stanovisek EIA - Ing.Honová - MŽP Dle výkladu Ing. Honové - pověřené vedoucí odboru EIA MŽP platí stanoviska vydaná dle 244 nekonečně. 20.4.2004
Dopis MČ Praha Suchdol ředitelce odboru EIA na MŽP - Ing. Honové Investor nerespektuje podmínky uvedené ve Stanovisku EIA ke stavbě 518,519 SZ okruhu kolem Prahy - MČ požaduje důkladné prověření všech podmínek 28.6.2004
Oznámení ČIŽP investorovi ŘSD - trasa J se stala z pohledu nesplnění podmínek EIA nepřípustnou Investor v přípravné dokumentaci DUR nedodržel podmínky souhlasného stanoviska EIA 31.5.2004
Dopis MČ Praha Suchdol ředitelce odboru EIA na MŽP - Ing. Honové Podnět na pro‘etření, zda-li investor (ŘSD) respektuje podmínky uvedené ve Stanovisku EIA ke stavbě 518,519 SZ okruhu kolem Prahy 3.2.2004
Odpověď ŘSD MČ Praha Suchdol ohledně výběrového řízení Soutěž tehdy vyhrál Pragoprojekt (5,3 mil. Kč) a PUDIS (4,9 mil. Kč) 9.10.2003
Dopis MČ Praha Suchdol investorovi ŘSD stavby 518 a 519. Žádost o bliž‘í informace týkající se výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro ÚR staveb 518 a 519, které proběhlo v květnu 1998. 16.9.2003
Žádost o vyjádření k přípravné dokumentaci DÚR staveb 518 a 519 - var. J ŘSD zastoupené firmou VIS 11/2003
Průvodní zpráva DÚR 518 - textová část - Pragoprojekt 10/2003
Průvodní zpráva DÚR 519 - textová část - PUDIS 08/2003
Vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol
k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR)
stavby silničního okruhu kolem Prahy - stavba 518 a 519
Schváleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j.8/6/2003 dne 18.12.2003
Proti hlasovali v‘ichni přítomní zastupitelé z ODS a zvolení za ČSSD
18.12.2003
Usnesení vlády ČR č.631/1993 Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 12/2003
Usnesení vlády ČR č.741/1999 s přílohou Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 12/2003
Usnesení senátního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č.36/04 Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 9.9.2003
Usnesení sněmovního Podvýboru pro životní prostředí a krajiny č.20/04 Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 25.9.2003
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k návrhu UP hl.m. Prahy Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 11.6.1998
Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy - schválení územního plánu obce Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 9.9.1999
Usnesení vlády ČR č.741/1999 s přílohou Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 12/2003
Dopis náměstkyně MŽP Ivany Jiráskové potvrzující platnost celého stanoviska MŽP k vlivu stavby na životní prostředí (EIA) Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 24.9.1995
Program rozvoje MČ Praha Suchdol Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 21.9.1995
Seznam Usnesení zastupitelských orgánu k problematice dálničního okruhu Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 12/2003
Stanovisko MŽP o hodnocení vlivů (EIA) SZ segmentu silničního okruhu kolem Prahy Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 30.4.2002
stanovisko MŽP ke konceptu ÚPN VÚC Pražského regionu Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 27.5.2002
Osnova studie proveditelnosti SZ segmentu silničního okruhu kolem Prahy Přílohy k vyjádření Zastupitelstva MČ Praha Suchdol k přípravné dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) 09.2003
Usnesení Zastupitelstva MČ Dolní Chabry k přípravné dokumentaci DUR stavby 519 - trasa J usnesení č. 070/03/ZMČ ze dne 10.12.2003 schválilo všech 12 přítomných zastupitelů včetně třech opoziční ODS !!!! 10.12.2003
Vyjádření o.s. Ekoforum Dolní Chabry k přípravné dokumentaci DUR stavby 519 - trasa J "Trasa "J" navržená na základě zastaralého, dnes již současnými dopravními nároky zcela překonaného konceptu by byla v případě realizace provozně nebezpečná jak pro účastníky dálkové přepravy , tak zejména pro účastníky individuální dopravy místního spojení a dále neumožňuje provoz městské hromadné dopravy. V důsledku umístění do bezprostřední blízkosti hustě obydlených rostlých částí města by byly zbytečně zhor‘ovány životní podmínky mnoha tisícům obyvatel přilehlých lokalit, bez přiměřeného efektu zlep‘ení životních podmínek v centrálních částech Prahy. Např. v oblasti Dejvic by bylo naopak způsobeno radikální dopravní přetížení na radiále tj. spojnici mezi SO a MO na ulici Podbabské, Jugoslávských partyzánů, Vítězném nám. a ulici Svatovítské. .... 16.12.2003
Odbor realizace staveb, dopravy a životního prostředí MČ Praha Suchdol Požadavky a připomínky k přípravné dokumentaci DUR stavby 518, 519 - trasa J 28.1.2004

Územní plán Pražského regionu - příprava, koncept, ...
