Nejčastěji používané zkratky v biochemii

                                          a poznámky k vyšetření

                                          MVDr.Vlastislav Barnet

                    U Sila 1139, 463 11 Liberec 30, tel.482 751 986

 

 

1. základní parametry (á 40,-Kč) (fotometrie)

 

GLU          -    glukóza (v plné krvi rychlý pokles, nutno odstředit, či odebrat na fluorid)

UREA       -    urea, močovina (v plné krvi mírný vzestup, pak pokles - odstředění)

BILT         -    bilirubin total - celkový (pokles po 6 hod.-uchovat ve tmě,chladu)

BILC         -    bilirubin konjugovaný (conjugated), přímý (dtto bilt)

CHOL       -    cholesterol

ALT          -   alanin transamináza (hepatodystrofie)

AST           -    aspartáttrasamináza (hepatonekrózy,myopatie,jiné tkáňové nekrózy)

GMT, GGT -   glutamatdehydrogenáza (žlučovody, tubuly ledvin, cirhózy)

LDH          -   laktátdehydrogenáza (svaly,,játra,některé nádory)

ifc_ALP     -  alkalická fosfatáza (metoda dle IFCC-mezinár.spol.pro klinic.chemii)

opt_ALP    -  alkalická fosfatáza (optimalizovaná metoda,vyšší hodnoty než ifcc, u mladých

                                 zvířat 2.5 x vyšší hodnoty)

TP             -    total protein - celková bílkovina séra, plazmy

ALB          -    albumin

Ca             -    calcium, vápník

P.               -    phosphorus, fosfor

Mg            -    magnesium, hořčík

Cl              -   chloridy

Ig_Z, Ig     -    imunoglobuliny celkové, metodou zákalovou-fotometricky

 

2. Vyšetření (á 70,-Kč) (reflotron, nebo fotometrie)

 

AMS           -   amyláza celková (pankreas,slinné žlázy,méně střevo)

P-AM          -   amyláza pankreatická (pankreas)

CK              -   kreatinkináza (svaly,u prasat nahrazuje halotanový test)..120,-Kč

K.                -   kalium, draslík         

Na              -    natrium, sodík

 

3. Další vyšetření

 

LPA, LIP      -   lipáza (pankreas) ...60,-Kč, fotometrie-turbidimetrie

but-CHE, b_CHE - butyrylcholinesteráza (játra-vhodné pro monitorování průběhu

                                   reparace hepatóz,otrava organofosfáty, nefrózy, aj.)...60,-Kč

M-UREA     -  urea v mléce (vyšetření na reflotronu plného mléka,bez úpravy)..70,-Kč

MtHB          -   methemoglobin (otravy dusitany,dusičnany,-odběr do destilované vody

                            1 díl plné čerstvé krve + 9 dílů dest.vody,např.1 ml krve+9 ml vody)

LA               -  lact acid, kyselina méčná, laktát (laktacidózy, myopatie-psů,koní)..60,-Kč

AMON        -  ammonium, amoniak (vzestup při selhání jater)..60,-Kč

Zn                -   zinek fotometricky

IgG              -   imunoglobulin G, fotoimunoturbidimetrie,

IgA             -    imunoglobulin A, dtto

IgM              -   imunoglobulin M, dtto

ACPT          -   acid phosphatase total, celk.kyselá fosfatáza

ACPP          -   acid phosphatase - prostatic, prostatická frakce kyselé fosfatázy

                           (obě-vyšetření hypertrofie a adenokarcinomu prostaty, odběr séra

                           na speciální pufr-konzervans)...

BIA              -  bile acids, žlučové kyseliny (hepatopatie) 40.- Kč

    

HBDH          -  hydroxybutyrátdehydrogenáza (srdeční frakce enzymu LDH)..40,-Kč

Fe                  -  ferrum, železo  (anemie)

TIBC             -  železovazebná kapacita (anemie)

Cu                 -  cuprum, měď (ataxie,anemie, zejm.přežvýkavců, dědičná kumulat.intox.psů)..120.-Kč

GMD, GLDH  -  glutamátdehydrogenáza (enzym,nekrózy jater)..40,-Kč

TG                 -  triaglyceroly..40,-Kč

TL                 -  total lipids, celkové lipidy séra

TRYP, F_TRYP -  trypsin, fekální trypsin - ve feces při insuf.pankreatu

F_CHYMO   -  chymotrypsin ve feces (větší stabilita a vypovídající schopnost, při insuf.

