Co je REIKI ?
Reiki je nepolární energie, která proudí celým světem. Člověk ji může přijmout a posílat dále. Aby ji mohl přijmout, musí být naladěn  mistrem    Reiki. Kdysi dávno nemusel být nalaďován, měl tyto kanály (meridiány) volné. V důsledku vývoje špatným směrem k závislosti na hmotném a neřízení se přírodními zákony se tento kanál jdoucí souběžně s páteří postupně zanesl a člověk ztratil spojení s přírodou a jejími energiemi včetně REIKI.
Každý kdo Reiki získá ji má už napořád, ať ji používá, nebo ne. (není třeba znovuinicializace, jak to tvrdí někteří mistři) Pokaždé, když si na ni vzpomene, Reiki začne proudit. Měl by však ve svém životě být pozitivní, uznávat mravní hodnoty, snažit se o svůj duchovní vývoj a odklonit se od závislosti na hmotném - materialismu.
Měl by si být vědom toho, že tato energie je vyzařováním přírody k člověku a proto uznávat přírodní řád jako své vedení.. Také tuto energii vracíme do přírody zpět, třeba nabíjením minerálů, dáváním rostlinám a zvířatům, poděkováním po skončení působení.

 

 Proč REIKI ?
Protože je REIKI nepolární energie, rozpouští negativní pole a struktury kolem nás. Předmět, který byl nosičem negativní energie a struktur, přemění v zářič pozitivních energií. Tento pak ovlivňuje své okolí v pozitivním smyslu, než se opět vybije. Pak je třeba obnovit nabytí.

Člověk, který dostává REIKI od terapeuta se čistí procházející REIKI na všech úrovních svého žití.
Od fyzického těla, kde léčí nemoci, přes tělo astrální - čištění negativních energií, struktur a bytostí sídlících v auře a bezprostřední blízkosti člověka. Na mentální úrovni pracuje s vzniklými myšlenkami a z nich vzniklými strukturami, po duchovní úroveň, kde pomáhá na cestě člověka k dokonalému tvoru. Takže vlastně všechnu tu negativitu, co je v nás a kolem nás rozpouští a přeměňuje na pozitivní. Proto doporučuji kurz Reiki I. pro všechny manžele, kteří se v dnešní době rozhodují mít miminko, hlavně pro budoucí maminku. Získá tím nejen ochranu před zlým, ale hlavně čistou energii a tím i možnost vtělení lepšího ducha do své rodiny..

 K čemu jsou jednotlivé kursy REIKI ?
- Kurz I. stupně:
Při kurzu I. stupně Vám Mistr REIKI vyčistí kanál pro tok této energie a znovu naladí vaše tělo pro příjem energie REIKI. Reiki se přijímá sedmou a čtvrtou čakrou. Proudí do hlavního kanálu  (meridiánu), který leží souměrně s Vaší páteří. Vyzařuje se pak čakrami dlaní do prostoru. Po tomto kurzu můžete pomáhat bližním, rostlinám, zvířatům a neživé přírodě přikládáním svých dlaní na nabíjená místa. Jak, je hojně popsáno v dostupné literatuře a dozvíte se o tom více i na kurzu.

 Po každém kursu začne člověkem proudit něco vyššího, čistšího, než měl do této doby. Proto se každý nějakou dobu čistí. Obvykle to trvá asi tři týdny. V této době může dojít k vyplavování různých nečistot z organizmu, k odbourávání různých blokád vzniklých různými stresy apod. Může dojít k otevření různých nadsmyslových vnímání (jasnovidnost, jasnoslyšnost,  jasnocitnost). Není však podmínkou, protože tyto smysly jsou smyslové orgány ducha tak, jako je zrak, hmat a sluch jsou smysly těla. K těmto jasnosmyslům člověk přichází buď zákonitě vývojem, nebo darováním k výkonu jeho poslání na Zemi. Praktiky a cvičení na otevření těchto smyslů jsou pro člověka nebezpečná a škodlivá!