vztah plánu obce Prahy a plánu VÚC středočeské aglomerace
Odpověď ministra Šimonovského hejtmanu Bendlovi na jeho otevřený dopis ministr upozorňuje na neprojednatelnost
dokumentace pro uzemní řízení v trase "J"
17.6.2003
Otevřený dopis hejtmana Bendla ministru Šimonovskému ohledně SZ segmentu dálničního okruhu kolem Prahy z hlediska územního plánování je situace nejjednoznačněj‘í 30.4.2003
Reakce starosty MČ Praha Suchdol na otevřený dopis hejtmana Bendla ministru Šimonovskému ohledně SZ segmentu dálničního okruhu kolem Prahy ale přece jenom je v tom zádrhel - rozpor v plánech 6.6.2003
Jednomyslné stanovisko Rady stř. kraje k dokumentaci EIA SZ segmentu dálničního okruhu kolem Prahy Tehdej‘í podpora vzdálenější varianty "Ss" byla před časem vyhandlována s Prahou za podporu rychlodráhy na leti‘tě. 17.4.2001
Podání Rady MČ Praha Suchdol vládě ČR Upozornění na neře‘ený problém rozporu plánů obce Prahy a VÚC středočeské aglomerace 22.5.2003
,,Memorandum o spolupráci při řešení problematiky výstavby Pražského okruhu a navazujících radiálních komunikací", mezi Středočeským krajem, MD ČR a HMP nemajíce věcné argumenty, tak se snaží trasu "J" prorvat politicky 5.2.2003
Zápis z jednání Komise pro dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje dle pana předsedy Buriana platí "krajní řešení" se rovná "téměř rovnocenné" 28.5.2002
Stanovisko MŽP ke konceptu územního plánu VÚC Pražský region MŽP - Ing. arch. Martin Říha 27.5.2002
Námitky a připomínky MČ Prahy - Suchdola ke konceptu VÚC Pražský region usnesení Rady MČ Praha - Suchdol
kompletní dokument
29.5.2002
Dopravní rozbor ÚP VÚC Pražský region - tabulky příloha připomínek MČ Praha Suchdol 29.5.2002
Stanovisko Krajského hygienika stř. kraje ke konceptu územního plánu VÚC MUDr. Zdeňka Krahulcová 29.5.2002
Připomínky Ateliéru pro životní prostředí ke konceptu územního plánu VÚC JUDr. Petr Kužvart 29.5.2002
Připomínky o.s. Ekoforum ke konceptu územního plánu VÚC Ing. Jaroslav Korf 29.5.2002
Připomínky o.s. Společnost Šáreckého údolí ke konceptu územního plánu VÚC Karel Čapek, ak. malíř 29.5.2002
Připomínky o.s. PŘISO ke konceptu územního plánu VÚC Ing. Petr Hejl 29.5.2002
Námitky hlavního města Prahy ke konceptu územního plánu VÚC usnesení Rady hlavního města Prahy 28.5.2002
Projednání konceptu plánu VÚC Pražský region vyhláška
Č. j. 99/REG/2002
11.2.2002
Dopravní řešení na severozápadě Prahy - koncep ÚP VÚC Pražský region mapa variant 2002
Dopis pan Kalivody z MMR oznamujicí, že platný územní plán VÚC Pražské středočeské aglomerace není k nalezení To je ale divné, on se také ztratil je‘tě na dalších asi 6 místech, kde byl uložen 27.7.2001
Rozbor k platnosti plánu Prahy Trasa "J" je v územním plánu Prahy protiprávně.