                                   pankreatu)...180,-Kč

CORT           -   cortisol (hormon nadledvinek)

T4                  -   tyroxin štítné žlázy

fT4                 -   volný tyroxin

T3                  -   trijodtyronin štítné žlázy

fT3                -   volný trijodtyronin

TMK, B_TMK -   těkavé mastné kyseliny, bachorové tekutiny (plynová chromatografie)

ČABV           -   čistý acidobasický výluček moče

 

4. Hematologie

 

Ht                 -     hematokrit ...5,-Kč

HB                -     hemoglobin   40,-Kč

Ery               -     erytrocyty-počet ...35,-

MCHC         -     mean corpuscular haemoglobin concentration-celkový obsah hemoglobinu Ery

MCV             -     mean corpuscular volume-střední objem erytrocytu (výpočet)

MCH             -     mean corpuscular haemoglobin-střední obsah hemoglobinu erytrocytu(výpočet)

Leu               -     leukocyty - počet  G/l ..35,-Kč

Neu              -      neutrofily - počet G/l (výpočet) (diferenciál 80,-Kč)

Ly                 -      lymfocyty - %, či abs.počet výpočtem (G/l)

Sg                -      segmenty - %, či jako neutrofily (s tyčkami) G/l výpočtem

Ty                 -      tyče - %, či absol.počet G/l

My                -      myelocyty - %, či abs.počet (G/l) celé myelocytární řady

Ba                -      basofily - %, či abs.počet G/l

Mo                -     monocyty - %, či abs.počet G/l  

Rt                 -      retikulocyty % (při anemiích - stupeň regenerace anemie)

Ern               -      erytrocyty s jádrem %, indikace dtto

RP                -      % retikulocytů korigovaných výpočtem na normal.hematokrit

RPI               -      produkční index retikulocytů (výpočtem s korekčními faktory)

Ty/Sg            -      % tyčí a myelocyt.řady ze segmentů (% posunu vlevo)

NCC             -      nucleated cellls - celk.počet jaderných buněk abdomnal.tekutiny

 

5. další zkratky

 

Ur/Cr, UREA/CREA - poměr močoviny a kreatininu pro hodnocení katabolismu bílkovin

Na/K             -       poměr sodíku a draslíku pro hodnocení hypo- a hyperadrenokorticismu, aj.

Ca/P.            -       poměr vápníku a fosforu

K-fT4             -      koeficient volného tyroxinu a cholesterolu při hodnocení hypotyreózy

A/S_LDH      -      poměr LDH abdominální tekutiny a séra pro hodnocení transudátu,exudátu

Fibr.,FBRG   -      fibrinogen séra

OSMO          -      osmolalita (v moči diagnost.proužkem)

OSME          -      osmolalita (v séru měření osmometrem evaporací, dle bodu vypař.a tuhnutí)

OSMV          -      osmolalita séra výpočtem (ze stanovení Na,K,Glu,UREA). Výpočet při podezření

                                   z otravy etylenglykolem, aj.patol.stavů

NO2              -     dusitany (diagnost.proužek-vyštř.moče), zvýš.při bakteriální infekci

pH                -      pH tekutin

Bilk.              -     bílkovina obecně (v moči, ap.)

phan             -     diagnostický proužek na vyšetř.moče

Gluk.             -     glukóza

Urobil.,UBG  -     urobilinogen

Bili.                -    bilirubin

Ketol.             -    ketolátky

Epit.               -    epitel - výskyt, množství

sph, SG        -     specifická hmotnost (specific gravity)

MB               -      myoglobin (moč-při myoglobinurii koní)

 

 

 

Materiály:

 

S               -        sérum

K               -        krev

K-LiH        -         krev na lithium heparin

K-EDTA    -         krev na EDTA

K-Citr.       -         krev na citrát

P               -         plazma (Lih, EDTA)

A               -         abdominální tekutina (punktát z břišní dutiny)

T                -        tekutina obecně

U               -         urina - moč

M               -        mléko

H               -         humour - oční sklivec

F               -         feces

C, CSF      -         cerebrospinální tekutina

Y                -        synoviální tekutina

R               -         sperma, semeno

V               -         vaginální výtěr, stěr (vaginální cytologie)...110,-Kč

E, ECT      -         extracelulární tekutina

I ,  ICT       -         intracelulární tekutiva

 

například:    U_AMS  .. stanovení celk.amylázy moče

                    U_sph    .. specifická hmotnost moče

                    U_ČABV .. čistý acidobasický výluček moče

                    K_pH     ..  pH krve

                    K_SB    ..  standartní bikarbonát krve

                    M_UREA ..stanovení močoviny mléka

                    B _LA     ..  kyselina mléčná v bachoru

                    B_TMK   ..  těkavé mastné kyseliny v bachorové tekutině                       

                    A_NCC    .. počet buněk s jádrem v abdom.tekutině

                    A_AL/TP  .. poměr albuminu a celk.bílkoviny abdom.tekutiny

                    F_CHYMO .. stan.aktivity chymotrypsinu feces (trusu)

