$v) { if ($k == "onas") $inc = "onas.html"; if ($k == "kontakt") $inc = "kontakt.html"; if ($k == "galerie") $inc = "galerie.php"; } include($inc); ?>