Při přijímání územního planu Prahy 9.9.1999 pražská radnice
nerespektovala několik vládních usnesení
a stanovisek a požadavků ministerstev.
30.01.2002
Silniční okruh Prahy stále jablkem sváru.
Je zarážející, že se trasy nových dálnic v minulých letech schvalovaly "salámovou metodou"
Hospodářské noviny
Josef Korf
20.5.2002


EIA stavby 518, 519 - SZ segment okruhu kolem Prahy
Shrnující leták
Jaké jsou varianty plánovaného silničního okruhu na severozápadě Prahy ?
Jaký vliv na životní prostředí by měly ve vlastní trase,
jak by ovlivnily dopravu a životní prostředí města ?
květen 2003
Zátěže na D8 a D5 na hranicích s Německem v roce 2015
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen listopad 2003
iHned Stát plýtvá penězi při výstavbě silnic
K takovému závěru do‘el Nejvyšší kontrolní úřad ve své poslední zprávě.
Vyjádřeno penězi tak státní pokladna při‘la o téměř dvě miliardy korun.
21.9.2003
MFdnes Boj o trasu dálnice za Ruzyní se stupňuje
úspěch, pan Ziegler nám poslal předem věty co jsme "řekli" k odsouhlasení a dokonce přidal tu poslední.
26.8.2003
MFdnes Okruh chybí, auta ničí město - to říkáme od začátku, že je třeba postavit dálniční okruh v polích mimo město 26.8.2003
Kontrolní zpráva NKU k činosti Ředitelstvi silnic a dálnic ČR Tvrdá kritika ŘS, které plýtvá penězi při výstavbě silnic 07.2003
Haló noviny Gordické uzly (nejen) české dopravy 14.5.2003
MF dnes Dopravu spasí jedině dálnice - pan prof. Moos sice působí na Dopravní fakultě ČVUT, ale je specialista přes telefony a jiné komunikační prostředky, přesto jej pan Ziegler často cituje jako dopraváckou autoritu 14.5.2003
Metro Politici prosazují dražší dálnici 6.5.2003
Metro Město chce výrazně urychlit výstavbu okruhu 27.2.2003
Večerník Praha Dopravě pomůže okruh 22.2.2003
Hospodářské noviny Špinavý vzduch způsobuje rakovinu - unikátní česká studie objevuje spojitost mezi stavem ovzdu‘í a nemocem 20.2.2003
HLMP - odbor městské zeleně - 02/2003 Předběžné stanovisko správce Drahaňského a Čimického potoka 23.1.2003
Dopis RSD MDS Stavba středně vysokého mostu ze Sedlce do Bohnic - místní spojení Prahy 6 a Prahy 8, včetně tunelu pod Bohnicemi a pod Kamýckou by stála asi 2.1 miliardy Kč. 12.2002
Večerník - říjen 2002 Skutečnosti kolem dálničního okruhu 11.10.2002
Večerník - říjen 2002 - mluvčí P8 pan Tomá‘ Květák dezinformuje o stavu SZ okruh Varianty trasy severního okruhu 7.10.2002
ČTK - září 2002 Žaloba německých ekologů kvůli dálnici z Drážďan do Prahy 10.9.2002
Suchdolský zpravodaj - červenec 2002 Co nového s dálnicí 10.7.2002
Stanovisko MŽP k dokumentaci EIA stavby 518,519 Č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. 30.4.2002
Suchdolský zpravodaj - únor 2002 Několik poznámek plynoucích z veřejného projednání posudku EIA
04.02.2002
Problémy s patrovým mostem Dle vítězného návrhu architektonické soutěže, by suchdolský most měl byt patrový, ale to sebou přináší spoustu problémů
Ing. arch. Jan Winkler - radní Prahy 6
15.01.2002
Hospodářské noviny Dva články týkající se okruhu
jeden severozápadní části
druhý jihovýchodní části
14.01.2001
Varianty dálničního okruhu na SZ Prahy mapa variant J, Sc, Sd, Ss a T obrázek - jpg
Protokol z veřejného projednání EIA Dr. Macháček 6.12.2001
Stenografický záznam veřejného projednání posudku EIA Dr. Macháček 6.12.2001
Parametry nových výdechů Aby na Suchdole nedocházelo k překračování hygienických limitů,
tak investor zkou‘í pozměnit parametry vzduchotechniky tunelu.