                    F_TRYP   ...  stan.aktivity trypsinu feces (trusu)                     

 

 

Jednotky:

 

koef., K,       -   koeficient (poměr či výpočet)

G/l                -   giga na litr (je jako tisíc/ml)

T/l                 -   tera na litr  (je jako milion na ml)

fl                   -   fikolitr (objem erytrocytu)

fmol              -   (např. obsah hemoglobinu  v erytrovytu)

+-                 -   pozitivní, negativní

1+, 2+, 3+     -  množství vyjádřené křížky (slabě, středně, silně)

SH-ZSJ        -   Shank-Hoaglandovy zink sulfatové jednotky (stan. Ig séra, mleziva)

µkat/l            -   mikrokatal na litr - stan.enzymů. Liší se dle metod a teploty (25, 30, 37°C), někdy mckat             dtto

mmol/l          -   dle SI pro substráty (Ca, P, Na, K UREA, GLU, HB-možno i g/l, ap.)

g/l                 -   pro složené substráty (TP, ALB-možno i mmol/l, aj.)          

%                 -    uváděno procentické zast.leukocytů v diferenciálu, zároveň absol.počet G/l

                          uváděny TMK bachoru, zároveň TMK v absol.hodnotách mmol/l

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k odběru vzorků:

 

Pro biochemii:

nejlépe odběr na sérum do zkumavek s gelem pro 4-5 ml. Po vysrážení krve odtředit při

3 000 ot./min.-dojde k separaci séra a krevní sraženiny. Ve vakuetách uchovaných v chladu

a ve tmě lze vyšetřit glukózu,bilirubin,laktát,amoniak do max.6-12 hod., ostatní do 2-3 dnů.

 

Pro hematologii:

odběr do zkumavek s EDTA pro 0.5-1 ml krve (ne více ! ). Vyšetření lze provést do 3 dnů.

Pro hemokoagulace odběr na citrát (vyšetření se připravuje)

 

Speciální odběr:

- pro glukózu na fluorid-EDTA směs (např.Glukofix Lachema)

- pro ACPT, ACPP - sérum do speciálního pufru pro kyselou fosfatázu

 

Při odběru do vakuet lze využít vakuového systému s použitím oboustranné jehly s ventilem,

či lze ventil sejmout a tak kontrolovat správnost „napíchnutí“ cévy a pak nasadit zkumavku na

jehlu. Nedaří-li se odběr podtlakem, lze nasát krev inj.stříkačkou a přelát do vakuety po

sejmutí zátky (dávat pozor na mechanické poškození krvinek - vzniká hemolýza).

Hemolytické sérum je nepoužitelné pro většinu vyšetření, či se mění hodnoty (AST, ALT,  ALP

LDH, K, P, aj.). Hemolytické a lipemické sérum se vyšetřuje reflotronem – viz.vyšší cena

 

 

Poznámky k metodám analýz:

 

Statimová vyšetření na Reflotronu (metoda suché chemie) lze provádět z plné krve (lithium

   heparin) či séra, plazmy. Jednotlivá vyšetření trvají cca 3 minuty. Celkem tedy běžné všetření

   cca 0.5 hod. Na reflotronu jemožné vyšetřovat: GLU, UREA, HB, BILT, CREA, ALT, AST, ALP,

    CK, AMS, P-AM, TG, CHOL, K, také HDLP (high density lipoprotein), UA (kys.močová).

 

Fotometricky na absorbčním fotometru BTS 310 se v současnosti vyšetřuje většina parametrů

séra, krve, moče, abdominální tekutiny, mléka

(pouze AMS, P-AM, K, CK, na reflotronu). Používány jsou převážně sety  Dialab a Biosystems (GLU,

UREA, CREA, CHOL, TG, ALT, AST, ALP, GMT, TP, ALB, Ca, P, Mg, CHE, ACPT-ACPP, LDH,

HBDH,) Boehringer Manheim ( F_CHYMO, GMD, Cu, Fe,HB), Trace (LPA,LA,Cl, BILT,

BILC), Sentinel  ( Na, Zn), Lachema ( IgG, IgM, IgA), a připravenými chemikáliemi (Ig_Z), progesteron

(ELISA)

 

AAS - atomová absorbční fotometrie ( Mn, Se) (ve spol. s zdravot.ústavem)

 

GC - gas chromatography (plynová chromatografie) - (TMK bachoru) (ve spol. s ZÚ)

 

chemicky a fyzikálně - ČABV moče, pH moče, tekutin

 

ABR  krve - acidobasické parametry krve, (ve spol. s OKB nemocnice)

 

Další vyšetření: ELISA (fT4, T4, cortisol, estradiol,  aj.), IgE alergie, spekrální analýza v AL Plzeň