Po každém kursu je proto třeba aspoň tři týdny více pít (cca. 2 – 3 L. denně), vyvarovat se vysoké fysické námahy a velkým stresům. (Nepít vadné tekutiny, alkohol, kouření, drogy, jíst čistší a kvalitnější potraviny.)

Reiki můžete začít používat hned po skončení kursu. Čím více energii používáte, tím více i Vás čistí. Pro působení a čištění cizích osob není nutné svlékání klienta, Reiki proudí i přes oděv. Při čištění intimních míst můžete mít ruce nad tímto místem, nebo lehce mimo tak, aby to nebylo klientovi nepříjemné. Při působení jsou též nevhodné rozhovory, které přímo nesouvisí s řešením problému. Je dobré, když si klient odloží hodinky, řetízky a náramky do svého příručního zavazadla a vypne svůj mobilní telefon. Můžete používat i sebeléčení přikládáním rukou na své tělo. Není nutné obzvlášť hledat místo, Reiki je inteligentní síla a sama se nasměruje do místa kam patří. Můžete si čistit čakry přiložením rukou na příslušnou čakru, po skončení čištění pomalu ruce odklonit a krouživým pohybem doprava pravou rukou tuto čakru opět zavřít. Děti do puberty nabíjet a čistit jen je – li dítě malé chováním a přiložením rukou tak, jak je přirozené, větší držením rukou ve stoje za ramena nebo podáním rukou navzájem. Může jen dítě posílit, vyčistit a učit pozitivnímu způsobu života bez závislostí na hmotném. (televize, počítač, mobily a t. d.)

- Kurz II. stupně:
Následuje nejdříve za 3. měsíce po kurzu I, každý člověk má však jiné uzpůsobení těla, duše i ducha a proto je tato doba jen vodítkem.  
Při kurzu II. stupně dojde k rozšíření stávajícího kanálu (meridián jdoucí souběžně s páteří) a k předání třech základních symbolů REIKI.
Pak se člověk naučí tyto symboly používat a léčit nemoci na úrovni příčin. (mentální terapie)
Dokáže posílat REIKI na dálku, do budoucnosti, i minulosti, lesu, planetě, pro zdárné vyřešení nějaké situace a pod. V zesílené formě se délka léčení zkracuje.

- Kurz III. stupně:
Po dalších nejméně třech měsících následuje třetí kurz, kde Vám bude rozšířen kanál pro tok energií na nejvyšší možnou mez, co člověk může bez následků snést. To je rozšíření na úroveň mistra bez mistrovského působení.

Mistrovský kurz

V mistrovském kursu je klientovi předán klíč k působení na úrovni mistr, manuál na vedení kursů a zasvěcování, učení těchto praktik a další. Tento člověk by měl být znalý zákonů působících v přírodě, mít ověřené praktické výsledky ze svého působení, čisté etické a mravní zásady a pozitivní způsob života.

------------------------------------------------------------------

Po ukončení jakéhokoliv kursu netrvám na členství klienta v jakékoliv organizaci, sektě, či náboženství. Toto je vůle každého jednotlivce a já ji plně respektuji a uznávám. Jaký směr si klient ve svém dalším vývoji určí je jeho svobodná vůle.

Ke každému kursu přidávám část vědění o přírodě, mezilidských vztazích, příčinách nemocí a celkovém pohledu na svět z hlediska hmotného a duchovního vývoje. Toto vědění je pro každého člověka jiné a osobní.

Proděláním jakéhokoliv stupně kursu nevzniká mezi mnou a klientem žádná zpětná vazba, která by klientovi brala jakoukoliv energii nebo aby docházelo k telepatickým a jiným ovlivňování mých klientů. Takováto působení jsou mi naprosto cizí.

Máte – li nějaké dotazy, potřebujete – li s něčím poradit, kontakt naleznete v sekci O mojí osobě, kontakt, objednání kursů.