5.12.2001
Větrná růžice na Suchdole ATEM 12.2001
Stanovisko náčelníka Generálního ‘tábu armády ČR Z uvedených důvodů nedoporučuji realizaci variant, které na silničním okruhu kolem Prahy předpokládají výstavbu tunelů a jsou vedeny hustě obydlenými oblastmi.

generálporučík Ing. Jiří Šedivý
3.12.2001
Suchdolský zpravodaj - listopad 2001 pozvánka na veřejné projednání posudku EIA
aula ČZU Praha Suchdol,
6.12.2001 v 17:00 hod.
a pár poznámek k tomu
20.11.2001
MF otiskla reakci reakce na kaslomluvu - pan Kužvart a pan Bohin 03.11.2001
Právo - tiskovka v Horoměřicích pan starosta ze ‘estky Bém se musí snažit, aby dostál stranickému příkazu (viz zápis z jednání zastupitelstva na magistrátě z 26.4.2001 o pár řádků vý‘e), organizuje a utužuje spojenecký ‘ik.

Pan redaktor Procházka Ovšem věci taky docela popletl. Marně budete na Suchdole hledat radního Petra Říhu (ten zřejmě pracuje na velvyslanectví v Rumunsku - o něm je totiž jiný článek v Právu). Radní, s kterým pan redaktor hovořil, Ovšem takto formulované výroky nevyslovil. Snad pří‘tě převezme pan redaktor informace pečlivěji.
02.11.2001
Psudek na dokumentaci EIA EIA servis - RNDr. Vyhnálek 1.51 MB - PDF 15.10.2001
MF dnes - Kaslova omluva za ekofa‘isty A nasleduje "omluva" tedy zase jen polopravdivé výpady a zuřivé kopání 01.11.2001
Otevřený dopis panu primátorovi starostové MČ Praha Suchdol, Dolní Chabry, Ekoforum, PŘISO, Lysolaje, Společnost Šáreckého údolí 30.10.2001
Právo A je‘tě jednou stejné téma 30.10.2001
MF Dnes A je‘tě jednou stejné téma 30.10.2001
Hospodářské noviny Opět na stejné téma - jako rozzuřený býk kope na všechny strany 30.10.2001
www.praha-mesto.cz magistratni informacni server Kasl - ekofa‘isté ohrožují zdraví lidí - zákonné postupy jsou nadbytečné 29.10.2001
Hospodářské noviny - problémy s financemi Vláda nemá potřebné peníze na komunikace ani na okruh kolem Prahy 27.9.2001
Suchdolský zpravodaj - zaří 2001 připomenutí některých důležitých faktů 20.9.2001
Hospodářské noviny - Hejtman Bendl se radil se starosty o trase silničního okruhu Prahy ...Právě ISPA, jak se zdá, bude významným spoluinvestorem silničního okruhu. Zájmem EU bude proto podpořit takový projekt, který vhodně splní transevropskou úlohu silničního okruhu bez ohledu na eventuální výhodnost některých řešení pro metropoli, upozornil Bendl.... 13.8.2001
Hospodářské noviny - názor starosty MČ Praha Troja v létech 1992-1998 ... Třicet let nebyl ře‘en problém dopravy ze satelitního Severního města, a tak tato doprava zatěžuje nadměrně ulice městských částí Prahy 8, 7 i 6. Jako řešení se proto jeví svést proudy automobilů ze severní plo‘iny Prahy na Suchdol. Přidá-li se k tomuto proudu vozů kamiónová doprava z E 55, bůh chraň Suchdolské. 13.8.2001
MDS - souborné stanovisko k návrhu ÚPN hlm. Prahy magistrátem nerespektovaná podmínka vyhlá‘ení veřejně prospě‘né stavby okruhu na SZ Prahy až plánem VÚC, souhlas s výstavbou místního spojení v Podbabě 18.6.1998
MMR - stanovisko k návrhu ÚPN hlm. Prahy zákonem nepodložený soulad s vyšší plánovací dokumentací vydaný nadřízeným orgánem územ. plánování. trasa "J" v ÚPN hlm. Prahy je v rozporu se stále platným plánem středočeské aglomerace 18.8.1999
Nepřijatý příspěvek do "Šestky" Představitelé města ve své výzvě občanům neuvádí pravdivé údaje červen.2001
Suchdolský zpravodaj - červen 2001 výběr ze stanovisek orgánů státní správy 1.6.2001
Časopis Šestka výzva k protestům proti variantě Ss 1.6.2001
MČ Praha Suchdol seznam stanovisek a usnesení 1.3.2001
TINA - IV. multimodální transevropský koridor mapy IV . koridoru internet
MF - Prioritní silniční projekty ISPA tabulka prioritních projektu ISPA internet
MDS - Národní strategický dokument ČR pro program ISPA - sektor dopravy Pravidla výběru projektů ISPA MDS internet
EU - vyhlá‘ka 1692/96/EC Community guidelines for the development of the trans-European transport network internet
EU - vyhlá‘ka 1346/01/EC amending Decision No 1692/96/EC as regards seaports, inland ports and intermodal terminals as well as project No 8 in Annex III internet
MDS - silniční projekty ISPA dálnice D8, D5, okruh kolem Prahy - jediným úkolem je separace městské a tranzitní dopravy - str.13. MDS internet
MF - Prioritní silniční projekty ISPA tabulka prioritních projektu ISPA internet
VÚT Brno-Ústav pozemních komunikací - Ing. Soldán posouzení zátěží UDI na SO Prahy 4.6.2000
Informace o stavu přípravy vněj‘ího okruhu na SZ Prahy dopis ŘSD - 7591/2001- 327 9.4.2001
Zastupitelstvo středočeského kraje usnesení rady 15-10/2001/RK 9.4.2001
MPO - žádost ministra - Doc. Grégr dopis 10690/01/2000/1000 27.2.2001
MČ Praha Suchdol - rada MČ usnesení rady č.49.1 4.1.2001
Ing. Štichová - odborný rozklad zátěží EIA příloha osobního dopisu primátorovi HMP 13.5.2001
Zastupitelstvo HMP zápis z jednání-části ohledně okruhu - pan primátor vyzývá občany k peticím proti variantám okruhu na SZ Prahy, paní Kořínková požaduje koordinaci vyjádření orgánů státní správy s představami vládnoucích zastupitelů 26.4.2001
Zastupitelstvo HMP usnesení ZHMP 29/06 26.4.2001
Rada HMP - stav připrav usnesení Rady HMP č. 0711 24.4.2001
Rada HMP - vyjádření k EIA usnesení Rady HMP č. 0061 16.1.2001
Česká zemědělská univerzita (ČZU) stanovisko k E.I.A. stavby 518,519 21.12.2000 a 4.1.2001
MHMP - Odbor dopravy - Ing. Kotek MHMP 82555-DOP/O5,O4/Ši,Hk 24.1.2001
Městský hygienik 7166/14/01/RED-OÚP/Ing.Kn.-Mor. a 769/126/01/RED-OUP/Ing.Kn 18.1.2001 a 2.3.2001
Krajský hygienik Středočeského kraje se sídlem v Praze 3924-215/00/1287 9.2.2001
Česká inspekce ochrany ovzdu‘í (ČIŽP)- Ing. Berou‘ek I/HI/10440/01 16.1.2001
MHMP - Odbor životního prostředí - Ing. Vaculová MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001 10.1.2001
MŽP - odbor ochrany ovzdu‘í - MUDr. Rychlíková 727/740/01 12.3.2001
Varianty dálničního okruhu na SZ Prahy mapa variant J, Sc, Sd, Ss a T format JPG
Dopis zastupitelům ZHMP-výběr vyjádření výběr nejdůležitěj‘ích vyjádření 25.4.2001další informace jsou na webu občanského sdružení "Nad Drahaňským údolím"
http://www.drahan.chabry.cz/Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format),
který je čitelný programem Adobe Acrobat Reader.
Program Adobe Acrobat Reader je volně šiřitelný a lze jej obdržet na firemním serveru
AMOS Software
pro všechny běžné platformy (DOS, Windows, Macintosh, Unix atd.)o.s. PŘISO
Ing. Libor Homuta, CSc
Suchdolská 4
160 00 Praha 6 - Sedlec

e-mail: szokruh@volny.cz


o.s. EKOFORUM
Ing. Jaroslav Korf
Hrušovanské nám. 1
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
e-mail: jar.korf@quick.cz
created by EasyPad